Data Locker—thiết lập dịch vụ đám mây

Khái quát: Thiết lập dịch vụ đám mây của bạn để nhận dữ liệu từ Data Locker: GCS, AWS, BigQuery hoặc Snowflake.

Data Locker cho phép bạn truyền dữ liệu đến giải pháp lưu trữ mà bạn đã chọn và sở hữu, cho dù đó là bộ chứa hay kho dữ liệu. Thiết lập dịch vụ đám mây bằng một trong các quy trình sau.

Bộ lưu trữ đám mây có bộ chứa

Bộ lưu trữ GCS

 • Quy trình trong phần này cần được thực hiện bởi quản trị viên Google Cloud của bạn.
 • Bạn có thể xóa các tệp tin khỏi Data Locker sau 25 giờ trở lên kể từ thời điểm ghi. Không xóa các tệp tin trước lúc đó.

Thông tin dành cho quản trị viên GCS

Data Locker là giải pháp AppsFlyer để truyền dữ liệu đến bộ lưu trữ.

Yêu cầu

 • Tạo một bộ chứa trên GCS để sử dụng riêng Data Locker. Sử dụng riêng nghĩa là không có dịch vụ nào khác ghi dữ liệu vào bộ chứa. 
 • Tên bộ chứa được đề xuất: af-datalocker.
 • Cấp quyền cho Data Locker thông qua quy trình sau.

Cách cấp quyền cho Data Locker:

Trong quy trình này, thay thế data-locker-example bằng tên của bộ chứa mà bạn đã tạo trước đó cho Data Locker. 

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển GCS của bạn.
 2. Đi đến Storage > Storage browser.

  mceclip0.png

 3. Chọn bộ chứa bạn đã tạo trước đó, ví dụ data-locker-example
 4. Đi tới tab Permissions (Quyền). 
 5. Nhấp vào +Add.
  Cửa sổ Add members sẽ mở ra.
 6. Hoàn thành như sau:
  1. New members, hãy dán đoạn mã sau.
   af-data-delivery@af-raw-data.iam.gserviceaccount.com
  2. Chọn một vai trò: Cloud storage > Storage Object Admin

   mceclip0.png

 7. Nhấp vào Save (Lưu). 

Bộ lưu trữ AWS

 • Quy trình trong phần này phải do quản trị viên AWS của bạn thực hiện.
 • Bạn có thể xóa các tệp tin khỏi Data Locker sau 25 giờ trở lên kể từ thời điểm ghi. Vui lòng không xóa các tệp tin trước lúc đó.

Thông tin dành cho Quản trị viên AWS

Data Locker là giải pháp AppsFlyer để truyền dữ liệu đến bộ lưu trữ.

Yêu cầu

 • Tạo một bộ chứa AWS có tên af-datalocker-mybucket. Tiền tố af-datalocker- là bắt buộc. Hậu tố là văn bản tự do.
 • Chúng tôi đề xuất theo dạng af-datalocker-yyyy-mm-dd-hh-mm-free-text. Trong đó yyyy-mm-dd-hh-mm là ngày và giờ hiện tại, và bạn thêm bất kỳ văn bản nào khác mà bạn muốn như được mô tả trong hình bên dưới.

Giao diện người dùng trong bảng điều khiển AWS

MyBucket.jpg

Sau khi tạo bộ chứa, hãy cấp quyền cho AppsFlyer bằng quy trình sau đây. 

Để tạo bộ chứa và cấp quyền cho AppsFlyer: 

 1. Đăng nhập vào giao diện điều khiển AWS.
 2. Đi tới dịch vụ S3.
 3. Để tạo bộ chứa:
  1. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
  2. Hoàn thành Bucket name (Tên bộ chứa) như sau: Bắt đầu bằng af-datalocker- và sau đó thêm bất kỳ văn bản nào khác như đã mô tả trước đó.
  3. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
 4. Để cấp quyền cho AppsFlyer:
  1. Chọn bộ chứa. 
  2. Đi tới tab Permissions (Quyền). 
  3. Trong phần Bucket policy (Chính sách bộ chứa), hãy nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). 
   Cửa sổ Chính sách bộ chứa mở ra.
  4. Dán đoạn mã sau vào cửa sổ.
   {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
      "Sid": "AF_DataLocker_Direct",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::195229424603:user/product=datalocker__envtype=prod__ns=default"
      },
      "Action": [
       "s3:GetObject",
       "s3:ListBucket",
       "s3:DeleteObject",
       "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket",
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket/*"
      ]
     }
    ]
   }
   
 5. Trong đoạn mã, thay thế af-data-locker-my-bucket bằng tên bộ chứa bạn đã tạo.

 6. [Tùy chọn] Thêm hỗ trợ cho các bộ chứa được mã hóa KMS. Để làm được như vậy, trong phần Key Policy, chọn Switch to policy view và dán đoạn mã sau vào mảng Statement.
  {
     "Sid": "Allow use of the key",
     "Effect": "Allow",
     "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::195229424603:user/product=datalocker__envtype=prod__ns=default"
     },
     "Action": "kms:GenerateDataKey*",
     "Resource": "*"
   }
  
 7. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 8. Hoàn thành quy trình Thiết lập Data Locker.

[Beta] Bộ nhớ Azure

 • Quy trình trong phần này cần được thực hiện bởi quản trị viên Azure Cloud của bạn.
 • Bạn có thể xóa các tệp tin khỏi Data Locker sau 25 giờ trở lên kể từ thời điểm ghi. Không xóa các tệp tin trước lúc đó.

Thông tin dành cho quản trị viên Azure

Data Locker là giải pháp AppsFlyer để truyền dữ liệu tới tài khoản lưu trữ của bạn.

Để xác định tài khoản lưu trữ cho Data Locker:

 1. Hãy truy cập Tài khoản lưu trữ Azure
 2. Tạo tài khoản lưu trữ mới để nhận Dữ liệu Appsflyer của bạn
 3. Tùy chọn: Tạo nhóm nguồn mới (nếu chưa có nhóm nguồn)
 4. Chọn đăng ký, đặt tên cho tài khoản lưu trữ mới của bạn và chọn khu vực có liên quan của bạn
 5. Kích hoạt vùng tên phân cấp
 6. Liên hệ với CSM của bạn để bật Azure trong Data Locker (sau khi bật, bạn sẽ cần tên tài khoản lưu trữ nêu trên và mã khóa để nhập vào trình hướng dẫn kết nối mới của Data Locker)

[Thử nghiệm] Bộ lưu trữ Yandex Cloud

 • Quy trình trong phần này cần được thực hiện bởi quản trị viên Yandex Cloud của bạn.
 • Bạn có thể xóa các tệp tin khỏi Data Locker sau 25 giờ trở lên kể từ thời điểm ghi. Không xóa các tệp tin trước lúc đó.

Thông tin dành cho quản trị viên Yandex

Data Locker là giải pháp AppsFlyer để truyền dữ liệu đến bộ lưu trữ.

Để tạo bộ chứa và cấp quyền cho Data Locker:

 1. Trong Yandex Cloud console của bạn, đi đến thẻ Service Accounts và nhấp vào Create service account.
 2. Đặt tên cho tài khoản dịch vụ, ví dụ: af-datalocker.
 3. Tạo khóa truy cập tĩnh cho tài khoản dịch vụ. Trong tài khoản dịch vụ:
  1. Nhấp vào Create a new key.
  2. Chọn Create static access key.
  3. Lưu Key IDSecret Key.
 4. Cấp quyền storage.editor cho tài khoản dịch vụ mới của bạn.
  1. Trong cài đặt bộ chứa của bạn, đi đến Access Bindings và nhấp vào Assign bindings.
  2. Đối với tài khoản dịch vụ mới của bạn, hãy thêm vai trò storage.editor và nhấp vào Save.
 5. Liên hệ với CSM AppsFlyer của bạn để bật Yandex trong Data Locker.
 6. Sau khi được bật, hãy sử dụng key ID và secret key trong quá trình thiết lập Data Locker.

Bộ lưu trữ đám mây kho dữ liệu

BigQuery

Quy trình trong phần này cần được thực hiện bởi quản trị viên BigQuery của bạn.

Thông tin dành cho Quản trị viên BigQuery

Data Locker là giải pháp AppsFlyer để truyền dữ liệu đến bộ lưu trữ.

Yêu cầu

 • Tạo bộ dữ liệu BigQuery

Để tạo bộ dữ liệu BigQuery: 

 1. Trong BigQuery, hãy tạo dự án hoặc sử dụng dự án hiện có. 
 2. Trong dự án, nhấp vào CREATE DATASET.

  GCSCreateDataSEt_1_.png

 3. Cung cấp cho bộ dữ liệu một ID phù hợp.
 4. Cấp cho AppsFlyer quyền truy cập vào bộ dữ liệu. Xem hướng dẫn Big Query
 5. Hoàn thành các cài đặt còn lại theo yêu cầu. 

Snowflake

Kết nối Data Locker với tài khoản Snowflake của bạn. Bằng cách đó, dữ liệu được gửi đến Snowflake và tiếp tục khả dụng trong bộ lưu trữ đám mây mà bạn đã chọn.

Những điều cần lưu ý dành cho các nhà phát triển BI

 • Tốc độ cập nhật dữ liệu bằng với tốc độ cập nhật dữ liệu được cung cấp trong bộ chứa. 
 • Cấu trúc bảng và cột của dữ liệu tương đương với cấu trúc được tìm thấy trong dữ liệu có sẵn trực tiếp từ bộ chứa Data Locker. 
 • Khi các hàng được thêm vào phần chia sẻ Snowflake, cột _ingestion_time sẽ được điền. Để đảm bảo tính duy nhất của hàng và ngăn việc nhập cùng một hàng nhiều lần:
  1. Lưu max_ingestion_time đối với mỗi bảng được nhập.
  2. Mỗi lần bạn chạy quy trình nhập, chỉ nhập những hàng có _ingestion_time > max_ingestion_time

Hoàn thành các quy trình sau để kết nối Snowflake với Data Locker. 

Quy trình kết nối bộ kết nối Snowflake

Để nhận ID tài khoản và khu vực Snowflake của bạn:

 1. Trong Snowflake, đăng nhập vào tài khoản Snowflake của bạn.
 2. Trong thanh menu, chọn tên của bạn.
  ID tài khoản của bạn và khu vực sẽ được hiển thị.

  SnowflakeAccountId.png

Cách kết nối Data Locker với Snowflake:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Integration > Data Locker.
 2. Chọn Snowflake.
 3. Nhập vào Snowflake region Snowflake account ID thông tin bạn đã nhận được trước đó từ Snowflake. 
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Cách tạo cơ sở dữ liệu từ một chia sẻ trong Snowflake:

 1. Trong Snowflake, đăng nhập vào tài khoản Snowflake của bạn.
 2. Chuyển đổi vai trò sang Accountadmin. Xem Tạo cơ sở dữ liệu từ một chia sẻ.
 3. Chọn Shares.
 4. Chọn chia sẻ AppsFlyer. Ví dụ: APPSFLYER_ACC_XXX_DATA_LOCKER. 
 5. Nhấp vào Create Database from Secure Share và điền các thông tin chi tiết được yêu cầu. Lưu ý! Bạn phải tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chung vào các bảng của mình vì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chung chỉ sẵn dùng trong một khoảng thời gian giới hạn (hiện tại là 14 ngày).  
 6. Trong cơ sở dữ liệu của bạn, các bảng đã nhập sẽ được hiển thị. Tên và cấu trúc bảng tương đương với tên và cấu trúc trong bộ chứa Data Locker.