Firebase và Trình quản lý Thẻ của Google

Tích hợp Firebase với AppsFlyer bằng Trình quản lý Thẻ của Google