Aggregated and analytics reporting overview

At a glance: Description and comparison of aggregated and analytics attribution reports, tools, and APIs available. 

Aggregated and analytics performance reporting—tools and reports

Aggregated analytic tools in the platform provide advertisers with metrics enabling them to assess the performance of their apps, campaigns, and users.

The tools differ in the way data is presented. For example, the Overview dashboard provides lifetime value metrics of campaigns (LTV) whereas Cohort is used to analyze user engagement over time. 

The tools detailed in this article relate to data that can be exported from the platform. Use the tool comparison table that follows to understand the main function and differences between the tools.

Related reading: About raw-data reporting 

So sánh công cụ 

So sánh các công cụ/API báo cáo
Công cụ LTV/
hoạt động
Mô tả  Multi /single app (1) Độ mới của dữ liệu Múi giờ  Tiền tệ
Bảng điều khiển trong UI Cả hai

Download dashboard data in a CSV 

Một Liên tục

Dành riêng cho ứng dụng

Dành riêng cho ứng dụng
Aggregated data export page LTV

Aggregate reports download in a CSV

Một Liên tục

Dành riêng cho ứng dụng

Dành riêng cho ứng dụng
API Pull*-hợp nhất 

LTV

Aggregate  reports  via API

 Một


Continuous

Có thể lựa chọn-
Mặc định:
UTC 

Dành riêng cho ứng dụng

API Chính P

Cả hai 

Performance metrics (KPIs)

Nhiều Hằng ngày Có thể lựa chọn
Mặc định:
UTC (2)

Có thể lựa chọn

Mặc định: USD

Pivot P

Cả hai Get campaign performance metrics (KPIs) via the user interface.  Nhiều Hằng ngày Dành riêng cho ứng dụng (2) USD
Cohort 

LTV

See the section that follows. It details the Cohort flavors

 

Nhiều Hằng ngày Dành riêng cho ứng dụng (2) Dành riêng cho ứng dụng

Ghi chú/viết tắt:
(1) Tính năng nhiều ứng dụng có nghĩa là khả năng truy vấn dữ liệu cho nhiều hơn một ứng dụng cùng lúc

(2) Apps all need to be set to the same app-specific time zone. If not, then the time is in UTC.
(P) Premium feature
(*) Subject to rate limitations

 

Cohort flavors

Cohort is available in a number of different flavors being Cohort dashboard, Cohort API, and Cohort analytics via Data Locker. The table that follows lists the differences. 

Differences between Cohort flavors
Đặc điểm

Cohort analytics in Data Locker

Cohort Dashboard

API Nhóm người

Tính năng cao cấp Không
Multi or single app 

Multi. Data is grouped per app in a single file or segregated into separate files per app. 

Multi. Combined performance or grouped by app options. Một
Tiền tệ  USD and app-specific (both) Dành riêng cho ứng dụng Either USD or app-specific
Nhóm

Full campaign hierarchy and event names. Approx. 20 groupings

4 groupings 7 groupings
Metrics available  All metrics 1 selectable metric and 4 fixed metrics per view 1 selectable metric and 4 fixed metrics per call
Days post-attribution available (cohort days)  365 180 180
Độ mới của dữ liệu Daily. Midnight UTC and avialble at 10:00 UTC.  Continuous (using app-specific timezone) Continous  (using UTC or app-specific timezone)
Data export limitations Entire data set is available  Manual download and settings Rate and response size limited
Transparent agency support Not supported. This means that the media source of agency-driven traffic is always masked. 
Customizable request Không

Báo cáo hành trình của người dùng

 • Báo cáo được mô tả có sẵn thông qua trang Xuất dữ liệu hoặc bằng cách sử dụng API Pull hợp nhất.
 • They are Lifetime value (LTV) so the reporting date range relates to the attribution date being:
  • Ngày cài đặt cho báo cáo UA và Protect360
  • Phân bổ lại hoặc ngày thu hút lại trong trường hợp báo cáo nhắm mục tiêu lại
 • Ngày báo cáo sớm nhất khả dụng là ngày cài đặt ứng dụng đầu tiên.

Báo cáo UA

Báo cáo dữ liệu hợp nhất UA LTV có chứa người dùng tự nhiên và không tự nhiên
Tên báo cáo Được nhóm theo
Đối tác (nguồn truyền thông) Đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Đối tác theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Daily activity Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Địa lý Quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Địa lý theo ngày Ngày, quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
KPI phân bổ lượt xem hết (VTA)

Báo cáo VTA có sẵn bằng API Pull

Lưu ý: Nếu Facebook là nguồn truyền thông được chọn thì có thêm các cột được thêm vào: ID nhóm quảng cáo, tên nhóm quảng cáo, ID bộ quảng cáo, tên bộ quảng cáo

Các trường ngày trong tệp tin CSV có định dạng yyyy-mm-dd (năm-tháng-ngày). Khi bạn mở tệp tin CSV trong Excel, các trường ngày được định dạng bằng cách sử dụng cài đặt ngày và giờ của máy tính của bạn. Hãy nhớ chọn cách hiển thị ngày thích hợp trong Excel.

Ví dụ về báo cáo hợp nhất

Report examples in a spreadsheet

Các trường trong báo cáo hợp nhất UA
Trường Mô tả

Tên báo cáo

Đối tác (nguồn truyền thông)

Đối tác theo ngày

Hằng ngày

Địa lý

Địa lý theo ngày

Quốc gia

Quốc gia cài đặt      

 ✓

Ngày

Ngày phân bổ

 

   

Đại lý/PMD (af_prt)

Tên đại lý/đối tác

Nguồn Truyền thông (pid)

Nguồn truyền thông mang đến người dùng (pid=nguồn truyền thông)

Chiến dịch

Tên chiến dịch

(c= tên chiến dịch)

ID Chiến dịch

ID chiến dịch Facebook 

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

ID nhóm quảng cáo

ID nhóm quảng cáo Facebook hoặc ID Quảng cáo

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Tên nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo Facebook

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

ID Bộ quảng cáo

ID tập quảng cáo của Facebook

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Tên bộ quảng cáo

Tên bộ quảng cáo trên Facebook

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

Chỉ FB

ARPU

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng

 

eCPI trung bình

eCPI trung bình

 

     

Lượt nhấp

Số lượt nhấp

Tỷ lệ Chuyển đổi

Số lượt cài đặt/số lượt nhấp

CTR

Tỷ lệ nhấp

 

   

{your event name}(Người dùng duy nhất)

Số người dùng duy nhất đã thực hiện sự kiện

 

{your event name} (Bộ đếm sự kiện)

Bộ đếm sự kiện

 

{your event name} (Doanh thu bằng XXX)

Doanh thu sự kiện bằng XXX trong đó XXX là loại tiền tệ được chọn bởi ứng dụng

 

Lượt hiển thị

Số lượt hiển thị

     

Lượt cài đặt

Số lượt cài đặt

Người dùng Trung thành

[mặc định] Người dùng mở ứng dụng hơn 3 lần

Người dùng Trung thành/Lượt cài đặt

Tỷ lệ người dùng trung thành

     

ROI

Lợi tức đầu tư

     

Các phiên

 • Số lần mở ứng dụng không tự nhiên
 • Các phiên tự nhiên và không tự nhiên có sẵn trong phân tích Nhóm người

Tổng Chi phí

-

     

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu tạo ra từ nguồn truyền thông và chiến dịch

 

Note: FB-only columns are included when selecting Facebook as the only media source.

Nhắm mục tiêu lại

 • Báo cáo nhắm mục tiêu lại bao gồm những người dùng đã thu hút với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại và thu hút lại hoặc phân bổ lại. 
 • Trong báo cáo nhắm mục tiêu lại, không có sự phân biệt giữa người dùng tự nhiên và người dùng không tự nhiên.
 • Để nhận báo cáo nhắm mục tiêu lại qua API Pull, hãy thêm thông số & reattr=true vào URI báo cáo hiệu suất.
Báo cáo hợp nhất nhắm mục tiêu lại LTV 
Tên báo cáo Được nhóm theo
Đối tác (nguồn truyền thông) Đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Đối tác theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Hoạt động theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Quốc gia Quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Quốc gia theo ngày Ngày, quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Các trường trong báo cáo hợp nhất nhắm mục tiêu lại
Trường Mô tả Đối tác Hằng ngày Đối tác theo ngày Địa lý theo ngày Địa lý
Ngày Ngày chuyển đổi      
Quốc gia      
Đại lý/PMD (af_prt) Tên đại lý/đối tác
Nguồn Truyền thông (pid)  
Chiến dịch (c)  
Lượt nhấp  
Lượt chuyển đổi  
Loại chuyển đổi Phân bổ lại hoặc thu hút lại
Tỷ lệ Chuyển đổi Lượt chuyển đổi/lượt nhấp
Các phiên  
Người dùng Trung thành  
Người dùng Trung thành/Lượt cài đặt  
Tổng Chi phí  
eCPI trung bình        
Tổng Doanh thu  
ROI  
ARPU    

Báo cáo tính năng

Protect360 chặn gian lận 

 • Các báo cáo hợp nhất về gian lận bị chặn cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện bị chặn bởi Protect360
 • Các báo cáo có sẵn thông qua API Pull. Các báo cáo này không có sẵn qua trang Xuất dữ liệu.
 • Phạm vi ngày liên quan đến ngày cài đặt.
Báo cáo Protect360 hợp nhất có sẵn thông qua API Pull
Tên báo cáo
Đối tác (nguồn truyền thông)
Đối tác theo ngày
Địa lý
Địa lý theo ngày
Báo cáo chiến dịch của đối tác

Hạn chế: Lý do chặn mà Bot hiển thị ngay cả trong trường hợp lý do là phiên bản ứng dụng hoặc thiếu customer user id.