Tải trọng dữ liệu chuyển đổi và các tình huống

Khái quát: Sử dụng dữ liệu chuyển đổi để xác định các tình huống chuyển đổi khác nhau, tùy chỉnh trải nghiệm người dùng, v.v.

Tổng quan

Hướng dẫn sau đây có các tình huống chuyển đổi người dùng khác nhau và tải trọng dữ liệu chuyển đổi tương ứng:

Dữ liệu chuyển đổi được cung cấp trong nền tảng bằng bất kỳ cách nào sau đây:

Do sự đánh đổi về độ chính xác/độ trễ nên dữ liệu chuyển đổi cho cùng một ID thiết bị có thể khác nhau giữa các API.

Các trường tải trọng dữ liệu chuyển đổi không tự nhiên

Các trường luôn khả dụng

Bảng sau đây liệt kê các trường luôn tồn tại cho lượt chuyển đổi không tự nhiên, bất kể media_source của lượt chuyển đổi là gì.

Tên trường tải trọng Tên trường dữ liệu thô Lưu ý
media_source Nguồn truyền thông

Nhà phát hành được phân bổ. Tương đương với thông số pid trong đường dẫn phân bổ

install_time Thời gian cài đặt  
click_time Thời gian chạm được phân bổ Thời gian xảy ra lượt nhấp hoặc lượt hiển thị theo giờ UTC
is_first_launch Không áp dụng true, false
af_status

Dữ liệu thô được chia thành các báo cáo riêng biệt: tự nhiên, không tự nhiên

"Non-organic"
af_siteid ID trang  
adgroup_id ID Quảng cáo  
adset Bộ quảng cáo  
adset_id ID Bộ quảng cáo  
đại lý Đối tác null hoặc tên đại lý (đối với các chiến dịch do đại lý triển khai)
chiến dịch Chiến dịch  
campaign_id ID Chiến dịch  
http_referrer Liên kết giới thiệu HTTP  
retargeting_conversion_type Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại "none" hoặc retargeting_conversion_type
af_sub[n] (n=1—5) Thông số Phụ [n] (n=1–5)  

Các trường khả dụng trong một số trường hợp

Các trường trong bảng sau đây sẽ khả dụng trong một số trường hợp, tùy thuộc vào cách SRN điền vào mỗi sự kiện riêng.

Tên trường tải trọng Tên trường dữ liệu thô Lưu ý
af_channel Kênh

SRN điền thông số này:

 • AppLovin
 • Google Ads
 • Quảng cáo Meta
 • Snapchat
 • TikTok for Business
 • Twitter

Ví dụ: Facebook—Instagram, Google—YouTube 

orig_cost  

Lưu ý (1)

costs_cents_USD  

Lưu ý (1)

af_cpi  

Lưu ý (1)

Lưu ý

(1) Các trường chi phí được điền bằng các giá trị được mạng quảng cáo chia sẻ. Để mạng quảng cáo chia sẻ dữ liệu chi phí với AppsFlyer, bạn phải bật tích hợp chi phí trên trang Active integrations. Một số SRN hỗ trợ chia sẻ chi phí hàng loạt. Trong trường hợp này, các trường chi phí cấp sự kiện sẽ trả về 0. 

Các Trưởng Bổ Sung

Xem từ điển trường dữ liệu thô để biết thêm thông tin.

Điểm hạn chế

Tên thông số tùy chỉnh

Không được đặt thông số tùy chỉnh là name (chữ thường "n". Name thì hợp lệ).

Nếu một thông số được đặt là name, thì thông số đó sẽ bị xóa khỏi tải trọng.


Dữ liệu chuyển đổi UA với SRN

Mạng tự báo cáo (SRN) là mạng quảng cáo triển khai các cơ chế phân bổ của riêng mình, chẳng hạn như Meta ads và Google. 

SRN không sử dụng đường dẫn phân bổ. Có nghĩa là:

 • Các trường tải trọng được xác định trước
 • Bạn không thể thêm trường vào tải trọng bằng cách thêm các thông số vào đường dẫn phân bổ.

SRN báo cáo lượt chuyển đổi cho AppsFlyer. Dữ liệu chuyển đổi được cung cấp trong ứng dụng. Các trường khả dụng sẽ khác nhau tùy theo SRN và được trình bày chi tiết trong các tab SRN riêng lẻ theo sau. 

Lưu ý về Meta ads

Nếu bạn chạy các chiến dịch trên Meta ads và không ký vào điều khoản dịch vụ của Meta, AppsFlyer sẽ ghi nhận lượt cài đặt. Tính khả dụng của báo cáo bị giới hạn như sau:

 • Khả dụng: Bảng điều khiển và báo cáo hợp nhất và phân tích 
 • Không khả dụng: Dữ liệu thô 
Meta ads Google ASA Snap Twitter Oath

Dữ liệu chuyển đổi Meta ads

Tên trường Lưu ý Nguồn dữ liệu
match_type Luôn là "srn" AppsFlyer
media_source Luôn là "Meta ads" AppsFlyer
đại lý null hoặc giá trị thông số af_prt trong đường dẫn phân bổ Quảng cáo Meta
http_referrer Luôn là null Quảng cáo Meta
retargeting_conversion_type   AppsFlyer
af_channel   Meta ads (publisher_platform)
af_status Luôn là "Non-organic" AppsFlyer
ad_id Chỉ sử dụng nội bộ cho Meta ads. Meta ads (ad_id)
click_time   AppsFlyer
install_time   AppsFlyer 
is_first_launch true, false Thiết bị
adset_id Có sẵn ở dạng dữ liệu thô: ID Bộ quảng cáo Meta ads (campaign_id)
is_fb Luôn là true AppsFlyer
chiến dịch Có sẵn ở dạng dữ liệu thô: Tên Chiến dịch Meta ads (campaign_group_name)
campaign_id Có sẵn ở dạng dữ liệu thô: ID Chiến dịch Meta ads (campaign_group_id)
is_paid Luôn là true Quảng cáo Meta
adgroup Có sẵn ở dạng dữ liệu thô: Quảng cáo Meta ads (adgroup_name)
adgroup_id Có sẵn ở dạng dữ liệu thô: ID Quảng cáo Meta ads (adgroup_id)
adset Có sẵn ở dạng dữ liệu thô: Bộ quảng cáo Meta ads (campaign_name)
af_siteid Luôn là null Quảng cáo Meta
af_sub[1-5] Luôn là null Nhà quảng cáo

Lưu ý: Các trường liên quan đến chi phí không khả dụng vì Meta ads không chia sẻ dữ liệu chi phí khi chuyển đổi. Nếu chia sẻ chi phí được bật, Meta ads sẽ chia sẻ dữ liệu chi phí với AppsFlyer nhiều lần trong ngày.

Chuyển đổi UA với các mạng quảng cáo khác

Đối với các mạng quảng cáo khác, dữ liệu trong tải trọng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông số trong đường dẫn phân bổ.

Kiểm tra các tải trọng JSON sau đây.

Lưu ý! Dữ liệu chuyển đổi trả về dưới dạng cấu trúc dữ liệu giống như bản đồ. Nhà phát triển không tương tác với JSON thô.

Applovin

Đường dẫn phân bổ:

https://app.appsflyer.com/com.company.app?af_ad=ad_name&af_ad_type=INTER
 &af_channel=video&af_siteid=123_site_id&af_c_id=b8******************************&
 af_adset=_DEFAULT&pid=applovin_int&c=campaign_name
 &af_click_lookback=7d&clickid=10****************
 &advertising_id=50********************************&af_ip=

Tải trọng:

{
   "adgroup": null,
   "campaign": "campaign_name",
   "media_source": "applovin_int",
   "retargeting_conversion_type": "none",
   "adset_id": null,
   "campaign_id": null,
   "install_time": "2018-12-30 23:49:54.186",
   "adgroup_id": null,
   "orig_cost": "0.0",
   "click_time": "2018-12-24 14:29:33.738",
   "agency": null,
   "cost_cents_USD": "0",
   "af_ad_type": "INTER",
   "af_c_id": "b8******************************",
   "adset": null,
   "advertising_id": "50********************************",
   "af_sub1": null,
   "clickid": "10****************",
   "af_click_lookback": "7d",
   "af_siteid": "123_site_id",
   "af_ad": "ad_name",
   "http_referrer": null,
   "af_channel": "video",
   "af_adset": "_DEFAULT",
   "af_sub5": null,
   "af_sub4": null,
   "af_cpi": null,
   "af_sub3": null,
   "af_sub2": null,
   "af_status": "Non-organic"
 }
 
 • Các thông số trong đường dẫn phân bổ xuất hiện dưới dạng các trường trong tải trọng
 • Các trường khác trong tải trọng không có trong đường dẫn phân bổ xuất hiện với giá trị null
 • AppLovin hỗ trợ chia sẻ chi phí quảng cáo nhưng gửi hàng loạt dữ liệu chi phí tới AppsFlyer. Các trường liên quan đến chi phí sẽ trả về 0.

ironSource

Đường dẫn phân bổ:

https://app.appsflyer.com/id123456789?
 af_ua=Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_1_2+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile/16C101
 &clickid=ab*******************&redirect=false
 &ua=Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_1_2+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile/16C101
 &af_lang=pt&imei=&af_sub1=&advertising_id=&af_ip=192.168.0.1&pid=ironsource_int
 &device_ip=192.168.0.1&c=campaign_name
 &idfa=01**********************************&af_siteid=123_site_id&
 af_enc_data=cN*********************************************************************

Tải trọng:

{
   "adgroup": null,
   "af_enc_data": "cN**************************************************************************************",
   "campaign": "campaign_name",
   "media_source": "ironsource_int",
   "retargeting_conversion_type": "none",
   "adset_id": null,
   "campaign_id": null,
   "install_time": "2018-12-30 23:59:32.194",
   "adgroup_id": null,
   "redirect": "false",
   "orig_cost": "0.75",
   "click_time": "2018-12-30 23:58:54.517",
   "agency": null,
   "cost_cents_USD": "75",
   "adset": null,
   "advertising_id": "35**********************************",
   "af_sub1": null,
   "af_ip": "192.168.0.1",
   "clickid": "ab*******************",
   "af_sub3": null,
   "af_cost_value": "0.75",
   "af_ref": "ironsource_5f******************************************",
   "af_siteid": "123_site_id",
   "http_referrer": null,
   "af_cost_model": "cpi",
   "af_ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-N950F Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36",
   "af_cost_currency": "USD",
   "af_sub5": null,
   "af_sub4": null,
   "af_lang": "en",
   "af_cpi": null,
   "af_click_lookback": "7d",
   "af_sub2": null,
   "af_status": "Non-organic"
 }
 

ironSource chia sẻ dữ liệu liên quan đến chi phí với AppsFlyer khi chuyển đổi bằng cách sử dụng các trường orig_cost, costs_cents_USDaf_cost_value.

Tuy nhiên, dữ liệu liên quan đến chi phí không xuất hiện trong đường dẫn phân bổ. ironSource mã hóa dữ liệu chi phí và lưu trữ dữ liệu đó trong trường af_enc_data.

Nhắm mục tiêu lại dữ liệu chuyển đổi

Nhắm mục tiêu lại bao gồm hai loại chuyển đổi, phân bổ lại hoặc thu hút lại.

 Lời khuyên

Dữ liệu chuyển đổi dùng cho việc nhắm mục tiêu lại không phải lúc nào cũng đưa ra dấu hiệu rõ ràng về loại chuyển đổi. Xem các nguồn dữ liệu chuyển đổi thay thế.

Phân bổ lại với SRN

Khi người dùng được phân bổ lại thông qua SRN, tải trọng dữ liệu chuyển đổi không cho biết đây là chiến dịch nhắm mục tiêu lại. Vì SRN không sử dụng đường dẫn phân bổ nên không có cách nào để đặt thông số is_retargeting=true trong trường dẫn phân bổ. Đối với các SRN hỗ trợ nhắm mục tiêu lại, AppsFlyer xác định xem người dùng có nên được phân bổ lại hay không.

Điều này có nghĩa là không có cách nào để xác định, ở cấp độ SDK, lượt cài đặt có phải đến từ chiến dịch nhắm mục tiêu lại hay không. Cách duy nhất là đặt tên chiến dịch sao cho tên đó biểu thị chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

 Lưu ý

Việc đặt tên chiến dịch sao cho có thể chỉ ra việc nhắm mục tiêu lại không phải là một cách lý tưởng. Xem các ví dụ để tìm hiểu thêm.

Phân bổ lại với các mạng quảng cáo thông thường

Phân bổ cho các mạng quảng cáo dựa trên các đường dẫn phân bổ. Dù là đường dẫn phân bổ thông thường hay OneLink, với việc nhắm mục tiêu lại, đường dẫn phân bổ luôn có thông số is_retargeting=true được đặt trong đó.

Chiến dịch nhắm mục tiêu lại với Criteo

Đường dẫn phân bổ

https://app.appsflyer.com/id1234567895?pid=criteo_int&af_click_lookback=30d&
 c=campaign_name&is_retargeting=true&redirect=false&idfa=68**********************************
 &af_reengagement_window=30d

Tải trọng dữ liệu chuyển đổi

{
   "adgroup": null,
   "campaign": "campaign_name",
   "media_source": "criteo_int",
   "retargeting_conversion_type": "re-attribution",
   "adset_id": null,
   "campaign_id": null,
   "af_reengagement_window": "30d",
   "install_time": "2018-12-01 23:13:03.126",
   "adgroup_id": null,
   "redirect": "false",
   "af_sub5": null,
   "click_time": "2018-11-18 20:02:31.559",
   "agency": null,
   "cost_cents_USD": "0",
   "is_retargeting": "true",
   "af_cpi": null,
   "af_click_lookback": "30d",
   "af_siteid": null,
   "idfa": "68**********************************",
   "http_referrer": null,
   "orig_cost": "0.0",
   "af_sub4": null,
   "adset": null,
   "af_sub1": null,
   "af_sub3": null,
   "af_sub2": null,
   "af_status": "Non-organic"
 }
 • Thông số retargeting_conversion_type - thông số này cho biết loại hình nhắm mục tiêu lại. Có thể là phân bổ lại, thu hút lại hoặc không.
 • Thông số is_retargeting: true - thông số này cho biết rằng lượt cài đặt là lượt cài đặt được phân bổ lại
 • af_reengagement_window: Khung thời gian phân bổ thu hút lại là số ngày mà một sự kiện có thể được phân bổ cho người dùng được thu hút lại. Vì đây là chuyển đổi phân bổ lại nên thông số này là không cần thiết.

Phân bổ lại với liên kết sâu bị trì hoãn

Thông thường, bạn muốn liên kết sâu với những người dùng được phân bổ lại, những người mà theo định nghĩa là được phân bổ lại, chưa cài đặt ứng dụng. Ví dụ: bạn đặt một chiến dịch nhằm mang lại những người dùng đã gỡ cài đặt ứng dụng quay lại. Chiến dịch quảng cáo một sản phẩm hoặc dịch vụ và bạn muốn cung cấp cho người dùng nội dung liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quảng cáo.

Điều này được gọi là Liên kết Sâu bị Trì hoãn. Tải trọng dữ liệu chuyển đổi cho Liên kết Sâu bị Trì hoãn đến từ phương thức onConversionDataSuccess.

Liên kết sâu gián tiếp với SRN

Thông số Liên kết sâu được xác định trong các chiến dịch SRN không có sẵn bên ngoài SRN. Điều này bao gồm thông số af_dp, chứa đường dẫn lược đồ trong ứng dụng. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là khi sử dụng Chiến dịch ứng dụng của Google trong Nguồn cấp dữ liệu. Để triển khai liên kết sâu bị trì hoãn, logic bổ sung phải được áp dụng cho các chiến dịch SRN. Sử dụng dữ liệu trong phản hồi onConversionSuccess, chẳng hạn như chiến dịch, bộ quảng cáo, nhóm quảng cáo để chuyển hướng người dùng của bạn theo chương trình.

Dữ liệu chuyển đổi cho liên kết sâu bị trì hoãn với Meta ads

Android iOS
{
   "adset":"Adidas Running Shoes Women",
    "adgroup": null,
   "campaign_id":"6**********",
   "af_status":"Non-organic",
   "retargeting_conversion_type": "none",
   "agency":null,
   "af_sub3":null,
   "af_siteid":null,
   "adset_id":"6**********",
   "is_fb":true,
   "is_first_launch":true,
   "click_time":"2017-07-18 12:55:05",
   "iscache":false,
   "ad_id":"6**********",
   "af_sub1":null,
   "campaign":"running shoes summer collection",
   "is_paid":true,
   "af_sub4":null,
   "adgroup_id":"6**********",
   "is_mobile_data_terms_signed":true,
   "af_channel":"Facebook",
   "af_sub5":null,
   "media_source":"Meta ads",
   "install_time":"2017-07-19 08:06:56.189",
   "af_sub2":null
 }

Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong phản hồi getConversionData, chẳng hạn như chiến dịch, bộ quảng cáo, v.v. để chuyển hướng người dùng của bạn theo cách lập trình và cung cấp cho họ nội dung có liên quan.

 Ví dụ

Ứng dụng này là một ứng dụng Thương mại điện tử chuyên về trang phục thể thao. Một người dùng chưa cài đặt ứng dụng tương tác với quảng cáo và cài đặt ứng dụng. Khi ứng dụng khởi chạy, SDK sẽ trả về dữ liệu chuyển đổi. Nhà phát triển làm cho ứng dụng mở hoạt động (chiến dịch) bộ sưu tập giày chạy bộ mùa hè trong cửa hàng và cung cấp danh mục (bộ quảng cáo) giày chạy bộ dành cho nữ.

Liên kết sâu bị trì hoãn với đường dẫn phân bổ

Có ba cách để liên kết sâu người dùng:

Lược đồ URI

Khi sử dụng Lược đồ URI, đối với cả đường dẫn phân bổ và OneLink, đường dẫn phân bổ và tải trọng sẽ như sau:

Đường dẫn phân bổ

http://app.appsflyer.com/com.appsflyer.nivisampleapp?pid=media_source_name
 &c=campaign_name&af_dp=superapp%3A%2F%2deeplink-activity

OneLink

// short OneLink
 https://dhba.onelink.me/2rAD/71ba577e
 
 //long OneLink
 https://dhba.onelink.me/2rAD?pid=media_source_name&c=campaign_name
 &is_retargeting=true&af_dp=superapp%3A%2F%2deeplink-activity
 

Tải trọng

{
   "af_deeplink": true,
   "campaign": "campaign_name",
   "media_source": "media_source_name",
   "retargeting_conversion_type": "none",
   "adset_id": null,
   "campaign_id": null,
   "orig_cost": "0.0",
   "click_time": "2018-12-30 23:59:09",
   "install_time": "2018-12-30 23:59:39.330",
   "agency": null,
   "cost_cents_USD": "0",
   "adset": "AD_SET_NAME",
   "ad_id": "AD_ID",
   "af_siteid": null,
   "http_referrer": null,
   "af_cpi": null,
   "af_sub5": null,
   "af_sub4": null,
   "af_sub1": null,
   "af_sub3": null,
   "af_sub2": null,
   "af_status": "Non-organic",
   "scheme": "superapp",
   "host": "deeplink_activity"
 }
 • af_deeplink: true - khi thông số này xuất hiện và được đặt thành true, hãy tìm các trường schemehost
 • schemehost - các trường này đến từ thông số af_dp trong đường dẫn phân bổ và cho biết lược đồ và hoạt động mà người dùng sẽ được liên kết sâu

Liên kết chung iOS và liên kết ứng dụng Android

Đây là hai trong số ba cách khác để thực hiện liên kết sâu.

Khi sử dụng liên kết chung hoặc liên kết ứng dụng, OneLink và tải trọng sẽ như sau:

OneLink

// short OneLink
 https://dhba.onelink.me/2rAD/71ba577e
 
 //long OneLink
 https://dhba.onelink.me/2rAD?pid=media_source_name&c=campaign_name
 &is_retargeting=true
 

Tải trọng

{
   "install_time": "2019-01-08 16:24:49.853",
   "cost_cents_USD": "0",
   "campaign": "campaign_name",
   "retargeting_conversion_type": "none",
   "is_first_launch": true,
   "click_time": "2019-01-08 16:24:14.322",
   "af_click_lookback": "7d",
   "orig_cost": "0.0",
   "af_status": "Non-organic",
   "iscache": "true",
   "shortlink": "71ba577e",
   "media_source": "media_source_name",
   "is_retargeting": true
 }
 • Trường shortlink - đây là trường cho biết OneLink cụ thể mang đến người dùng. Trường này giúp nhà phát triển biết cách tiến hành khởi chạy một hoạt động và cung cấp nội dung. Các trường khác như campaign cũng có thể được sử dụng cho mục đích này.

   Quan trọng!

  Trường shortlink không xuất hiện trong tải trọng khi sử dụng OneLink đầy đủ.

  Trong cả hai trường hợp (OneLink rút gọn hoặc đầy đủ), bạn nên thêm thông số tùy chỉnh cho biết hoạt động. Ví dụ &deep_link_activity=shoes_cateogry

 Lưu ý

Chỉ có thể sử dụng các liên kết chung và liên kết ứng dụng với OneLink.

Thu hút lại với SRN

Giống như các chiến dịch Phân bổ lại, khi người dùng được thu hút lại thông qua SRN, dữ liệu chuyển đổi không cho biết đây là chiến dịch thu hút lại. Bạn có thể đặt tên chiến dịch sao cho tên đó biểu thị là chiến dịch thu hút lại.

Thu hút lại bằng các mạng quảng cáo thông thường

Ở đây cũng vậy, tải trọng dữ liệu chuyển đổi không cho biết rằng người dùng đến từ một chiến dịch thu hút lại. Để khắc phục hạn chế này, bạn có thể đặt tên chiến dịch để biểu thị hoạt động thu hút lại.

Thu hút lại bằng liên kết sâu

Một phần chính của việc Thu hút lại là đưa người dùng đến một hoạt động cụ thể. Ví dụ: nếu bạn quảng cáo một số sản phẩm hoặc đợt giảm giá. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ muốn đưa những người dùng nhấp vào quảng cáo đến thẳng hoạt động của ứng dụng cho sản phẩm hoặc đợt giảm giá này.

Để thực hiện, bạn sử dụng Liên kết sâu. Dữ liệu chuyển đổi trong Liên kết sâu thực sự rất quan trọng. Dữ liệu này chứa thông tin cần thiết để nhà phát triển tùy chỉnh trải nghiệm người dùng và đưa họ đến đúng hoạt động.

Thu hút lại: liên kết sâu với SRN

Dữ liệu chuyển đổi không có sẵn khi người dùng được thu hút lại đến từ SRN. Nhà phát triển cần sử dụng các phương thức SRN để có được nó khi khởi chạy ứng dụng.

Thu hút lại: liên kết sâu với mạng quảng cáo

Khi người dùng được thu hút lại và ứng dụng khởi chạy, dữ liệu chuyển đổi sau sẽ có sẵn trong phương thức onAppOpenAttribution:

Đối với cả iOS và Android, khi dùng phiên bản rút gọn của OneLink, dữ liệu chuyển đổi sẽ là một bản đồ có cấu trúc chứa tất cả các thông số trong liên kết:

Ví dụ:

{
   af_dp: "superapp://Deeplink",
   pid: "media_source_name"
   c: "campaign_name",
   link: "https://abcd.onelink.me/12ab/12ab34c"
   is_retargeting: true
 }
 • Nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng các thông số như vậy, như af_dp và tên chiến dịch, để đưa người dùng đến một hoạt động cụ thể và cung cấp nội dung có liên quan.

 Quan trọng!

Chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng phiên bản rút gọn của OneLink. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Một lý do khác để sử dụng phiên bản rút gọn của OneLink là cấu trúc dữ liệu chuyển đổi mà phiên bản đầy đủ trả về. Khi sử dụng phiên bản đầy đủ, dữ liệu chuyển đổi là một bản đồ với một trường duy nhất được gọi là link chứa toàn bộ OneLink đầy đủ.

{
   "link": "https://abcd.onelink.me/12ab?pid=media_source&c=campaign_name&is_retargeting=true&af_dp=superapp%3A%2F%2FDeepLink"
 }
 

Nguồn dữ liệu chuyển đổi thay thế

 • API Push cung cấp tải trọng chuyển đổi chi tiết cho biết đó là phân bổ lại hay thu hút lại. Tải trọng API Push bao gồm một trường được gọi là re_targeting_conversion_type. Trường này cho biết loại chuyển đổi, là phân bổ lại hay thu hút lại. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần hướng dẫn API Push của chúng tôi.
 • Báo cáo Dữ liệu Thô cũng chứa các chỉ số cho loại chuyển đổi. Trong báo cáo dữ liệu thô đối với chuyển đổi nhắm mục tiêu lại, có một cột được gọi là Event Name. Giá trị trong cột này là lượt thu hút lại hoặc phân bổ lại theo loại chuyển đổi.

Ví dụ về thu hút người dùng và phân bổ lại kết hợp

 1. Một người dùng cài đặt ứng dụng của bạn rồi gỡ cài đặt ứng dụng đó. Hành động cài đặt sẽ cho người dùng vào một khung thời gian phân bổ lại. Bạn đặt chiến dịch chuyển đổi người dùng (không nhắm mục tiêu lại) bằng Meta ads. Bạn cũng thiết lập tích hợp AppsFlyer với Meta ads để cho phép nhắm mục tiêu lại.

  Khi vẫn trong khung thời gian phân bổ lại, người dùng sẽ nhìn thấy quảng cáo, nhấp vào quảng cáo đó và cài đặt lại ứng dụng. Theo nhận định của AppsFlyer, người dùng đó là người dùng được phân bổ lại.

  Điều này là do hai yếu tố:
  1. Cấu hình với Meta ads cho phép nhắm mục tiêu lại
  2. Người dùng đang ở trong khung thời gian phân bổ lại

  Trong trường hợp này, tên chiến dịch không biểu thị là phân bổ lại.
 2. Hãy lấy ví dụ tương tự, chỉ là lần này người dùng không ở trong khung thời gian phân bổ lại. Trong trường hợp này, cài đặt là lượt cài đặt không tự nhiên mới.
 3. Hãy xét một ví dụ khác. Bạn đặt chiến dịch nhắm mục tiêu lại trên Meta ads. Một số người dùng xem được chiến dịch và cài đặt ứng dụng. Tuy nhiên, đây là những người dùng cài đặt ứng dụng lần đầu. Những người dùng như vậy không được coi là người dùng được phân bổ lại. Thay vào đó, AppsFlyer coi họ là những người dùng đến từ chiến dịch thu hút người dùng.