Chuẩn bị cho việc duyệt xét trên App Store—nhãn dinh dưỡng

Khái quát: Bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2020, các nhà phát triển ứng dụng phải cung cấp thông tin App Store liên quan đến Nguyên tắc Quyền riêng tư của họ khi gửi ứng dụng. App Store sẽ đăng các nguyên tắc đó theo định dạng nhãn dinh dưỡng.

Tuyên bố của luật sư chúng tôi: Không nội dung nào được nêu ở đây là thông tin tư vấn pháp lý. Những nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin và để thuận tiện cho bạn. Bạn nên trao đổi với các cố vấn pháp lý và chuyên môn khác để biết chính xác các chính sách của Apple áp dụng như thế nào đối với bạn. Mối quan hệ riêng tư giữa bạn và AppsFlyer được điều chỉnh theo Chính sách Quyền riêng tư về Dịch vụ của AppsFlyer.

Nhãn dinh dưỡng và duyệt xét trên App Store

 • Để tạo nhãn quyền riêng tư, nhà phát triển ứng dụng phải trả lời bảng câu hỏi khi gửi ứng dụng của họ đến App Store Connect bao gồm các phần sau:
 • Nhà phát triển ứng dụng:
  • Có toàn quyền kiểm soát cách triển khai và cấu hình phần mềm AppsFlyer, dữ liệu nào cần thu thập và cách dữ liệu được sử dụng.
  • Có thể có nhiều câu trả lời rất khác nhau cho bảng câu hỏi dựa trên cách họ cấu hình phần mềm AppsFlyer và các điểm dữ liệu họ chọn để thu thập.
 • Theo hiểu biết của AppsFlyer về các nguyên tắc của Apple, phần mềm AppsFlyer thực hiện phân bổ; chứ không thực hiện theo dõi. Tuy nhiên, các nhà phát triển Ứng dụng phải trả lời bảng câu hỏi phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể và tích hợp đối tác của họ.
 • Các bảng sau đây giả định cấu hình mặc định của phần mềm AppsFlyer. Các nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm đảm bảo điều chỉnh phù hợp với cấu hình và mục đích sử dụng cụ thể của họ. 

Các loại dữ liệu đã thu thập

Loại dữ liệu

Thu thập dữ liệu AppsFlyer 

Nhận xét

Thông tin liên lạc

 • Tên
 • Địa chỉ email (bao gồm dạng đã băm)
 • Số điện thoại (bao gồm dạng đã băm)
 • Địa chỉ vật lý
 • Thông tin liên hệ của người dùng khác 

Không

Không nên thu thập thông tin liên lạc. Tuy nhiên, nếu bạn đã cấu hình ứng dụng của mình để truyền email hoặc số điện thoại đã băm, hãy trả lời tương ứng trong bảng câu hỏi của App Store.

Sức khỏe và thể chất

 • Sức khỏe
 • Thể chất

Không

Không thu thập

Thông tin tài chính

 • Thông tin Thanh toán
 • Thông tin tín dụng
 • Thông tin tài chính khác

Không

Không thu thập

Thông tin vị trí

 • Vị trí chính xác
 • Vị trí tương đối


 • Vị trí chính xác: Không
 • Vị trí tương đối: Có. Hệ thống đã lấy và ánh xạ địa chỉ IP tới vị trí địa lý tương đối. 

Thông tin nhạy cảm

Không

Không thu thập

Thông tin liên lạc

Không

Không thu thập

Nội dung của người dùng

 • Email hoặc tin nhắn văn bản
 • Ảnh hoặc video
 • Dữ liệu âm thanh
 • Nội dung trò chơi
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Nội dung người dùng khác

Không

Không thu thập

Lịch sử duyệt web

Không

Không thu thập

Lịch sử tìm kiếm

Không

Không thu thập

Mã định danh

 • ID người dùng
 • ID thiết bị (IDFA)

Tùy chọn

 • ID người dùng: Nhà phát triển ứng dụng có thể đặt và truyền ID người dùng (CUID) 
 • ID thiết bị: ID Quảng cáo (IDFA) chỉ được thu thập khi có thể truy cập được.

Mua hàng

 • Lịch sử mua hàng

Tùy chọn

Các nhà phát triển ứng dụng có thể chọn định cấu hình các sự kiện mua hàng trong ứng dụng nhất định để đo lường.

Dữ liệu sử dụng

 • Tương tác sản phẩm
 • Dữ liệu quảng cáo
 • Dữ liệu sử dụng khác (ví dụ: Wi-Fi)

 • Tùy chọn
 • Tùy chọn
 • Tương tác với sản phẩm: Số lần khởi chạy ứng dụng được đo lường, cũng như mọi tương tác khác của người dùng do nhà phát triển ứng dụng cấu hình.
 • Dữ liệu quảng cáo: được nhận nếu nhà phát triển ứng dụng sử dụng mô-đun doanh thu quảng cáo AppsFlyer.

Dữ liệu chẩn đoán

 • Dữ liệu sự cố
 • Dữ liệu hiệu suất
 • Dữ liệu chẩn đoán khác

 

 • Không 
 • Không

Có thể nhận thông tin thời gian khởi động và/hoặc mức pin để phát hiện gian lận.

Dữ liệu khác 


 • Các loại dữ liệu khác
 • IDFV

 • Thông tin thiết bị kỹ thuật (ví dụ: hệ điều hành, loại thiết bị, ngôn ngữ, trạng thái Wi-Fi, kích thước màn hình,  v.v.) hoặc thông tin mạng (ví dụ: địa chỉ IP, tác nhân người dùng HTTP) mà AppsFlyer nhận.
 • AppsFlyer áp dụng ID cài đặt cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng được gọi là ID AF.
 • IDFV được thu thập

Mục đích sử dụng dữ liệu

Apple có một danh sách các mục đích mà các nhà phát triển ứng dụng phải chọn, như được nêu chi tiết trong bảng sau. Bạn phải xác định các mục đích liên quan cho từng loại dữ liệu liên quan đến mục đích sử dụng cụ thể của mình.

Mục đích của dữ liệu

Lựa chọn dựa trên cách sử dụng dữ liệu lấy từ AppsFlyer

Quảng cáo của bên thứ ba

Chọn nếu bạn chia sẻ loại dữ liệu với bên thứ ba nhằm mục đích hiển thị quảng cáo của bên thứ ba trong ứng dụng của bạn.

Quảng cáo hoặc tiếp thị của nhà phát triển

Chọn nếu bạn sử dụng để hiển thị quảng cáo của bên thứ nhất trong ứng dụng của mình (bao gồm cả việc chia sẻ với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo của bạn) hoặc cho các mục đích tiếp thị khác.

Phân tích

Có 

Cá nhân hóa sản phẩm

Chọn nếu bạn sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích cá nhân hóa sản phẩm nào.

Chức năng ứng dụng

Các mục đích khác 

Chọn nếu bạn sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác không được đề cập.

Dữ liệu liên kết với danh tính

Các loại dữ liệu được thu thập thông qua AppsFlyer thường được liên kết với một mã định danh như ID thiết bị (nếu có) hoặc các mã định danh khác như ID do khách hàng cấp khi được cấu hình.

Do đó, các nhà phát triển ứng dụng nên chọn Yes (Có) khi được hỏi liệu dữ liệu có được liên kết với danh tính hay không.

Thông tin kế thừa

Thông tin kế thừa được cung cấp đến ngày 5 tháng 11 năm 2020

Ý nghĩa của iOS 14 được cập nhật trước ngày 5 tháng 11 năm 2020. 

 • Bài viết này được cập nhật dựa trên hướng dẫn duyệt xét của App Store ngày 11 tháng 9 năm 2020. 
 • Bắt đầu từ thời điểm phát hành iOS 14 cho đến đầu năm 2021, Thời gian Gia hạn, quyền truy cập vào IDFA vẫn không thay đổi và bạn không phải triển khai ATT.
 • Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020, các phiên bản SDK AppsFlyer được thử nghiệm và tương thích với iOS 14. 
  • SDK V6.0.X
   • Phân bổ tiếp tục hoạt động không thay đổi so với iOS 13. 
   • Trong Thời gian Gia hạn:
    • Triển khai Giải pháp SKAdNetwork của AppsFlyer.
    • Đảm bảo rằng các đối tác mạng quảng cáo của bạn có tích hợp SKAdNetwork với AppsFlyer.
    • Sử dụng mô phỏng SKAdNetwork của AppsFlyer để hiểu rõ hơn về cách ATT sẽ tác động đến phân bổ của bạn.
    • Không cần hiển thị lời nhắc ATT. 
    • Chúng tôi có thể cần thực hiện thêm các thay đổi đối với SDK để hỗ trợ các thay đổi đối với iOS vào cuối Thời gian Gia hạn này. 
  • iOS SDK V5.4:
   • Phân bổ tiếp tục hoạt động không thay đổi so với iOS 13. 
   • Trong thời gian gia hạn, hãy cân nhắc sử dụng SDK V6.0.X và làm theo hướng dẫn ở trên.
  • iOS SDK 4.9-5.3: 
   • Thử nghiệm khả năng tương thích hạn chế đã được thực hiện và kết quả tương tự như của V5.4.
   • Chúng tôi không hỗ trợ các phiên bản này trong bối cảnh của iOS 14. 
Hướng dẫn về duyệt xét của App Store bắt đầu từ iOS 14 sử dụng thông tin có sẵn vào ngày 11 tháng 9 năm 2020

Yêu cầu của Apple

Hướng dẫn

Ứng dụng này có ở phần Trẻ em trong App Store không?

Tắt cho phép SDK thu thập IDFA. Sử dụng các lệnh gọi API sau để thực hiện:

  • iOS SDK: disableAdvertisingIdentifierdisableCollectASA
  • Unity SDK:setDisableCollectIAD

Thông tin bổ sung: Danh mục dành cho trẻ em

Bạn có muốn thu thập IDFA không? 

Triển khai Tính minh bạch về theo dõi ứng dụng iOS (ATT) để cho phép SDK nhận IDFA. 

Bạn có muốn thu thập IDFV không?

IDFV có sẵn cho SDK và có thể được sử dụng để phân tích trên các ứng dụng từ cùng một chủ sở hữu ứng dụng.

Bạn có cần kiểm tra tùy chọn cài đặt theo dõi quảng cáo giới hạn (LAT) không?

Không. Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được hỗ trợ nữa. 

Hướng dẫn áp dụng đến iOS 13

Hướng dẫn các câu hỏi duyệt xét của App Store Connect áp dụng đến iOS 13

Câu hỏi về App Store

SDK AppsFlyer có chức năng gì? 

Ứng dụng này có ở phần Trẻ em trong App Store không?

Bảng này không liên quan và không được sử dụng để trả lời các câu hỏi liên quan đến mục dành cho trẻ em. 

Ứng dụng này có sử dụng Mã định danh Quảng cáo (IDFA) không

AppsFlyer sử dụng IFDA để phân bổ.

Phục vụ quảng cáo trong ứng dụng?

Nếu hiển thị quảng cáo, SDK AppsFlyer có thể báo cáo IDFA tới AppsFlyer theo cách tương tự như cách gửi dữ liệu tới AppsFlyer như một phần của sự kiện trong ứng dụng.  

Bạn có đang Phân bổ lượt cài đặt ứng dụng này cho một quảng cáo được phục vụ trước đó không?

 

AppsFlyer sử dụng IDFA để phân bổ lượt cài đặt. 

Bạn có đang phân bổ một hành động được thực hiện trong ứng dụng này cho một quảng cáo đã phục vụ trước đó không?

AppsFlyer sử dụng IDFA để báo cáo các hành động trong ứng dụng.

Có cài đặt Giới hạn theo dõi quảng cáo (LAT) trên iOS không?

Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được hỗ trợ.

Đảm bảo rằng mã của bạn tuân thủ các yêu cầu để làm đúng theo cài đặt LAT. 

AppsFlyer hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu sau đây của Apple: "Kiểm tra giá trị của thuộc tính này trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động theo dõi quảng cáo nào. Nếu giá trị là KHÔNG, chỉ sử dụng mã định danh quảng cáo cho các mục đích sau: giới hạn tần suất, sự kiện chuyển đổi, ước tính số lượng người dùng duy nhất, phát hiện sự cố bảo mật và hành vi gian lận, cũng như gỡ lỗi."

Thông tin Bổ sung

Bài viết này có hữu ích không?