Quyền truy cập dữ liệu của các nhà quảng cáo, đại lý và mạng quảng cáo

Khái quát: Khả năng truy cập dữ liệu và các tính năng trong AppsFlyer phụ thuộc vào loại tài khoản thành viên nhóm, quyền của cá nhân thành viên nhóm và quyền tài khoản.

Quyền truy cập dữ liệu của các nhà quảng cáo, đại lý và mạng quảng cáo

 • Nhà quảng cáo (chủ sở hữu ứng dụng):
  • Có quyền truy cập tất cả dữ liệu trong AppsFlyer mặc dù có một số dữ liệu đã bị che hoặc băm:
   • Lưu lượng truy cập được phân bổ cho các đại lý không minh bạch
   • Lưu lượng truy cập được phân bổ cho các nguồn truyền thông bị hạn chế do các yêu cầu quy định hoặc điều khoản chia sẻ dữ liệu.
 • Đại lý: có quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến các chiến dịch do đại lý điều hành và lưu lượng truy cập được phân bổ
 • Mạng quảng cáo: có quyền truy cập dữ liệu được phân bổ cho mạng quảng cáo. 

Trong một số trường hợp, có sự khác biệt rõ ràng hơn giữa quản trị viên tài khoản và các thành viên trong nhóm tài khoản, như được liệt kê trong bảng sau. 

Các bảng quyền truy cập được chia như sau:

 • Tính năng
 • Dữ liệu chi phí và doanh thu 
Chú thích viết tắt
Viết tắt Ý nghĩa
Y Quyền truy cập được phép theo mặc định
P Quyền truy cập cần được cấp bởi nhà quảng cáo
N Quyền truy cập không bao giờ được phép
- Không áp dụng

Quyền truy cập theo tính năng

Tính năng Nhà quảng cáo Đại lý (1) Mạng quảng cáo (1)
Quản trị viên Thành viên nhóm Quản trị viên Thành viên nhóm Quản trị viên
Bảng điều khiển Tổng quan Y Y Y Y Y
Protect360 Y Y P P P
Hoạt động Y Y N N N
Sự kiện Y Y Y Y N
Nhắm mục tiêu lại Y Y Y Y Y
Giữ chân người dùng Y Y P P P
Nhóm người Y Y P P N
Bảng điều khiển Tùy chỉnh Y Y N N N
SKAdNetwork Y Y Y Y N
Phân bổ trên cơ sở người dùng Y Y N N N
Báo cáo Xuất Dữ liệu (hợp nhất) Y Y P P P
Dữ liệu thô  Y Y P P N
Dữ liệu thô của Protect360 Y Y P P P
Bảng tổng hợp Y Y N N N
Cấu hình Đối tác Tích hợp Y Y Y Y Y
Định cấu hình OneLink Y Y N(3) N(3) N
Đại lý được Phê duyệt Y Y N N N
Cài đặt Ứng dụng

Y

Chỉ đọc  (2) N N
Tích hợp Đối tượng và tính gia tăng Y Y N N N
Thông tin SDK Y Y N N N
Thử nghiệm tích hợp SDK Y Y N N N
Quyền truy cập API (Dữ liệu hợp nhất API Pull)  Y P(5) Y Y N
Data Locker Y N(6) N N N
Dữ liệu thô thuần của quảng cáo Protect360 bằng API N N N N P

Ghi chú:
1. Trường hợp được phép, quyền truy cập bị giới hạn đối với lưu lượng truy cập do đại lý/mạng quảng cáo tạo ra. 
2. Để bật hoặc tắt tính minh bạch của đại lý
3. Mặc dù các đại lý không thể xác định các mẫu OneLink của riêng họ, nhưng họ có thể tạo các liên kết phân bổ bằng cách sử dụng các mẫu OneLink do nhà quảng cáo xác định
4. Có thể cấp quyền truy cập tùy chọn để tổng hợp dữ liệu tự nhiên
5. Yêu cầu mã thông báo từ quản trị viên
6.Có thể xem cài đặt

Truy cập vào dữ liệu hợp nhất chi phí và doanh thu

  Nhà quảng cáo Đại lý Mạng quảng cáo 
  Chi phí Doanh thu Chi phí Doanh thu Chi phí Doanh thu
Tự nhiên - Y - P - N
Không tự nhiên Y Y Y Y N N
Facebook Y Y Y Y N N
Twitter Y(1) Y N Y N N
Google Ads Y Y N Y N N
Apple Search Ads Y - Y - N -
Nhắm mục tiêu lại N Y N Y N N

Lưu ý:
1. Từ tháng 6 năm 2020