Hạn chế nội dung dữ liệu thô—nguồn truyền thông hoặc mã định danh người dùng

Khái quát: Các trường trong một số báo cáo dữ liệu thô bị hạn chế do các giới hạn về quyền riêng tư. Trong các trường hợp khác, đối tác yêu cầu biên tập lại nguồn truyền thông khi chia sẻ đăng lại lên nền tảng của bên thứ ba. Bài viết này mô tả các hạn chế và ý nghĩa của chúng.

Hạn chế dữ liệu thô

AppsFlyer hạn chế tính khả dụng của một số trường trong báo cáo dữ liệu thô để duy trì quyền riêng tư người dùng. Điều này phù hợp với cài đặt AAP của nhà quảng cáo hoặc theo chính sách chia sẻ dữ liệu của các mạng quảng cáo để cung cấp dữ liệu. Các hạn chế khác nhau tùy thuộc vào loại báo cáo và lý do hạn chế. Các hạn chế ảnh hưởng đến dữ liệu thô được cung cấp bằng các công cụ phân phối dữ liệu thô.

Hạn chế nguồn truyền thông

Bảng sau đây liệt kê các hạn chế đối với mỗi nguồn truyền thông. 

 Lưu ý

 • Cung cấp không giới hạn dữ liệu phân tích và hợp nhất từ nền tảng AppsFlyer
 • Hạn chế đăng lại trên nền tảng của bên thứ ba:
  • Theo mô tả trong bảng bên dưới, đăng lại cho các sự kiện bị hạn chế bởi các nguồn truyền thông không được gửi tới nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như nền tảng phân tích và tiếp thị).
  • Những hạn chế khác đối với đăng lại có thể áp dụng cho các sự kiện khác
Nguồn truyền thông Hạn chế loại phân bổ
Quảng cáo Meta
 • Cho đến ngày 28 tháng 10 năm 2021: Lượt xem qua
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2021: Lượt nhấp qua và lượt xem qua. Tuy nhiên, nếu bạn bật cơ chế Liên kết giới thiệu Cài đặt Google Play, bạn có thể được cung cấp một số dữ liệu lượt nhấp qua. Lưu ý rằng Liên kết giới thiệu Cài đặt Google Play không dành cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại và có sẵn mà không bị hạn chế.
 • Trường hợp ngoại lệ: Tất cả các dữ liệu từ phân bổ thu hút lại bằng liên kết sâu có sẵn mà không có giới hạn báo cáo.
Pinterest Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2023: Phân bổ lượt nhấp qua và lượt xem hết
Roku OneView Lượt nhấp qua và lượt xem qua cho tất cả các nền tảng (CTV và thiết bị di động)
Samsung DSP

Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2023, việc phân bổ lượt nhấp và lượt xem bị hạn chế. Dưới đây là các trường được điền vào các công cụ phân phối dữ liệu thô:

 • Nguồn phương tiện (samsungdsp_int)
 • Kênh
 • Kiểu tương tác được phân bổ
 • Thời gian chạm được phân bổ
 • Chi tiết chiến dịch: Tên chiến dịch, ID chiến dịch, tên nhóm quảng cáo, ID nhóm quảng cáo, tên quảng cáo và ID quảng cáo
Snapchat
 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, không đưa các lượt gỡ cài đặt Snapchat vào báo cáo dữ liệu thô
 • Kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2023, phân bổ lượt xem hết bị hạn chế. Dưới đây là các trường được điền vào các công cụ phân phối dữ liệu thô:
  • Nguồn truyền thông (snapchat_int)
  • Kênh
  • Loại tương tác được phân bổ (lượt hiển thị)
  • Thời gian tương tác được phân bổ (chỉ được báo cáo dưới dạng ngày - "dd/mm/yyyy")
  • Chiến dịch được báo cáo là "restricted"

TikTok dành cho Doanh nghiệp

 • Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 23 tháng 10 năm 2021, dữ liệu phân bổ lượt xem qua bị hạn chế.
 • Kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2021, phân bổ lượt xem qua bị hạn chế. Dưới đây là các trường được điền vào các công cụ phân phối dữ liệu thô:
  • Nguồn truyền thông (bytedanceglobal_int và tiktokglobal_int)
  • Kênh
  • Loại tương tác được phân bổ (lượt hiển thị)
  • Thời gian tương tác được phân bổ (chỉ được báo cáo dưới dạng ngày - "dd/mm/yyyy")
  • Chiến dịch được báo cáo là "restricted"
Twitter

Trong một số trường hợp, Twitter không cho phép cung cấp dữ liệu thô trên nền tảng AppsFlyer. Trong những trường hợp này, sự kiện không xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô. 

Ngữ cảnh dữ liệu thô

Các hạn chế cấp độ trường của dữ liệu thô phụ thuộc vào ngữ cảnh của dữ liệu, như được liệt kê trong bảng sau.

Loại hạn chế Báo cáo bị ảnh hưởng
Nguồn truyền thông bị hạn chế: Nguồn mang đến người dùng
 • Phân bổ: Lượt cài đặt, lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại, lượt gỡ cài đặt
 • Sự kiện trong ứng dụng, phiên
 • Báo cáo Protect360

Bị hạn chế hoàn toàn

 • Lượt nhấp
 • Lượt hiển thị
 • Lượt nhấp bị chặn (Protect360)

Phân phối dữ liệu thô

Dữ liệu phân bổ ở mức người dùng trong AppsFlyer có sẵn bằng cách sử dụng các công cụ phân phối dữ liệu thô sau:

 • Data Locker
 • API Pull dữ liệu thô
 • API Push
 • Trang xuất Bảng điều khiển
 • Đăng lại đến các mạng
 • API nhận dữ liệu chuyển đổi (GCD) trong ngữ cảnh của API dữ liệu ở mức người dùng từ phía máy khách

Các trường phân bổ không khả dụng

Dưới đây là các trường không khả dụng khi nguồn truyền thông bị hạn chế:

Tên hiển thị Tên API
Quảng cáo af_ad
ID Quảng cáo af_ad_id
Loại quảng cáo af_ad_type
Bộ quảng cáo af_adset
ID Bộ quảng cáo af_adset_id
Khung thời gian xem lại phân bổ af_attribution_lookback
ID Chiến dịch af_c_id
Kênh af_channel
Đơn vị tiền tệ của chi phí af_cost_currency
Mô hình Chi phí af_cost_model
Giá trị Chi phí af_cost_value
Từ khóa af_keywords
Đối tác af_prt
ID trang af_siteid
ID Trang web phụ af_sub_siteid
Thông số phụ [n] (n=1-5) af_sub[n] (n=1-5)
Thời gian chạm được phân bổ attributed_touch_time
Kiểu tương tác được phân bổ attributed_touch_type
Chiến dịch chiến dịch
Người đóng góp [n] nguồn truyền thông (n=1-3)

contributor[n]_media_source (n=1-3)

Người đóng góp [n] đối tác (n=1-3)

contributor[n]_af_prt
(n=1-3)

Người đóng góp [n] chiến dịch (n=1-3) contributor[n]_campaign
(n=1-3)
Người đóng góp [n] kiểu khớp (n=1-3) contributor[n]_match_type (n=1-3)
Người đóng góp [n] thời gian tương tác (n=1-3) contributor[n]_touch_time
(n=1-3)
Người đóng góp [n] kiểu tương tác (n=1-3) contributor[n]_touch_type
(n=1-3)
URL Liên kết sâu deeplink_url
Liên kết giới thiệu HTTP http_referrer
Cài đặt App Store install_app_store
ID từ khóa keyword_id
Loại so khớp từ khóa keyword_match_type
Loại so khớp match_type
ID tài khoản mạng network_account_id
URL gốc original_url
Thời gian tương tác lại af_reengagement_window
Trang sản phẩm của cửa hàng store_product_page

Hạn chế mã định danh

Khi hạn chế mã định danh, các trường được liệt kê trong bảng sau đây là những trường duy nhất có trong báo cáo dữ liệu thô. 

Tên API
event_time
event_name
event_revenue
event_revenue_currency
event_revenue_usd
af_cost_model
af_cost_value
af_cost_currency
event_source
media_source
af_channel
chiến dịch
af_c_id
af_adset
af_adset_id
af_ad
af_ad_id
af_ad_type
af_siteid
af_sub_siteid
app_id
app_name
bundle_id
is_retargeting
retargeting_conversion_type
is_primary_attribution
af_attribution_lookback
af_reengagement_window
country_code
blocked_reason
blocked_reason_value
blocked_reason_rule
blocked_sub_reason
nền tảng
is_paid_media

Câu hỏi thường gặp

Những sự kiện nào bị hạn chế?

Các sự kiện bị hạn chế, như được nêu chi tiết trong bảng ở trên, có thể bao gồm các chuyển đổi (lượt cài đặt và tương tác lại) cũng như các sự kiện trong ứng dụng được liên kết mà mạng quảng cáo hạn chế được phân bổ. 

Nguồn truyền thông bị hạn chế ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu thô như thế nào?

 • Trường media source được điền có bị hạn chế.
 • Các trường phân bổ được liệt kê trong bài viết này bị trống hoặc được điền là null

Ví dụ về báo cáo: Dữ liệu thô bị hạn chế lượt cài đặt trong tập tin CSV. Các báo cáo dữ liệu thô khác được điền theo cách tương tự. 

Nguồn truyền thông bị hạn chế ảnh hưởng như thế nào đến các bài đăng lại được gửi tới đối tác?

Đăng lại được gửi cho đối tác không chứa các trường phân bổ.

Các sự kiện bị hạn chế tác động như thế nào đến việc đăng lại lên nền tảng của bên thứ ba?

Bài đăng lại cho các mạng quảng cáo được phân bổ được liệt kê trong bảng ở trên không được gửi tới nền tảng của bên thứ ba.

Các sự kiện không bị hạn chế có ảnh hưởng đến việc đăng lại lên nền tảng của bên thứ ba không?

Trong một số trường hợp, bài đăng lại cho các sự kiện không bị hạn chế được gửi tới nền tảng của bên thứ ba không bao gồm nguồn truyền thông. Điều này có nghĩa là phân bổ được ghi nhận là tự nhiên.

Còn dữ liệu về các lượt hỗ trợ tạo thành một phần phân bổ thì sao?

Dữ liệu liên quan đến lượt hỗ trợ được coi là dữ liệu phân bổ và không có sẵn.