Chuẩn bị cho việc duyệt xét trên App Store—nhãn dinh dưỡng

Khái quát: Kể từ phiên bản iOS 14, các Nhà phát triển ứng dụng phải cung cấp thông tin App Store liên quan đến Nguyên tắc quyền riêng tư của họ khi gửi ứng dụng. App Store sẽ đăng các nguyên tắc đó theo định dạng nhãn dinh dưỡng.

Tuyên bố của luật sư chúng tôi: Không nội dung nào được nêu ở đây là thông tin tư vấn pháp lý. Những nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin và sự tiện lợi cho bạn. Bạn nên hợp tác chặt chẽ với các cố vấn pháp lý và cố vấn chuyên môn khác để xác định chính xác cách thức mà các chính sách của Apple áp dụng đối với bạn. 

Nhãn dinh dưỡng và duyệt xét trên App Store

 • Để tạo nhãn quyền riêng tư, nhà phát triển ứng dụng phải trả lời bảng câu hỏi khi gửi ứng dụng của họ đến App Store Connect bao gồm các phần sau:
 • Nhà phát triển ứng dụng:
  • Có toàn quyền kiểm soát cách triển khai và cấu hình phần mềm AppsFlyer, dữ liệu nào cần thu thập và cách dữ liệu được sử dụng.
  • Có thể có nhiều câu trả lời rất khác nhau cho bảng câu hỏi dựa trên cách họ cấu hình phần mềm AppsFlyer và các điểm dữ liệu họ chọn để thu thập.
 • Theo hiểu biết của AppsFlyer về chính sách của Apple, AppsFlyer không theo dõi. Tuy nhiên, các nhà phát triển Ứng dụng phải trả lời bảng câu hỏi phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể và tích hợp đối tác của họ. 
 • Nếu bạn sử dụng dữ liệu đã thu thập cho mục đích theo dõi, bạn phải triển khai lời nhắc ATT. 
 • Phần sau giả định cấu hình mặc định của phần mềm AppsFlyer. Các nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm đảm bảo các ứng dụng điều chỉnh phù hợp với cấu hình và mục đích sử dụng cụ thể của họ.  

Các loại dữ liệu đã thu thập 

Loại dữ liệu

Thu thập dữ liệu AppsFlyer 

Nhận xét

Thông tin liên lạc

 • Tên
 • Địa chỉ email (bao gồm dạng đã băm)
 • Số điện thoại (bao gồm dạng đã băm)
 • Địa chỉ vật lý
 • Thông tin liên hệ của người dùng khác 

Không

Không nên thu thập thông tin liên lạc. Tuy nhiên, nếu bạn đã cấu hình ứng dụng của mình để truyền email hoặc số điện thoại đã băm, hãy trả lời tương ứng trong bảng câu hỏi của App Store.

Thể chất

Không

Không thu thập

Thông tin tài chính

 • Thông tin Thanh toán
 • Thông tin tín dụng
 • Thông tin tài chính khác

Không

Không thu thập

Thông tin vị trí

 • Vị trí chính xác
 • Vị trí tương đối


Xem nhận xét

 • Vị trí chính xác: Không
 • Vị trí tương đối: Có. Hệ thống đã lấy và ánh xạ địa chỉ IP tới vị trí địa lý tương đối. 

Thông tin nhạy cảm

Không

Không thu thập

Thông tin liên lạc

Không

Không thu thập

Nội dung của người dùng

 • Email hoặc tin nhắn văn bản
 • Ảnh hoặc video
 • Dữ liệu âm thanh

Không

Không thu thập

Lịch sử duyệt web

Không

Không thu thập

Lịch sử tìm kiếm

Không

Không thu thập

Mã định danh

 • ID người dùng
 • ID thiết bị (IDFA)

Tùy chọn

 • ID người dùng: Nhà phát triển ứng dụng có thể đặt và truyền ID người dùng (CUID) 
 • ID thiết bị: ID Quảng cáo (IDFA) chỉ được thu thập khi có thể truy cập được.

Mua hàng

 • Lịch sử mua hàng

Tùy chọn

Các nhà phát triển ứng dụng có thể chọn định cấu hình các sự kiện mua hàng trong ứng dụng nhất định để đo lường.

Dữ liệu sử dụng

 • Tương tác sản phẩm
 • Dữ liệu quảng cáo
 • Dữ liệu sử dụng khác 

 • Tùy chọn
 • Không
 • Tương tác với sản phẩm: Số lần khởi chạy ứng dụng được đo lường, cũng như mọi tương tác khác của người dùng do nhà phát triển ứng dụng cấu hình.
 • Dữ liệu quảng cáo: được nhận nếu nhà phát triển ứng dụng sử dụng mô-đun doanh thu quảng cáo AppsFlyer.

Dữ liệu chẩn đoán

 • Dữ liệu sự cố
 • Dữ liệu hiệu suất
 • Dữ liệu chẩn đoán khác

 

 • Không 
 • Không

Có thể nhận thông tin thời gian khởi động và/hoặc mức pin để phát hiện gian lận.

Dữ liệu khác 


 • Các loại dữ liệu khác
 • IDFV

 • Thông tin thiết bị kỹ thuật (ví dụ: hệ điều hành, loại thiết bị, ngôn ngữ, kích thước màn hình, v.v.) hoặc thông tin mạng (ví dụ: địa chỉ IP, tác nhân người dùng HTTP) được AppsFlyer nhận.
 • AppsFlyer áp dụng ID cài đặt cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng được gọi là ID AF.
 • IDFV được thu thập

Mục đích sử dụng dữ liệu

Apple có một danh sách các mục đích mà các nhà phát triển ứng dụng phải chọn, như được nêu chi tiết trong bảng sau. Bạn phải xác định các mục đích liên quan cho từng loại dữ liệu liên quan đến mục đích sử dụng cụ thể của mình.

Mục đích của dữ liệu

Lựa chọn dựa trên cách sử dụng dữ liệu lấy từ AppsFlyer

Quảng cáo của bên thứ ba

Chọn nếu bạn chia sẻ loại dữ liệu với bên thứ ba nhằm mục đích hiển thị quảng cáo của bên thứ ba trong ứng dụng của bạn.

Quảng cáo hoặc tiếp thị của nhà phát triển

Chọn nếu bạn sử dụng để hiển thị quảng cáo của bên thứ nhất trong ứng dụng của mình (bao gồm cả việc chia sẻ với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo của bạn) hoặc cho các mục đích tiếp thị khác.

Phân tích

Có 

Cá nhân hóa sản phẩm

Chọn nếu bạn sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích cá nhân hóa sản phẩm nào.

Chức năng ứng dụng

Các mục đích khác 

Chọn nếu bạn sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác không được đề cập.

Dữ liệu liên kết với danh tính

Các loại dữ liệu được thu thập thông qua AppsFlyer thường được liên kết với một mã định danh như ID thiết bị (nếu có) hoặc các mã định danh khác như ID do khách hàng cấp khi được cấu hình.

Do đó, các nhà phát triển ứng dụng nên chọn Yes (Có) khi được hỏi liệu dữ liệu có được liên kết với danh tính hay không.