Đo lường truyền thông trả phí

Thiết lập các nguồn truyền thông trả phí và SKAdNetwork để đo lường phân bổ