Tổng quan về tích hợp SDK

Khái quát: Tìm hiểu về các chức năng SDK AppsFlyer hiện có và xác định API nào bạn muốn sử dụng với ứng dụng Android hoặc iOS của mình.  

Xem video này để có được bức tranh tổng thể về tích hợp SDK.

Giới thiệu về SDK

SDK cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện. Bạn có thể ghi nhận số lượt cài đặt, phiên và sự kiện trong ứng dụng. Các sự kiện trong ứng dụng bao gồm, ví dụ, mua hàng trong ứng dụng hoặc lên cấp trong trò chơi. Việc ghi nhận những sự kiện này có thể giúp bạn đánh giá ROI và chất lượng người dùng. 

Bài viết này mô tả quy trình tích hợp SDK V6+ và giúp người quản lý sản phẩm của nhà quảng cáo (chủ sở hữu ứng dụng) lập kế hoạch tích hợp SDK của AppsFlyer với ứng dụng Android hoặc iOS của họ.

Tài liệu bổ sung bao gồm những phần sau:

Khả năng tương thích của SDK 

SDK của AppsFlyer tương thích với các nền tảng sau:

Android iOS

Tích hợp SDK

Quy trình cài đặt và tích hợp SDK yêu cầu người quản lý sản phẩm và nhà phát triển thiết bị di động phải làm việc cùng nhau.  Trước khi tích hợp SDK với ứng dụng của bạn, hãy xem lại tất cả các tác vụ tích hợp và xem xét các chức năng mà bạn muốn có trong ứng dụng của mình.

Danh sách kiểm tra hoạt động lập kế hoạch SDK

Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã soạn lập một danh sách kiểm tra để hướng dẫn bạn trong quá trình lập kế hoạch. Đối với mỗi tác vụ, có các liên kết đến tài liệu dành cho nhà tiếp thị và nhà phát triển. 

Các tác vụ tích hợp SDK

Tích hợp SDK cơ bản bao gồm các tác vụ sau. Ước tính thời gian chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung.

Các tác vụ tích hợp SDK cơ bản Thời gian lập kế hoạch

Truy xuất dev key của AppsFlyer và gửi đường dẫn liên kết kèm hướng dẫn cài đặt và tích hợp cho đội ngũ phát triển ứng dụng của bạn.

15 phút

Xem lại những điều cần lưu ý về phân bổ và xác định mã định danh thiết bị nào cần thu thập.

30 phút

Xác định các sự kiện trong ứng dụng mà bạn muốn đo lường và gửi tên sự kiện và thông số sự kiện cho nhà phát triển.

1 giờ

Xác định các phương thức liên kết sâu cần sử dụng. 

30 phút

Xác định các phương thức truy cập dữ liệu phân bổ. 30 phút

Khi quá trình tích hợp cơ bản hoàn tất, bất kỳ người dùng tài khoản nào có quyền truy cập vào bảng điều khiển của AppsFlyer đều có thể thực hiện thử nghiệm cơ bản.

Nhà phát triển có thể sử dụng nhật ký gỡ lỗi trong môi trường phát triển.

1 giờ

Bạn có thể làm việc với đội ngũ phát triển ứng dụng thiết bị di động của mình để triển khai các API bổ sung này trong SDK.

Các tác vụ tích hợp SDK bổ sung Thời gian lập kế hoạch

Xác định xem ứng dụng của bạn có yêu cầu thiết lập phân bổ bổ sung hay không (ví dụ: đo lường lượt gỡ cài đặt hoặc phân bổ lượt cài đặt cho các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba).

30 phút

Xác định báo cáo phiên của người dùng. 30 phút

Xác định các phương thức phân bổ để sử dụng cho các nguồn truyền thông sở hữu.

1 giờ

Quản lý các chính sách quyền riêng tư của người dùng để đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư (GDPR, CCPA).

1 giờ