Nền tảng iOS

Ghi chú phát hành SDK của iOS, tích hợp Apple App Clips và các chủ đề khác liên quan đến nền tảng iOS