Quyền truy cập dữ liệu của các nhà quảng cáo, đại lý và mạng quảng cáo

Khái quát: Khả năng truy cập dữ liệu và các tính năng trong AppsFlyer phụ thuộc vào loại tài khoản thành viên nhóm, quyền của cá nhân thành viên nhóm và quyền tài khoản.

Truy cập dữ liệu theo loại tài khoản

Nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và đại lý có quyền truy cập dữ liệu theo loại tài khoản của họ:

Kiểu tài khoản Có thể truy cập
Nhà quảng cáo

Tất cả dữ liệu của họ trong AppsFlyer, mặc dù một số dữ liệu bị ẩn hoặc băm:

  • Lưu lượng truy cập được phân bổ cho các đại lý không minh bạch
  • Lưu lượng truy cập được phân bổ cho các nguồn truyền thông bị hạn chế do các yêu cầu quy định hoặc điều khoản chia sẻ dữ liệu.
Mạng Quảng cáo Dữ liệu được quy cho mạng quảng cáo
Đại lý Dữ liệu liên quan đến các chiến dịch do đại lý điều hành và được phân bổ lưu lượng truy cập

Truy cập dữ liệu theo vai trò và quyền

Khi nhà quảng cáo bật nút chuyển đổi Quyền đối với mạng quảng cáo hoặc đại lý, sẽ có sự khác biệt nữa giữa quyền truy cập vào dữ liệu theo vai trò— quản trị viên tài khoản và thành viên nhóm tài khoản, như được liệt kê trong các bảng tiếp theo.

Lưu ý: Khi được phép, quyền truy cập được giới hạn đối với lưu lượng truy cập do đại lý/mạng quảng cáo tạo ra.

Chú thích viết tắt

Viết tắt Ý nghĩa

Quyền truy cập được cấp khi nhà quảng cáo bật chuyển đổi quyền chính

P

Quyền truy cập được cấp khi nhà quảng cáo bật các quyền cụ thể bổ sung 

l Cấp quyền truy cập hạn chế khi nhà quảng cáo kích hoạt quyền
Không có quyền truy cập

Truy cập theo trang tính năng cho các đại lý và mạng quảng cáo

Tính năng Đại lý Mạng Quảng cáo
Quản trị viên Thành viên nhóm Quản trị viên Thành viên nhóm

Bảng điều khiển

Tổng quan
Protect360 (1) (1) (1) (1)
Hoạt động
Sự kiện    
Giữ chân người dùng P P P P
Nhóm người P P    
Bảng điều khiển Tùy chỉnh
SKAdNetwork    
Người dùng Trung thành     P P
Phân bổ trên cơ sở người dùng

Báo cáo

Xuất Dữ liệu Thô P P L(2) L(2)
Xuất Dữ liệu Hợp nhất P P
Bảng điều khiển Protect360 và dữ liệu thô P P P P
Dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo P P
Báo cáo giữ lại người dùng P P P P
Bảng tổng hợp

Cấu hình

Tích hợp tích cực Chỉ đọc Chỉ đọc Chỉ đọc Chỉ đọc
Tích hợp hoạt động > Định cấu hình tích hợp P P
Tích hợp hoạt động > Định cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng P P P P
Quy tắc Xác thực P P P(3) P(3)
Đại lý được Phê duyệt
Cài đặt Ứng dụng L(4)

Trải nghiệm & Liên kết sâu

Định cấu hình OneLink L(5) L(5)

Tích hợp

Đối tượng và tính gia tăng
Thông tin SDK
Thử nghiệm tích hợp SDK
Quyền truy cập API (Dữ liệu hợp nhất API Pull) 
Data Locker
Nhập chi tiêu quảng cáo P(6) P(6)

Lưu ý và hạn chế:
1. Nếu nhà quảng cáo có Protect360 (cao cấp)—bạn được quyền truy cập vào bảng điều khiển đầy đủ. Nếu không, bạn chỉ được quyền truy cập vào bảng điều khiển rút gọn.
2. Giới hạn ở việc chỉ dữ liệu thô trong các bài đăng lại được phân bổ cho đối tác. 
3. Chỉ đọc.
4. Giới hạn ở việc chỉ bật Agency transparency, dành cho các đại lý có tính chất không minh bạch kế thừa.
5. Đại lý không thể xác định được mẫu OneLink của riêng họ nhưng họ có thể tạo liên kết phân bổ bằng cách sử dụng mẫu OneLink do nhà quảng cáo xác định.

6.
Đối tác có thể tải lên dữ liệu chi tiêu cho ứng dụng đã chọn.

Quyền truy cập cho nhà quảng cáo

Vai trò Quản trị viên trong tài khoản nhà quảng cáo có quyền truy cập vào tất cả các tính năng được liệt kê trong bảng trên. Tất cả những người dùng khác có quyền truy cập theo vai trò mà họ được chỉ định.

Truy cập vào dữ liệu hợp nhất chi phí và doanh thu

  Nhà quảng cáo Đại lý Mạng quảng cáo 
  Chi phí Doanh thu Chi phí Doanh thu Chi phí Doanh thu
Tự nhiên Không áp dụng Không áp dụng P Không áp dụng -
Không tự nhiên -
Quảng cáo Meta Không áp dụng(2) -
Twitter (1) - Không áp dụng(2) -
Google Ads - Không áp dụng(2) -
Apple Search Ads Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng(2) Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại - - -

Lưu ý:
1. Từ tháng 6 năm 2020

2. Chỉ hiển thị với mạng quảng cáo đó; Không phải người khác. Ví dụ: Twitter có thể thấy chi phí Twitter.