Lên kế hoạch tích hợp SDK

Hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tích hợp SDK, từ lập kế hoạch đến thử nghiệm