Sự kiện trong Ứng dụng

Các trường sự kiện trong ứng dụng, Customer User ID và sự kiện trong ứng dụng cho mọi ngành dọc