Các sự kiện ứng dụng chăm sóc sức khỏe được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng chăm sóc sức khỏe của bạn.

5669_Healthcare_icon_3.png Chăm sóc sức khỏe

Các ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho phép người dùng thực hiện những thao tác như mua bảo hiểm y tế, đặt lịch hẹn và nhận tư vấn y tế. Các sự kiện tiêu biểu mà chúng tôi đề xuất ghi nhận bao gồm mua hàng và đặt trước.

Việc ghi nhận các sự kiện có thể giúp bạn xác định:

  • Thuốc nào là cần thiết và có nhiều nhu cầu nhất 
  • Người dùng quan tâm đến gói nào
  • Những vấn đề y tế nào mà người dùng quan tâm nhất

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events healthcare_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện tiêu biểu cho ngành chăm sóc sức khỏe. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt 

Mỗi khi người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.LOGIN, null);

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, cùng phương pháp đăng ký nào mà người dùng của bạn thích

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGISTRATION_METHOD, "Facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.COMPLETE_REGISTRATION, eventValue);

Thêm vào giỏ hàng (af_add_to_cart)

Mục đích

Ghi nhận khi người dùng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng của họ. Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

  • Xem số lượng sản phẩm trung bình mà người mua thêm vào trong một lần mua hàng
  • Khoảng thời gian giữa hai lần thêm vào sản phẩm khác nhau
  • Số lượng người mua từ bỏ giỏ hàng của họ

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên thuốc Tên của thuốc rhinos
af_quantity Số lượng đặt hàng 1
af_price Giá của thuốc 10

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("medicine name", "rhinos");
eventValue.put("quantity", "1");
eventValue.put("price", "10");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "add_to_cart", eventValue); 

Mua hàng (af_purchase)

Mục đích

Ghi nhận các giao dịch mua trong ứng dụng do người dùng thực hiện. Sự kiện này có thể giúp bạn:

  • Xác định LTV của người dùng và ROI của các chiến dịch của bạn trên các mạng quảng cáo và các đại lý quảng cáo
  • Xác định những ưu đãi nào được người dùng chọn nhiều nhất
  • Chiến dịch tham chiếu chéo với các mặt hàng đã mua để tối ưu hóa nhắm mục tiêu chiến dịch

Kích hoạt

Thời điểm người dùng truy cập trang cảm ơn sau khi mua hàng thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu từ giao dịch mua 50.55
af_currency Mã tiền tệ USD
af_content_type Tên của giao dịch mua phòng thí nghiệm
af_order_id ID đặt xe 9277
payment_method_type Phương thức thanh toán đã sử dụng thẻ tín dụng, nội địa

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 50.55);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "USD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "lab");
eventValue.put("AFInAppEventParameterName.ORDER_ID", "9277");
eventValue.put("payment_method_type", "credit card");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(),AFInAppEventType.PURCHASE, eventValue);

Giao dịch nạp tiền thành công (af_top_up_success)

Mục đích

Tiền nạp có thể được sử dụng để mua bất cứ gói hoặc dịch vụ nào được cung cấp bên trong ứng dụng. Bạn có thể ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số tiền mà mọi người sẵn sàng nạp vào tài khoản của họ và sử dụng số tiền nạp để nhắm mục tiêu người dùng với các chiến dịch tùy chỉnh nằm trong khoảng ngân sách nạp của họ.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất giao dịch nạp tiền

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Số tiền nạp  2000.55
top_up_id ID giao dịch nạp tiền 397
payment_method_type Phương thức thanh toán đã sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán nội địa

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 2000.55); eventValue.put("TOP_UP_ID", "397"); eventValue.put("PAYMENT_METHOD_TYPE", "creditcard");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.AF_TOP_UP_SUCCESS, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Cuộc hẹn đã xác nhận (confirmed_appointment) 

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu lại người dùng và gửi lời nhắc về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và các cuộc hẹn trong tương lai.

Kích hoạt

Khi người dùng đặt lịch hẹn

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên bác sĩ Tên của bác sĩ Robert James
số cuộc hẹn Số của cuộc hẹn 001

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("doctor name", "Robert James");
eventValue.put("appointment number", "001");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "confirmed_appointment", eventValue); 

Cuộc hẹn đã hủy (canceled_appointment)

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu lại người dùng và gửi lời nhắc để lên lịch lại các cuộc hẹn.

Kích hoạt

Khi người dùng hủy cuộc hẹn

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên bác sĩ Tên của bác sĩ Robert James
số cuộc hẹn Số của cuộc hẹn 001

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("doctor name", "Robert James");
eventValue.put("appointment number", "001");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "canceled_appointment", eventValue); 

Đặt lịch hẹn đầu tiên với bác sĩ (doctor_first_booking)

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để gửi cho người dùng các chương trình khuyến mãi và nhắm mục tiêu lại quảng cáo.

Kích hoạt

Khi người dùng đặt lịch cho cuộc hẹn đầu tiên

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên bác sĩ Tên của bác sĩ Robert James
chuyên môn Chuyên môn y tế khoa thần kinh
thời lượng Thời lượng của cuộc hẹn trò chuyện 30 phút
price Giá của cuộc hẹn 50

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("doctor name", "Robert James");
eventValue.put("specialty", "neurology");
eventValue.put("duration", "30 min chat");
eventValue.put("price", "50");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "doctor_first_booking", eventValue); 

Cuộc hẹn xét nghiệm đầu tiên (lab_first_appointment)

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để gửi cho người dùng các chương trình khuyến mãi và nhắm mục tiêu lại quảng cáo.

Kích hoạt

Khi người dùng đặt lịch cho cuộc hẹn đầu tiên

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
lựa chọn phòng thí nghiệm Tên xét nghiệm khám toàn thân
quantity Số lượng đặt hàng 2
price Giá của phòng thí nghiệm 500

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("lab selection", "full body checkup");
eventValue.put("quantity", "2");
eventValue.put("price", "500");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "lab_first_appointment", eventValue); 

Lần mua thuốc đầu tiên (pharmacy_first_purchase)

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để gửi cho người dùng các chương trình khuyến mãi và nhắm mục tiêu lại quảng cáo.

Kích hoạt

Khi người dùng thực hiện giao dịch mua đầu tiên

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên thuốc Tên của thuốc rhinos
quantity Số lượng đặt hàng 1
price Giá của thuốc 10

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("medicine name", "rhinos");
eventValue.put("quantity", "1");
eventValue.put("price", "10");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "pharmacy_first_purchase", eventValue); 

Đặt lịch hẹn với bác sĩ (doctor_booking)

Mục đích

Tìm hiểu thêm thông tin về nhu cầu và sở thích của người dùng.

Kích hoạt

Khi người dùng đặt lịch hẹn trực tiếp

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên bác sĩ Tên của bác sĩ Robert James
chuyên môn Chuyên môn y tế khoa thần kinh
thời lượng Khoảng thời gian tiến hành cuộc hẹn trò chuyện 30 phút
price Giá của cuộc hẹn 50

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("doctor name", "Robert James");
eventValue.put("specialty", "neurology");
eventValue.put("duration", "30 min chat");
eventValue.put("price", "50");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "doctor_booking", eventValue); 

Trao đổi với bác sĩ (chat_doctor)

Mục đích

Tìm hiểu thêm thông tin về nhu cầu và sở thích của người dùng.

Kích hoạt

Khi người dùng đặt trước

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên bác sĩ Tên của bác sĩ Robert James
chuyên môn Chuyên môn y tế khoa thần kinh
thời lượng Khoảng thời gian tiến hành cuộc hẹn trò chuyện 30 phút
price Giá của cuộc hẹn 50

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("doctor name", "Robert James");
eventValue.put("specialty", "neurology");
eventValue.put("duration", "30 min chat");
eventValue.put("price", "50");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "chat_doctor", eventValue); 

Cuộc hẹn xét nghiệm (lab_appointment)

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để gửi cho người dùng các chương trình khuyến mãi và nhắm mục tiêu lại quảng cáo.

Kích hoạt

Khi người dùng đặt lịch hẹn xét nghiệm

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
lựa chọn phòng thí nghiệm Tên của loại phòng thí nghiệm khám toàn thân
quantity Số lượng đặt hàng 2
price Giá của phòng thí nghiệm 500

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("lab selection", "full body checkup");
eventValue.put("quantity", "2");
eventValue.put("price", "500");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "lab_appointment", eventValue); 

Mua thuốc (pharmacy_purchase)

Mục đích

Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu để gửi cho người dùng các chương trình khuyến mãi và nhắm mục tiêu lại quảng cáo.

Kích hoạt

Khi người dùng mua thuốc

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên thuốc Tên của thuốc rhinos
quantity Số lượng đặt hàng 1
price Giá của thuốc 10

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("medicine name", "rhinos");
eventValue.put("quantity", "1");
eventValue.put("price", "10");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "pharmacy_purchase", eventValue); 

Tư cách thành viên bảo hiểm (insurance_membership)

Mục đích

Tìm hiểu thêm về người dùng của bạn và sau đó nhắm mục tiêu lại họ cho phù hợp.

Kích hoạt

Khi người dùng đăng ký bảo hiểm

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên bảo hiểm Tên công ty bảo hiểm DavidShield
loại bảo hiểm Loại chương trình bảo hiểm cao cấp

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("insurance name", "DavidShield");
eventValue.put("insurance type", "premium");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "insurance_membership", eventValue); 

Phát hành biên lai (receipt_issuance)

Mục đích

Người dùng có biên lai có thể yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán chi phí cho cuộc hẹn với bác sĩ, xét nghiệm hoặc thuốc men. Bằng cách ghi nhận sự kiện này, bạn có thể sử dụng dữ liệu cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại về bao trả bảo hiểm cá nhân.

Kích hoạt

Khi người dùng nhận được biên lai

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
tên ứng dụng Tên ứng dụng của bạn Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe
tên bác sĩ Tên của bác sĩ Robert James
mô tả tư vấn Mô tả tình trạng sức khỏe sốt

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("app name", "Healthcare App");
eventValue.put("doctor name", "Robert James"); eventValue.put("consultation description", "fever"); AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "receipt_issuance", eventValue);