Dữ liệu hợp nhất API Pull

Khái quát: Sử dụng API Pull này để nhận báo cáo hợp nhất AppsFlyer của bạn trong các tệp tin CSV.

PullAPIAverage_us-en.png

 Tìm kiếm dữ liệu thô API Pull?

Tìm hiểu chi tiết đầy đủ ở đây.

Dữ liệu hợp nhất API Pull

 • API Pull cho phép bạn nhận báo cáo dữ liệu hợp nhất về thu hút người dùng (UA) và nhắm mục tiêu lại trong các tệp tin CSV.
 • Tốc độ làm mới dữ liệu giống như báo cáo tương tự trên trang Dữ liệu xuất và trang Bảng điều khiển tổng quan. Lưu ý rằng chi phí có thể được cập nhật trễ vài giờ, phụ thuộc vào đối tác cung cấp dữ liệu chi phí. 
 • Lọc theo các tùy chọn có sẵn: Nguồn truyền thông và phạm vi ngày.
 • Các khả năng khác trong API Pull là:
  • Thêm loại tương tác được phân bổ
  • Chọn múi giờ 

Báo cáo hiệu suất hợp nhất có sẵn thông qua API Pull

danh mục  UA Nhắm mục tiêu lại*
Đối tác (nguồn truyền thông)

Đối tác theo ngày

Hằng ngày

Địa lý

Báo cáo Địa lý theo ngày

* Đối với các báo cáo nhắm mục tiêu lại, hãy thêm &reattr=true vào URI. 

Sử dụng dữ liệu hợp nhất API Pull 

Cách sử dụng dữ liệu hợp nhất của API Pull:

 1. AppsFlyerAdmin_us-en.pngNhận mã thông báo API. Quản trị viên cần truy xuất mã thông báo.
 2. Cung cấp cho nhà phát triển của bạn mã thông báo API cần dùng trong tiêu đề xác thực.
 3. Cung cấp cho nhà phát triển các thông số đầu vào khi họ thực hiện lệnh gọi API, như được mô tả trong phần tiếp theo. Các thông số xác định nội dung chính trong báo cáo, cách tổ chức báo cáo và cung cấp khung thời gian báo cáo.
 4. Yêu cầu nhà phát triển làm theo hướng dẫn về dữ liệu hợp nhất của API Pull của họ trong trung tâm nhà phát triển.

Tham số

Tham số Mô tả
app_id ID ứng dụng
từ
 • Phạm vi ngày bao gồm thông số fromvà to . Phạm vi là phạm vi ngày LTV (cài đặt).
 • Định dạng: yyyy-mm-dd, 
 • Ví dụ: 2010-01-01
tới Ngày kết thúc. Đối với from
media_source

Sử dụng để giới hạn (lọc) cho một nguồn truyền thông cụ thể.

 • Ví dụ:media_source=facebook
attribution_touch_type

Đặt thông số này như trong ví dụ minh họa để lấy KPI phân bổ lượt xem hết (VTA). 

Ví dụ: attribution_touch_type=impression

Một số KPI VTA, như lượt nhấp, lượt hiển thị và API chi phí, không có giá trị được liên kết với chúng và thay vào đó sẽ hiển thị giá trị N/A. 

tiền tệ

Đơn vị tiền tệ của doanh thu và chi phí.

Báo cáo API Pull hợp nhất luôn sử dụng đơn vị tiền tệ dành riêng cho ứng dụng.

reattr

Nhận dữ liệu lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại.

 • [Mặc định] Nếu sai, sẽ trả về các chiến dịch dữ liệu thu hút người dùng (UA).
 • Nếu là true, lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại sẽ được trả về.
 • Ví dụ:reattr=true
Múi giờ

[Mặc định] Dữ liệu trả về bằng cách sử dụng UTC.

 • URI mẫu được điền bằng thông số múi giờ được đặt thành múi giờ dành riêng cho ứng dụng. 
 • [Mặc định] Nếu thông số không được gửi đi, dữ liệu sẽ trả về sử dụng UTC.
 • Nếu bạn gửitimezone=[Joda-Time], thì dữ liệu sẽ trả về sử dụng múi giờ cụ thể cho ứng dụng.

Lưu ý về việc chọn múi giờ

 • 1. Định dạng múi giờ Joda-Time tính đến thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
 • Giá trị Joda-Time phải giống hệt với giá trị trên trang cài đặt ứng dụng. Ví dụ, nếu múi giờ cài đặt là Paris, thì giá trị múi giờ trong URL của API Pull phải là timezone=Europe%2fParis.
 • Chỉ có thể kéo dữ liệu trong múi giờ đã chọn kể từ ngày thiết lập múi giờ. Mọi dữ liệu trước ngày thay đổi đều sử dụng UTC làm múi giờ. 

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm Nhận xét 
Loại mã thông báo API bắt buộc AppsFlyerAdmin_us-en.pngMã thông báo V2.0
Truy cập mạng quảng cáo N
Truy cập đại lý Y
Tính minh bạch của agency Y
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Y
Múi giờ riêng cho ứng dụng Y
Chi phí Dữ liệu chi phí chỉ dành cho các chiến dịch UA; không dành cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại hoặc không hoạt động (chiến dịch không có bất kỳ lượt cài đặt nào).
Độ mới của dữ liệu Liên tục
Dữ liệu lịch sử 5 năm
Dữ liệu không tự nhiên Y
Dữ liệu tự nhiên Y
Giới hạn lưu lượng

Mức giới hạn

Hạn chế về kích thước
 • Các lệnh gọi API trả về số hàng tối đa là 200K.
 • Nếu một báo cáo có đúng 200K hàng, thì giả sử là có các hàng bị thiếu.
 • Thực hiện nhiều lệnh gọi API, sử dụng thông số bắt đầu/kết thúc bao gồm cả thời gian trong ngày.  

Lưu ý! API Pull lấy dữ liệu thô chỉ hỗ trợ 1 triệu hàng. Báo cáo dữ liệu hợp nhất có giới hạn chỉ 200 nghìn hàng. 

Thay đổi tên chiến dịch Báo cáo API Pull không hỗ trợ thay đổi tên chiến dịch