Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Tuân thủ yêu cầu của cửa hàng ứng dụng & quy định về quyền riêng tư như GDPR