Thông tin cơ bản về AppsFlyer

Xem lại các khái niệm phân bổ, tìm hiểu nền tảng AppsFlyer, làm việc với đại lý