Attribution link structure and parameters

Giới thiệu

AppsFlyer sử dụng các liên kết phân bổ để ghi nhận nhiều yếu tố liên quan đến lượt nhấp của người dùng và lượt hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động.

Khi một người dùng nhấp vào một liên kết theo dõi AppsFlyer, URL được lưu vào cơ sở dữ liệu của AppsFlyer và người dùng được chuyển hướng để tải về ứng dụng. Các tham số được hỗ trợ trong liên kết được phân tích và có sẵn trong các báo cáo dữ liệu thô của AppsFlyer để phân tích chuyên sâu.

Liên kết Phân bổ Cơ sở của AppsFlyer

Liên kết theo dõi phân bổ bao gồm thông tin tối thiểu để ghi lại lượt nhấp và chuyển hướng người dùng để tải về ứng dụng. Các tham số bổ sung có thể được thêm vào liên kết sau ký tự '?' để ghi nhận thêm thông tin.

http://app.appsflyer.com/{app_id}


Liên kết phân bổ cơ bản chuyển đến AppsFlyer thông qua app.appsflyer.com. Liên kết này bao gồm tham số {App_id}, là ID Đăng ký cho ứng dụng Apple iTunes/App Store hoặc tên gói cho Google Play.

 Ví dụ

Liên kết theo dõi sau đây cho ứng dụng com.greatapp sử dụng một số tham số bao gồm ID Nhà xuất bản (pid), tên chiến dịch (c) và ID bộ quảng cáo (af_adset_id). Xem bảng sau đây để biết danh sách đầy đủ các tham số liên kết theo dõi được hỗ trợ và phần diễn giải tham số. Xem bảng sau đây để biết danh sách đầy đủ các tham số liên kết phân bổ được hỗ trợ và phần diễn giải tham số.
http://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=chartboost_int&c=christmas_sale&af_adset_id=54822

Thông số đường dẫn phân bổ

Các thông số  dưới đây có sẵn để sử dụng trong liên kết phân bổ được tạo ra.

 Lưu ý

Để biết giới hạn độ dài giá trị tham số, truy cập vào đây

Tham số Tên hiển thị Mô tả
pid Nguồn truyền thông Tên nguồn truyền thông - do AppsFlyer cung cấp cho các đối tác tích hợp và không thể thay đổi.  Thông tin chi tiết khác.
c Chiến dịch Tên chiến dịch - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp. Tên của chiến dịch vượt quá 100 ký tự được hiển thị trên bảng điều khiển là "c_name_exceeded_max_length"

af_prt

Đại lý

Tên Tài khoản Đại lý - cho phép phân bổ lượt cài đặt mới cho đại lý

af_mp

Đối tác Marketing

Cho phép các đối tác marketing của các nhà phát hành chính nhận postback cho mỗi lượt cài đặt

 Lưu ý

Hiện tại tham số này chỉ phù hợp cho Đối tác Marketing Pinterest.

clickid

Không áp dụng

Bộ định danh lượt nhấp riêng của mạng quảng cáo

af_siteid

Site ID

ID nhà xuất bản Mạng quảng cáo

af_sub_siteid

ID Trang phụ

Mạng phụ quảng cáo/ID Nhà xuất bản

af_c_id

ID Chiến dịch

ID Chiến dịch - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp

af_adset

Bộ quảng cáo

Tên Bộ quảng cáo - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp. Bộ quảng cáo là cấp trung gian giữa Chiến dịch và Quảng cáo trong cấu trúc phân cấp.  Xem thêm

af_adset_id

ID Bộ quảng cáo

ID Bộ quảng cáo - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp

af_ad

Quảng cáo

Tên Quảng cáo (xem thêm) - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp

af_ad_id

ID Quảng cáo ID Quảng cáo - do nhà quảng cáo/nhà xuất bản cung cấp

af_ad_type*

Loại Quảng cáo

Loại quảng cáo - sử dụng một trong các quy ước tên sau đây:

văn bảnđơn vị quảng cáo chỉ chứa văn bản, ví dụ: kết quả tìm kiếm
biểu ngữ định dạng cơ bản xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị
quảng cáo đan xen - a quảng cáo trọn vẹn trang xuất hiện trong các giờ nghỉ giải lao
video - a video tiêu chuẩn, tức là không có điểm thưởng
rewarded_videođơn vị quảng cáo cung cấp điểm thưởng trong ứng dụng để đổi lấy việc xem một video
có thể phát - một đơn vị quảng cáo bao gồm xem trước tương tác của trải nghiệm ứng dụng
sponsored_content -  liên kết được bao gồm trong nội dung được tài trợ, như bài báo quảng cáo
audio -quảng cáo âm thanh

af_click_lookback

Cửa sổ xem lại cho Phân bổ Lượt nhấp.  Thời lượng của cửa sổ này là CTIT (Thời gian nhấp để cài đặt) tối đa cho người dùng mới được phân bổ đến nguồn hiển thị quảng cáo/liên kết.

Số ngày có thể cấu hình cho thời gian phân bổ lượt nhấp xem lại.   Giá trị tham số khả dụng: 1d - 30d (ngày) HOẶC 1h-23h (giờ). Giá trị mặc định là 7d.  

 Lưu ý

Chỉ ảnh hưởng đến URL nhấp, không ảnh hưởng đến URL hiển thị.

af_viewthrough_lookback

Cửa sổ xem lại cho Phân bổ Xem

Số ngày có thể cấu hình cho thời gian phân bổ xem qua xem lại.   Giá trị tham số khả dụng: 1h - 48h (giờ) HOẶC 1d - 7d (ngày). Giá trị mặc định là 1d. 

 Lưu ý

Chỉ ảnh hưởng đến URL hiển thị, không ảnh hưởng đến URL nhấp.

is_retargeting

Là Chiến dịch Nhắm lại mục tiêu? 

MỖI URL nhấp của chiến dịch nhắm lại mục tiêu đều nên bao gồm &is_retargeting=true.
Nếu tham số không được bao gồm hoặc có giá trị là "false" thì chiến dịch được coi là chiến dịch thu hút người dùng bình thường. 

af_reengagement_window

Re-Engagement Window

Thay đổi cửa sổ thuộc tính thu hút lại bằng cách thêm tham số này vào liên kết phân bổ.

Bạn có thể chèn vào đây bất kỳ cửa sổ thời gian nào từ 1 ngày đến 90 ngày (1d - 90d) hoặc từ 1 giờ đến 36 giờ (1h - 36h).  Giá trị mặc định của tham số này là 30d.

Ví dụ - &af_reengagement_window=60d đặt cửa sổ thu hút lại là 60 ngày.

af_channel

Kênh

Kênh nguồn truyền thông mà quảng cáo được phân bổ, ví dụ: UAC_Search, UAC_Display, Instagram, Mạng đối tượng Facebook , v.v.

af_keywords

Từ khóa

Danh sách từ khóa cho các chiến dịch nhắm mục tiêu văn bản

af_cost_model

Mô hình Chi phí

Mô hình Chi phí - CPI (mặc định) là mô hình duy nhất được hỗ trợ, có thể tìm nạp giá trị chi phí trong dữ liệu tổng hợp của AppsFlyer, ví dụ như trên trang tổng quan của bảng điều khiển. 

af_cost_currency

Đơn vị tiền tệ của chi phí

Mã tiền tệ (ví dụ USD, EUR). Tìm kiếm tất cả mã tiền tệ khả dụng. Giá trị mặc định là USD.

af_cost_value

Giá trị Chi phí

Giá trị chi phí chuyển đổi.  Hỗ trợ lên tới 4 chữ số sau dấy thập phân. 

 Quan trọng!

CHỈ thiết lập chữ số (sử dụng dấu thập phân nếu cần thiết), ví dụ "56", "2,85" v.v.

af_sub1

Sub Param 1

Tham số Người đăng ký 1 - Tham số tùy chỉnh tùy chọn do nhà quảng cáo xác định. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các tham số này, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp.

af_sub2 Sub Param 2 Tham số Người đăng ký 2
af_sub3 Sub Param 3 Tham số Người đăng ký 3 
af_sub4 Sub Param 4 Tham số Người đăng ký 4 
af_sub5 Sub Param 5 Tham số Người đăng ký 5 
af_r Không áp dụng Chuyển hướng người dùng tới URL đã chỉ định cho cả hai nền tảng (Android và iOS)
af_web_dp Không áp dụng Chuyển hướng người dùng máy tính để bàn đến một trang web khác trang web đã cấu hình trong mẫu OneLink. Sử dụng tính năng này để giữ dữ liệu phân bổ của người dùng máy tính để bàn trên các nền tảng khác (ví dụ  Google Analytics hoặc Omniture)
af_dp Không áp dụng Đường dẫn cho hoạt động nội bộ trong ứng dụng mà người dùng được liên kết sâu. Sử dụng tính năng này cho liên kết sâu và nhắm lại mục tiêu
af_force_deeplink Không áp dụng Đẩy liên kết sâu vào hoạt động được chỉ định trong giá trị af_dp
af_ref Không áp dụng
Mạng quảng cáo làm việc với lượt nhấp S2S có thể gửi giá trị tham chiếu duy nhất bằng tham số sau đây: &af_ref=ReferrerValue
 
Giá trị af_ref phải bao gồm một giá trị duy nhất, có cấu trúc như sau:
NetworkName_UniqueClickValueForEachClick
 
Ví dụ: af_ref=networkname_123456789ABCDEF
 
Tên mạng có thể là bất kỳ chuỗi nào hợp lệ. Tên mạng có thể là networkname_int hoặc chỉ là networkname.
 
AppsFlyer có thể sử dụng tham số này cho phân bổ trong các thiết bị Android. AppsFlyer không sử dụng tham số này cho phân bổ trong các thiết bị iOS hoặc Windows.
 
is_incentivized true/false
Chiến dịch khuyến khích hoặc không khuyến khích
af_param_forwarding Khi được đặt thành false, các tham số trên liên kết phân bổ sẽ không được chuyển tiếp đến trang được chuyển hướng
Sử dụng điều này để tìm URL sạch hơn trong trang được chuyển hướng hoặc nếu các tham số liên kết phân bổ có thể gây ra sự cố do xử lý tham số truy vấn trên trang được chuyển hướng

*Tùy thuộc vào loại quảng cáo, bạn cũng có thể gửi tham số khả năng xem có liên quan nêu ra chi tiết các thông số kỹ thuật của mức độ tương tác. Dưới đây là danh sách các giá trị có thể cho “af_ad_type” cùng với các tham số khả năng xem dự kiến.

Tham số Định dạng giá trị Mô tả
af_video_total_length giây (ví dụ: "30") Tổng thời lượng có thể của video
af_video_played_length giây (ví dụ: "2") Video được xem trong bao lâu
af_playable_played_length giây (ví dụ: "30") Thời gian thành phần có thể phát được phát sau khi được tải đầy đủ
af_ad_time_viewed giây (ví dụ: "1") Đơn vị quảng cáo hiển thị trên màn hình trong bao lâu
af_ad_displayed_percent % (ví dụ: "75") Tỷ lệ phần trăm tối đa của đơn vị quảng cáo hiển thị trên màn hình thiết bị
af_audio_total_length giây (ví dụ: "30") Tổng thời lượng có thể của âm thanh
af_audio_played_length giây (ví dụ: "2") Âm thanh được nghe trong bao lâu

Các tham số cụ thể cho Android

Tham số Tên hiển thị Mô tả

advertising_id

Advertising ID

ID quảng cáo Google - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

sha1_advertising_id

Không áp dụng

ID quảng cáo Google biến đổi hash với SHA1 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

android_id

Android ID

Android_id thiết bị - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

sha1_android_id

Không áp dụng

Android_id thiết bị biến đổi hash với SHA1 - Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

af_android_url

Không áp dụng

Chuyển hướng người dùng Android đến một URL khác URL trên trang của ứng dụng trên Google Play. Sử dụng cho các ứng dụng ngoài cửa hàng

sha1_el

Không áp dụng

Được sử dụng để phân bổ từ máy tính đến thiết bị di động - biến đổi hash email với SHA1. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

fire_advertising_id

Không áp dụng

ID quảng cáo khởi chạy của Amazon


Các tham số cụ thể cho iOS

Tham số Tên hiển thị Mô tả

idfa

IDFA

ID nhà quảng cáo của Apple - nên được cung cấp bằng định dạng chữ in hoa. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

af_ios_url

Chuyển hướng người dùng iOS đến một URL khác URL trên trang của ứng dụng trên iTunes

Sử dụng tính năng này cho chuyển hướng đến trang đích

af_ios_fallback

Không áp dụng

Cung cấp URL dự phòng cho người dùng iOS 10.3 người dùng

sha1_idfa

Không áp dụng

ID Nhà quảng cáo Apple biến đổi hash với SHA1. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

mac

Không áp dụng

Địa chỉ mac của thiết bị. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

sha1_mac

Không áp dụng

Địa chỉ mac của thiết bị biến đổi hash với SHA1. Yêu cầu hỗ trợ mạng quảng cáo

 Ví dụ

http://app.appsflyer.com/{app_id}/?pid=airpush_int&c=RedBanner&
af_siteid={publisher_id}&af_sub1=1.5&af_sub2=USD&af_sub3=burst_campaign


Tất cả tham số có sẵn trong Báo cáo Cài đặt và Phân tích, Báo cáo và API.

Tại sao PID (ID nhà phát hành) lại là Tham số quan trọng nhất?

Trong tất cả các tham số liên kết phân bổ có sẵn, PID là tham số duy nhất PHẢI có trong từng liên kết phân bổ.

PID, ID Nhà xuất bản thực tế là tên Nguồn truyền thông. Đây là trường chính để phân bổ lượt cài đặt đến nguồn.  

Mỗi Đối tác Tích hợp của AppsFlyer đều có giá trị PID duy nhất, kết thúc bằng "_int". Khi sử dụng Liên kết Phân bổ Tùy chỉnh bạn có thể đặt bất kỳ tên PID nào bạn muốn, miễn là tên đó chưa được sử dụng bởi đối tác tích hợp.

Dưới đây là một số ví dụ về ID nhà xuất bản tích hợp quan trọng: organic, googleadwords_int (Google AdWords), Facebook ads, Twitter. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào cho những nguồn không tích hợp, chẳng hạn như email, sms hoặc bồ câu đưa thư.

Tránh các Vấn đề PID phổ biến này

Xem xét các quy tắc PID sau đây khi sử dụng tham số này:

1. Luôn đưa PID vào liên kết phân bổ của bạn

Nếu không có PID trên liên kết phân bổ, người dùng được tự động phân bổ vào nguồn truyền thông là "None" và nguồn cài đặt ban đầu biến mất.

2. Đối với Nguồn tùy chỉnh sử dụng PID Đối tác KHÔNG tích hợp 
Đối với mỗi nguồn tích hợp, chỉ sử dụng PID được chỉ định để phân bổ chính xác lượt cài đặt.  Đối với bất kỳ nguồn truyền thông tùy chỉnh nào, chẳng hạn như email, SMS hoặc thậm chí là những bài đăng phổ biến miễn phí trên Facebook, hãy sử dụng các giá trị PID không tích hợp khác.
 
3. Chỉ sử dụng các ký tự hợp lệ
Nếu tham số PID trong Liên kết Phân bổ bao gồm một trong các ký tự sau đây ":<>*&?/"-lượt nhấp/lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển theo invalid_media_source_name.

 Lời khuyên

Tránh sử dụng khoảng trắng trong giá trị PID hoặc đảm bảo URL mã hóa liên kết phân bổ của bạn trước khi sử dụng.

Mức độ Chi tiết Dữ liệu

Bạn có thể sử dụng tối đa bốn tham số URL để tìm hiểu sâu hiệu suất quảng cáo.

Sử dụng tất cả 4 tham số trên tất cả liên kết phân bổ hoạt động cho phép bạn:

  • Phân bổ tất cả lượt cài đặt và sự kiện của người dùng cho các quảng cáo cụ thể
  • Xem chi tiết và so sánh hiệu suất của tất cả quảng cáo cho mỗi bộ quảng cáo, mỗi chiến dịch và mỗi nguồn truyền thông trên các báo cáo tổng hợp để tối ưu trên mỗi mức độ
  • So sánh tất cả quảng cáo của bạn trong tất cả nguồn truyền thông trên các báo cáo dữ liệu thô và Bảng tổng hợp

Các tham số là:

  1. Nguồn truyền thông (pid=)
  2. tên chiến dịch (c=) 
  3. Bộ quảng cáo (af_adset=)
  4. Tên quảng cáo (af_ad=) 

 Ví dụ

Các liên kết phân bổ sau đây sử dụng 4 mức độ chi tiết để ghi nhận quảng cáo "cashmere" trong bộ quảng cáo "áo khoác" trong chiến dịch "mùa đông" chạy trên nguồn truyền thông "networkx" tích hợp.

http://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=networkx_int&c=winter&
af_adset=coats&af_ad=cashmere

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên sử dụng chữ thường hay chữ hoa đối với các thông số

Bạn có thể sử dụng chữ thường hoặc chữ hoa nhưng cần phải nhất quán. Nếu bạn đặt thông số tùy chỉnh với các ký tự chữ hoa hoặc chữ thường, hãy đảm bảo luôn sử dụng thông số đó.

Ví dụ, nếu bạn đặt pid=MyMediaSource, hãy đảm bảo luôn sử dụng tham số này. Nếu bạn sử dụng pid = MyMediaSource trên một liên kết phân bổ và pid = mymediasource trên một liên kết khác, có thể xảy ra sự khác biệt về dữ liệu. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ thông số nào khác mà bạn đặt trên liên kết phân bổ.

Liên kết Phân bổ của AppsFlyer là động hay tĩnh?

Liên kết phân bổ của AppsFlyer không phải là trình theo dõi và có thể là động hoặc tĩnh.
Làm thế nào để bạn biết một liên kết là động hay tĩnh?
Nếu liên kết phân bổ có chứa thông số, đó là liên kết phân bổ đã xác định trước, vì vậy là liên kết tĩnh.
Chỉ các URL được rút ngắn được sử dụng cho các liên kết phân bổ tùy chỉnh là các liên kết động.
Điều này có nghĩa là khi bạn bắt đầu sử dụng liên kết phân bổ cho đối tác được tích hợp hoặc URL dài cho truyền thông sở hữu, liên kết sẽ không thay đổi đối với bất kỳ khách hàng tiềm năng nào tương tác với nó, ngay cả khi bạn thay đổi giá trị liên kết phân bổ trên trang tổng quan của AppsFlyer. Để thực hiện thay đổi, bạn cần sử dụng URL dài mới tiếp tục.
Mặt khác, các URL được rút ngắn dùng cho truyền thông sở hữu, không trực tiếp chứa các thông số. Khi khách hàng tiềm năng tương tác với URL rút gọn của AppsFlyer, khách hàng tiềm năng được chuyển hướng đến AppsFlyer và các thông số thiết lập hiện tại diễn ra tự động.

Thông báo lỗi trên Cửa hàng Play này là gì?

Nếu bạn đã từng gặp thông báo lỗi sau trong Cửa hàng Play sau khi vào một liên kết phân bổ:

TL_error_message.png

Nguyên nhân là do liên kết phân bổ có chứa ký tự #. Ví dụ:
https://app.appsflyer.com/com.travelco?pid=globalwide_int&clickid=#reqid#

Thông thường, các ký tự này nằm trong liên kết vì chúng là các macro và được thay thế động bằng một giá trị, do đó, đây không phải là một vấn đề lớn và bạn có thể bỏ qua thông báo.  

 Tham số Người đăng ký có mục đích gì?

Tham số Người đăng ký, tức là af_sub1 đến af_sub5 có thể được sử dụng để theo dõi bất kỳ KPI hữu ích nào. Các tham số này được phân tích và xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô, giúp chúng trở nên rất tiện dụng để thực hiện hợp nhất hoặc lọc dữ liệu.

 Ví dụ

Một ứng dụng gọi xe, Luber, có quảng cáo với 3 mẫu màu: xanh lam, vàng và đỏ. Nhà marketing trên thiết bị di động của Luber muốn kiểm tra xem mẫu màu nào mang đến nhiều lượt cài đặt hơn. Để kiểm tra, cô ấy thêm &af_sub3=blue vào liên kết phân bổ của tất cả quảng cáo màu xanh trong TẤT CẢ nguồn truyền thông không phải SRN. Cách tương tự được thực hiện với quảng cáo màu vàng và đỏ. Khi thông tin này được phân tích và xuất hiện trong các báo cáo dữ liệu thô, Linda có thể phân tích thành công của các quảng cáo có màu khác nhau và chọn quảng cáo chuyển đổi tốt nhất.

Độ dài tối đa cho tên chiến dịch là bao nhiêu?

AppsFlyer giới hạn độ dài tên chiến dịch trong URL liên kết phân bổ là 100 ký tự. Nếu vượt quá giới hạn ký tự, tên chiến dịch được thay đổi thành chuỗi sau: c_name_exceeded_max_length
Bài viết này có hữu ích không?