Ghi chú phát hành SDK AppsFlyer cho iOS

Khái quát: Ghi chú phát hành SDK iOS phiên bản V4 trở lên.

SDK iOS V6 

Hướng dẫn tích hợp SDK iOS dành cho nhà phát triển

Phiên bản Ngày phát hành Chỉ bảo trì  Lưu ý

6.12.2

Ngày 24 tháng 08 năm 2023  

6.12.1

Ngày 20 tháng 07 năm 2023  
 • Đã sửa lỗi trong SKAdNetwork 4.0 khiến giá trị chuyển đổi thô được báo cáo là "Không"
 • Đã sửa lỗi treo trong triển khai tvOS

6.12.0

Ngày 28 tháng 06 năm 2023  

Đã gỡ bỏ hỗ trợ bitcode từ SDK

6.11.2

Ngày 13 tháng 06 năm 2023  

Đã sửa lỗi xuất hiện trong v6.11.0, trong đó gọi ra  validateAndLogInAppPurchase  (API cũ để Xác thực Mua và ghi nhật ký) không ghi lại sự kiện mua.

Quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng v6.11.0hoặc v6.11.1, và API validateAndLogInAppPurchase vui lòng nâng cấp lên phiên bản này.

6.11.1

Ngày 24 tháng 05 năm 2023

 

6.11.0

Ngày 25 tháng 04 năm 2023  
 • Tên miền AppsFlyer mới trong URL được SDK sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ AppsFlyer.

 • Đã thay đổi hành vi của API setHost khi giá trị trống hoặc giá trị rỗng được gửi. Tìm hiểu thêm

6.10.1

Ngày 02 tháng 04 năm 2023  

Đã thêm thông số link vào tải trọng UDL của tình huống Liên kết Sâu Trực tiếp

6.10.0

Ngày 15 tháng 02 năm 2023  

Hỗ trợ SKAdNetwork 4.0. Tìm hiểu thêm về giải pháp SKAdNetwork của AppsFlyer

6.9.2

Ngày 31 tháng 01 năm 2023  

Đã cập nhật cấu trúc yêu cầu nội bộ để Nhận Dữ liệu Chuyển đổi (GCD). Lưu ý: Dữ liệu phản hồi vẫn giữ nguyên.

6.9.1

Ngày 28 tháng 11 năm 2022  

Đã cập nhật cấu trúc yêu cầu nội bộ để Nhận Dữ liệu Chuyển đổi (GCD). Lưu ý: Dữ liệu phản hồi vẫn giữ nguyên.

6.9.0

Ngày 06 tháng 11 năm 2022  

Đã cập nhật API nội bộ cho báo cáo AdRevenue. Bắt đầu từ phiên bản này, chỉ Trình kết nối Chung cho AdRevenue được hỗ trợ.

Phiên bản này của SDK tương thích với Trình kết nối AdRevenue V6.9.0.

6.8.1

Ngày 09 tháng 08 năm 2022  

Phát hiện Cài đặt lại: Cải thiện khả năng phát hiện và báo cáo các lần cài đặt lại ứng dụng bằng bộ nhớ trên thiết bị. Khả năng này có thể được kiểm soát trong bảng điều khiển AppsFlyer từ trang Apps Setting.

6.8.0
(Ngừng hỗ trợ)

Ngày 19 tháng 07 năm 2022   Để Phát hiện Cài đặt lại, vui lòng sử dụng SDK V6.8.1 trở lên

6.7.0

Ngày 19 tháng 06 năm 2022  

Cập nhật cách triển khai cho SKAdNetwork để sử dụng API Apple updatePostbackConversionValue đã cập nhật, được giới thiệu trong iOS 15.4.

Điều này không ảnh hưởng đến dữ liệu được gửi từ SKAdNetwork và không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với mã ứng dụng.

6.6.1

Ngày 16 tháng 05 năm 2022  

6.6.0

Ngày 01 tháng 05 năm 2022   Đã thêm nhiều thông số hơn vào lệnh gọi lại didResolveDeepLink của UDL cho luồng Liên kết Sâu Trực tiếp (người dùng hiện có). Để biết thêm thông tin.

6.5.4

Ngày 23 tháng 03 năm 2022  

6.5.3

Ngày 02 tháng 03 năm 2022  

Sửa lỗi: Đã sửa lỗi với lệnh gọi kép didResolveDeepLink trên các liên kết dựa trên lược đồ URI.

6.5.2

Ngày 26 tháng 01 năm 2022  

6.5.1

Ngày 03 tháng 01 năm 2022  

6.5.0

Ngày 22 tháng 12 năm 2021   Tái cấu trúc và thay đổi nội bộ.

6.4.4

Ngày 12 tháng 12 năm 2021  

6.4.3

Ngày 30 tháng 11 năm 2021  

Sửa lỗi ổn định cho MacOS 10.14.6 với xcframework.

6.4.2

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

 

6.4.1

Ngày 24 tháng 10 năm 2021  

Đã giải quyết tính ổn định trong các ứng dụng Unity.

6.4.0

12-09-2021  

API bổ sung: setSharingFilterForPartners cho phép bạn cấu hình những đối tác mà SDK sẽ không chia sẻ dữ liệu.

Kể từ phiên bản này, setSharingFiltersetSharingFilterForAllPartners sẽ không còn được hỗ trợ.

6.3.5

Ngày 19 tháng 08 năm 2021  

Bổ sung API: setCurrentDeviceLanguage

Bắt đầu từ phiên bản này, ngôn ngữ không còn được SDK tự động thu thập nữa.

6.3.4

Ngày 21 tháng 07 năm 2021  
 • Sửa lỗi: Đã sửa lỗi khi chạy SDK trên Trình mô phỏng XCode 12.5
 • Sửa lỗi và cập nhật nhỏ.

6.3.2

2021-06-17   Đã cải thiện nhật ký gỡ lỗi.

6.3.1

2021-06-02 Đã giải quyết tính ổn định trong trình cắm Unity.

6.3.0

Ngày 13 tháng 05 năm 2021  
 • Hỗ trợ Apple Silicon: Đã thêm hỗ trợ để chạy SDK trên trình mô phỏng bằng máy Mac có chipset M1
 • Bắt đầu từ phiên bản này, SDK hỗ trợ iOS 9 trở lên. iOS 8 không còn được hỗ trợ.
 • SDK Chế độ Nghiêm ngặt của iOS: Đã thêm hỗ trợ cho trình quản lý phụ thuộc Carthage
 • Cập nhật kỹ thuật đối với API OneLink

6.2.6

Ngày 25 tháng 04 năm 2021  
 • Sửa lỗi: Quy tắc SKAdNetwork không tải khi quá trình khởi tạo SDK diễn ra sau didFinishLaunchingWithOptions
 • Sửa lỗi: trường hợp hiếm gặp waitForATTUserAuthorization khiến sự kiện khởi chạy được gửi mà không có IDFA, ngay cả khi có sự đồng ý của người dùng
 • Cho phép SDK chạy trên thiết bị iOS 8
 • Dọn dẹp và loại bỏ mã và dữ liệu không sử dụng

6.2.5

Ngày 06 tháng 04 năm 2021  

Tái cấu trúc, dọn dẹp, loại bỏ dữ liệu không sử dụng khỏi SDK.

Bắt đầu từ phiên bản này:

 • Phương thức setShouldCollectDeviceName không còn được hỗ trợ và sẽ không trả về tên thiết bị
 • Thông số wifi gửi từ SDK được đặt thành False

6.2.4

Ngày 15 tháng 03 năm 2021  

Sửa lỗi liên quan đến chế độ đo lường doanh thu SKAdNetwork và các sự kiện trong ứng dụng có chứa thông số AF_REVENUE .

Bắt đầu từ phiên bản này, trong trường hợp đo lường doanh thu: bất kỳ sự kiện nào chứa AF_REVENUE đều ảnh hưởng đến giá trị chuyển đổi. Trước thay đổi này, giá trị chuyển đổi chỉ được đặt nếu nó nằm trong khung sự kiệnAF_PURCHASE

Lưu ý: Nếu triển khai tính năng đo lường Doanh thu SKAdNetwork, bạn phải nâng cấp lên phiên bản này.

6.2.3

Ngày 07 tháng 03 năm 2021  

Sửa lỗi liên quan đến việc gọi updateConversionValue của SKAdNetwork.

 

6.2.2

Ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

6.2.1

Ngày 15 tháng 02 năm 2021  

Hỗ trợ Báo cáo sự kiện bằng S2S

6.2.0

Ngày 07 tháng 02 năm 2021  

API bổ sung: setPartnerData

6.1.4

Ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

6.1.3

Ngày 24 tháng 12 năm 2020  

6.1.2

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

6.1.1

Ngày 17 tháng 11 năm 2020  

Giới thiệu SDK chế độ nghiêm ngặt

6.1.0

Ngày 09 tháng 11 năm 2020  

Hỗ trợ API liên kết sâu hợp nhất

6.0.8

Ngày 28 tháng 10 năm 2020  

Hỗ trợ phân bổ Apple App Clips

6.0.7

Ngày 21 tháng 10 năm 2020  

6.0.6

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

6.0.5

Ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

6.0.4

Ngày 30 tháng 09 năm 2020  

Hỗ trợ nhiều chuyển hướng từ ESP

6.0.3

Ngày 06 tháng 09 năm 2020  
 • Thay đổi tên API:
  waitForAdvertisingIdentifier --> waitForATTUserAuthorization
 • SDK thu thập IDFA theo mặc định cho iOS 14 (như đối với các phiên bản iOS cũ hơn)

6.0.2 [ngừng hỗ trợ]

Ngày 27 tháng 08 năm 2020  
 • Thay đổi tên API:
  deviceLoggingDisabled --> anonymizeUser
 • Cần có hộp thoại AppTrackingTransparency (ATT) để thu thập IDFA cho iOS 14
 • Đã thêm hỗ trợ cho phân bổ quảng cáo chéo IDFV

6.0.1 beta

[ngừng hỗ trợ]

Ngày 06 tháng 08 năm 2020  
 • Đã thêm hỗ trợ cho phân bổ SKAdNetwork để giúp nhà quảng cáo đo lường mức độ thành công của chiến dịch trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư của người dùng

6.0.0 beta

[ngừng hỗ trợ]

Ngày 04 tháng 08 năm 2020  
 • Khả năng gỡ lỗi mở rộng
 • Các thay đổi lớn đối với chức năng SDK và API. Tìm hiểu thêm

Ghi chú phát hành iOS V6.0.0

Các phương thức được thêm, loại bỏ hoặc đổi tên

Các phương thức được thêm vào

Các phương thức sau đã được thêm vào SDK:

 • waitForAdvertisingIdentifier

Phương thức bị loại bỏ

Các phương thức sau đã bị loại bỏ khỏi SDK:

 • disableAppleAdSupportTracking

Các phương thức đã đổi tên

Tên API (trước V6) Tên API hiện tại (V6 trở lên)
AppsFlyerTracker AppsFlyerLib
disableIAdTracking disableCollectASA
trackAppLaunchWithCompletionHandler

startWithCompletionHandler

trackLocation

logLocationEvent

trackAppLaunch

start

trackEvent

logEvent

disableAppleAdSupportTracking

disableAdvertiserIdentifier

validateAndTrackInAppPurchase

validateAndLogInAppPurchase

isStopTracking

isStopped

deviceTrackingDisabled

deviceLoggingDisabled

sharedTracker (Objective C) shared

Hỗ trợ App Tracking Transparency (ATT)

SDK iOS hỗ trợ thu thập IDFA trên iOS 14 trở lên thông qua khung App Tracking Transparency. Để biết thêm thông tin chi tiết:

SDK iOS V5

SDK iOS V5

Phiên bản Ngày phát hành Lưu ý

5.4.4

Ngày 23 tháng 08 năm 2020 Sửa lỗi và bảo trì

5.4.3

Ngày 30 tháng 07 năm 2020
 • Khả năng ghi nhật ký và gỡ lỗi mở rộng
 • Sửa lỗi và bảo trì

5.4.1

Ngày 30 tháng 06 năm 2020
 • Cho phép nhà quảng cáo kiểm soát hoạt động chia sẻ dữ liệu với các đối tác/mạng tích hợp. Tìm hiểu thêm
 • Phương thức onAppOpenAttribution được cải thiện cho các URL dài của Liên kết Chung: Các thông số liên kết được trả về đã được phân tích cú pháp
 • Sửa lỗi và bảo trì

5.4.0

Ngày 03 tháng 06 năm 2020 Hỗ trợ dự án MAC Catalyst

5.3.0

Ngày 27 tháng 04 năm 2020 
 • Truy cập dữ liệu chuyển đổi liên kết sâu trực tiếp mới nhất bất kỳ lúc nào, thông qua phương thức onAppOpenAttribution
 • Thông số bổ sung khả dụng cho các lượt hiển thị quảng cáo chéo
 • Các ứng dụng chính và tiện ích mở rộng ứng dụng có cùng ID AppsFlyer, do đó các sự kiện trong ứng dụng được nhóm tương tự nhau
 • Sửa lỗi và bảo trì
5.2.0 Ngày 10 tháng 03 năm 2020 
 • Khả năng ghi nhật ký và gỡ lỗi mở rộng
 • Sửa lỗi và bảo trì
5.1.0 Ngày 23 tháng 12 năm 2019
 • Cải thiện Obj-C - Khả năng tương tác Swift
 • Sửa lỗi và bảo trì

Ghi chú phát hành iOS V5.0.0

Cải thiện thời gian phản hồi SDK

Bắt đầu từ SDK V5.0.0, thời gian phản hồi GCD cho các lượt cài đặt tự nhiên đã được cải thiện.

Các phương thức đã bị xóa hoặc đổi tên

Thay đổi tên phương thức

Tên phương thức chuyển đổi dữ liệu hiện đã trùng với cả Android và iOS. Điều này ảnh hưởng thức xử lý:

 • Dữ liệu chuyển đổi khi cài đặt
 • Lỗi nếu không có dữ liệu
Tên Android trước bản SDK V5  Tên iOS trước bản SDK V5 Tên tiêu chuẩn hóa
onInstallConversionDataLoaded onConversionDataReceived onConversionDataSuccess
onInstallConversionFailure onConversionDataRequestFailure onConversionDataFail

Phương thức bị loại bỏ

Các phương thức sau đã ngừng hỗ trợ trong các phiên bản SDK trước. Chúng hiện đã bị loại bỏ khỏi SDK.

Android

 • setGCMProjectID (String projectNumber)
 • setGCMProjectNumber (String projectNumber)
 • setGCMProjectNumber (Context context, String projectNumber)
 • enableUninstallTracking (String senderId)
 • setAppUserId (String id)
 • setUserEmail (String email)
 • setCollectFingerPrint (boolean isCollect) 
 • getAttributionId (ContentResolver contentResolver)
 • Lớp FirebaseInstanceIdListener (phiên bản FirebaseInstanceIdService)

 iOS

 • loadConversionDataWithDelegate: (id<AppsFlyerTrackerDelegate>)delegate
 • setHost:(NSString *)host 

Thay đổi để nhận định dạng dữ liệu chuyển đổi

Trong phiên bản này, đối với mỗi lượt cài đặt hoặc mở ứng dụng, SDK trả về một đối tượng bản đồ có chứa dữ liệu chuyển đổi (GCD), chẳng hạn như nguồn truyền thông và tên chiến dịch. Trong các phiên bản SDK trước, GCD chỉ trả về các thông số chứa một giá trị

Bắt đầu từ phiên bản này, tất cả thông số được trả về, kể cả những thông số không có giá trị. Các thông số không có giá trị sẽ được ghi là null. 

 Ví dụ

Lượt cài đặt sau khi nhấp vào URL sau:

https://app.appsflyer.com/com.sample.app?pid=super_media_source&c=awesome_campaign
 &campaign_id=1234&af_sub1=promo
 

Các phản hồi như sau:

Phản hồi GCD trước SDK V5 Phản hồi GCD bắt đầu từ SDK V5

  {
   "install_time": "2019-11-11 15:00:59.828",
   "media_source": "super_media_source",
   "orig_cost": "0.0",
   "advertising_id": "215d8172-c61e-4d0c-9eb2-aa4d0971ed8c",
   "af_status": "Non-organic",
   "is_first_launch": true,
   "af_sub1": "promo",
   "af_click_lookback": "7d",
   "cost_cents_USD": "0",
   "iscache": "true",
   "click_time": "2019-11-11 15:00:35.102",
   "campaign": "awesome_campaign",
   "campaign_id": "1234",
 }
   

GCD trả về cùng một cấu trúc bất kể loại dữ liệu. Nếu một tham số trống, tham số đó sẽ được đưa vào GCD với giá trị null. Điều này giúp các nhà phát triển xử lý GCD dễ dàng hơn mà không cần phải điều chỉnh logic xử lý GCD, bất kể có bao gồm các thông số nhất định hay không. Để tìm hiểu thêm về dữ liệu chuyển đổi trong các tình huống khác nhau, hãy xem tại đây.

Các phiên bản ngừng hỗ trợ

Bài đọc liên quan: Chính sách kiểm soát phiên bản SDK của AppsFlyer
Phiên bản Ngày phát hành Lưu ý
5.0.0 Ngày 12 tháng 11 năm 2019
 • Sửa lỗi và bảo trì
 • Các thay đổi lớn đối với chức năng SDK và API. Tìm hiểu thêm
4.11.2 Ngày 07 tháng 11 năm 2019 Sửa lỗi và bảo trì
4.11.1 Ngày 31 tháng 10 năm 2019 Sửa lỗi và bảo trì
4.11.0 Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 • Đã bỏ hỗ trợ cho iOS 7. iOS 8 hiện là phiên bản được hỗ trợ tối thiểu.
 • Đã cải thiện ghi nhật ký để có khả năng gỡ lỗi tốt hơn, giải quyết ESP và Liên kết Gắn thương hiệu cũng như cho onInstallConversionData và onAppOpenAttribution.
 • Đã cải thiện khả năng tìm nạp của Apple Search Ads.
4.10.4 Ngày 12 tháng 09 năm 2019
 • Cần có bản cập nhật để truy xuất mã thông báo đẩy iOS 13 để Đo lường Lượt gỡ cài đặt
 • Sửa lỗi và bảo trì
4.10.3 Ngày 16 tháng 07 năm 2019 Sửa lỗi và bảo trì
4.10.2 Ngày 02 tháng 07 năm 2019 Sửa lỗi và bảo trì
4.10.1 Ngày 01 tháng 07 năm 2019 Sửa lỗi và bảo trì
4.10.0 Ngày 14 tháng 05 năm 2019
 • API trackAppLaunchWithCompletionHandler để xử lý thành công hay thất bại trong việc theo dõi việc khởi chạy ứng dụng
 • API CompleteHandler để xử lý thành công hay thất bại khi ghi lại các sự kiện trong ứng dụng
 • Sửa lỗi và bảo trì
4.9.0 Ngày 18 tháng 03 năm 2019
 • API setResolveDeepLinkURLs để phân giải các OneLink được bọc bằng một Liên kết Chung khác
 • Đã loại bỏ mức sử dụng UIPasteboard cho phân bổ Meta ads cho iOS 7 trở xuống
 • Sửa lỗi và bảo trì
4.8.12 Ngày 13 tháng 02 năm 2019
 • Cải thiện khả năng của gói miễn cước cho các nhà cung cấp dịch vụ di động
 • Cải thiện khả năng của gói miễn cước cho các nhà cung cấp dịch vụ di động
 • Sửa lỗi và bảo trì
4.8.11 Ngày 09 tháng 01 năm 2019
 • Đã sửa lỗi API waitForCustomUserId() đang phá vỡ generateLink
4.8.10 Ngày 31 tháng 10 năm 2018
 • Đã sửa lỗi tình trạng dồn đuổi khi continueUserActivity được gọi ra sau applicationDidBecomeActive khiến onAppOpenAttribution không được gọi ra
 • validateAndTrackInAppPurchase bỏ qua sửa thông số bổ sung
 • Sửa lỗi và bảo trì
4.8.9 Ngày 27 tháng 08 năm 2018
 • Các sự kiện SDK mới: Đăng ký, Bắt đầu Dùng thử, Lượt nhấp vào Quảng cáo, Chế độ xem Quảng cáo
 • Sửa lỗi và bảo trì
4.8.8 Ngày 30 tháng 07 năm 2018
 • Đã sửa lỗi khi sử dụng is_first_launch thông qua JSONSerialiser được trả về dưới dạng số nguyên thay vì boolean
 • Sửa lỗi và bảo trì4.8.7
4.8.7 Ngày 22 tháng 07 năm 2018 Sửa lỗi và bảo trì
4.8.6 Ngày 18 tháng 06 năm 2018 Sửa lỗi và bảo trì
4.8.5 Ngày 29 tháng 05 năm 2018 Sửa lỗi và bảo trì
4.8.4 Ngày 03 tháng 05 năm 2018 Sửa lỗi và bảo trì
4.8.3 Ngày 25 tháng 01 năm 2018
 • Sửa lỗi và bảo trì
 • API shouldCollectDeviceName
 • thông số sự kiện af_content
 • API shouldCollectDeviceName
 • thông số sự kiện af_content

Tổng kiểm tra SDK iOS

AppsFlyer sử dụng tính năng tổng kiểm tra md5:

Tổng kiểm tra V6

Phiên bản SDK iOS Static Lib Static Framework
6.6.1 ff41a3dfeb9fe7579f8f706f3c62bbbc 7acf1f10de7602b363a70d4a710b050d
6.6.0 ba2d2d0b64f3b0f6476b818c1b8faf5f 544c7c7e4af29afa4100b6c43affcf8f
6.5.4 5a1146a95abc84b20940b43cacc8b42a 3a0a22a28b4082a5b2f0931104b0a9c8
6.5.3 b33008f83f5eafa864902db97c003c06 3ff6754c8c238dd13e4c6251ffb4aedf
6.5.2 3083df065d14553fb1b4e34f3f7fb381 3ce0ea75e4fe3cf6313fde27d57d20ed
6.5.1 8d91f52cc2df073d1bca9919b44aeeeb c9353bdfa71ff9b4acc9097eee83d35e
6.5.0 4b72dcf125430d3d374967df5e084c6a 5d6ac0e9f7a1430e106685da117a7716
6.4.4 86586acda674d95f5661a613dccea3dd 7f4c431de13b84fd0926132c2154f0a8
6.4.3 dd5fcf42065ba2ad28f6311153fd4752 178274e63a6aa604682a3095ddf59ac5
6.4.2 2341911e4f34d17560b85409b86528c4 46df5badc29ee983a872d7859cedd59a
6.4.1 4ef6e6d424bc9b95a1ee8ebda0d5c639 0efc4140b47cbaf65b24a9087c61c434
6.4.0 9210f7064a7692c8dff7a779043e97fc f103763da687fef88db60ca6b395dc41
6.3.5 b61193ab28a601ec0dfaf4aa641a7834 9fbbf0f4cb865c95d919396d2af9a053
6.3.4 9cca998fde11c473e60bee3854f0c0da c47a02177c28290ed8c934a6428dc0dc
6.3.2 c563e2b8ee4bf6647e496d1b0ad31285 5c474247d3ce607fca43af9c9faf1fbc
6.3.1 e04a567680676b3784079d35ca32b5fe 36b808db3952803c929188ca57fe88c6
6.3.0 baa5e6d82a363e636740d6c5494e107d f2ebe86a93a2fd5122ad11224f17736c
6.2.6 9b989e131fe596b51223b6f47efac3c6 6396371abf0f66f0e6aeccd8303eeb0a
6.2.5 5b23262cb4b15230e262005b648aff0d 85ec7457b36de4402ce2c4b591fa87ab
6.2.4 f61648cd99d94c05d50a6e3213329779 3b20d45695f5e196e78d3db6c2bd738d
6.2.3 51eaa0654ec83db7da31511092312f00 d540bdc543a06ff5ccd40f90b2078557
6.2.2 9e5ceb08a3121f42b3315da87c698af3
08917804e4fe48bcb797f391d5a111f6
6.2.1 cbfe915e31bc06bb28227cb33ed22304
abfa9d9dc81fd90b0ca65de973fb1ab8
6.2.0 652ee1362af8c93119335a337deba1a5
91bb64493b344b010ebc277c849e9234
6.1.4 7e2e74d3cc186807d73c1fcf57f8b117 6c9b4ed760c9c1139681f61e6a508c8e
6.1.3 749e6c3de91afdfcddec91d290c46807 ab5884cb0c1ea00c3b3fe9a1d26a4511
6.1.2 940da06a6f8f7e3931a2a80f4e8defc9 4d39c9e6d46c49b5bde2c5ff19781957
6.1.1 7d259bd1cc5e5d2c3fea4909953375ba 09a273cf0300656ed995405e41eced58
6.1.0 e95e509d48e7b87e0213c7f12ea253e4 2c87f3a79c9318a4ed49ad8c377b007f
6.0.8 d903e6c145492488e126e46b3a233444
3237e91d12ee0871ceb0f6a0829dd43b
6.0.7 2d83f856d8d34c4f2e0e4e8561ddee05 bbb742ded1e49eae0622deb40c3becc3
6.0.6 1dd3bfc9919db8ccb7c0de8cf6505d47 5d5e5fe1624123f8316c6bdc020aa47b
6.0.5 e8afac7ef0bc7e38432bf5187fcbde7d 41966239e783ce0bbba852471a439caa
6.0.4 a88278fdb8c2f504ecb4406b8fbc1fe4 a7bba01c6484baf721f5be51242c492b
6.0.3 9f0cfed3c889ba3e334857c6d81e26be
13b07e2da8316759a8f84efb2476e854
6.0.2   13936cb4e05221e134ae1539971b9317
6.0.1 beta   6167276b56ac3b1fbdad2a4858b17bf3

Tổng kiểm tra V5

Phiên bản SDK iOS Static Lib Static Framework
5.4.4 47d90cbc4ed48dd1c5d6f42a8d419e8b
93716e13258fce87c81c0fc604bfd6fd
5.4.3 e5691c3ae1f20726168b4eb221937d98
dbfa30607f44fa2819191c7a8d7a3fe4
5.4.1 61564250f26ab0693255e002873d1674
fc86776f0ffcdf65cc49f33f7d943258
5.4.0 fa835b3577f389a12ef635eea0b000bb
0bd6a7b4441dc8f397831533e719a833
5.3.0 e787da7334e6c68e0098fd53ebea285e
2f160176b1c011f9aca558543cd63190
5.2.0 057c18bb7485e1c06f2b452d80ee5b22
736b50840b8c08093401f3bba2c4389b
5.1.0 f39819c11b06f98ff24e39cbd0f0f6ce 39889a253dafcfb2d53151523c1c1d80
5.0.0 5ac9e35af65fbfcaf81c1f63a36542b9 1727be9fa19906f0c1e1907b4b160086

Tổng kiểm tra V4

Phiên bản SDK iOS Static Lib Static Framework
4.11.2 f5415c2014402a03b8ca2c9901ddf12d 3fcf5afd6a20f353f7f88f1fbb4d4410
4.11.1 716394142df4d8e7a98e2c11cfe92ed1 e6521d8216d3aa8d681ac74e279dab34
4.11.0 e7238410372dfa7ca65e5839a31b1c2e
c6d3283bf69adb75aa9ed6c43195a3d6
4.10.0 4d5c01129b80d7ad182e32cf3b47faa4 da926eeb09d61f68f2076a9b31c30d7a
4.9.0 d283ace3237479d1aabc2a81271ea5ba bad6d9b8c627d7450e7acc8165b05618
4.8.9 e9640a7f95257a89c3e99215df79f1df fb0975064d2b93cedb71ce248cf3afb9
4.8.4 b7748ea6b86afbc295e17bac3d5bdda6 4cd7a95f49cfb79ecd9a0ce0c73750a3
4.8.3 51d38c4b77f39c75c5fc5734165fedc2 23096a32726a9def3e215a761bf7ad30
4.8.2 0908336d4e9bcf4de1d5f4f2e37ad0cb a386cfadd76fd783e6a10d0cd8fcb685
4.8.1   3b8a7d70b96bd7c5718feafeb31296b9
4.8.0 bb1358226bd3ca70d70f4717b62ca38b 3d81144bb653e91cb624778c87641051
4.7.9 e9183f23954a3f42a9fa6ae3eeebb6df 03905309048e26e9be7ee02895532d11
4.7.8 5595fa7dfc4c13b4a955638ba1da062e 61c30629f3dcb5ae48da10a458e80d28
4.7.7 3a8d0be3b304de5e81c967ab8a465de3 b8dd0ee60c75aa30884f56569068f32e
4.7.6 6cc80a31cf9daae5709a22258f434c6d 3d4607b13b6f138264db703e36f5452e
4.7.3 73db4e0173fcfdb758644b08fdbbd7bf 06572392afe0ae28a814601642963469
4.7.2 14a79e4ecffad264bc62b307d2db23a7 0aae1d0ace09e5b092f9906747119cfd
4.7.11 27e228c921f560205c0ad2c7962e83b2 d94cdab5734a88598cfcc078573e5b21
4.7.10 5cb1275b488369fee4713d21812186a0  
4.7.1 b121dfdf8d0dc53d031481114eba0c18 74ac06d17f167a0e22c361e06f4a2554
4.7.0 c3c0a453caa9971492ef8acd8bee04ae cadeab0479c4a723173943d77d253051