Sử dụng API Kéo

Khái quát: Sử dụng API kéo, bạn có thể nhận được các tập tin báo cáo CSV bằng cách sử dụng các liên kết URL có chứa các thông số truy vấn. Báo cáo API kéo chứa dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu thô.

Báo cáo CSV có thể được gửi bằng API Kéo, Tải xuống, Email, và Khóa dữ liệu*

Phương pháp bạn sử dụng phụ thuộc vào kích thước và tần suất bạn sử dụng cùng một báo cáo.  Nói chung, đối với các báo cáo, bạn cần đặc biệt sử dụng phương pháp tải xuống/email.

API Kéo được các nhà quảng cáo và đại lý sử dụng.

Xem thêm:

Bạn có thể tạo liên kết API theo cách thủ công như được mô tả trong tài liệu này hoặc đã được chuẩn bị sẵn sàng trong AppsFlyer.  Để nhận API đã được chuẩn bị: Đi tới Tích hợp > Truy cập API.(Lưu ý: Khi người dùng quản trị viên trong AppsFlyer thay đổi, khóa API cũng thay đổi)

Nếu bạn sử dụng phương pháp tạo thủ công để tạo liên kết API thì hãy đảm bảo rằng:

  • Các tham số được viết thường vì chúng có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Bạn không dùng một trường hai lần trong cùng một URL. Làm như vậy sẽ dẫn đến việc tải xuống tệp trống.

 Lưu ý:

Thay đổi quản trị viên tài khoản AppsFlyer: Liên kết API kéo yêu cầu khóa API được tạo khi tài khoản AppsFlyer được tạo lần đầu tiên. Nếu quản trị viên tài khoản thay đổi thì API cũng thay đổi.  Ví dụ, điều này có nghĩa là nếu bạn có các URL API kéo có trong tập lệnh và chủ sở hữu tài khoản thay đổi, bạn cần cập nhật URL API kéo bằng khóa API mới.

    • Các tham số được viết thường vì chúng có phân biệt chữ hoa chữ thường.
    • Không dùng một trường hai lần trong cùng một URL. Làm như vậy sẽ dẫn đến việc tải xuống tệp trống.
Bài viết này có hữu ích không?