Các khái niệm phân bổ

Nắm rõ về mô hình phân bổ AppsFlyer, điều khoản, bảng điều khiển và thử nghiệm A/B