Data Locker—dữ liệu thô trong kho lưu trữ đám mây

Khái quát: Data Locker ghi dữ liệu thô vào kho lưu trữ đám mây trong thời gian gần thực (trễ 6 giờ.) Dữ liệu có thể được ghi vào bộ chứa AWS của AppsFlyer hoặc vào bộ chứa AWS của bạn.

6133_Data_Locker_-_your_bucket.png

Data Locker

Các tính năng chính của Data locker

 • Ứng dụng: hỗ trợ nhiều ứng dụng được thêm tự động
 • Độ tin cậy: dữ liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ đám mây (bộ chứa) do bạn lựa chọn
 • Tính linh hoạt: chọn dữ liệu muốn đưa vào
 • Tính chi tiết: dữ liệu được phân thành các loại báo cáo, ngày và giờ
 • Khả năng tiếp cận: lấy dữ liệu khi cần
 • Tính cập nhật của dữ liệu: độ trễ 6 giờ khi sử dụng hoặc hàng ngày tùy thuộc vào loại báo cáo. Thời gian trễ là như nhau (6 giờ) bất kể múi giờ cụ thể theo ứng dụng. 
 • Quyền sở hữu bộ chứa:
  • Nhận dữ liệu thông qua một bộ chứa AWS do AppsFlyer sở hữu. Thời gian lưu trữ dữ liệu: 30 ngày.
  • Nhận dữ liệu thông qua nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong kho lưu trữ do bạn sở hữu. Thời gian lưu trữ dữ liệu: Do bạn kiểm soát. 

Báo cáo có sẵn trong Data Locker

Báo cáo phân bổ chính—UA và nhắm mục tiêu lại
Danh mục Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu* Tự nhiên/Không tự nhiên Là đặc biệt đối với Data Locker
Thu hút người dùng Lượt nhấp Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt nhấp Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt hiển thị Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt hiển thị Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt cài đặt Độ trễ 6 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Sự kiện trong ứng dụng  Độ trễ 6 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo được phân bổ Hàng ngày+2 Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo tự nhiên Hàng ngày+2 Tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Doanh thu quảng cáo nhắm mục tiêu lại Hàng ngày+2 Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Lượt chuyển đổi Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Sự kiện trong Ứng dụng Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Các phiên Độ trễ 6 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Các phiên Độ trễ 6 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Gỡ cài đặt Lượt gỡ cài đặt hàng ngày Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Các lượt gỡ cài đặt tự nhiên Lượt gỡ cài đặt hàng ngày Tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại tự nhiên Độ trễ 6 giờ Tự nhiên  
Protect360
Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu*
Lượt cài đặt bị chặn Độ trễ 6 giờ
Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn  Độ trễ 6 giờ
Lượt nhấp bị chặn Độ trễ 6 giờ
[AG*] Lượt cài đặt hậu phân bổ Hàng ngày
SKAdNetwork
Tần suất cập nhật dữ liệu: Hàng ngày 
Loại báo cáo (chủ đề)
[FF*] Đăng lại
[FF*] Lượt cài đặt
[FF*] Tải về lại
[FF*] Sự kiện trong ứng dụng
Phân bổ trên Cơ sở Người dùng
Tần suất cập nhật dữ liệu: Hàng ngày
Loại báo cáo (chủ đề)
[FF*] Lượt truy cập trang web
[FF*] Sự kiện trên trang web
[FF*] Lượt cài đặt do trang web hỗ trợ
[FF*] Đường dẫn Chuyển đổi
Chú thích viết tắt

* Chú thích viết tắt

[FF] Các trường báo cáo đã được Appsflyer cố định. Các trường này không liên quan đến các trường được chọn để đưa vào báo cáo.

[AG] Tính minh bạch của đại lý không được hỗ trợ.

Độ trễ 6 giờ: Dữ liệu được tách thành các thư mục giờ đến. Đó là giờ mà sự kiện được gửi vào Data Locker. Một số thư mục data Locker được ghi khoảng sáu giờ sau thời gian của sự kiện thực tế đối với các sự kiện theo thời gian thực. Có 24 thư mục cho mỗi giờ trong ngày, từ 0 đến 23 giờ, và một thư mục bổ sung cho dữ liệu đến trễ. Thời gian trễ là như nhau bất kể múi giờ cụ thể theo ứng dụng.

Hàng ngày: Các báo cáo được ghi vào thư mục h=23. Các báo cáo này thường có sẵn lúc 10:00-12:00 UTC trong thư mục h=23 của ngày trước đó. Ví dụ: báo cáo cho dữ liệu được tạo trong ngày thứ Hai sẽ nằm trong thư mục H=23 thứ Hai. Dữ liệu có sẵn sau 10:00 UTC vào thứ Ba. 

Lượt gỡ cài đặt hàng ngày: Các báo cáo này thường có sẵn chậm nhất vào lúc 10:00-12:00 UTC trong thư mục h=2 đối với các lượt gỡ cài đặt được báo cáo vào ngày hôm trước. Ví dụ: báo cáo đối với dữ liệu được tạo trong ngày thứ Hai sẽ nằm trong thư mục h=2 thứ Ba. Dữ liệu có sẵn sau 10:00 UTC vào thứ Ba. 

Hàng ngày+2: Dữ liệu doanh thu quảng cáo có sẵn sau 2 ngày, nghĩa là dữ liệu được tạo vào thứ Hai, sẽ có sẵn trong thư mục H=23 thứ Hai sau 06:00 UTC vào thứ Tư.

Cấu trúc Data Locker

Trong kho lưu trữ dữ liệu (bộ chứa) của bạn, dữ liệu được sắp xếp theo loại báo cáo. Dữ liệu cho một báo cáo nhất định được lưu trữ trong thư mục được chia thành dữ liệu ghi và giờ như được mô tả trong hình bên dưới. 

DataLockerFileStructure.png

Cấu trúc thư mục Data Locker là:  <cloud service repository>/data-locker-hourly/t=<report type>/dt=<date YYYY-MM-DD>/h=<Hour h trong đó:

 • <cloud service repository> là tên của <bucket> và <folder>. 
  • Trong kho lưu trữ AWS của AppsFlyer, bộ chứa là các báo cáo mở rộng và thư mục được đặt cho mỗi tài khoản và hiển thị trong trang cấu hình. 
  • Trong trường hợp là bộ chứa AWS, kho lưu trữ là af-datalocker-tên thư mục của bạn. 
 • <t=report type> Loại báo cáo có trong thư mục
 • <dt= folder date> Ngày ghi dữ liệu có định dạng yyyy-mm-dd.
 • <h=hours> Thời gian (giờ) dữ liệu được ghi. Có thể có tới 25 thư mục theo giờ. Các thư mục này đại diện cho giờ đến của sự kiện, mà không phải giờ sự kiện của chính sự kiện đó. Các thư mục được đặt tên là h=0, h=1, h=2, v.v., đến h=23 và h=late. Ví dụ: thư mục h=0 chứa các sự kiện đến trong khoảng thời gian từ 00:00 UTC đến 01:00 UTC, tương tự, thư mục h=20 chứa các sự kiện đến từ 20:00 đến 21:00. Đối với các báo cáo được ghi hàng ngày, chỉ tồn tại thư mục h=23. 
 • Trong mỗi thư mục:

  • Dữ liệu có thể được chia thành nhiều tệp tin để tránh thành các tệp tin lớn. Tên tệp tin là: part-00000, part-00001, part-00002, v.v. Có thể có tới 1000 tệp tin. Chúng tôi có thể tăng số lượng tối đa này trong tương lai mà không cần thông báo trước.

  • Tệp tin cuối cùng cần được ghi là một tệp tin trống có tên _SUCCESS. Tệp tin này là một lá cờ cho biết rằng không còn dữ liệu nào được ghi thêm vào thư mục. Như vậy, không đọc dữ liệu trong một thư mục trước khi xác minh sự tồn tại của tệp tin _SUCCESS. Lưu ý: Cờ _SUCCESS cũng được ghi trong trường hợp không có dữ liệu nào để ghi vào thư mục đó.

 • Thư mục đến trễ

  • Thư mục đến trễ chứa các sự kiện của ngày hôm trước đến sau nửa đêm. Có nghĩa là đến trong khoảng 00:00–02:00 UTC của ngày hôm sau. Ví dụ: người dùng cài đặt một ứng dụng vào thứ Hai lúc 08:00, sự kiện đến vào thứ Ba lúc 01:00. Sự kiện được ghi nhận trong thư mục đến trễ của thứ Hai. 

  • Thư mục cũng chứa cờ _SUCCESS như được mô tả trong phần trước.

  • Dữ liệu trong thư mục đến trễ không được ghi nhận trong bất kỳ thư mục nào khác.

  • Các quy trình tự động sẽ tìm kiếm dữ liệu trong thư mục đến trễ tương tự như dữ liệu của thư mục khác. 

Cấu trúc và định dạng tệp tin

 • Các tệp tin trong Data Locker dựa trên Báo cáo Dữ liệu Thô V5 (xem: Báo cáo Dữ liệu Thô V5).
 • Tệp tin dữ liệu thực tế ở định dạng CSV nhưng không có đuôi mở rộng tệp tin.
 • Các tệp tin báo cáo được nén dưới định dạng .gz.
 • Mỗi tệp tin có một dòng tiêu đề.
 • Các giá trị có dấu phẩy được đặt vào giữa các dấu ngoặc kép `"`, ví dụ `"iPhone6,1"`.

Sử dụng báo cáo làm nguồn dữ liệu

Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ các báo cáo và thêm dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Để trích xuất dữ liệu và thêm nó vào cơ sở dữ liệu, bạn cần biết định dạng báo cáo. Báo cáo Data Locker dựa trên Báo cáo Dữ liệu Thô. Tuy nhiên, định dạng báo cáo sau cùng phụ thuộc vào các trường mà bạn chọn đưa vào.

Một số trường được điền là null hoặc để trống. Điều này có nghĩa là trong bối cảnh của một báo cáo nhất định, không có dữ liệu nào để báo cáo. Nói chung, null có nghĩa là trường này không được điền trong bối cảnh của một loại ứng dụng và báo cáo nhất định. Để trống "" có nghĩa là trường có liên quan theo bối cảnh nhưng không tìm thấy dữ liệu nào để điền vào. 

Múi giờ và tiền tệ

Cài đặt múi giờ và tiền tệ cụ thể theo ứng dụng không ảnh hưởng đến dữ liệu trong Data Locker.

 • Múi giờ: Báo cáo Data Locker sử dụng múi giờ UTC
 • Tiền tệ: Trường event_revenue_usd có đơn vị là USD. 

So sánh bộ chứa AWS của AppsFlyer với Bộ chứa AWS của Khách hàng

 Chú ý!

Nếu bạn đang sử dụng giải pháp Bộ chứa AWS Máy khách: 

 • Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của dữ liệu như GDPR và chính sách lưu giữ dữ liệu của mạng quảng cáo/SRN.
 • Không sử dụng giải pháp Bộ chứa AWS Khách hàng để gửi dữ liệu cho bên thứ ba. 
 • Dữ liệu được ghi vào chủ sở hữu bộ chứa mà bạn chọn như sau:
  • Bộ chứa AWS AppsFlyer
  • Bộ chứa AWS Khách hàng
 • Bạn có thể thay đổi lựa chọn chủ sở hữu bộ chứa bất kỳ lúc nào:
  • Di chuyển từ bộ chứa AWS AppsFlyer sang bộ chứa AWS Khách hàng trong giao diện người dùng. Thay đổi có hiệu lực trong vòng 1 giờ. Điều này có nghĩa là chúng tôi ngừng ghi dữ liệu vào một bộ chứa và bắt đầu ghi dữ liệu vào bộ chứa mới được chọn. 
  • Nếu bạn muốn ngừng sử dụng Bộ chứa Khách hàng của mình, hãy chọn bộ chứa AppsFlyer. 
  Bộ chứa AWS AppsFlyer Bộ chứa AWS Khách hàng
Tên bộ chứa Do AppsFlyer đặt

Do bạn đặt. Phải có tiền tố af-datalocker-.

Ví dụ: af-datalocker-your-bucket-name

Quyền sở hữu bộ chứa AppsFlyer Khách hàng
Nền tảng lưu trữ được hỗ trợ AWS AWS 
Thông tin đăng nhập để bạn truy cập dữ liệu Có sẵn trong giao diện người dùng Data Locker cho Quản trị viên AppsFlyer không biết đến. Sử dụng thông tin đăng nhập AWS của bạn.
Lưu trữ dữ liệu Dữ liệu sẽ bị xóa sau 30 ngày Trách nhiệm của bạn
Yêu cầu xóa dữ liệu Trách nhiệm của AppsFlyer Trách nhiệm của bạn
Bảo mật AppsFlyer kiểm soát bộ chứa. Khách hàng có quyền truy cập đọc. Khách hàng kiểm soát bộ chứa. AppsFlyer yêu cầu quyền GetObject, ListBucket, DeleteObject, PutObject đối với bộ chứa. Bộ chứa phải dành riêng cho việc sử dụng AppsFlyer. Không sử dụng bộ chứa cho các mục đích khác.
Dung lượng lưu trữ Do AppsFlyer quản lý Do bạn quản lý

Quy trình

Thiết lập Hộp khóa Dữ liệu

Sử dụng quy trình này để thiết lập Data Locker. Các thay đổi của cài đặt Data Locker cần tới 3 giờ để có hiệu lực. 

Điều kiện tiên quyết để thiết lập bộ chứa AWS Khách hàng:

Nếu bạn đang thiết lập Data Locker bằng cách sử dụng bộ chứa AWS Khách hàng của mình, nghĩa là bộ chứa do bạn sở hữu, trước tiên bạn phải hoàn tất việc thiết lập bộ chứa AWS S3 của mình.

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để thiết lập Data Locker:

 1. Quản trị viên cần thực hiện thiết lập. 
 2. Trong Appsflyer, đi đến Integration (Tích hợp) > Data Locker. 
 3. Chọn phương thức tích hợp Amazon S3. Hãy chọn một trong các phương thức sau
  • Bộ chứa AWS AppsFlyer. Tiếp tục bước 4. 
  • Bộ chứa AWS Khách hàng.
   1. Nhập tên bộ chứa AWS của bạn. Không nhập tiền tố af-datalocker-
   2. Nhấp vào Test (Thử nghiệm).
   3. Xác minh rằng không có thông báo lỗi nào hiển thị cho biết rằng đường dẫn bộ chứa không hợp lệ.
 4. Chọn một hoặc nhiều hoặc tất cả các ứng dụng. Chọn all (tất cả) để tự động thêm các ứng dụng bạn thêm vào trong tương lai.
 5. Nhấp vào Apply (Áp dụng). 
 6. [tùy chọn] Nguồn Truyền thông: Chọn một hoặc nhiều Nguồn Truyền thông để đưa vào báo cáo.
  • Default=All (Mặc định=Tất cả). Điều này có nghĩa là các nguồn truyền thông được thêm vào trong tương lai sẽ tự động được thêm vào.
 7. Chọn một hoặc nhiều loại báo cáo.
 8. [tùy chọn] Sự kiện trong ứng dụng: Chọn các sự kiện trong ứng dụng để đưa vào. Nếu bạn có hơn 100 loại sự kiện trong ứng dụng, bạn không thể tìm kiếm chúng. Nhập chính xác tên của sự kiện để chọn. 
  • Default=All (Mặc định=Tất cả). Điều này có nghĩa là các sự kiện trong ứng dụng được thêm vào trong tương lai sẽ tự động được thêm vào.
 9. Nhấp vào Apply (Áp dụng). 
 10. [tùy chọn] Trường (mặc định=Tất cả): Chọn các trường cần đưa vào báo cáo. Lưu ý: Thỉnh thoảng, chúng tôi thêm các trường, hãy cân nhắc điều này trong quá trình nhập dữ liệu.
 11. Nhấp vào Save Configuration (Lưu Cấu hình). Một trong những điều sau đây xảy ra:
  • Nếu bạn đã chọn bộ chứa AWS AppsFLyer:
   • Bộ chứa AWS chuyên dụng được tạo. Thông tin đăng nhập bộ chứa sẽ hiển thị.
   • Có thể truy cập bộ chứa bằng thông tin đăng nhập. Thông tin đăng nhập cung cấp cho bạn quyền truy cập chỉ đọc vào bộ chứa.
  • Nếu bạn đã chọn Bộ chứa AWS Khách hàng:
   • Dữ liệu sẽ bắt đầu được ghi vào bộ chứa AWS của bạn trong vòng 3 giờ.

Thiết lập Data Locker—Bộ chứa AWS S3 của bạn

Quy trình trong phần này phải do quản trị viên AWS của bạn thực hiện.

Bạn có thể xóa các tệp tin khỏi Data Locker sau 25 giờ trở lên kể từ thời điểm chúng được ghi. Vui lòng không xóa chúng trước khoảng thời gian đó. 

Thông tin cơ bản cho quản trị viên AWS: 

 • AppsFlyer ghi dữ liệu của bạn vào bộ chứa S3 do bạn sở hữu. Để làm như vậy, cần có những điều sau:
  • Tạo một bộ chứa có tên af-datalocker-mybucket. Tiền tố af-datalocker- là bắt buộc . Hậu tố là văn bản tự do.
 • Chúng tôi đề xuất theo dạng af-datalocker-yyyy-mm-dd-hh-mm-free-text. Trong đó yyyy-mm-dd-hh-mm là ngày và giờ hiện tại, và bạn thêm bất kỳ văn bản nào khác mà bạn muốn như được mô tả trong hình bên dưới.
  Giao diện người dùng trong giao diện điều khiển AWS

  MyBucket.jpg

 • Sau khi tạo bộ chứa, hãy cấp quyền cho AppsFlyer theo quy trình sau đây. 

Để tạo bộ chứa và cấp quyền cho AppsFlyer: 

 1. Đăng nhập vào giao diện điều khiển AWS.
 2. Đi tới dịch vụ S3.
 3. Để tạo bộ chứa:
  1. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
  2. Hoàn thành Bucket name (Tên bộ chứa) như sau: Bắt đầu bằng af-datalocker- và sau đó thêm bất kỳ văn bản nào khác như đã mô tả trước đó.
  3. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
 4. Để cấp quyền cho AppsFlyer:
  1. Chọn bộ chứa. 
  2. Đi tới tab Permissions (Quyền). 
  3. Trong phần Bucket policy (Chính sách bộ chứa), hãy nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). 
   Cửa sổ Chính sách bộ chứa mở ra.
  4. Dán đoạn mã sau vào cửa sổ.
   {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
      "Sid": "AF_DataLocker_Direct",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::195229424603:user/product=datalocker__envtype=prod__ns=default"
      },
      "Action": [
       "s3:GetObject",
       "s3:ListBucket",
       "s3:DeleteObject",
       "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket",
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket/*"
      ]
     }
    ]
   }
   
 5. Trong đoạn mã, thay thế af-data-locker-my-bucket bằng tên bộ chứa bạn đã tạo.

 6. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

 7. Hoàn thành quy trình Thiết lập Data Locker.

Đặt lại thông tin đăng nhập

Quản trị viên có thể đặt lại thông tin đăng nhập của bộ chứa AppsFlyer AWS bất kỳ lúc nào. Lưu ý! Nếu bạn đặt lại thông tin đăng nhập, bạn phải cập nhật các tập lệnh nhập dữ liệu của mình bằng thông tin đăng nhập được cập nhật.

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để đặt lại thông tin đăng nhập:

 1. Trong Appsflyer, đi đến Integration (Tích hợp) > Data Locker. 
 2. Trong mục Credentials (Thông tin đăng nhập), nhấp vào Reset credentials (Đặt lại thông tin đăng nhập).
  Một cửa sổ xác nhận sẽ hiển thị.
 3. Nhấp vào Reset (Đặt lại).
 4. Chờ (khoảng 20 giây) cho đến khi thông báo Credentials successfully reset (Đặt lại thành công thông tin đăng nhập) được hiển thị.
  Có sẵn các thông tin đăng nhập cập nhật.

Truy xuất dữ liệu

Sử dụng công cụ truy xuất dữ liệu S3 yêu thích của bạn, AWS CLI hoặc một trong những công cụ được mô tả trong các phần tiếp theo.

AWS CLI

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt AWS CLI trên máy tính của bạn.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập vì cần có thông tin này để thực hiện quy trình này. 

Để sử dụng AWS CLI:

 1. Mở thiết bị đầu cuối. Để thực hiện trong Windows, bấm <Windows>+<R>, nhấp vào OK.
  Cửa sổ dòng lệnh mở ra.
 2. Nhập aws configure (cấu hình aws)
 3. Nhập Khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 4. Nhập Mã khóa Bí mật AWS của bạn như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 5. Nhập eu-west-1
 6. Nhấn Enter (Không có)

Sử dụng các lệnh CLI sau đây khi cần thiết.

Trong các lệnh sau, có thể tìm thấy giá trị của {home-folder}

Để liệt kê các thư mục trong bộ chứa của bạn

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/

Liệt kê các tệp tin và thư mục

Có ba loại thư mục trong bộ chứa Data Locker của bạn:

 • Loại Báo cáo t=
 • Ngày dt=
 • Giờ h=

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể cho một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một báo cáo cụ thể, trong một giờ cụ thể của một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17/h=23

Để tải xuống tệp tin cho một ngày cụ thể:

aws s3 cp s3://af-ext-reports/<home-folder>/data-locker-hourly/t=installs/dt=2020-08-01/h=9/part-00000.gz ~/Downloads/

Cyber Duck

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt máy khách Cyber Duck.
 • Trong AppsFlyer, đi tới Data Locker, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập. Bạn sẽ cần thông tin này khi cấu hình cho Cyber Duck. 

Để cấu hình Cyber Duck:

 1. Trong Cyber Duck, nhấp vào Action (Hành động).
 2. Chọn New Bookmark (Dấu trang Mới). Sẽ có cửa sổ mở ra.
 3. Trong trường đầu tiên, (được đánh dấu [1] trong ảnh chụp màn hình tiếp theo), hãy chọn Amazon S3.

  DataDuckSmall2.png

 4. Điền vào các trường như sau:
  • Nickname (Biệt danh): văn bản tự do
  • Server (Máy chủ): s3.amazonaws.com
  • Access Key ID (ID Mã khóa Truy cập): sao chép Mã khóa Truy cập AWS như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppFlyer
  • Secret Access Key (Mã khóa Truy cập Bí mật): sao chép mã khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppsFlyer.
  • Đường dẫn: {Bucket Name}/{Home Folder} Ví dụ: af-ext-reports/1234-abc-ffffffff
 5. Đóng cửa sổ, để đóng, hãy sử dụng dấu X ở góc trên bên phải của cửa sổ.
 6. Chọn kết nối.
  Các thư mục dữ liệu được hiển thị.

Trình duyệt Amazon S3

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt Trình duyệt Amazon S3.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập vì cần có thông tin này để thực hiện quy trình này. 

Để cấu hình Trình duyệt Amazon S3:

 1. Trong trình duyệt S3, hãy nhấp vào Accounts (Tài khoản) > Add New Account (Thêm Tài khoản Mới).
  Cửa sổ Thêm Tài khoản Mới sẽ mở ra.

  mceclip0.png

 2. Điền vào các trường như sau:
  • Account Name (Tên Tài khoản): văn bản tự do. 
  • Access Key ID (ID Mã khóa Truy cập): sao chép Mã khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập. 
  • Secret Access Key (Mã khóa Truy cập Bí mật): sao chép mã khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
  • Chọn Encrypt Access Keys with a password (Mã hóa Mã khóa Truy cập bằng mật khẩu) và nhập mật khẩu. Ghi lại mật khẩu này.
  • Chọn Use secure transfer (Sử dụng phương thức truyền an toàn). 
 3.  Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 4. Nhấp vào Buckets (Bộ chứa) > Add External Bucket (Thêm Bộ chứa Ngoài).
  Cửa sổ Thêm Bộ chứa Ngoài sẽ mở ra.

  mceclip2.png

 5. Nhập Bucket name (Tên Bộ chứa).Tên Bộ chứa có định dạng sau: {Bucket Name}/{Home Folder}. Các giá trị cần thiết cho tên bộ chứa và thư mục gốc hiện trong cửa sổ thông tin đăng nhập. 
 6. Nhấp vào Add External bucket
  (Thêm Bộ chứa Ngoài).Bộ chứa được tạo và xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của cửa sổ.
  Bây giờ bạn có thể truy cập các tệp tin Data Locker. 

Thông tin bổ sung

Đặc điểm và Hạn chế

Các đặc điểm
Đặc điểm Nhận xét 
Mạng quảng cáo Không dành cho các mạng quảng cáo sử dụng. 
Đại lý Không dành cho các đại lý sử dụng
Múi giờ cụ thể theo ứng dụng Không Áp dụng. Các thư mục Data locker được chia theo giờ bằng giờ UTC. Các sự kiện thực tế chứa thời gian tính theo giờ UTC. Chuyển đổi thời gian sang bất kỳ múi giờ nào khác nếu cần. Bất kể múi giờ của ứng dụng bạn là gì, độ trễ từ khi sự kiện xảy ra cho đến khi sự kiện được ghi nhận trong Data Locker vẫn không đổi; đó là 6 giờ. 
Tiền tệ cụ thể theo ứng dụng  Không được hỗ trợ
Hạn chế về kích thước Không áp dụng
Tính cập nhật của dữ liệu Các tệp tin được cập nhật hàng giờ với độ trễ sáu giờ kể từ thời gian diễn ra sự kiện.
Dữ liệu lịch sử Không được hỗ trợ. Dữ liệu sự kiện được gửi sau khi cấu hình Data Locker. Nếu bạn cần dữ liệu lịch sử, hãy sử dụng API Pull. 
Quyền truy cập của thành viên trong nhóm Các thành viên trong nhóm không thể cấu hình Data Locker. 
Ứng dụng duy nhất/đa ứng dụng Hỗ trợ đa ứng dụng. Data locker ở cấp tài khoản

Cân nhắc của nhà phát triển

Khi chuẩn bị các tập lệnh để tải dữ liệu vào hệ thống của bạn, hãy xem xét những điều sau:

 • Thư mục tạm thời:
  • Trong một số trường hợp sẽ vẫn còn một thư mục tạm thời. Bạn nên bỏ qua thư mục này. Ví dụ: /data-locker-hourly/t=inapps/dt=2020-11-13/h=2/_temporarary/0/_temporary/.
  • Chỉ sử dụng các thư mục có cờ _SUCCESS trong đó. 
 • Thứ tự các cột trong báo cáo: 
  • Thứ tự của các trường trong báo cáo luôn giống nhau. Khi chúng tôi thêm các trường mới, chúng sẽ được thêm vào bên phải các trường hiện có. Danh sách trường trong giao diện người dùng được sắp xếp theo thứ tự tương ứng.

Xử lý sự cố

 • Dấu hiệu: Không thể truy xuất dữ liệu bằng AWS CLI
 • Thông báo lỗi: Đã xảy ra lỗi (AccessDenied) khi gọi thao tác ListObjectsV2: Truy cập bị Từ chối
 • Nguyên nhân: Thông tin đăng nhập AWS đang được sử dụng không phải là thông tin đăng nhập chính xác cho bộ chứa AppsFlyer. Điều này có thể do trên máy của bạn có nhiều thông tin đăng nhập hoặc thông tin đăng nhập không hợp lệ. 
 • Giải pháp:
  1. Sử dụng một phương thức khác, như Cyber Duck để truy cập bộ chứa, nghĩa là không phải CLI. Thực hiện điều này để xác minh rằng thông tin đăng nhập bạn đang sử dụng vẫn hoạt động bình thường. Nếu bạn có thể kết nối bằng Cyber Duck, điều này cho thấy có vấn đề với bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập. 
  2. Làm mới bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập AWS.
   Ảnh chụp màn hình từ AWS`mceclip0.png 
Bài viết này có hữu ích không?