Tổng quan báo cáo hợp nhất và phân tích

Khái quát: Mô tả báo cáo hợp nhất. So sánh các công cụ/API hợp nhất và phân tích.

Báo cáo hiệu suất hợp nhất/phân tích—các công cụ và báo cáo

Các công cụ phân tích và hợp nhất trong nền tảng này cung cấp cho nhà quảng cáo các số liệu cho phép họ đánh giá hiệu suất của ứng dụng, chiến dịch và người dùng của họ.

Các công cụ khác nhau ở cách thức trình bày và xử lý dữ liệu. Ví dụ: bảng điều khiển Tổng quan cung cấp số liệu giá trị vòng đời của các chiến dịch, Phân tích nhóm người được sử dụng để phân tích mức độ thu hút người dùng theo thời gian. 

Các công cụ được trình bày chi tiết trong bài viết này liên quan đến dữ liệu có sẵn theo bản tải xuống/API. Sử dụng bảng so sánh công cụ sau đây để hiểu chức năng chính và sự khác nhau giữa các công cụ.

Giới thiệu về báo cáo dữ liệu thô 

So sánh công cụ 

So sánh các công cụ/API báo cáo
Công cụ LTV/
hoạt động
Mô tả  Một /nhiều ứng dụng (1) Độ mới của dữ liệu Nhúng vào tập lệnh Múi giờ  Tiền tệ
Bảng điều khiển trong UI Cả hai Dữ liệu hiển thị trong bảng điều khiển có thể được tải xuống thành tệp tin CSV để phân tích thêm.  Một Thời gian thực x

Dành riêng cho ứng dụng

Dành riêng cho ứng dụng
Xuất Dữ liệu hợp nhất LTV

Báo cáo hiệu suất hợp nhất được tải xuống thông qua giao diện người dùng

Một Thời gian thực x

Dành riêng cho ứng dụng

Dành riêng cho ứng dụng
API Pull*-hợp nhất 

LTV

Báo cáo hiệu suất hợp nhất sử dụng URI trong trình duyệt/được nhúng trong các tập lệnh

 Một
Thời gian thực

Có thể lựa chọn-
Mặc định:
UTC 

Dành riêng cho ứng dụng
API Chính P Cả hai  Số liệu hiệu suất (KPI) sử dụng URI trong trình duyệt/được nhúng trong các tập lệnh Nhiều Hằng ngày Có thể lựa chọn
Mặc định:
UTC (2)

Có thể lựa chọn

Mặc định: USD

Pivot P Cả hai Nhận số liệu hiệu suất chiến dịch (KPI) thông qua giao diện người dùng Nhiều Hằng ngày x Dành riêng cho ứng dụng (2) USD
Nhóm người

LTV

Phân tích hiệu suất chiến dịch theo nhóm người thông qua giao diện người dùng

 

Nhiều Hằng ngày ✓P Chỉ API Dành riêng cho ứng dụng (2) Dành riêng cho ứng dụng

Ghi chú/viết tắt:
(1) Tính năng nhiều ứng dụng có nghĩa là khả năng truy vấn dữ liệu cho nhiều hơn một ứng dụng cùng lúc

(2) Tất cả các ứng dụng cần được đặt về cùng múi giờ dành riêng cho ứng dụng. Nếu không thì thời gian là theo UTC.
(P) Tính năng cao cấp
(*) Tùy thuộc vào giới hạn tỷ lệ

Điểm hạn chế
 Hạn chế API Pull: Hợp nhất API chính
Giới hạn dữ liệu (1) 200K dòng 
24 lệnh gọi mỗi ngày cho mỗi ứng dụng và tối đa 120 lệnh gọi mỗi ngày cho mỗi tài khoản
Kích thước tệp tin không giới hạn và số lệnh gọi không giới hạn mỗi ngày
Thời gian lưu trữ dữ liệu Trọn đời Trọn đời
(1) Giới hạn trên có thể phụ thuộc vào gói tài khoản.

Mô tả báo cáo

 • Báo cáo được mô tả có sẵn thông qua trang Xuất dữ liệu hoặc bằng cách sử dụng API Pull hợp nhất.
 • Chúng là Giá trị vòng đời (LTV) để phạm vi ngày báo cáo liên quan đến ngày phân bổ:
  • Ngày cài đặt cho báo cáo UA và Protect360
  • Phân bổ lại hoặc ngày thu hút lại trong trường hợp báo cáo nhắm mục tiêu lại
 • Ngày báo cáo sớm nhất khả dụng là ngày cài đặt ứng dụng đầu tiên.

Báo cáo UA

Báo cáo dữ liệu hợp nhất UA LTV có chứa người dùng tự nhiên và không tự nhiên
Tên báo cáo Được nhóm theo
Đối tác (nguồn truyền thông) Đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Đối tác theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Hoạt động theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Địa lý Quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Địa lý theo ngày Ngày, quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
KPI phân bổ lượt xem hết (VTA)

Báo cáo VTA có sẵn bằng API Pull

Lưu ý: Nếu Facebook là nguồn truyền thông được chọn thì có thêm các cột được thêm vào: ID nhóm quảng cáo, tên nhóm quảng cáo, ID bộ quảng cáo, tên bộ quảng cáo

Ví dụ về báo cáo hợp nhất trong tệp tin CSV. 

Các trường ngày trong tệp tin CSV có định dạng yyyy-mm-dd (năm-tháng-ngày). Khi bạn mở tệp tin CSV trong Excel, các trường ngày được định dạng bằng cách sử dụng cài đặt ngày và giờ của máy tính của bạn. Hãy nhớ chọn cách hiển thị ngày thích hợp trong Excel.

Ví dụ về báo cáo hợp nhất

Báo cáo hợp nhất LTV đối tác (nguồn truyền thông)

Partner_media_source.png

Báo cáo hợp nhất LTV đối tác theo ngày

Partner_by_date_source.png

Báo cáo hợp nhất LTV hoạt động hàng ngày

Daily.png

Báo cáo hợp nhất LTV địa lý

Geo.png

Báo cáo hợp nhất LTV địa lý (quốc gia) theo ngày

Geo_by_date.png

Các trường trong báo cáo hợp nhất UA
   

Tên báo cáo

Trường

Mô tả

Đối tác (nguồn truyền thông)

Đối tác theo ngày

Hằng ngày

Địa lý

Địa lý theo ngày

Quốc gia

Quốc gia cài đặt      

 ✓

Ngày

Ngày phân bổ

 

   

Đại lý/PMD (af_prt)

Tên đại lý/đối tác

Nguồn Truyền thông (pid)

Nguồn truyền thông mang đến người dùng (pid=nguồn truyền thông)

Chiến dịch

Tên chiến dịch

(c= tên chiến dịch)

ID Chiến dịch

ID chiến dịch Facebook 

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

ID nhóm quảng cáo

ID nhóm quảng cáo Facebook hoặc ID Quảng cáo

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Tên nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo Facebook

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

ID Bộ quảng cáo

ID tập quảng cáo của Facebook

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Tên bộ quảng cáo

Tên bộ quảng cáo trên Facebook

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

ARPU

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng

 

eCPI trung bình

eCPI trung bình

 

     

Lượt nhấp

Số lượt nhấp

Tỷ lệ Chuyển đổi

Số lượt cài đặt/số lượt nhấp

CTR

Tỷ lệ nhấp

 

   

{your event name}(Người dùng duy nhất)

Số người dùng duy nhất đã thực hiện sự kiện

 

{your event name} (Bộ đếm sự kiện)

Bộ đếm sự kiện

 

{your event name} (Doanh thu bằng XXX)

Doanh thu sự kiện bằng XXX trong đó XXX là loại tiền tệ được chọn bởi ứng dụng

 

Lượt hiển thị

Số lượt hiển thị

     

Lượt cài đặt

Số lượt cài đặt

Người dùng Trung thành

[mặc định] Người dùng mở ứng dụng hơn 3 lần

Người dùng Trung thành/Lượt cài đặt

Tỷ lệ người dùng trung thành

     

ROI

Lợi tức đầu tư

     

Các phiên

 • Số lần mở ứng dụng không tự nhiên
 • Các phiên tự nhiên và không tự nhiên có sẵn trong phân tích Nhóm người

Tổng Chi phí

-

     

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu tạo ra từ nguồn truyền thông và chiến dịch

 

Lưu ý: Các cột chỉ FB được đưa vào khi chọn Facebook làm nguồn truyền thông.

Nhắm mục tiêu lại

 • Báo cáo nhắm mục tiêu lại bao gồm những người dùng đã thu hút với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại và thu hút lại hoặc phân bổ lại. 
 • Trong báo cáo nhắm mục tiêu lại, không có sự phân biệt giữa người dùng tự nhiên và người dùng không tự nhiên.
 • Để nhận báo cáo nhắm mục tiêu lại qua API Pull, hãy thêm thông số & reattr=true vào URI báo cáo hiệu suất.
Báo cáo hợp nhất nhắm mục tiêu lại LTV 
Tên báo cáo Được nhóm theo
Đối tác (nguồn truyền thông) Đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Đối tác theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Hoạt động theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Quốc gia Quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Quốc gia theo ngày Ngày, quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Các trường trong báo cáo hợp nhất nhắm mục tiêu lại
Trường Mô tả Đối tác Hằng ngày Đối tác theo ngày Địa lý theo ngày Địa lý
Ngày Ngày chuyển đổi      
Quốc gia      
Đại lý/PMD (af_prt) Tên đại lý/đối tác
Nguồn Truyền thông (pid)  
Chiến dịch (c)  
Lượt nhấp  
Lượt chuyển đổi  
Loại chuyển đổi Phân bổ lại hoặc thu hút lại
Tỷ lệ Chuyển đổi Lượt chuyển đổi/lượt nhấp
Các phiên  
Người dùng Trung thành  
Người dùng Trung thành/Lượt cài đặt  
Tổng Chi phí  
eCPI trung bình        
Tổng Doanh thu  
ROI  
ARPU    

Protect360 chặn gian lận 

PremiumFeature.jpg

 • Các báo cáo hợp nhất về gian lận bị chặn cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện bị chặn bởi Protect360
 • Các báo cáo có sẵn thông qua API Pull. Các báo cáo này không có sẵn qua trang Xuất dữ liệu.
 • Phạm vi ngày liên quan đến ngày cài đặt.
Báo cáo Protect360 hợp nhất có sẵn thông qua API Pull
Tên báo cáo
Đối tác (nguồn truyền thông)
Đối tác theo ngày
Địa lý
Địa lý theo ngày
Báo cáo chiến dịch của đối tác

Hạn chế: Lý do chặn mà Bot hiển thị ngay cả trong trường hợp lý do là phiên bản ứng dụng hoặc thiếu customer user id.

Bài viết này có hữu ích không?