Hướng dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

Khái quát: Các chiến dịch nhắm mục tiêu lại (tiếp thị lại) thúc đẩy người dùng mở và thu hút lại với ứng dụng hoặc khiến những người dùng đã xóa ứng dụng thì giờ cài đặt lại.

Các nguyên tắc cơ bản về nhắm mục tiêu lại

Nhắm mục tiêu lại cho phân bổ xảy ra khi một người dùng thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại bằng cách nhấp vào đường dẫn nhắm mục tiêu lại cho phân bổ hoặc liên kết sâu. Điều này dẫn đến một trong các sự kiện phân bổ sau:

  • Thu hút lại: Nếu ứng dụng có trên thiết bị, thì nguồn truyền thông thúc đẩy người dùng mở ứng dụng sẽ được ghi nhận lượt thu hút lại.

  • Phân bổ lại (còn gọi là lượt cài đặt lại nhắm mục tiêu lại): Nếu ứng dụng không có trên thiết bị của người dùng (nghĩa là người dùng đã gỡ cài đặt ứng dụng), thì việc thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại sẽ khiến người dùng cài đặt lại và mở ứng dụng. Nếu điều này xảy ra trong khung thời gian phân bổ lại: nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại được ghi nhận lượt phân bổ lại đó. Bài viết liên quan: Lượt cài đặt lại.

Retargeting_-_Flow__2_.png

Trước khi chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại, hãy xem lại các quy tắc thu hút lại và các trường hợp ví dụ trong các phần tiếp theo, sau đó thiết lập tính năng nhắm mục tiêu lại như được mô tả trong phần quy trình nhắm mục tiêu lại. Để dễ hiểu, bạn nên làm quen với mô hình phân bổ của AppsFlyer và các khung thời gian phân bổ liên quan.

Hoạt động nhắm mục tiêu lại

Thông tin bổ sung

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này