Sự kiện phong phú trong ứng dụng—Cấu trúc sự kiện

Tổng quan: Xem danh sách các tên sự kiện và thông số sự kiện được xác định trước để ghi nhận các sự kiện phong phú trong ứng dụng sau khi cài đặt (chẳng hạn như đăng nhập, đăng ký hoặc mua hàng trong ứng dụng). 

Tổng quan

Các sự kiện trong ứng dụng mà bạn muốn gửi yêu cầu nhà phát triển của bạn phải triển khai mã, nếu có, trong ứng dụng của bạn. Bài viết này mô tả các tên sự kiện được xác định trước và thông số sự kiện được xác định trước.

Để giúp bạn xác định những sự kiện và thông số nào cần ghi nhận, hãy xem các bài viết của chúng tôi bao gồm các ví dụ và quy trình theo ngành dọc kinh doanh. 

Tên sự kiện được xác định trước

Phần sau cung cấp danh sách các tên sự kiện được xác định trước và ánh xạ sự kiện được sử dụng cho quảng cáo Meta, Google Ads, TikTok, Snap, Twitter và Criteo.

Mỗi tên sự kiện cũng bao gồm các thông số sự kiện được xác định trước điển hình được liên kết với sự kiện đó. Bạn có thể chọn đưa vào bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình.

Thành tựu đã mở khóa (af_achievement_unlocked)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện mở khóa thành tích

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_achievement_unlocked

fb_mobile_achievement_unlocked

unlock_achievement

UnlockAchievement

ACHIEVEMENT_UNLOCKED

ACHIEVEMENT_UNLOCKED

achievement

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Nhấp vào quảng cáo (af_ad_click)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các lượt nhấp quảng cáo hiển thị trong ứng dụng

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_ad_click

Lượt nhấp quảng cáo

-

InAppADClick

AD_CLICK

-

-

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Lượt xem quảng cáo (af_ad_view)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các lượt xem quảng cáo hiển thị trong ứng dụng

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_ad_view

AdImpression

-

InAppADImpr

AD_VIEW

-

-

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Thêm thông tin thanh toán (af_add_payment_info)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận trạng thái cấu hình thông tin thanh toán

Xuất hiện trong các ngành này: Gọi xe, Đặt vé máy bay

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_add_payment_info fb_mobile_add_payment_info add_payment_info AddPaymentInfo ADD_BILLING ADDED_PAYMENT_INFO ADD_BILLING

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Thêm vào giỏ hàng (af_add_to_cart)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện thêm vào giỏ hàng các mặt hàng cụ thể. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành này: Thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_add_to_cart fb_mobile_add_to_cart add_to_cart AddToCart ADD_CART ADD_TO_CART viewBasket

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Thêm vào danh sách yêu thích (af_add_to_wishlist)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện thêm vào danh sách mong muốn các mặt hàng cụ thể. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành này: Thương mại điện tử, Đặt phòng khách sạn

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_add_to_wishlist fb_mobile_add_to_wishlist add_to_wishlist AddToWishlist ADD_TO_WISHLIST ADD_TO_WISHLIST -

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận phương thức đăng ký người dùng

Xuất hiện trong các ngành này: Trò chơi, Thương mại điện tử, Giải trí, Tài chính và ngân hàng, Cho vay P2P, Đào tạo trực tuyến, Gọi xe, Đặt phòng khách sạn, Chăm sóc sức khỏe, Viễn thông

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_complete_registration fb_mobile_complete_registration sign_up Đăng ký SIGN_UP SIGN_UP -

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Khung hiển thị nội dung (af_content_view)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện xem nội dung Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành này: Thương mại điện tử, Đặt vé máy bay, Đặt phòng khách sạn

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_content_view

fb_mobile_content_view

view_item

ViewContent

VIEW_CONTENT

CONTENT_VIEW

viewProduct

Các thông số điển hình:

Nhấp vào các thông số có liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn để xem ánh xạ tới SRN.

Bắt đầu thanh toán (af_initiated_checkout)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện thanh toán. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành: Thương mại điện tử, Đặt phòng khách sạn

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_initiated_checkout fb_mobile_initiated_checkout begin_checkout Checkout START_CHECKOUT

CHECKOUT_INITIATED

viewBasket

Các thông số điển hình:

Nhấp vào các thông số có liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn để xem ánh xạ tới SRN.

Mời (af_invite)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện mời (xã hội)

Xuất hiện trong các ngành này: Trò chơi

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_invite

-

invite

-

INVITE

INVITE

-

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Cấp độ đạt được (af_level_achieved)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận sự kiện cấp độ trò chơi

Xuất hiện trong các ngành này: Trò chơi

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_level_achieved fb_mobile_level_achieved level_up AchieveLevel LEVEL_COMPLETE LEVEL_ACHIEVED userLevel

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Xem danh sách (af_list_view)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện xem danh sách

Xuất hiện trong các ngành này: Thương mại điện tử

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_list_view

-

view_item_list

-

LIST_VIEW

-

viewListing

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Đăng nhập (af_login)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện đăng nhập của người dùng

Xuất hiện trong các ngành này: Trò chơi, Thương mại điện tử, Giải trí, Tài chính và ngân hàng, Đào tạo trực tuyến, Đặt phòng khách sạn, Chăm sóc sức khỏe, Viễn thông

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_login

-

login

Đăng nhập

-

LOGIN

-

Được mở từ thông báo đẩy (af_opened_from_push_notification)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện mở ứng dụng từ thông báo đẩy

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_opened_from_push_notification

-

notification_open

-

-

-

-

Mua hàng (af_purchase)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện mua hàng (và liên kết doanh thu với sự kiện). Để biết danh sách các ký hiệu tiền tệ được AppsFlyer hỗ trợ, hãy nhấp vào đây. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành: Trò chơi, Thương mại điện tử, Đào tạo trực tuyến, Chăm sóc sức khỏe, Viễn thông

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_purchase

fb_mobile_purchase

in_app_purchase

Mua

PURCHASE

PURCHASE

transactionConfirmation

Các thông số điển hình:

Nhấp vào các thông số có liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn để xem ánh xạ tới SRN.

Xếp hạng (af_rate)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện xếp hạng ứng dụng/mặt hàng. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_rate

fb_mobile_rate

submit_rating

Xếp hạng

RATE

RATED

-

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Thu hút lại (af_re_engage)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện tương tác lại người dùng

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo

af_re_engage

-

custom_event

-

RE_ENGAGE

-

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Tìm kiếm (af_search)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện tìm kiếm

Xuất hiện trong các ngành này: Thương mại điện tử, Đặt vé máy bay, Đặt phòng khách sạn

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_search

fb_mobile_search

view_search_results

Tìm kiếm

-

SEARCH

viewSearch

Các thông số điển hình:

Nhấp vào các thông số có liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn để xem ánh xạ tới SRN.

Chia sẻ (af_share)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện chia sẻ

Xuất hiện trong các ngành này: Trò chơi

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_share

-

share

-

SHARE

SHARE

-

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Tín dụng đã chi tiêu (af_spent_credits)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện chi tiêu tín dụng. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành: Gọi xe

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_spent_credits

fb_mobile_spent_credits

spend_virtual_currency

SpendCredits

SPENT_CREDITS

SPENT_CREDITS

transactionConfirmation

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Bắt đầu dùng thử (af_start_trial)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận việc bắt đầu dùng thử một sản phẩm

Xuất hiện trong các ngành này: Giải trí

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_start_trial

Bắt đầu dùng thử

-

Bắt đầu dùng thử

START_TRIAL

-

-

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

 Lưu ý

Nếu bạn đang ánh xạ sự kiện này với sự kiện StartTrial của quảng cáo Meta và muốn liên kết doanh thu, hãy sử dụng thông số af_price thay vì thông số af_revenue. 

Đăng ký (af_subscribe)

Mô tả: Được sử dụng để ghi nhận các giao dịch đăng ký trả tiền

Xuất hiện trong các ngành này: Giải trí

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_subscribe

Subscribe

-

Subscribe

-

-

SUBSCRIBE

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Đặt vé du lịch (af_travel_booking)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện đặt vé đi lại (và liên kết doanh thu với sự kiện) Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành này: Đặt vé máy bay, Đặt phòng khách sạn

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo

af_travel_booking

fb_mobile_purchase

ecommerce_purchase

Mua

RESERVE

PURCHASE

 transactionConfirmation

Các thông số điển hình:

Nhấp vào các thông số có liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn để xem ánh xạ tới SRN.

Hoàn thành hướng dẫn (af_tutorial_completion)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận việc hoàn thành hướng dẫn. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Xuất hiện trong các ngành này: Trò chơi, Đào tạo trực tuyến

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads TikTok Snap Twitter Criteo
af_tutorial_completion fb_mobile_tutorial_completion tutorial_complete CompleteTutorial COMPLETE_TUTORIAL TUTORIAL_COMPLETE -

Các thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

Cập nhật (af_update)

Mô tả: Được dùng để ghi nhận các sự kiện cập nhật. Để báo cáo một sự kiện gồm nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào đây.

Ánh xạ sự kiện:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo

af_update

-

app_update

-

UPDATE

-

Thông số điển hình:

Nhấp vào liên kết để xem ánh xạ tới SRN.

 Lưu ý

Ngoài các tên sự kiện xác định trước được mô tả trong phần này, quảng cáo Meta còn cung cấp các sự kiện bổ sung được gửi đi mà không phân bổ.

Các thông số sự kiện được xác định trước

Phần sau cung cấp danh sách các thông số sự kiện được xác định trước. Mỗi thông số sự kiện bao gồm ánh xạ được sử dụng cho quảng cáo Meta, Google Ads, Snap, Twitter và Criteo. Bạn có thể chọn đưa bất kỳ thông số sự kiện nào vào một sự kiện.

 Lưu ý

Bạn có thể xem các thông số sự kiện trong cột Giá trị Sự kiện trong báo cáo dữ liệu thô (tính năng cao cấp).

af_adrev_ad_type

Mô tả: Loại quảng cáo (ví dụ: biểu ngữ hoặc quảng cáo xen kẽ)

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo

af_adrev_ad_type

ad_type

-

-

-

-

af_city

Mô tả: Thành phố nơi hành khách đặt chuyến xe

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_city

fb_city

- - - -

af_class

Mô tả: Hạng đã đặt cho chuyến bay

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_class

fb_travel_class

travel_class - - -

af_content

Mô tả: Tiêu đề của nội dung (ví dụ: tên bài hát hoặc tiêu đề và tập của một chương trình truyền hình)

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_content fb_content - - - -

af_content_id

Mô tả: ID của mặt hàng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_content_id fb_content_id item_id item_ids content_id id

af_content_list

Mô tả: Danh sách các ID nội dung

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_content_list - item_id - - -

af_content_type

Mô tả: Danh mục sản phẩm

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_content_type fb_content_type item_category item_category content_type -

af_country

Mô tả: Quốc gia nơi hành khách đặt chuyến xe

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_country

fb_country

- - - -

af_currency

Mô tả: Mã tiền tệ

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo

af_currency

fb_currency

currency_code

tiền tệ

price_currency

tiền tệ

af_customer_user_id

Mô tả: ID của khách hàng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_customer_user_id - customer_user_
id
- - cid

af_date_a

Mô tả: Ngày nhận phòng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_date_a

fb_checkin_date

start_date - - din

af_date_b

Mô tả: Ngày trả phòng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_date_b

fb_checkout_date

end_date - - dout

af_departing_arrival_date

Mô tả: Ngày đến

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_departing_arrival_date

fb_departing_arrival_date

- - - -

af_departing_departure_date

Mô tả: Ngày khởi hành

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_departing_departure_date

fb_departing_departure_date

- - - -

af_description

Mô tả: Mô tả ngắn (chuỗi)

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo

af_description

fb_description

description

description

description

ui_achievement

af_destination_a

Mô tả: Điểm đến đầu tiên

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_destination_a

fb_origin_airport

origin - - -

af_destination_b

Mô tả: Điểm đến thứ hai

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_destination_b

fb_destination_
airport

destination - - -

af_destination_list

Mô tả: Danh sách các điểm đến có trong danh mục điểm đến (ví dụ: danh sách các viện bảo tàng hoặc nhà hàng gần khách sạn)

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_destination_list

fb_destination_ids

- - - -

af_hotel_score

Mô tả: Điểm số của khách sạn theo đánh giá

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_hotel_score

fb_hotel_score

- - - -

af_level

Mô tả: Cấp độ mà người dùng đạt được

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_level

fb_level

level_up level level ui_level

af_max_rating_value

Mô tả: Điểm tốt nhất của thang đánh giá (ví dụ: 5 trên 5)

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_max_rating_value fb_max_rating_value max_rating - max_rated_value -

af_num_adults

Mô tả: Số lượng người lớn đi

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_num_adults fb_num_adults - - - -

af_num_children

Mô tả: Số lượng trẻ em đi

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_num_children fb_num_children - - - -

af_num_infants

Mô tả: Số lượng trẻ sơ sinh đi

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_num_infants

fb_num_infants

- - - -

af_order_id

Mô tả: ID của giao dịch

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_order_id fb_order_id order_id transaction_id - transaction_id

af_payment_info_available

Mô tả: Có thông tin thanh toán của người dùng không

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_payment_info_available fb_payment_info_available payment_info_
available
payment_info_available user_payment_
info
-

af_preferred_neighborhoods

Mô tả: Khu vực vị trí của khách sạn

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_preferred_neighborhoods fb_preferred_neighborhoods - - - -

af_preferred_num_stops

Mô tả: Số điểm dừng mà người dùng đang tìm kiếm (ví dụ: bay không điểm dừng hay bay thẳng)

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_preferred_num_stops fb_preferred_num_stops - - - -

af_preferred_price_range

Mô tả: Khoảng giá ưu tiên của khách sạn

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_preferred_price_range fb_preferred_price_range - - - -

af_preferred_star_ratings

Mô tả: Xếp hạng sao khách sạn được ưu tiên

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_preferred_star_ratings fb_preferred_star_ratings - - - -

af_price

Mô tả: Giá của sản phẩm. Bạn có thể dùng af_price như một thông số tiền tệ mà không được xem là doanh thu (ví dụ như sự kiện Thêm vào giỏ hàng). Thông số này đề cập đến giá của từng mặt hàng. Tổng số tiền của tất cả các giao dịch mua hiển thị trong thông số af_revenue.

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_price fb_price price price price_micro price

af_purchase_currency

Mô tả: Đơn vị tiền tệ được sử dụng để mua hàng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_purchase_currency fb_purchase_currency - - - -

af_quantity

Mô tả: Số lượng mặt hàng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_quantity fb_num_items quantity number_items number_items quantity

af_rating_value

Mô tả: Giá trị xếp hạng đã chọn

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_rating_value _valueToSum value - price_micro -

af_receipt_id

Mô tả: ID của biên lai

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_receipt_id - transaction_id - - transaction_id

af_region

Mô tả: Khu vực nơi hành khách đặt chuyến xe

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_region

fb_region

- - - -

af_registration_method

Mô tả: Loại phương thức đăng ký

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_registration_method fb_registration_method registration_method sign_up_method registration_method -

af_returning_arrival_date

Mô tả: Ngày và giờ kết thúc hành trình về

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_returning_arrival_date

fb_returning_arrival_date

- - - -

af_returning_departure_date

Mô tả:  Ngày và giờ bắt đầu hành trình về

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_returning_departure_date

fb_returning_departure_date

- - - -

af_revenue

Mô tả: Tổng số tiền mua hàng. af_revenue được xem là doanh thu trong nền tảng AppsFlyer. Thông số này cũng gồm cả doanh thu âm, do việc hủy hoặc hoàn lại tiền.

 Quan trọng!

Giá trị doanh thu không được chứa dấu phẩy phân tách, đơn vị tiền tệ, ký tự đặc biệt hoặc văn bản. Ví dụ: giá trị doanh thu phải là 1234.56. AppsFlyer cung cấp giá trị doanh thu với độ chính xác lên đến năm chữ số sau dấu thập phân.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng thông số doanh thu, hãy nhấp vào đây.

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo

af_revenue

_valueToSum

value price price_micro ui_revenue

af_score

Mô tả: Điểm số liên quan đến thành tựu của người dùng

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_score - - - score -

af_search_string

Mô tả: Cụm từ tìm kiếm

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_search_string fb_search_string search_string search_string search_string -

af_subscription_id

Mô tả: ID đăng ký cho người dùng 

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_subscription_id subscription_id - - - -

af_success

Mô tả: Hành động có thành công hay không

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_success fb_success success success - -

af_suggested_destinations

Mô tả: Danh sách các điểm đến được đề xuất

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_suggested_destinations fb_suggested_destinations - - - -

af_suggested_hotels

Mô tả: Danh sách các khách sạn được đề xuất

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_suggested_hotels fb_suggested_hotels - - - -

af_travel_end

Mô tả: Ngày kết thúc chuyến đi

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_travel_end

fb_travel_end

- - - -

af_travel_start

Mô tả: Ngày bắt đầu chuyến đi

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_travel_start

fb_travel_start

- - - -

af_user_score

Mô tả: Ý nghĩa tương đối của người dùng đối với nhà quảng cáo

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_user_score

fb_user_score

- - - -

af_validated

Mô tả: Xác thực giao dịch mua

Ánh xạ thông số:

AppsFlyer Quảng cáo Meta Google Ads Snap Twitter Criteo
af_validated

-

đã xác thực  success - -

Sau đây là danh sách các thông số sự kiện được xác định trước không bao gồm ánh xạ SRN:

 • af_achievement_id
 • af_coupon_code
 • af_customer_segment 
 • af_deep_link
 • af_event_end
 • af_event_start
 • af_lat
 • af_long
 • af_new_version
 • af_old_version
 • af_param_1
 • af_param_2
 • af_param_3
 • af_param_4
 • af_param_5
 • af_param_6
 • af_param_7
 • af_param_8
 • af_param_9
 • af_param_10
 • af_review_text
 • af_tutorial_id
 • af_virtual_currency_name
 • af_duration_seconds