Các sự kiện ứng dụng tài chính và ngân hàng được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng tài chính và ngân hàng của bạn.

banking.png Tài chính và ngân hàng

Các ứng dụng tài chính và ngân hàng cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện nhiều mục tiêu liên quan đến tài chính, chẳng hạn như đăng ký thẻ tín dụng mới hoặc đăng ký vay. Các sự kiện tiêu biểu mà chúng tôi đề xuất ghi nhận bao gồm mở tài khoản, đăng ký thẻ tín dụng và đơn xin vay.

Việc ghi lại các sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

  • Những tài khoản nào người dùng cần nhất và cung cấp cho bạn các ý tưởng để nhắm mục tiêu lại 
  • Những lợi ích mà người dùng tìm kiếm ở thẻ tín dụng
  • Người dùng cần hỗ trợ tài chính để làm gì và họ muốn được hỗ trợ bao nhiêu

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events finance_banking_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện tiêu biểu cho ngành tài chính và ngân hàng. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.LOGIN, null);

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, cùng phương pháp đăng ký nào mà người dùng của bạn thích

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

 Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.registration_method, "Facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.complete_registration, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đăng ký đã được xác minh (registration_verified)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số lượng người dùng đăng ký nhưng không được chấp nhận. 

Kích hoạt

Khi lượt đăng ký được xác minh

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
submit_registration Đã xác minh loại phương thức đăng ký. Không nhập thông tin nhận dạng cá nhân (PII).  email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("submit_registration", "facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "registration_verified", eventValue);

Gửi đơn đăng ký tài khoản (submit_account_application)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số lượng người dùng đăng ký nhưng không xin mở tài khoản.

Kích hoạt

Khi người dùng hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
account_type Loại tài khoản được nộp đơn đăng ký tiết kiệm
application_method Nơi thực hiện đơn đăng ký ứng dụng
PII_type Loại ID được sử dụng trong quá trình đăng ký hộ chiếu

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("account_type", "savings");
eventValue.put("application_method", "app"); eventValue.put("PII_type", "passport"); AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "submit_account_application", eventValue);

Mở tài khoản thành công (open_account_success)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng đăng ký tài khoản và được chấp nhận và sau đó cố gắng cải thiện kênh hoặc nhắm mục tiêu lại những người dùng đó sau. 

Kích hoạt

Khi đơn đăng ký của người dùng được chấp nhận và tài khoản được mở

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
account_type Loại tài khoản đã mở tiết kiệm
application_method Nơi thực hiện đơn đăng ký ứng dụng
PII_type Loại ID được sử dụng trong quá trình đăng ký thẻ căn cước

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("account_type", "savings");
eventValue.put("application_method", "app"); eventValue.put("PII_type", "identification card"); AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "open_account_suucess", eventValue);

Tài khoản mở bị từ chối (open_account_rejected)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng đăng ký tài khoản nhưng không được chấp nhận và sau đó cố gắng cải thiện kênh hoặc nhắm mục tiêu lại những người dùng đó sau.

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
account_type Loại tài khoản được nộp đơn đăng ký tiết kiệm

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("account_type", "savings");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "open_account_rejected", eventValue);

Đơn đăng ký thẻ tín dụng (submit_credit_card_app)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng đăng ký thẻ tín dụng nhưng không được chấp nhận và sau đó cố gắng cải thiện kênh hoặc nhắm mục tiêu lại những người dùng đó sau. 

Kích hoạt 

Khi người dùng gửi đơn đăng ký thẻ tín dụng mới

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
credit_card_type Loại thẻ tín dụng được đăng ký thẻ vàng
application_method Nơi thực hiện đơn đăng ký ứng dụng
PII_type Loại ID được sử dụng trong quá trình đăng ký hộ chiếu

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("credit_card_type", "gold card");
eventValue.put("application_method", "app");
eventValue.put("PII_type", "passport");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "submit_credit_card_application", eventValue);

Đăng ký thẻ tín dụng thành công (credit_card_application_success)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu có bao nhiêu người dùng đăng ký thẻ tín dụng và được chấp nhận và sau đó sử dụng thông tin này để cải thiện kênh của bạn hoặc nhắm mục tiêu lại những người dùng được chấp nhận cho các thẻ tín dụng khác. 

Kích hoạt

Khi đơn đăng ký thẻ tín dụng của người dùng được chấp nhận

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
credit_card_type Loại thẻ tín dụng được đăng ký thẻ vàng
application_method Nơi thực hiện đơn đăng ký. ứng dụng
PII_type Loại ID được sử dụng trong quá trình đăng ký thẻ căn cước

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("credit_card_type", gold card);
eventValue.put("application_method", app);
eventValue.put("PII_type", identification card); AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "credit_card_application_success", eventValue);

Đơn đăng ký thẻ tín dụng bị từ chối (credit_card_application_rejected)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng đăng ký thẻ tín dụng nhưng không được chấp nhận và sau đó sử dụng thông tin này để cải thiện kênh của bạn hoặc nhắm mục tiêu lại những người dùng cho các thẻ tín dụng khác. 

Kích hoạt 

Khi đơn đăng ký thẻ tín dụng của người dùng bị từ chối

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
credit_card_type Loại thẻ tín dụng được đăng ký thẻ vàng

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("credit_card_type", "gold card");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "credit_card_application_rejected", eventValue);

Kích hoạt thẻ tín dụng (credit_card_activation)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng có thẻ tín dụng nhưng không kích hoạt thẻ đó và sau đó sử dụng thông tin này để cải thiện kênh của bạn hoặc nhắm mục tiêu lại người dùng. 

Kích hoạt

Khi người dùng kích hoạt thẻ tín dụng mới của họ

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
credit_card_type Loại thẻ tín dụng được đăng ký thẻ vàng
application_method Nơi thực hiện đơn đăng ký ứng dụng
PII_type Loại ID được sử dụng trong quá trình đăng ký thẻ căn cước

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("credit_card_type", gold card);
eventValue.put("application_method", app);
eventValue.put("PII_type", identification card); AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "credit_card_activation", eventValue);

Nộp đơn đăng ký vay (submit_loan_application)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn:

  • Xác định tổng số đơn đăng ký vay trong ứng dụng của bạn
  • Tìm hiểu về số tiền tối đa, tối thiểu và trung bình trong các đơn xin vay tiền.
  • Xác định loại khoản vay mà mọi người đăng ký

Kích hoạt

Thời điểm người dùng nộp đơn đăng ký vay thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
loan_id ID của khoản vay 1735102
loan_type Mục đích của khoản vay nhà ở
loan_amount Số tiền yêu cầu 1000
loan_period Thời hạn vay 3 tháng

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("loan_id", "1735102");
eventValue.put("loan_type", "housing"); eventValue.put("loam_amount", "1000"); eventValue.put("loan_period", "3 months"); AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(),"submit_loan_application", eventValue);

Khoản vay được chấp nhận (loan_accepted)

Mục đích

Tìm hiểu về các xu hướng cho vay và các số liệu khác. Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

  • Loại khoản vay nào được chấp nhận
  • Số tiền yêu cầu trong các khoản vay đã được phê duyệt
  • Những người cho vay nào chấp nhận nhiều khoản vay nhất, loại khoản vay và số tiền được yêu cầu 

Kích hoạt 

Thời điểm một khoản vay được chấp nhận

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
loan_id ID của khoản vay 1735102
loan_type Mục đích của khoản vay nhà ở
loan_amount Số tiền yêu cầu 1000
loan_period Thời hạn vay 3 tháng

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put("loan_id", "1735102");
eventValue.put("loam_amount", "1000");
eventValue.put("loan_type", "3 months");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(),"loan_accepted" , eventValue);

Khoản vay bị từ chối (loan_rejected)

Mục đích

Hiểu lý do khoản vay bị từ chối. Bạn có thể thấy sự tương quan giữa số tiền và thời gian vay và tỷ lệ từ chối. Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu lại người dùng có khoản vay bị từ chối và đề nghị họ vay một khoản vay nhỏ hơn.

Kích hoạt

Thời điểm người cho vay từ chối khoản vay

Thông số sự kiện
Tên Mô tả Giá trị mẫu
loan_id ID của khoản vay 1735102

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("loan_id", "1735102");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "loan_rejected" , eventValue);