Các sự kiện ứng dụng viễn thông được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng viễn thông của bạn.

telecommunications_icon.png Viễn thông

Các ứng dụng viễn thông cho phép người dùng mua và quản lý các gói đăng ký điện thoại di động, gói dữ liệu và nhiều chức năng khác. Các sự kiện tiêu biểu mà chúng tôi đề xuất ghi nhận bao gồm mua hàng, nạp tiền và đăng ký.

Việc ghi lại các sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Gói cổng mạng nào phổ biến nhất
 • Những sản phẩm hoặc gói nào mà người dùng có thể mua được
 • Những gói nào có nhiều khả năng nhận được cam kết lâu dài từ khách hàng

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events_telecommunication_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện tiêu biểu cho ngành viễn thông. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt

Mỗi khi người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.LOGIN, null);

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, cùng phương pháp đăng ký nào mà người dùng của bạn thích

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGISTRATION_METHOD, "Facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.COMPLETE_REGISTRATION, eventValue);

Khung hiển thị nội dung (af_content_view)

Mục đích

Xác định tỷ lệ xem các sản phẩm cụ thể và:

 • Liên hệ lượt xem sản phẩm với doanh số bán sản phẩm.
 • Hiểu danh mục nào là phổ biến nhất theo lượt xem sản phẩm.
 • Xem mối tương quan giữa đơn vị tiền tệ của người mua và các sản phẩm mà họ xem

Kích hoạt

Thời điểm người dùng xem trang chi tiết của một sản phẩm cụ thể

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá sản phẩm 200
af_content_id ID sản phẩm 102
af_content_type Danh mục sản phẩm Gói Internet
af_currency Đơn vị tiền tệ trong trang chi tiết của sản phẩm THB, USD

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 200);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "102";
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "Internet packages");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "USD");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.CONTENT_VIEW, eventValue);

Xem danh sách (af_list_view)

Mục đích

Ghi nhận danh sách nào (ví dụ: sản phẩm mới được thêm vào, sản phẩm có liên quan hoặc sản phẩm được đề xuất) mà người mua xem nhiều nhất.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng xem một danh sách cụ thể

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content_type Loại danh sách Related, recommended, new arrivals
af_content_list Danh sách ID nội dung từ danh mục 001, 092

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "related products");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_LIST, new String[] {"001", "092"});
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "af_list_view", eventValue);

Mua hàng (af_purchase)

Mục đích

Nhiều ứng dụng viễn thông cho phép người dùng mua các mục hàng như dữ liệu bổ sung. Ghi nhận sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xác định LTV của người dùng và ROI của các chiến dịch của bạn trên các mạng quảng cáo và các đại lý quảng cáo
 • Xác định những ưu đãi nào được người dùng chọn nhiều nhất
 • Chiến dịch tham chiếu chéo với các mặt hàng đã mua để tối ưu hóa nhắm mục tiêu chiến dịch

Kích hoạt

Thời điểm người dùng truy cập trang cảm ơn sau khi mua hàng thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu ước tính từ giao dịch mua 2000
af_currency Mã tiền tệ THB
af_content_type Tên của gói đã mua 5G
af_order_id ID đặt xe 9277
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán nội địa

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 2000);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "THB");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "5G");
eventValue.put("AFInAppEventParameterName.ORDER_ID", "9277");
eventValue.put("payment_method_type", "credit_card");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(),AFInAppEventType.PURCHASE, eventValue);

Giao dịch nạp tiền thành công (af_top_up_success)

Mục đích

Tiền nạp có thể được sử dụng để mua bất kỳ gói nào hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp bên trong ứng dụng. Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số tiền mà người dùng sẵn sàng nạp vào tài khoản của họ và sau đó sử dụng số tiền nạp vào để nhắm mục tiêu họ với các chiến dịch tùy chỉnh trong phạm vi ngân sách của họ.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất giao dịch nạp tiền

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Số tiền nạp 2000
top_up_id ID giao dịch nạp tiền 397
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán nội địa

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 2000); eventValue.put("TOP_UP_ID", "397"); eventValue.put("PAYMENT_METHOD_TYPE", "credit_card");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.AF_TOP_UP_SUCCESS, eventValue);

Nạp tiền không thành công (af_top_up_unsuccessful)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này và so sánh với dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về người dùng của mình. Ví dụ: bạn có thể biết được có bao nhiêu người dùng cố gắng nạp tiền nhưng không thành công.

Kích hoạt

Khi người dùng cố gắng nạp tiền nhưng thao tác không thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
error_reason Lý do nạp tiền không thành công exceeded_daily_limit

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
       eventValue.put("error_reason", "exceeded_daily_limit");
       AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "af_top_up_unsuccessful", eventValue);

Đăng ký hoàn tất (af_subscription_complete)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xem chiến dịch nào mang đến những người dùng đăng ký
 • Hãy so sánh số lượng người dùng đã đăng ký so với người dùng chưa đăng ký
 • Ghi nhận doanh thu được tạo từ đăng ký và phân bổ doanh thu cho chiến dịch và nguồn truyền thông

Kích hoạt

 • Khi người dùng đăng ký thành công
 • Khi đăng ký được gia hạn

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_subscription_type Loại gói đăng ký 30 GB hàng tháng
af_revenue Số gói đăng ký 555

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("af_subscription_type", "Monthly 30 GB"); 
eventValue.put("af_revenue", "555"); 
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "af_subscription_complete", eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Chọn gói (select_package)

Mục đích

Ghi nhận khi người dùng quyết định mua một gói nhưng chưa thực hiện thanh toán. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dữ liệu này để nhắm mục tiêu lại người dùng và gửi cho họ ưu đãi về các dịch vụ khác.

Kích hoạt

Khi người dùng chọn một gói nhưng chưa hoàn tất thanh toán

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
price Giá của gói đăng ký 50000
af_content_type Loại nội dung mà người dùng đã chọn 5 GB dữ liệu

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<>();
eventValue.put("price", "50000");
eventValue.put("af_content_type ", "Data 5 GB ");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "select_package", eventValue);