Các sự kiện ứng dụng giáo dục trực tuyến được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng giáo dục trực tuyến của bạn.

education.png Đào tạo trực tuyến

Ứng dụng đào tạo trực tuyến cho phép người dùng học từ xa. Các sự kiện tiêu biểu mà chúng tôi khuyến khích bạn nên ghi nhận bao gồm đăng ký, hướng dẫn và các khóa học đã hoàn thành cũng như các chứng chỉ nhận được.

Việc ghi nhận các sự kiện có thể giúp bạn xác định:

 • Những khóa học nào mà người dùng mong muốn nhất và cung cấp cho bạn các ý tưởng để nhắm mục tiêu
 • Những người dùng nào có thể được nhắm mục tiêu lại và nhắc bạn rằng họ còn có các hướng dẫn khác để hoàn thành khóa học
 • Những khóa học và chứng chỉ nào đang có nhu cầu nhiều nhất

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events_online_education_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện tiêu biểu cho ngành giáo dục trực tuyến. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt

Mỗi khi người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.LOGIN, null);

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, cùng phương pháp đăng ký nào mà người dùng của bạn thích

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.registration_method, "Facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.complete_registration, eventValue);

Hoàn thành hướng dẫn (af_tutorial_completion)

Mục đích

Việc ghi nhận sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Những chủ đề nào mà người dùng có thể gặp khó khăn
 • Những hướng dẫn nào không hoạt động tốt và cải thiện chúng
 • Liên kết hoạt động tổng thể của người dùng với các thứ nguyên như doanh thu.

Kích hoạt

 • Khi người dùng xem xong hướng dẫn.
 • Khi người dùng bắt đầu xem hướng dẫn nhưng thoát ra và không hoàn thành.

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_success Người dùng có hoàn thành hướng dẫn hay không yes
af_tutorial_id ID hướng dẫn 3
af_content Tên hướng dẫn algebra

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.SUCCESS, yes);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.TUTORIAL_ID, "3");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT, "algebra");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.TUTORIAL_COMPLETION, eventValue);

Mua hàng (af_purchase)

Mục đích

Việc ghi nhận các giao dịch mua trong ứng dụng do người dùng thực hiện có thể giúp bạn:

 • Xác định LTV của người dùng và ROI của các chiến dịch của bạn trên các mạng quảng cáo và các đại lý quảng cáo
 • Xác định những ưu đãi nào được người dùng chọn nhiều nhất
 • Chiến dịch tham chiếu chéo với các mặt hàng đã mua để tối ưu hóa nhắm mục tiêu chiến dịch

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng truy cập trang cảm ơn sau khi mua hàng thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu ước tính từ giao dịch mua 250.99
af_currency Mã tiền tệ USD
af_content_id ID của mục 001, 092
order_id ID đặt xe 9277
af_receipt_id ID hóa đơn 9277

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 250.99);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "USD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "092");
eventValue.put("order_id", "9277");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RECEIPT_ID, "9277");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(),AFInAppEventType.PURCHASE, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Bài tập hoàn chỉnh (complete_excercise)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số lượng người dùng bắt đầu nhưng không hoàn thành một bài tập.

Kích hoạt

Khi người dùng hoàn thành một bài tập

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
course_name Tên của khóa học algebra
exercise_name Tên của bài tập 2

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
       eventValue.put("course_name", "algebra");
       eventValue.put("exercise_name", "2");
       AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "complete_exercise", eventValue);

Khóa học đã hoàn thành (course_completed)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số lượng người dùng bắt đầu nhưng không hoàn thành một khóa học.

Kích hoạt

Khi người dùng hoàn thành một khóa học

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
course_name Tên của khóa học algebra
course_completed Người dùng đã hoàn thành khóa học hay chưa yes

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("course_name", "algebra");
eventValue.put("course_completed", "yes");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "course_completed", eventValue);

Chứng chỉ đã được cấp (certificate_issued)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số lượng người dùng hoàn thành một khóa học, sau đó nhắm mục tiêu lại họ cho khóa học tiếp theo.

Kích hoạt

Khi người dùng được cấp chứng chỉ

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
course_name Tên của khóa học algebra
certificate_received Chứng chỉ đã được cấp hay chưa yes

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("course_name", "algebra");
eventValue.put("certificate_received", "yes");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "certificate issued", eventValue);