Lượt cài đặt lại

Khái quát: Lượt cài đặt lại phát sinh khi người dùng cài đặt ứng dụng, gỡ cài đặt ứng dụng và sau đó cài đặt lại. Lượt cài đặt lại dẫn đến một trong các loại phân bổ sau: lượt cài đặt lại không tự nhiên, lượt cài đặt lại tự nhiên hoặc phân bổ lại (nhắm mục tiêu lại). Lượt cài đặt lại giúp tránh việc tính phí nhiều lần cho người dùng gỡ cài đặt rồi cài đặt lại.

Lượt cài đặt lại là gì 

Lượt cài đặt lại xảy ra khi người dùng ứng dụng xóa một ứng dụng rồi cài đặt lại ứng dụng đó trong khung thời gian phân bổ lại.

Việc cài đặt lại có thể đến từ chiến dịch nhắm mục tiêu lại (phân bổ lại), nguồn tự nhiên hoặc nguồn không tự nhiên.

Các lượt cài đặt lại đến từ nguồn tự nhiên hoặc nguồn không tự nhiên và nằm trong khung thời gian phân bổ lại, được gọi là lượt cài đặt lại.

Các lượt cài đặt lại đến từ các chiến dịch nhắm mục tiêu lại được gọi là phân bổ lại.

Chúng khác nhau về cách phân bổ sự kiện cài đặt lại và sự kiện trong ứng dụng. 

Nếu một lượt cài đặt xảy ra ngoài khung thời gian phân bổ lại, thì lượt cài đặt lại được gọi là lượt cài đặt mới. Một lượt cài đặt mới được phân bổ cho nguồn truyền thông (hoặc nguồn tự nhiên nếu không ghi nhận tương tác nào) và một khung thời gian phân bổ lại mới sẽ bắt đầu.

Bảng bên dưới cho biết AppsFlyer sẽ gọi những lượt cài đặt lại khác nhau là gì

Nguồn cài đặt lại Khung thời gian phân bổ lại có hợp lệ không? Người dùng có tương tác với chiến dịch nhắm mục tiêu lại trước khi cài đặt lại không? Người dùng có tương tác với chiến dịch UA trước khi cài đặt lại không? Vậy được gọi là
Từ một chiến dịch nhắm mục tiêu lại Không Phân bổ lại
Từ một nguồn tự nhiên hoặc không tự nhiên Không Có hoặc Không Lượt cài đặt lại
Từ một nguồn tự nhiên hoặc không tự nhiên Không Không Có hoặc Không Lượt cài đặt mới

Tại sao lượt cài đặt lại có ý nghĩa quan trọng

Ngoài việc là một dấu hiệu tốt cho thấy người dùng đang quay lại ứng dụng của bạn và các chiến dịch của bạn đang có hiệu quả, thì việc phân bổ lượt cài đặt lại phù hợp cũng rất quan trọng để giúp tránh tính phí nhiều lần cho những người dùng gỡ cài đặt rồi cài đặt lại trong khung thời gian phân bổ lại.

Tương tự như vậy, việc phân bổ các sự kiện trong ứng dụng từ lượt cài đặt lại cho nguồn truyền thông ban đầu (cài đặt lần đầu) mang đến cho nhà quảng cáo bức tranh toàn cảnh hơn về cách người dùng tương tác. Nó cũng cho thấy mức độ hiệu quả của các chiến dịch UA và quảng cáo Nhắm mục tiêu lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem các sự kiện trong ứng dụng bên dưới.

Luồng cài đặt lại và kết quả 

Lượt cài đặt lại

Sau lần cài đặt ứng dụng lần đầu, người dùng gỡ cài đặt, sau đó cài đặt lại trong khung thời gian phân bổ lại. Lượt cài đặt lại có thể đến từ chiến dịch tự nhiên hoặc chiến dịch UA (xem ví dụ).

Trường hợp sau đây sẽ xảy ra:

 • Lượt cài đặt KHÔNG được phân bổ - lượt cài đặt không xuất hiện trong bảng điều khiển hay trên dữ liệu
 • KHÔNG có đăng lại lượt cài đặt nào được gửi đến bất kỳ nguồn truyền thông nào
 • Xem sự kiện trong ứng dụng để được biết thông tin về cách phân bổ sự kiện trong ứng dụng

Phân bổ lại

Sau lần cài đặt ứng dụng đầu tiên, người dùng gỡ cài đặt, sau đó tương tác với chiến dịch nhắm mục tiêu lại và cài đặt lại trong khung thời gian phân bổ lại.

Trường hợp sau đây sẽ xảy ra:

 • Lượt cài đặt được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại trong chế độ xem hợp nhất và nhắm mục tiêu lại của Bảng điều khiển tổng quan
  • Chế độ xem thu hút người dùng không chứa phân bổ lại
 • Tất cả các sự kiện trong ứng dụng sau đây được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại (xem các sự kiện trong ứng dụng để biết thêm thông tin)
 • Đăng lại lượt cài đặt được gửi đến nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại

Để biết thêm thông tin về Nhắm mục tiêu lại cho phân bổ, hãy nhấp vào đây.

Sự kiện trong ứng dụng

Tổng quan

Các sự kiện trong ứng dụng do người dùng thực hiện sau khi cài đặt lại sẽ là tự nhiên và được phân bổ hoặc không tự nhiên và được phân bổ hoặc tự nhiên và không được phân bổ tùy thuộc vào trạng thái phân bổ Sự kiện hậu cài đặt lại (xem bên dưới).

Một ví dụ về sự kiện trong ứng dụng là người dùng cài đặt lại ứng dụng rồi mua hàng trong ứng dụng.

Sự kiện trong ứng dụng và cách chúng được phân bổ

Trạng thái Phân bổ Sự kiện Hậu Cài đặt lại Sau khi cài đặt lại Sau khi Phân bổ lại
Được phân bổ là tự nhiên trong ứng dụng tự nhiên và không được phân bổ Nhắm mục tiêu lại
Phân bổ cho lượt cài đặt đầu tiên(1) nguồn truyền thông lượt cài đặt đầu tiên Nhắm mục tiêu lại (2)

(1) Xem các hạn chế bên dưới

(2) Trong trường nguồn chính. Nguồn truyền thông lượt cài đặt đầu tiên sẽ được liệt kê trong trường nguồn phụ (bạn sẽ chỉ thấy điều này trong dữ liệu thô).

Tự nhiên trong ứng dụng không được phân bổ

Lượt cài đặt lại

 • Tất cả các sự kiện trong ứng dụng được tính là tự nhiên hoặc hoàn toàn bị bỏ qua tùy thuộc vào bảng điều khiển.
 • Các sự kiện trong ứng dụng sẽ được báo cáo với conversion_type và campaign_type là "unknown".
 • Ngày được sử dụng để tổng hợp dữ liệu tùy thuộc vào sự kiện:
  • Đối với hầu hết các sự kiện trong ứng dụng bắt nguồn từ SDK, ngày tải xuống ứng dụng được sử dụng để tổng hợp dữ liệu; không phải là ngày cài đặt lại.
  • Đối với các sự kiện doanh thu quảng cáo (af_ad_revenue) được gửi bởi trình kết nối SDK, ngày cài đặt lại được sử dụng để tổng hợp dữ liệu.

Phân bổ lại

 • Tất cả các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại

Được phân bổ cho lượt cài đặt đầu tiên

 Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu kích hoạt. Liên hệ với CSM của bạn để thảo luận.

Mục đích

Mang đến cho nhà quảng cáo bức tranh toàn cảnh hơn về cách người dùng tương tác. Cho biết mức độ hiệu quả của các chiến dịch UA và quảng cáo Nhắm mục tiêu lại bằng cách phân bổ các sự kiện trong ứng dụng cho nguồn ban đầu thay vì tự nhiên.

Lượt cài đặt lại

 • Tất cả các sự kiện trong ứng dụng được tạo từ lượt cài đặt lại đều được phân bổ cho lượt cài đặt ban đầu (1)

Phân bổ lại

 • Tất cả các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho quảng cáo nhắm mục tiêu lại trong nguồn chính và lượt cài đặt ban đầu trong nguồn phụ. (2)

(1) Xem các hạn chế bên dưới.

(2) Bạn sẽ chỉ thấy điều này trong dữ liệu thô.

 Lưu ý

Dữ liệu KPI tự nhiên trong bảng điều khiển có thể hiển thị giá trị thấp hơn khi Post Reinstall Events Attribution được đặt thành Attributed to the first install vì một vài trong số đó hiện có thể được phân bổ cho nguồn truyền thông không tự nhiên.

Ví dụ

Với Attributed to the first install được bật.

Ví dụ 1

Một người dùng cài đặt ứng dụng (ngày 0), mua hàng với giá 10 USD rồi gỡ cài đặt ứng dụng.

Ngày hôm sau (ngày 1), người dùng cài đặt lại ứng dụng và có giao dịch mua 5 USD.

Reinstall_1.jpg

 

Vì người dùng đã có giao dịch mua trước khi cài đặt lại nên sẽ không cộng thêm một người dùng duy nhất nữa.

Nguồn truyền thông

người dùng

Af_purchase:

Người dùng duy nhất

Ngày 0

Af_purchase:

Người dùng duy nhất

Ngày 1 (tích lũy)

Doanh thu

Ngày 0

Doanh thu

Ngày 1 (tích lũy)

Nguồn_truyền_thông_A

 1 1 1 10 USD 15 USD

 

Chúng ta sẽ thấy doanh thu tăng ở cùng một device_identifier.

Appsflyer_id

Mã định danh của thiết bị

Nguồn truyền thông

Tên của sự kiện

Ngày của sự kiện

111 XXX

nguồn_truyền_thông_A

lượt cài đặt ngày 0
111 XXX

nguồn_truyền_thông_A

af_purchase ngày 0
222 XXX

tự nhiên

lượt cài đặt lại ngày 1
222 XXX

nguồn_truyền_thông_A

af_purchase ngày 1

 

Ví dụ 2

Một người dùng cài đặt ứng dụng (ngày 0), mua hàng rồi gỡ cài đặt ứng dụng.

Ngày hôm sau (ngày 1), người dùng cài đặt lại ứng dụng từ chiến dịch UA và mua hàng.

Nguồn truyền thông

Tên của sự kiện

Ngày của sự kiện

Phân bổ lượt cài đặt lại

Phân bổ sự kiện trong ứng dụng

nguồn_truyền_thông_A

lượt cài đặt ngày 0 nguồn_truyền_thông_A  

nguồn_truyền_thông_A

af_purchase ngày 0   nguồn_truyền_thông_A

nguồn_truyền_thông_B

lượt cài đặt lại ngày 1 nguồn_truyền_thông_B  

nguồn_truyền_thông_B

af_purchase ngày 1   nguồn_truyền_thông_A

 

Điểm hạn chế

 • Chỉ những người dùng đã đồng ý chia sẻ mã định danh thiết bị của họ (chẳng hạn như IDFA hoặc GAID) với ứng dụng cho cả lượt cài đặt và cài đặt lại mới có các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho lượt cài đặt ban đầu
  • Mã định danh thiết bị trong lần cài đặt đầu tiên và lần cài đặt lại phải khớp nhau
 • Quá trình cài đặt lại phải diễn ra trong khoảng thời gian phân bổ lại của lượt cài đặt được ghi nhận gần đây nhất.
 • Các sự kiện doanh thu quảng cáo được phân bổ là tự nhiên
 • Mỗi lượt cài đặt và cài đặt lại sẽ vẫn có appsflyer_id riêng
 • Bảng điều khiển không phân biệt giữa sự kiện trong ứng dụng sau khi cài đặt hoặc cài đặt lại
  • Có thể thấy điều này qua dữ liệu thô

Dữ liệu xuất hiện như thế nào trong bảng điều khiển AppsFlyer

 

  Lượt cài đặt lại không tự nhiên Lượt cài đặt lại tự nhiên  Phân bổ lại
Lượt cài đặt lại đó Không thấy Không thấy Nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại*
Phân bổ sự kiện trong ứng dụng trong tương lai Post Reinstall Events được đặt thành Attributed as organic in-apps Tự nhiên và không được phân bổ Tự nhiên và không được phân bổ Nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại
Post Reinstall Events được đặt thành Attributed to the first install Nguồn truyền thông đầu tiên Nguồn truyền thông đầu tiên Chiến dịch nhắm mục tiêu lại
*Chỉ trong bảng điều khiển tổng quan.

Báo cáo dữ liệu thô về lượt cài đặt lại

 Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu kích hoạt. Liên hệ với CSM của bạn để thảo luận về điều này.

Cách phân bổ lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng

  Lượt cài đặt lại không tự nhiên Lượt cài đặt lại tự nhiên  Phân bổ lại Lượt cài đặt không tự nhiên Lượt cài đặt tự nhiên
Được phân bổ cho  Chiến dịch UA Tự nhiên Chiến dịch nhắm mục tiêu lại Chiến dịch UA Tự nhiên
Phân bổ sự kiện trong tương lai Post Reinstall Events được đặt thành Attributed as organic in-apps Tự nhiên Tự nhiên Chiến dịch nhắm mục tiêu lại Chiến dịch UA Tự nhiên
Post Reinstall Events được đặt thành Attributed to the first install Lượt cài đặt đầu tiên Lượt cài đặt đầu tiên Chiến dịch nhắm mục tiêu lại Chiến dịch UA Tự nhiên

Tính sẵn có của các báo cáo về lượt cài đặt lại

 • Các báo cáo dữ liệu thô về lượt cài đặt lại sẽ có sẵn bằng cách sử dụng các công cụ tạo xuất được trình bày chi tiết trong bảng sau.
 • Các báo cáo sẽ có cùng cấu trúc và được điền theo cách tương tự với báo cáo về lượt cài đặt trong đó: 
  • Các trường Media source được điền bằng cách sử dụng nguồn truyền thông đã mang lại lượt cài đặt lại hoặc tự nhiên.
  • Install time: Được hiểu ở đây là thời gian cài đặt lại, nghĩa là thời gian mở ứng dụng đầu tiên sau khi cài đặt lại
  • Tên sự kiện: Cài đặt lại
Phương thức tạo xuất báo cáo Lượt cài đặt lại không tự nhiên Lượt cài đặt lại tự nhiên
Xuất dữ liệu
API Pull
Data Locker
API Push