Giải thích về lượt cài đặt được hỗ trợ

Khái quát: Xác định mức độ ảnh hưởng trên diện rộng của những nguồn truyền thông đã thu hút người dùng của bạn và đã hỗ trợ nền trước tương tác cuối cùng.

Lượt cài đặt được hỗ trợ (Assisted Installs)

Lượt cài đặt được hỗ trợ (còn gọi là phân bổ đa điểm chạm) là các lượt cài đặt trong đó nguồn truyền thông/chiến dịch không có lượt chạm cuối cùng nhưng đã tương tác với người dùng trước khi cài đặt và trong khoảng thời gian phân bổ.

Dữ liệu phân tích về số lượt cài đặt được hỗ trợ có sẵn ở cả cấp độ nguồn truyền thông và chiến dịch để đo lường tác động rộng hơn của từng nguồn truyền thông và chiến dịch.

Xem số liệu về số lượt cài đặt được hỗ trợ trong bảng điều khiển Tổng quan

Để xem số lượt cài đặt được hỗ trợ trong bảng điều khiển Tổng quan:

 1. Trong bảng điều khiển Tổng quan, hãy chọn báo cáo tổng quan Mở rộng.
 2. Cuộn xuống các biểu đồ nằm sau bảng.
 3. Chọn Media source hoặc Campaign.
 4. Chọn chỉ số Assisted installs.
  Biểu đồ cài đặt được hỗ trợ sẽ hiển thị. Màu xanh lam biểu thị các lượt cài đặt không tự nhiên và màu cam biểu thị các lượt cài đặt được hỗ trợ.

  AssitedInstallWidget.png

Tại sao lượt hỗ trợ lại quan trọng

Trong nhiều trường hợp, người dùng tiềm năng biết đến một ứng dụng thông qua nguồn hỗ trợ, nhưng không cài đặt được vì một số lý do. Do đó, việc đo lường và ghi nhận các lượt hỗ trợ là rất quan trọng trong việc tối ưu hóa và đo lường chiến dịch.

Báo cáo lượt cài đặt được hỗ trợ

AppsFlyer phân bổ tối đa ba mạng đóng góp ngoài nguồn cài đặt được phân bổ. Dữ liệu về các mạng đóng góp và lượt cài đặt được hỗ trợ có sẵn trong báo cáo dữ liệu thô. 

Đối với mỗi mạng trong số các mạng đóng góp, báo cáo dữ liệu thô bao gồm những nội dung sau:

 • Tên mạng (Nguồn truyền thông)
 • Tên chiến dịch
 • Thời gian tương tác (thời gian tiếp xúc)
 • Loại tương tác (lượt nhấp hoặc lượt hiển thị)
 • Tên của cơ quan liên quan (đối tác), nếu có
 • Loại so khớp (so khớp ID, Liên kết giới thiệu Google Play hoặc SRN)

Xem dữ liệu thô về hành trình của người dùng.

 Những điều đại lý cần lưu ý

Một số mạng quảng cáo lớn hạn chế chia sẻ dữ liệu của họ với các nền tảng của bên thứ 3, bao gồm cả các đại lý. Do đó, số lượt cài đặt được hỗ trợ sẽ không xuất hiện trong bảng điều khiển của đại lý cho các mạng này.