Các tình huống phân bổ

Đo lường lượt gỡ cài đặt, ứng dụng trong nhiều cửa hàng, lượt hiển thị, liên kết, v.v.