Các sự kiện ứng dụng giải trí được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng giải trí của bạn.

InApp_Events_streaming.png Giải trí

Với yêu cầu ngày càng tăng cao của người dùng về nội dung theo yêu cầu, thị trường ứng dụng giải trí ngày càng cạnh tranh gay gắt. Các sự kiện tiêu biểu mà chúng tôi đề xuất ghi nhận là gói đăng ký của người dùng, nội dung phát trực tuyến, nội dung tải xuống và lưu.

Việc ghi nhận các sự kiện có thể giúp bạn xác định:

 • Nội dung người dùng sử dụng
 • Hiệu suất chiến dịch theo nội dung người dùng yêu cầu 
 • Mức độ tương tác và sử dụng của người dùng

Các sự kiện này cũng liên quan đến các ứng dụng giải trí chạy trên các tivi thông minh sau:

 • TV thông minh Android
 • Apple TV (tvOS)
 • Amazon Fire TV

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events entertainment_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện tiêu biểu cho ngành giải trí. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, cùng phương pháp đăng ký nào mà người dùng của bạn thích

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Phương thức đăng ký mà người dùng chọn Facebook, Google, email

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGSITRATION_METHOD, "Facebook"); 
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.COMPLETE_REGISTRATION, eventValue);

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.LOGIN, null);

Bắt đầu dùng thử (af_start_trial)

Mục đích

Nhiều dịch vụ phát trực tuyến cung cấp cho người dùng thời gian dùng thử để khám phá các tính năng cao cấp. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xem có bao nhiêu người dùng chọn tham gia thời gian dùng thử
 • Việc dùng thử là một phần của chương trình khuyến mãi hay hợp tác với đối tác
 • Chương trình khuyến mãi nào đã khuyến khích người dùng kích hoạt thời gian dùng thử

Kích hoạt 

Khi người dùng chọn tham gia và kích hoạt thời gian dùng thử

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
trial_method Phương pháp kích hoạt bản dùng thử Miễn phí với điện thoại mới, miễn phí với nhà cung cấp dịch vụ, khuyến mãi, mã giảm giá
trial_method_identifier

Mã định danh phương pháp dùng thử

Tên của nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ: Vodafone

Tên của đối tác, ví dụ: Facebook

Mã phiếu giảm giá, ví dụ: TRA123

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put("trial_method", "coupon code");
eventValue.put("trial_method_identifier", "TRA123");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.START_TRIAL, eventValue);

Đăng ký (af_subscribe)

Mục đích

Đăng ký là yếu tố chính của dịch vụ phát trực tuyến. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xem chiến dịch nào mang đến những người dùng đăng ký
 • So sánh lượng người dùng thử so với lượng người dùng đăng ký
 • Xác định khoản doanh thu được tạo từ các gói đăng ký và phân bổ doanh thu cho chiến dịch và nguồn truyền thông

Kích hoạt 

 • Khi người dùng đăng ký thành công
 • Khi đăng ký được gia hạn

Tham khảo Hướng dẫn ghi nhận đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
new_subscription Cho dù đăng ký mới hay gia hạn true / false
af_coupon_code Mã phiếu giảm giá nếu có sử dụng trong quá trình đăng ký 3MonthsSubscription
coupon_code_value Phiếu giảm giá khấu trừ bao nhiêu tiền từ giá ban đầu 10%
af_revenue Doanh thu liên quan tới đăng ký 5
af_currency Đơn vị tiền tệ thanh toán cho đăng ký USD
subscription_method Phương thức thanh toán sử dụng trong đăng ký thẻ tín dụng, ví điện tử, PayPal
expiration_date Ngày hết hạn của gói đăng ký 2018/07/18

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put("new_subscription", true);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUPON_CODE, "3MonthsSubscription");
eventValue.put("coupon_code_value", "10%");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 5);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "USD");
eventValue.put("subscription_method", "");
eventValue.put("expiration_date", "2018/07/18");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.SUBSCRIBE, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Phát nội dung đa phương tiện (media_play)

Mục đích

Ghi nhận các sự kiện mà người dùng phát nội dung đa phương tiện bạn cung cấp. Ví dụ: các nội dung đa phương tiện đó có thể là video, âm nhạc, chương trình truyền hình hoặc chương trình radio.

Việc ghi nhận sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Theo dõi mức sử dụng nội dung đa phương tiện theo loại và nội dung
 • Ngôn ngữ nội dung được truyền trực tuyến phổ biến nhất
 • Thời lượng tối thiểu, tối đa và trung bình của nội dung được truyền trực tuyến

Kích hoạt

Sau một con số được xác định trước, chẳng hạn như 2 phút phát nội dung trực tuyến.

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content_type Loại nội dung phát trực tuyến chương trình truyền hình, âm nhạc
af_content_id ID nội dung phát trực tuyến 092, E34
af_content Tiêu đề nội dung, tức là tên bài hát hoặc tiêu đề và tập của chương trình truyền hình Tiêu đề nội dung
media_duration Thời gian chạy 5
language Ngôn ngữ nội dung en-us, fr, es

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "tv show");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "E34");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT, "My Show");
eventValue.put("media_duration", 5);
eventValue.put("language", "en-us");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "media_play", eventValue);

Số phút của nội dung đa phương tiện (media_minutes)

Mục đích

Số phút của đa phương tiện là lượng thời gian mà người dùng sử dụng cho một mục nội dung nhất định. Sau chỉ số doanh thu, đây là chỉ số quan trọng nhất trong ngành phát trực tuyến vì chỉ số này cho phép bạn ước tính mức sử dụng dịch vụ của người dùng. Nó cũng cho phép bạn biết được tỷ lệ sử dụng tổng thể của dịch vụ là bao nhiêu và nội dung nào là phổ biến nhất. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xem người dùng nào sử dụng nhiều dịch vụ của bạn 
 • Hiểu được loại nội dung đa phương tiện và nội dung nào là phổ biến

Kích hoạt

Một trong những thông tin sau:

 • Khi người dùng kết thúc truyền trực tuyến một mục nội dung đa phương tiện
 • Khi người dùng thoát truyền trực tuyến một mục nội dung đa phương tiện

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị  mẫu
minutes_consumed Thời gian người dùng chạy nội dung đa phương tiện thực tế 3
af_content_type Loại nội dung phát trực tuyến chương trình truyền hình, âm nhạc
af_content_id ID nội dung phát trực tuyến 092, E34
af_content Tiêu đề nội dung, chẳng hạn như tên bài hát hoặc tiêu đề và tập của chương trình truyền hình Tiêu đề nội dung
media_duration Thời gian chạy 5
language Ngôn ngữ nội dung en-us, fr, es

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "tv show");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "E34");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT, "My Show");
eventValue.put("media_duration", 5);
eventValue.put("language", "en-us");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(),"media_minutes", eventValue);

Đã tải xuống nội dung đa phương tiện (media_downloaded)

Mục đích

Làm nổi bật sở thích của người dùng bằng cách ghi nhận quá trình phát nội dung đa phương tiện, tải xuống nội dung đa phương tiện và so sánh cả hai. Bạn có thể xem người dùng thích phát loại nội dung đa phương tiện nào và muốn tải xuống loại nội dung đa phương tiện nào.

Kích hoạt 

Khi người dùng bắt đầu tải xuống nội dung đa phương tiện

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content_type Loại nội dung chương trình truyền hình, âm nhạc
af_content_id ID nội dung 092, E34
af_content Tiêu đề nội dung, tức là tên bài hát hoặc tiêu đề và tập của chương trình truyền hình Tiêu đề nội dung
media_duration Thời gian chạy 5
language Ngôn ngữ nội dung en-us, fr, es

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "tv show");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "E34");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT, "My Show");
eventValue.put("media_duration", 5);
eventValue.put("language", "en-us");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "media_downloaded", eventValue);

Đã lưu nội dung đa phương tiện (media_saved)

Mục đích

Giúp bạn làm nổi bật sở thích của người dùng

Kích hoạt

Bất cứ khi nào nội dung đa phương tiện được lưu trên thiết bị của người dùng

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content_type Loại nội dung chương trình truyền hình, âm nhạc
af_content_id ID nội dung 092, E34
af_content Tiêu đề nội dung, chẳng hạn như tên bài hát hoặc tiêu đề và tập của chương trình truyền hình Tiêu đề nội dung
media_duration Thời gian chạy 5
language Ngôn ngữ nội dung en-us, fr, es

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "tv show");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "E34");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT, "My Show");
eventValue.put("media_duration", 5);
eventValue.put("language", "en-us");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "media_saved", eventValue);