Cấu trúc và thông số liên kết phân bổ

Khái quát: Giải thích về cấu trúc đường dẫn phân bổ của AppsFlyer và các thông số.

Đường dẫn phân bổ báo cáo hoạt động của người dùng liên quan đến lượt nhấp và lượt hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động cho AppsFlyer. Nhấp vào một đường dẫn phân bổ sẽ chuyển hướng người dùng tải xuống ứng dụng. Bản sao của URL đã nhấp sẽ được gửi tới AppsFlyer. Các phần của liên kết được sử dụng để điền các báo cáo dữ liệu thô. 

liên kết phân bổ Cơ sở của AppsFlyer

Đường dẫn phân bổ cơ sở bao gồm thông tin tối thiểu bắt buộc để ghi nhận lượt nhấp và chuyển hướng người dùng để tải xuống ứng dụng. Các thông số bổ sung được thêm vào liên kết sau ký tự ? để ghi nhận thêm thông tin.

https://app.appsflyer.com/{app_id}?pid={media_source}


Đường dẫn phân bổ cơ sở bao gồm {App_id}, là ID Ứng dụng đối với ứng dụng Apple iTunes/App Store hoặc tên gói đối với Google Play, cũng như loại trả phí (nguồn truyền thông). Đây là yêu cầu tối thiểu cho một đường dẫn phân bổ.

Lưu ý: Đối với các ứng dụng Amazon, hãy sử dụng ID gói/tên gói (thay vì ASIN).

 Ví dụ

Đường dẫn phân bổ cho ứng dụng com.greatapp bên dưới sử dụng một số thông số bao gồm nguồn truyền thông (pid), tên chiến dịch (c) và ID bộ quảng cáo (af_adset_id). Xem bảng sau đây để biết danh sách đầy đủ các thông số đường dẫn phân bổ được hỗ trợ và phần diễn giải thông số.

https://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=chartboost_int&c=christmas_sale&af_adset_id=54822

Thông số đường dẫn phân bổ

Các thông số  dưới đây có sẵn để sử dụng trong liên kết phân bổ được tạo ra.

Số trong cột Loại trường là số ký tự giới hạn của giá trị thông số. Tìm hiểu thêm về các giới hạn về độ dài của các giá trị tham số tại đây.

Tham số Hiển thị tên trong dữ liệu thô Mô tả

Loại trường

pid Nguồn truyền thông Xác định một đối tác tích hợp của AppsFlyer một cách duy nhất. Đừng thay đổi thông số này. Thông tin chi tiết khác.

Chuỗi 50

c Chiến dịch Do nhà quảng cáo/nhà phát hành cung cấp. Tên của chiến dịch vượt quá 100 ký tự được hiển thị trên bảng điều khiển là "c_name_exceeded_max_length"

Chuỗi 100

af_prt

Đại lý

 • Tên Tài khoản Đại lý cho phép phân bổ lượt cài đặt cho đại lý
 • Thận trọng: Không sử dụng tham số này trước khi đảm bảo đã bật Quyền Đại lý

Chuỗi 50

af_mp

Không áp dụng
 • Cho phép gửi đăng lại cho các đối tác tiếp thị của nhà phát hành mỗi lượt cài đặt.
 • Lưu ý: Hiện tại thông số này chỉ thích hợp cho Đối tác Tiếp thị Pinterest.

 

clickid

Không áp dụng

Mã định danh lượt nhấp riêng của mạng quảng cáo

 

af_siteid

Site ID

 • ID duy nhất xác định nhà phát hành hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Chuỗi 24

af_sub_siteid

ID Trang phụ

 • Mạng phụ quảng cáo/ID Nhà phát hành. 
 • Nếu ngoài nhà phát hành chính (ID trang web), còn có nhà phát hành phụ hoặc bạn muốn thêm thông tin bổ sung, chẳng hạn như loại hình/vị trí đặt quảng cáo trong ứng dụng, như biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, video, v.v., hãy sử dụng af_sub_siteid. Ví dụ: af_sub_siteid =ABCD_4567

Chuỗi 50

af_c_id

ID Chiến dịch

Do nhà quảng cáo/nhà phát hành cung cấp

Chuỗi 24

af_adset

Bộ quảng cáo

 • Do nhà quảng cáo/nhà phát hành cung cấp.
 • Bộ quảng cáo là cấp trung gian giữa Chiến dịch và Quảng cáo trong cấu trúc phân cấp. Xem thêm

Chuỗi 100

af_adset_id

ID Bộ quảng cáo

Do nhà quảng cáo/nhà phát hành cung cấp

Chuỗi 24

af_ad

Quảng cáo

Tên Quảng cáo (xem thêm) - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp

Chuỗi 100

af_ad_id

ID Quảng cáo Do nhà quảng cáo/nhà phát hành cung cấp

Chuỗi 24

af_ad_type

Loại quảng cáo

 Sử dụng quy ước đặt tên sau:

 • text: một đơn vị quảng cáo chỉ chứa văn bản, ví dụ: kết quả tìm kiếm
 • banner: một định dạng cơ bản xuất hiện ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình thiết bị
 • interstitial: quảng cáo toàn trang xuất hiện trong khoảng nghỉ trong trải nghiệm hiện tại
 • video: một video chuẩn, đó không phải là video xem có thưởng
 • rewarded_video: một đơn vị quảng cáo cung cấp phần thưởng trong ứng dụng để đổi lấy việc xem video
 • playable: một đơn vị quảng cáo chứa bản xem trước tương tác của trải nghiệm ứng dụng
 • sponsored_content: một liên kết được bao gồm trong một phần nội dung được tài trợ, giống như một bài viết quảng cáo
 • audio: một quảng cáo âm thanh

Chuỗi 24

af_click_lookback

Khung thời gian xem lại phân bổ

 • Cửa sổ xem lại cho Phân bổ Lượt nhấp.  Thời lượng của cửa sổ này là CTIT (Thời gian nhấp để cài đặt) tối đa cho người dùng mới được phân bổ đến nguồn hiển thị quảng cáo/liên kết.
 • Số ngày có thể cấu hình cho thời gian phân bổ lượt nhấp xem lại.   Giá trị thông số khả dụng: 1d - 30d (ngày) HOẶC 1h-23h (giờ). Giá trị mặc định là 7d.
 • Có thể tùy chỉnh khung thời gian xem lại cho OneLink và SRN.

Lưu ý: Chỉ ảnh hưởng đến URL lượt nhấp mà không ảnh hưởng đến URL hiển thị.

Tối đa 3 ký tự

af_viewthrough_
lookback

Không áp dụng

 • Số ngày có thể cấu hình cho thời gian phân bổ xem qua xem lại.   Giá trị tham số khả dụng: 1h - 48h (giờ) HOẶC 1d - 7d (ngày). Giá trị mặc định là 1d. 
 • Khung thời gian xem lại có thể được tùy chỉnh cho SRN.

Lưu ý: Chỉ ảnh hưởng đến URL hiển thị mà không ảnh hưởng đến URL lượt nhấp

Tối đa 3 ký tự

af_channel

Kênh

Kênh nguồn truyền thông mà quảng cáo được phân bổ, ví dụ: UAC_Search, UAC_Display, Instagram, Mạng Đối tượng Facebook, v.v.

Enum động. Chuỗi 20

af_keywords

Từ khóa

Danh sách từ khóa cho các chiến dịch nhắm mục tiêu văn bản

Chuỗi 100

af_cost_model

Mô hình Chi phí

 • Mô hình chi phí, CPI (mặc định) hiện là mô hình được hỗ trợ duy nhất, khi báo cáo chi phí theo lượt nhấp, mà điền giá trị chi phí trong báo cáo dữ liệu hợp nhất của AppsFlyer.
 • Trường hợp có thể, báo cáo chi phí bằng API. Trong trường hợp chi phí được báo cáo bằng trên liên kết và bằng API - API được ưu tiên.

Chuỗi 20

af_cost_currency

Đơn vị tiền tệ của chi phí

 • Mã tiền tệ 3 chữ cái tuân thủ ISO-4217. Ví dụ: USD, ZAR, EUR
 • [Mặc định]: USD

Enum. 3 ký tự 

af_cost_value

Giá trị Chi phí

 • Giá trị chi phí trong việc sử dụng tiền tệ chi phí.
 • Lên tới 4 chữ số sau dấu thập phân.
 • CHỈ thiết lập chữ số (sử dụng dấu thập phân nếu cần thiết) Ví dụ: "56", "2.85"

Chuỗi 20

af_sub[n] 

(n=1-5) ví dụ: af_sub1

Thông số phụ [n]

Thông số tùy chỉnh tùy chọn được xác định bởi nhà quảng cáo. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các tham số này, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp.

Chuỗi 100

af_r Không áp dụng

Chuyển hướng người dùng tới URL đã chỉ định cho cả hai nền tảng (Android và iOS).
Lưu ý: Khi đặt af_r, bạn không cần đặt các thông số af_ios_url, af_android_url và af_web_dp, vì các lượt chuyển hướng đó được đưa vào af_r.

 
af_web_dp Không áp dụng URL chuyển hướng người dùng máy tính để bàn (ví dụ: Windows hoặc Mac) đến một trang web khác trang web đã cấu hình trong mẫu OneLink. Sử dụng tính năng này để duy trì dữ liệu phân bổ của người dùng máy tính để bàn trên các nền tảng khác (ví dụ: Google Analytics hoặc Omniture)  
af_dp Không áp dụng Giá trị dự phòng lược đồ URI để khởi chạy ứng dụng, được sử dụng nếu phương thức Liên kết Chung hoặc Liên kết Ứng dụng Android không thành công và cho người dùng Android có phiên bản thấp hơn phiên bản 6.0. Chỉ nên chỉ đến đường dẫn cơ sở, tức là hoạt động mặc định.  
af_force_deeplink Không áp dụng Đẩy liên kết sâu vào hoạt động được chỉ định trong giá trị af_dp  
af_ref Không áp dụng
Mạng quảng cáo làm việc với lượt nhấp S2S có thể gửi giá trị tham chiếu duy nhất bằng tham số sau đây: &af_ref=ReferrerValue
 
Giá trị af_ref phải bao gồm một giá trị duy nhất, có cấu trúc như sau:
NetworkName_UniqueClickValueForEachClick
 
Ví dụ: af_ref=networkname_123456789ABCDEF
 
Tên mạng có thể là bất kỳ chuỗi nào hợp lệ. Tên mạng có thể là networkname_int hoặc chỉ là networkname.
 
AppsFlyer có thể sử dụng tham số này cho phân bổ trong các thiết bị Android. AppsFlyer không sử dụng tham số này cho phân bổ trong các thiết bị iOS hoặc Windows.
 
 
is_incentivized Không áp dụng
Boolean: true/false
Chiến dịch khuyến khích hoặc không khuyến khích
 
af_param_
forwarding
Không áp dụng
 • Khi được đặt thành false, các tham số trên liên kết phân bổ sẽ không được chuyển tiếp đến trang được chuyển hướng
 • Sử dụng điều này để tìm URL sạch hơn trong trang được chuyển hướng hoặc nếu các tham số liên kết phân bổ có thể gây ra sự cố do xử lý tham số truy vấn trên trang được chuyển hướng
 
af_os Phiên bản hệ điều hành [Chỉ dành cho iOS] Phiên bản hệ điều hành của thiết bị  
af_model Loại model iOS

[Chỉ dành cho iOS] Model thiết bị. Các giá trị được phép:

 • iphone (toàn bộ chữ thường)
 • ipad (toàn bộ chữ thường) 
 
af_media_type Loại đa phương tiện

Vị trí đặt quảng cáo có liên kết như sau:

 • ứng dụng: Liên kết có sẵn thông qua một ứng dụng
 • web: Liên kết có sẵn trong một trang web di động
 
Thông số đường dẫn phân bổUA và nhắm mục tiêu lại
Tham số Hiển thị tên trong dữ liệu thô Mô tả

Loại trường

is_retargeting

Đang nhắm lại mục tiêu (chiến dịch)  URL lượt nhấp của tất cả các chiến dịch nhắm lại mục tiêu phải bao gồm &is_retargeting=true.
Nếu tham số không được bao gồm hoặc có giá trị là "false" thì chiến dịch được coi là chiến dịch thu hút người dùng bình thường.

Enum 5 ký tự

af_reengagement_window

Thời gian tương tác lại

Thay đổi cửa sổ thuộc tính thu hút lại bằng cách thêm tham số này vào liên kết phân bổ.

Các tùy chọn khoảng thời gian có thể là:

 • Ngày: 1-90 hoặc Giờ 1-36
 • Trọn đời: Điều này có nghĩa là khung thời gian thu hút lại không giới hạn. Ví dụ: &af_reengloyment_window=lifetime

Giá trị mặc định: 30 ngày

Ví dụ - &af_reengagement_window=60d đặt cửa sổ thu hút lại là 60 ngày.

Không áp dụng

Thông số đường dẫn phân bổ—chỉ nhắm mục tiêu lại

Thông số loại quảng cáo

Tùy thuộc vào loại quảng cáo, bạn cũng có thể gửi tham số khả năng xem có liên quan nêu ra chi tiết các thông số kỹ thuật của mức độ tương tác. Dưới đây là danh sách các giá trị có thể cho “af_ad_type” cùng với các tham số khả năng xem dự kiến.

Tham số Định dạng giá trị Mô tả
af_video_total_length   Tổng thời lượng có thể của video
af_video_played_length   Video được xem trong bao lâu
af_playable_played_length   Thời gian thành phần có thể phát được phát sau khi được tải đầy đủ
af_ad_time_viewed   Đơn vị quảng cáo hiển thị trên màn hình trong bao lâu
af_ad_displayed_percent   Tỷ lệ phần trăm tối đa của đơn vị quảng cáo hiển thị trên màn hình thiết bị
af_audio_total_length   Tổng thời lượng có thể của âm thanh
af_audio_played_length   Âm thanh được nghe trong bao lâu
Loại quảng cáo (af_ad_type) 

Các tham số cụ thể cho Android

Tham số Hiển thị tên trong dữ liệu thô Mô tả

Loại trường

advertising_id

Advertising ID

ID quảng cáo Google - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

Tối đa 40 ký tự

sha1_advertising_id

Không áp dụng

ID quảng cáo Google biến đổi hash với SHA1 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 

md5_advertising_id

Không áp dụng

ID quảng cáo Google biến đổi hash với MD5 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

Chỉ được hỗ trợ với lượt cài đặt và phân bổ lại

android_id

Android ID

Android_id thiết bị - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

Tối đa 20 ký tự

sha1_android_id

Không áp dụng

Android_id thiết bị biến đổi hash với SHA1 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 

md5_android_id

Không áp dụng

Android_id thiết bị được biến đổi hash với MD5 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

Chỉ được hỗ trợ với lượt cài đặt và phân bổ lại

imei

imei

ID IMEI thiết bị

 

sha1_imei

Không áp dụng

ID IMEI của thiết bị được biến đổi hash bằng SHA1 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 

md5_imei

Không áp dụng

ID IMEI của thiết bị được biến đổi hash bằng MD5 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 

OAID

OAID

Mã định danh Thiết bị Ẩn danh Mở

Có sẵn kể từ phiên bản SDK Android 4.10.3

sha1_oaid

Không áp dụng

Mã định danh Thiết bị Ẩn danh Mở được biến đổi hash bằng SHA1 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

Có sẵn kể từ phiên bản SDK Android 4.10.3

md5_oaid

Không áp dụng Mã định danh Thiết bị Ẩn danh Mở được biến đổi hash bằng MD5 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo Có sẵn kể từ phiên bản SDK Android 4.10.3

af_android_url

Không áp dụng

Chuyển hướng người dùng Android đến một URL khác URL trên trang của ứng dụng trên Google Play. Sử dụng cho các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba.

 

sha1_el

Không áp dụng

Được sử dụng để phân bổ từ máy tính đến thiết bị di động - biến đổi hash email với SHA1. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 

fire_advertising_id

Không áp dụng

ID Quảng cáo Amazon Fire

 

Các tham số cụ thể cho Android

Các thông số cụ thể cho iOS

Tham số Tên hiển thị Mô tả

idfa

IDFA

Sử dụng chữ hoa. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

Loại trường: tối đa 40 ký tự

idfv

IDFV Sử dụng chữ hoa. 

af_ios_url

Chuyển hướng người dùng iOS (iPhone hoặc iPad) đến một URL khác với trang của ứng dụng trên iTunes

Sử dụng tính năng này cho chuyển hướng đến trang đích

af_ios_fallback [không còn được hỗ trợ]

Không áp dụng

Không còn được hỗ trợ: Người dùng được chuyển hướng dựa trên luồng lược đồ URI iOS

sha1_idfa

Không áp dụng

IDFA băm với SHA1. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

sha1_idfv

Không áp dụng

IDFV băm với SHA1

mac

Không áp dụng

Địa chỉ mac của thiết bị. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

md5_idfv

Không áp dụng

IDFV băm với MD5

sha1_mac

Không áp dụng

Địa chỉ mac của thiết bị biến đổi hash với SHA1. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 Ví dụ

https://app.appsflyer.com/{app_id}/?pid=airpush_int&c=RedBanner&
	 af_siteid={publisher_id}&af_sub1=1.5&af_sub2=USD&af_sub3=burst_campaign

Tất cả các thông số có sẵn trong Báo cáo cài đặtPhân tích, Báo cáo và API.

Thông số tùy chỉnh

Ngoài các thông số mặc định dành riêng cho Android và iOS, bạn cũng có thể chỉ định các thông số tùy chỉnh. Các thông số tùy chỉnh này có thể hữu ích cho bạn nếu bạn muốn tùy chỉnh trải nghiệm và nội dung của người dùng theo đường dẫn phân bổ dẫn đến lượt cài đặt.

Bạn có thể nối các thông số tùy chỉnh vào liên kết phân bổ ở định dạng thông số=giá trị. Ví dụ:

https://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=networkx_int&c=winter&af_adset=coats&af_ad=cashmere&my_custom_param=my_custom_value

Hai điều quan trọng cần biết về thông số tùy chỉnh:

Thông số ID đối tác (PID)

Trong tất cả các tham số liên kết phân bổ có sẵn, PID là tham số duy nhất PHẢI có trong từng liên kết phân bổ.

PID, ID đối tác, thực ra là tên nguồn truyền thông. Đây là trường chính để phân bổ lượt cài đặt đến nguồn.

Đối tác Tích hợp có giá trị PID duy nhất của riêng họ, giá trị này kết thúc bằng "_int". Khi sử dụng Đường dẫn Phân bổ Tùy chỉnh bạn có thể đặt bất kỳ tên PID nào bạn muốn, miễn là tên đó chưa được sử dụng bởi đối tác tích hợp.

Dưới đây là một số ví dụ về ID nhà phát hành tích hợp quan trọng: tự nhiên, googleadwords_int (Google AdWords), quảng cáo Facebook, Twitter. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào cho những nguồn không tích hợp, chẳng hạn như email, SMS hoặc bồ câu đưa thư.

Tránh các vấn đề PID phổ biến

 • Luôn đưa PID vào đường dẫn phân bổ của bạn. Nếu không có PID trên đường dẫn phân bổ, người dùng được tự động phân bổ vào nguồn truyền thông "None" và nguồn cài đặt ban đầu biến mất.
 • Đối với các Nguồn Tùy chỉnh, hãy sử dụng PID của đối tác không tích hợp. Đối với mỗi nguồn tích hợp, chỉ sử dụng PID được chỉ định để phân bổ chính xác lượt cài đặt. Đối với bất cứ nguồn truyền thông tùy chỉnh, chẳng hạn như email, SMS hoặc thậm chí là những bài đăng phổ biến không trả tiền trên Facebook, hãy sử dụng các giá trị PID không tích hợp khác.
 • Chỉ sử dụng các ký tự hợp lệ. Nếu tham số PID trong Liên kết Phân bổ bao gồm một trong các ký tự sau đây ":<>*&?/"-lượt nhấp/lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển theo invalid_media_source_name.

 Lời khuyên

Tránh sử dụng khoảng trắng trong giá trị PID hoặc đảm bảo URL mã hóa liên kết phân bổ của bạn trước khi sử dụng.

Thông số ID trang web

ID trang web là mã định danh duy nhất cho nhà phát hành phục vụ trực tiếp quảng cáo, nghĩa là trang web hoặc ứng dụng nơi hiển thị quảng cáo. Mạng quảng cáo/đối tác có một ID trang web cho mỗi nhà phát hành mà mạng quảng cáo/đối tác đó sử dụng.

ID này được bao gồm trong thông số af_siteid, được chuyển đến Appsflyer trong đường dẫn phân bổ và được chia sẻ trong các bảng điều khiển AppsFlyer khác nhau, báo cáo dữ liệu thô và trong các đăng lại bạn nhận được.

ID trang web phải được chuyển đến AppsFlyer trong đường dẫn phân bổ vì ID này:

 • Mang đến tính rõ ràng và minh bạch về nhà phát hành.
 • Được AppsFlyer sử dụng để xác định và loại bỏ các nhà phát hành gian lận và các cụm lưu lượng truy cập khác.

Thông số ID trang web chỉ bao gồm ID của nhà phát hành phục vụ quảng cáo. Nếu bạn muốn thêm thông tin bổ sung, chẳng hạn như loại hình/vị trí đặt quảng cáo trong ứng dụng (ví dụ: biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ hoặc video), bạn phải sử dụng thông số ID trang phụ.

 Ví dụ

Đường dẫn phân bổ sau đây bao gồm:

 • af_siteid (ID trang web): ID Nhà phát hành
 • af_sub_siteid (ID trang phụ): Thông tin ID bổ sung (trong trường hợp này là nguồn liên kết và vị trí đặt loại quảng cáo)
https://app.appsflyer.com/com.yourapp?pid=mediaName_int&clickid={clickid}&advertising_id={gaid}&af_siteid=1234&af_sub_siteid=ABCD_4567

Trong liên kết ví dụ:

 • 1234 = ID Nhà phát hành
 • ABCD = Nguồn liên kết (nhà phát hành phụ) mà nhà phát hành đang hợp tác làm việc
 • 4567 = Vị trí đặt loại quảng cáo trong ứng dụng, chẳng hạn như biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ hoặc video

Câu hỏi thường gặp: Tại sao lưu lượng truy cập dẫn đến nhiều lượt cài đặt bị chặn?

Lượt cài đặt bị chặn có thể do những nguyên nhân sau:

 • Thiếu ID trang web: Thông số af_siteid trống trong URL trang đích. Các lượt thu hút được gửi cùng ID Trang web trống biểu thị đã xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc cố ý vượt qua các cơ chế phát hiện gian lận.
 • Nhiều ID trang web: Cùng một nhà phát hành được gửi trên nhiều URL trang đích, sử dụng các ID trang web khác nhau. Đây được coi là hành vi gian lận che giấu hoạt động thực sự của nhà phát hành và thường liên quan đến hành vi nhấp hàng loạt.
 • ID trang web được định dạng không chính xác: Việc gửi sai định dạng, kết hợp với các dấu hiệu gian lận khác, có thể dẫn đến việc chặn không chỉ nhà phát hành cụ thể mà còn ở cấp độ cụm cao hơn và có thể ảnh hưởng đến khối lượng hoạt động lớn hơn của đối tác.

Để tránh lượt cài đặt bị chặn, hãy đảm bảo bạn gửi một thông số ID trang web cho mỗi nhà phát hành, như được minh họa trong ví dụ.

Mức độ Chi tiết Dữ liệu

Bạn có thể sử dụng tối đa bốn thông số URL để tìm hiểu chi tiết hiệu suất quảng cáo.

Sử dụng tất cả 4 tham số trên tất cả liên kết phân bổ hoạt động cho phép bạn:

 • Phân bổ tất cả lượt cài đặt và sự kiện của người dùng cho các quảng cáo cụ thể
 • Truy cập sâu và so sánh hiệu suất của tất cả quảng cáo cho mỗi bộ quảng cáo, mỗi chiến dịch và mỗi nguồn truyền thông trên các báo cáo hợp nhất để tối ưu trên từng mức độ
 • So sánh tất cả quảng cáo của bạn trong tất cả nguồn truyền thông trên các báo cáo dữ liệu thô và Bảng tổng hợp

Các tham số là:

 1. Nguồn truyền thông (pid=)
 2. tên chiến dịch (c=) 
 3. Bộ quảng cáo (af_adset=)
 4. Tên quảng cáo (af_ad=) 

 Ví dụ

Các liên kết phân bổ sau đây sử dụng 4 mức độ chi tiết để ghi nhận quảng cáo "cashmere" trong bộ quảng cáo "áo khoác" trong chiến dịch "mùa đông" chạy trên nguồn truyền thông "networkx" tích hợp.


https://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=networkx_int&c=winter&
af_adset=coats&af_ad=cashmere

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên sử dụng chữ thường hay chữ hoa đối với các thông số

Bạn có thể sử dụng một trong hai nhưng cần phải nhất quán. Nếu bạn đặt thông số tùy chỉnh gồm các ký tự chữ hoa hoặc chữ thường, hãy đảm bảo luôn sử dụng thông số đó.

Ví dụ, nếu bạn đặt pid=MyMediaSource, hãy đảm bảo luôn sử dụng thông số này. Nếu bạn sử dụng pid=MyMediaSource trên một đường dẫn phân bổ và pid=mymediasource trên một đường dẫn khác, có thể xảy ra sự khác biệt về dữ liệu. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ thông số nào khác mà bạn đặt trên đường dẫn phân bổ.

Đường dẫn phân bổ của AppsFlyer là động hay tĩnh?

Liên kết phân bổ của AppsFlyer không phải là trình theo dõi và có thể là động hoặc tĩnh.
Làm thế nào để bạn biết một liên kết là động hay tĩnh?
Nếu liên kết phân bổ có chứa thông số, đó là liên kết phân bổ đã xác định trước, vì vậy là liên kết tĩnh.
Chỉ các URL rút gọn (ví dụ: yourbrand.onelink.me/HaT8/r5c2b371), được sử dụng cho các đường dẫn phân bổ tùy chỉnh, là động.
Điều này có nghĩa là khi bạn bắt đầu sử dụng đường dẫn phân bổ cho đối tác được tích hợp hoặc URL đầy đủ cho truyền thông sở hữu, đường dẫn sẽ không thay đổi đối với bất kỳ khách hàng tiềm năng nào tương tác với nó, ngay cả khi bạn thay đổi giá trị đường dẫn phân bổ trên bảng điều khiển của AppsFlyer. Để thực hiện thay đổi, bạn phải sử dụng URL đầy đủ mới từ giờ về sau.
Mặt khác, các URL rút gọn dùng cho truyền thông sở hữu, không trực tiếp chứa các thông số. Khi khách hàng tiềm năng tương tác với URL rút gọn của AppsFlyer, khách hàng tiềm năng được chuyển hướng đến AppsFlyer và các thông số cài đặt hiện tại diễn ra có tính động.

Thông báo lỗi trên Cửa hàng Play này là gì?

Nếu bạn đã từng gặp thông báo lỗi sau trong Cửa hàng Play sau khi vào một liên kết phân bổ:

TL_error_message.png

Nguyên nhân là do liên kết phân bổ có chứa ký tự #. Ví dụ:
https://app.appsflyer.com/com.travelco?pid=globalwide_int&clickid=#reqid#

Thông thường, các ký tự này nằm trong liên kết vì chúng là các macro và được thay thế động bằng một giá trị, do đó, đây không phải là một vấn đề lớn và bạn có thể bỏ qua thông báo.  

 Tham số Người đăng ký có mục đích gì?

Thông số Người đăng ký, nghĩa là af_sub1, af_sub2, ..., af_sub_5 có thể được sử dụng để ghi nhận bất kỳ KPI hữu ích nào. Các thông số này được phân tích và xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô, giúp chúng trở nên rất tiện dụng để thực hiện hợp nhất hoặc lọc dữ liệu.

 Ví dụ

Một ứng dụng gọi xe, Luber, có quảng cáo với 3 mẫu màu: xanh lam, vàng và đỏ. Nhà marketing trên thiết bị di động của Luber muốn kiểm tra xem mẫu màu nào mang đến nhiều lượt cài đặt hơn. Để kiểm tra, cô ấy thêm &af_sub3=blue vào liên kết phân bổ của tất cả quảng cáo màu xanh trong TẤT CẢ nguồn truyền thông không phải SRN. Cách tương tự được thực hiện với quảng cáo màu vàng và đỏ. Khi thông tin này được phân tích và xuất hiện trong các báo cáo dữ liệu thô, Linda có thể phân tích thành công của các quảng cáo có màu khác nhau và chọn quảng cáo chuyển đổi tốt nhất.

Độ dài tối đa cho tên chiến dịch là bao nhiêu?

AppsFlyer giới hạn độ dài tên chiến dịch trong URL liên kết phân bổ là 100 ký tự. Nếu vượt quá giới hạn ký tự, tên chiến dịch được thay đổi thành chuỗi sau: c_name_exceeded_max_length

 Lời khuyên

Video: Noam Gohary từ Playtika trình bày 3 các phương pháp tốt nhất để tối ưu hóa cấu trúc liên kết và dữ liệu của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.