Báo cáo nhà quảng cáo Data Locker

Tổng quan: Báo cáo dữ liệu thô và hợp nhất có sẵn qua Data Locker

Báo cáo có sẵn qua Data Locker dành cho nhà quảng cáo

Loại dữ liệu Nhóm báo cáo Cần đăng ký Data Locker
Thô Hành trình của người dùng—dữ liệu thô Có (2)
Thô Protect360
Thô Phân bổ trên cơ sở người dùng (PBA)  Không (1)
Thô Tính gia tăng Không (1)
Thô SKAN Không (1)
Thô Doanh thu Quảng cáo
Thô CTV
Đã hợp nhất Phân tích nhóm người Không (1)

(1) Nếu không đăng ký Data Locker, bạn phải cung cấp bộ nhớ lưu trữ do bạn sở hữu.

(2) Ngoại trừ tương tác Đa nền tảng

Diễn giải về tính cập nhật của dữ liệu

Dưới đây là phần giải thích về các thuật ngữ về tính cập nhật của dữ liệu được tham chiếu trong phần nội dung của bài viết.
Thuật ngữ Chi tiết
1-3 giờ
 • Tính sẵn sàng của báo cáo:
  • 95% báo cáo đã sẵn sàng và có sẵn trong bộ chứa trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện.
  • 99% báo cáo đã sẵn sàng và có sẵn trong bộ chứa trong vòng 3 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện. 
Lượt gỡ cài đặt hàng ngày
 • Dữ liệu gỡ cài đặt được lập hàng ngày. 
 • Thường có sẵn vào lúc 10:00-12:00 UTC.
 • Thường được ghi vào thư mục h=2. Có nghĩa là thư mục h=2 chứa các lượt gỡ cài đặt được báo cáo vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, dữ liệu có thể được truyền trực tuyến vào một thư mục sau đó; do đó, quá trình nhập của bạn phải đọc dữ liệu của tất cả thư mục trong thư mục gỡ cài đặt. Nghĩa là h=1–24 và h=late. Ví dụ, báo cáo đối với dữ liệu đã tạo trong ngày thứ Hai sẽ nằm trong thư mục h=2 của ngày thứ Ba. Dữ liệu sẽ có sẵn sau 10:00 UTC vào ngày thứ Ba. 
Hàng ngày+1 Dữ liệu doanh thu quảng cáo sẽ có sau 1 ngày, nghĩa là dữ liệu được tạo vào ngày thứ Hai sẽ có trong thư mục h=23 thứ Hai sau 20:00 UTC vào thứ Ba. Xem tính cập nhật của dữ liệu doanh thu quảng cáo

Báo cáo dữ liệu thô

Hành trình của người dùng

Để biết mô tả về các loại báo cáo, hãy xem phần báo cáo hành trình của người dùng.

Danh mục Loại báo cáo (chủ đề)

Tính cập nhật của dữ liệu

 

Tự nhiên/Không tự nhiên Là đặc biệt đối với Data Locker
Thu hút người dùng Lượt nhấp 

1-3 giờ

Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt nhấp 1-3 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt hiển thị 1-3 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt hiển thị 1-3 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt cài đặt 1-3 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Sự kiện trong ứng dụng  1-3 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo được phân bổ Hàng ngày+1 Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo tự nhiên Hàng ngày+1 Tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Doanh thu quảng cáo nhắm mục tiêu lại Hàng ngày+1 Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Lượt chuyển đổi 1-3 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Sự kiện trong Ứng dụng 1-3 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Các phiên 1-3 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Các phiên 1-3 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Gỡ cài đặt Lượt gỡ cài đặt hàng ngày Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Các lượt gỡ cài đặt tự nhiên Lượt gỡ cài đặt hàng ngày Tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại 1-3 giờ Không tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại tự nhiên 1-3 giờ Tự nhiên  
Thu hút người dùng Tương tác đa nền tảng Hàng giờ Cả hai

Protect360

Xem phần giới thiệu về báo cáo Protect360

Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu
Lượt cài đặt bị chặn 1-3 giờ
Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn  1-3 giờ
Lượt nhấp bị chặn 1-3 giờ
Lượt cài đặt hậu phân bổ

Hàng ngày

Báo cáo của mỗi ngày chứa các lượt cài đặt sau phân bổ được báo cáo vào ngày hôm trước. Ví dụ: báo cáo cho dữ liệu được tạo vào ngày thứ Hai sẽ nằm trong báo cáo ngày thứ Ba.

Phân bổ trên cơ sở người dùng

Tính cập nhật của dữ liệu

Có sẵn hàng ngày 10-12 giờ sau khi kết thúc ngày hôm trước UTC. Ví dụ, dữ liệu nhận được vào thứ Hai sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày đó và có sẵn trong thư mục h=23 thứ Hai. Dữ liệu có sẵn trước 12:00 UTC vào thứ Ba

Những điều cần lưu ý

 • Dữ liệu của tất cả các gói thương hiệu PBA trong tài khoản luôn được cung cấp mà không cần xem xét bộ lọc ứng dụng. 
 • Phân tách dữ liệu theo ứng dụng không khả dụng.
Loại báo cáo (chủ đề)
Lượt truy cập trang web
Sự kiện trang web
Lượt cài đặt được trang web hỗ trợ
Lộ trình chuyển đổi

Tính gia tăng

SKAN

Giới thiệu về báo cáo dữ liệu thô SKAN

Tính cập nhật của dữ liệu

 • Dữ liệu có sẵn vào ngày tiếp theo sau ngày AppsFlyer nhận được đăng lại hoặc dữ liệu được API báo cáo cho AppsFlyer
 • Dữ liệu được chứa trong thư mục h=23 kể từ ngày AppsFlyer nhận được dữ liệu. Ví dụ: Nếu được nhận vào thứ Hai, thì được đăng sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày. Quá trình xử lý sẽ hoàn tất trước 12:00 UTC ngày thứ Ba, dữ liệu sẽ có sẵn trong thư mục h=23 thứ Hai.
Loại báo cáo (chủ đề)
Đăng lại
Bản sao đăng lại (được iOS gửi trực tiếp tới AppsFlyer) 
Lượt cài đặt
Tải lại
Sự kiện trong ứng dụng
Phương diện quảng cáo SRN

Dữ liệu nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển

Báo cáo tổng hợp

Phân tích nhóm người

Tính cập nhật của dữ liệu

 • Các báo cáo được ghi vào thư mục h=23.
 • Các báo cáo này thường có sẵn vào lúc 10:00-12:00 UTC trong thư mục h=23 của ngày trước đó.
 • Quá trình xử lý sẽ được hoàn tất trước 12:00 UTC ngày thứ Ba, dữ liệu được có sẵn trong thư mục thứ Hai và không được đặt trong thư mục h
Loại báo cáo (chủ đề)
Nhóm người thống nhất
Thu hút người dùng theo nhóm người
Nhắm mục tiêu lại theo nhóm người