Hướng dẫn phân bổ lượt xem qua

View-through-01.png

Giới thiệu

AppsFlyer hỗ trợ ghi nhận hiển thị và phân bổ xem qua cho một số lượng lớn các mạng quảng cáo khác nhau.

Ghi nhận Hiển thị
Người dùng di động xem quảng cáo trong một khoảng thời gian tối thiểu, bất kể những lần nhấp chuột hoặc cài đặt sau
Phân bổ lượt Xem qua
Số lần hiển thị quảng cáo dẫn đến cài đặt ứng dụng mà không cần người dùng nhấp vào quảng cáo

Mạng quảng cáo có thể gửi dữ liệu ghi nhận hiển thị quảng cáo ở định dạng tổng hợp hoặc thông qua API của AppsFly, tương tự như API lượt nhấp chuột, cho phép dữ liệu ở cấp độ người dùng.

Chỉ các hiển thị được báo cáo với dữ liệu cấp người dùng có thể được phân bổ là lượt cài đặt xem qua. Hơn nữa, chỉ khi các hiển thị này trở thành các lượt cài đặt, chúng mới có thể được ghi lại trên các báo cáo dữ liệu thô.

Xem Dữ liệu Hiển thị

Dữ liệu hiển thị được trình bày trong trang tổng quan của bảng điều khiển. Dữ liệu này cũng có sẵn trong các báo cáo hiệu suất khác nhau trong trang Xuất Dữ liệu .

Widget Hiển thị

Số lần hiển thị được hiển thị là tổng số lần hiển thị xảy ra và được báo cáo qua tất cả các nguồn phương tiện truyền thông được chọn trong khoảng thời gian đã chọn.

VTA.png

Số lần hiển thị trong Báo cáo Hiệu suất Tổng hợp

Bảng sau chỉ ra số lần hiển thị trên mỗi nguồn phương tiện truyền thông, chiến dịch, quốc gia, v.v. cho phạm vi ngày đã chọn. Đối với các mạng không hỗ trợ ghi nhận hiển thị (ví dụ: Google AdWords), giá trị "Không khả dụng" được hiển thị trong cột này.

Lượt hiển thị so với Lượt nhấp chuột

Tất cả các lần nhấp chuột cũng được tính là số lần hiển thị (nơi có sẵn dữ liệu hiển thị) không?

Nói chung, câu trả lời là có. Sau cùng, để nhấp vào một quảng cáo, người dùng trước hết phải nhìn thấy quảng cáo đó.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể có một nhấp chuột mà không có hiển thị trước đó. Mạng quảng cáo xác định số lần hiển thị theo thời gian tiếp xúc tối thiểu với quảng cáo, ví dụ: Facebook gửi một lần hiển thị khi người dùng xem quảng cáo ít nhất một giây. Trong trường hợp người dùng tiếp xúc với quảng cáo ít hơn thời gian tối thiểu để ghi nhận hiển thị, nhưng nhấp vào quảng cáo rất nhanh, có một lượt nhấp chuột mới được tính nhưng lượt hiển thị mới không được tính.

Xây dựng Liên kết Hiển thị

Khi người dùng thực hiện hiển thị quảng cáo, mạng quảng cáo có thể điền thông tin cụ thể của người dùng vào một URL và gửi nó đến AppsFlyer trong thời gian thực. Điều này phân bổ một hiển thị cho mạng trong thời gian thực và cũng là một lượt cài đặt, nếu nó theo sau.

URL có thể chứa bất kỳ tham số hợp lệ nào từ các liên kết phân bổ của AppsFlyer, nhưng nó có một số yêu cầu cụ thể:

  1. URL cơ sở là http://impression.appsflyer.com. Cả hai giao thức HTTP và HTTPS đều được hỗ trợ
  2. Sử dụng một yêu cầu GET
  3. ID thiết bị, hoặc IDFA ("idfa=") hoặc GAID ("advertising_id="), trên liên kết hiển thị là bắt buộc
  4. Nếu GAID không có sẵn vì lý do nào đó, hãy thêm ID Android ("android_id=") vào liên kết. Nếu không có ID Android, hãy sử dụng IMEI ("imei=)
  5. Các giá trị ID thiết bị có thể bị biến đổi để bảo mật tốt hơn bằng SHA1. Tên tham số phải bắt đầu bằng "sha1_" và được theo sau bởi tên tham số và giá trị biến đổi, tức là sha1_idfa, sha1_advertising_id, sha1_android_id và sha1_imei
 Ví dụ
http://impression.appsflyer.com/{app-id}?c={campaign name}&pid={media source}
&af_viewthrough_lookback=1d&af_prt={agency_name}&af_siteid={site id value}
&af_sub1={free value}&idfa={idfa value}
Điều rất quan trọng là gửi dữ liệu hiển thị càng sớm càng tốt tới AppsFlyer để dữ liệu có thể được phân bổ chính xác.

Các mạng quảng cáo muốn hỗ trợ xem qua nên liên hệ với Người quản lý Phát triển Đối tác chuyên dụng của họ hoặc liên hệ với partners@appsflyer.com

Liên kết hiển thị tùy chỉnh

Các nhà quảng cáo cũng có thể sử dụng các liên kết hiển thị phân bổ với phương tiện tùy chỉnh của riêng họ, ví dụ: biểu ngữ trang web.

Khi nhà quảng cáo tạo liên kết phân bổ tùy chỉnh, họ sẽ nhận được các liên kết hiển thị đầy đủ, có thể được kích hoạt mỗi khi người dùng của họ tương tác với quảng cáo thuộc sở hữu của họ. Bằng cách đó, nhà quảng cáo có thể đo số lượt hiển thị để nhấp vào tỷ lệ chuyển đổi của phương tiện được sở hữu của họ và tìm các điểm hấp dẫn nhất để sử dụng.

Bạn cũng có thể dùng các liên kết hiển thị tùy chỉnh để tiến hành phân bổ lượt xem hết đối với khách truy cập trang web trên thiết bị di động. 

Tìm hiểu thêm về cách tạo các URL lượt hiển thị tùy chỉnh.

Tổng quan Phân bổ lượt Xem qua

Phân bổ lượt xem qua cho phép bạn đo lường các lượt cài đặt đến từ lần hiển thị quảng cáo, nơi người dùng chưa nhấp vào quảng cáo. Do đó, tất cả các lượt cài đặt xem qua cũng được tính trước tiên dưới dạng hiển thị.

Khi một lượt cài đặt mới diễn ra, nếu không có nhấp chuột liên quan, AppsFlyer sẽ tìm kiếm một lượt hiển thị phù hợp. Nếu một giá trị phù hợp được tìm thấy thì phân bổ lượt xem qua sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, nếu cả lượt nhấp chuột và lượt hiển thị tồn tại trong cửa sổ xem lại thuộc tính, thì lần nhấp cuối cùng luôn chiếm ưu thế và nhận được sự phân bổ. Các lần hiển thị trước lần nhấp cuối cùng sau đó được ghi lại dưới dạng hỗ trợ phân bổ.

Phân bổ lượt Xem HẾT chỉ hỗ trợ Khớp ID Thiết bị (không có mô hình xác suất hoặc khớp liên kết giới thiệu).

Xem Dữ liệu Xem qua

Tổng sổ lượt cài đặt xem qua được hiển thị trong trang tổng quan của bảng điều khiển, như là một phần của bảng Báo cáo Hiệu suất Tổng hợp.

Số lượt cài đặt xem qua phải luôn thấp hơn số lần hiển thị, vì đây là nhóm được chứa trong nhóm hiển thị.

Tuy nhiên, có thể có các nguồn với các lượt cài đặt xem qua mặc dù dữ liệu hiển thị không khả dụng (N/A). Điều này chỉ xảy ra đối với các SRN (Mạng Tự Báo Cáo), các mạng không có bộ sưu tập dữ liệu hiển thị được bật hoặc hỗ trợ, trả lời với loại cảm ứng phân bổ chính xác, nhấp hoặc xem.

Các lượt cài đặt xem qua dữ liệu thô

Trong các lượt cài đặt dữ liệu thô và các báo cáo trong ứng dụng, khi dưới cột attributed_touch_type bạn nhìn thấy giá trị hiển thị, đó là một lượt cài đặt được phân bổ xem qua.

Trong một số tình huống chuyển đổi, một số mạng quảng cáo hạn chế chia sẻ dữ liệu cấp người dùng. Trong trường hợp này, dữ liệu cấp người dùng được phân bổ cho nguồn truyền thông hạn chế.

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt xem qua

Bạn có thể đặt cửa sổ xem lại xem qua cho mỗi mạng quảng cáo, hỗ trợ phân bổ xem qua, trên trang cấu hình đối tác của nó.

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt xem qua là lượng thời gian tối đa, có thể chuyển từ lần hiển thị quảng cáo và cho đến khi ứng dụng đầu tiên ra mắt, trong đó người dùng được phân bổ cho mạng phục vụ quảng cáo.

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt xem qua mặc định và được khuyến nghị là 24 giờ. Các cửa sổ xem lại lượt xem qua là 1 tới 48 giờ (1h – 48h) hoặc 1 tới 7 ngày (1d – 7d).

Mạng Quảng cáo sử dụng Liên kết phân bổ:

  • Một tham số cụ thể xuất hiện trên liên kết phân bổ – af_viewthrough_lookback
  • Nếu thông số af_viewthrough_lookback không xuất hiện trong liên kết phân bổ, cửa sổ xem lại mặc định là 24 giờ.

Kích hoạt phân bổ lượt xem qua

Phân bổ lượt xem qua được kích hoạt mặc định. Nếu AppsFlyer nhận được liên kết phân bổ hiển thị hợp lệ (với IDFA/GAID), lần hiển thị này sẽ tham gia vào luồng phân bổ trừ khi phân bổ lượt xem qua bị vô hiệu hóa trong trang thiết lập đối tác.

 Lưu ý

Vì thuộc tính xem qua được kích hoạt theo mặc định, điều quan trọng là các nhà quảng cáo phải đồng ý với mạng trước để xác định họ có nên bật thuộc tính xem qua hay không.

Tắt phân bổ lượt xem qua

Có thể tắt phân bổ lượt xem qua cho mỗi nguồn phương tiện truyền thông. Nếu số lần hiển thị được nhận và phân bổ xem qua bị tắt, người dùng vẫn có thể thấy số lần hiển thị trong bảng điều khiển, nhưng quá trình phân bổ bỏ qua những lần hiển thị này.

Cách tắt phân bổ lượt xem qua:

  1. Mở cấu hình nguồn truyền thông liên quan
  2. Bỏ chọn hộp kiểm phân bổ xem qua
  3. Nhấp vào Lưu & Đóng

 Cảnh báo

Với các mạng tự báo cáo, tắt phân bổ lượt xem qua trên AppsFlyer không làm như vậy ở phía mạng. Giữ thiết lập xem qua trên AppsFlyer và các mạng được căn chỉnh để tránh sự chênh lệch.

Bài viết này có hữu ích không?