Data Locker—raw data delivery

At a glance: Data Locker writes raw-data to an AWS S3 bucket in near-real-time (lag 6 hours.) Data can be written to a bucket provided by AppsFlyer or directly to your bucket.

6133_Data_Locker_-_your_bucket.png

Data Locker

Các tính năng chính của Data locker

 • Ứng dụng: hỗ trợ nhiều ứng dụng được thêm tự động
 • Tính đơn giản: dữ liệu được ghi vào bộ chứa Amazon S3 
 • Độ tin cậy: dữ liệu được lưu trữ trong AWS, đảm bảo tính bền lâu của dữ liệu
 • Tính linh hoạt: chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào 
 • Tính chi tiết: dữ liệu được phân thành các loại báo cáo, ngày và giờ
 • Khả năng tiếp cận: lấy dữ liệu khi cần
 • Tính cập nhật của dữ liệu: độ trễ 6 giờ khi sử dụng hoặc hàng ngày tùy thuộc vào loại báo cáo. Thời gian trễ là như nhau (6 giờ) bất kể múi giờ cụ thể theo ứng dụng. 
 • Quyền sở hữu bộ chứa:
  • Get the data via an AppsFlyer owned bucket. Data retention: 30 days.
  • AppsFlyer writes the data directly to your bucket. Data retention: Controlled by you. 

Báo cáo có sẵn trong Data Locker

UA và nhắm mục tiêu lại
Danh mục Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu* Tự nhiên/Không tự nhiên Là đặc biệt đối với Data Locker
Thu hút người dùng Lượt nhấp Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt nhấp Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt hiển thị Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Nhắm mục tiêu lại Lượt hiển thị Độ trễ 6 giờ Không áp dụng
Thu hút người dùng Lượt cài đặt Độ trễ 6 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Sự kiện trong ứng dụng  Độ trễ 6 giờ Cả hai  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo được phân bổ Hàng ngày+2 Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Doanh thu quảng cáo tự nhiên Hàng ngày+2 Tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Doanh thu quảng cáo nhắm mục tiêu lại Hàng ngày+2 Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Lượt chuyển đổi Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Sự kiện trong Ứng dụng Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Nhắm mục tiêu lại Các phiên Độ trễ 6 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Các phiên Độ trễ 6 giờ Cả hai
Thu hút người dùng Gỡ cài đặt Hàng ngày Không tự nhiên  
Thu hút người dùng Các lượt gỡ cài đặt tự nhiên Hàng ngày Tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại Độ trễ 6 giờ Không tự nhiên  
Lượt cài đặt lại Lượt cài đặt lại tự nhiên Độ trễ 6 giờ Tự nhiên  
Protect360
Loại báo cáo (chủ đề) Tính cập nhật của dữ liệu*
Lượt cài đặt bị chặn Độ trễ 6 giờ
Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn  Độ trễ 6 giờ
Lượt nhấp bị chặn Độ trễ 6 giờ
[FF*] [AG*] Lượt cài đặt hậu phân bổ Hàng ngày
SKAdNetwork
Tần suất cập nhật dữ liệu: Hàng ngày 
Loại báo cáo (chủ đề)
[FF*] Đăng lại
[FF*] Lượt cài đặt
[FF*] Tải về lại
[FF*] Sự kiện trong ứng dụng
Phân bổ trên Cơ sở Người dùng
Tần suất cập nhật dữ liệu: Hàng ngày
Loại báo cáo (chủ đề)
[FF*] Lượt truy cập trang web
[FF*] Sự kiện trên trang web
[FF*] Website-assisted installs
[FF*] Đường dẫn Chuyển đổi
Chú thích viết tắt

* Chú thích viết tắt

[FF] Các trường báo cáo đã được Appsflyer cố định. Các trường này không liên quan đến các trường được chọn để đưa vào báo cáo.

[AG] Tính minh bạch của đại lý không được hỗ trợ.

Độ trễ 6 giờ: Dữ liệu được tách thành các thư mục giờ đến. Đó là giờ mà sự kiện được gửi vào Data Locker. Một số thư mục data Locker được ghi khoảng sáu giờ sau thời gian của sự kiện thực tế đối với các sự kiện theo thời gian thực. Có 24 thư mục cho mỗi giờ trong ngày, từ 0 đến 23 giờ, và một thư mục bổ sung cho dữ liệu đến trễ. Thời gian trễ là như nhau bất kể múi giờ cụ thể theo ứng dụng.

Daily: Reports having a data freshness rate of daily are written to the h=23 folder. These reports are typically available by 10:00-12:00 UTC in the h=23 folder of the preceding day. For example, the report for data generated during Monday is in the Monday H=23 folder. The data is available after 10:00 UTC on Tuesday. 

Hàng ngày+2: Dữ liệu doanh thu quảng cáo có sẵn sau 2 ngày, nghĩa là dữ liệu được tạo vào thứ Hai, sẽ có sẵn trong thư mục H=23 thứ Hai sau 06:00 UTC vào thứ Tư.

Cấu trúc Data Locker

Phân vùng dữ liệu

AppsFlyer tạo ra một người/ứng dụng yêu cầu của AWS (ARN theo thuật ngữ của Amazon) và tạo thông tin đăng nhập cho người/ứng dụng đó. Sau đó, một chính sách được đặt cho phép người/ứng dụng yêu cầu này duyệt và truy xuất tệp tin từ bộ chứa.

Trong bộ chứa, dữ liệu được sắp xếp theo loại báo cáo. Dữ liệu cho một báo cáo nhất định được lưu trữ trong thư mục của nó. 

Thư mục và cấu trúc tệp tin

 • Cấu trúc thư mục là: af-ext-reports/<Thư mục Gốc>/data-locker-hourly/t=<loại sự kiện>/dt=<ngày dạng YYYY-MM-dd>/h=<Giờ h>
  • Thư mục Gốc là Thư mục Gốc xuất hiện trong cửa sổ Thông tin đăng nhập (xem hướng dẫn thiết lập trong phần trước) 
  • Ví dụ: đối với ngày 12 tháng 8 năm 2016, báo cáo xuất hiện trong: s3://af-ext-reports/12345678911-acc-1abc234/data-locker-hourly/t=installs/dt=2016-08-12/
 • Thư mục theo ngày dt=yyyy-mm-dd được chia thành 25 thư mục theo giờ. Các thư mục này đại diện cho giờ đến của sự kiện, mà không phải giờ sự kiện của chính sự kiện đó. Các thư mục được đặt tên là h=0, h=1, h=2, v.v., đến h=23 và h=late. Ví dụ: thư mục h=0 chứa các sự kiện đến trong khoảng thời gian từ 00:00 UTC đến 01:00 UTC, tương tự, thư mục h=20 chứa các sự kiện đến từ 20:00 đến 21:00.
 • Trong mỗi thư mục:

  • Dữ liệu có thể được chia thành nhiều tệp tin để tránh thành các tệp tin lớn. Tên tệp tin là: part-00000, part-00001, part-00002, v.v. Có thể có tới 1000 tệp tin. Chúng tôi có thể tăng số lượng tối đa này trong tương lai mà không cần thông báo trước.

  • Tệp tin cuối cùng cần được ghi là một tệp tin trống có tên _SUCCESS. Tệp tin này là một lá cờ cho biết rằng không còn dữ liệu nào được ghi thêm vào thư mục. Như vậy, không đọc dữ liệu trong một thư mục trước khi xác minh sự tồn tại của tệp tin _SUCCESS. Lưu ý: Cờ _SUCCESS cũng được ghi trong trường hợp không có dữ liệu nào để ghi vào thư mục đó.

 • Thư mục đến trễ

  • Thư mục đến trễ chứa các sự kiện của ngày hôm trước đến sau nửa đêm. Có nghĩa là đến trong khoảng 00:00–02:00 UTC của ngày hôm sau. Ví dụ: người dùng cài đặt một ứng dụng vào thứ Hai lúc 08:00, sự kiện đến vào thứ Ba lúc 01:00. Sự kiện được ghi nhận trong thư mục đến trễ của thứ Hai. 

  • Thư mục cũng chứa cờ _SUCCESS như được mô tả trong phần trước.

  • Dữ liệu trong thư mục đến trễ không được ghi nhận trong bất kỳ thư mục nào khác.

  • Các quy trình tự động sẽ tìm kiếm dữ liệu trong thư mục đến trễ tương tự như dữ liệu của thư mục khác. 

Cấu trúc và định dạng tệp tin

 • Các tệp tin trong Data Locker dựa trên Báo cáo Dữ liệu Thô V5 (xem: Báo cáo Dữ liệu Thô V5).
 • Tệp tin dữ liệu thực tế ở định dạng CSV nhưng không có đuôi mở rộng tệp tin.
 • Các tệp tin báo cáo được nén dưới định dạng .gz.
 • Mỗi tệp tin có một dòng tiêu đề.
 • Các giá trị có dấu phẩy được đặt vào giữa các dấu ngoặc kép `"`, ví dụ `"iPhone6,1"`.

Sử dụng báo cáo làm nguồn dữ liệu

Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ các báo cáo và thêm dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Để trích xuất dữ liệu và thêm nó vào cơ sở dữ liệu, bạn cần biết định dạng báo cáo. Báo cáo Data Locker dựa trên Báo cáo Dữ liệu Thô. Tuy nhiên, định dạng báo cáo sau cùng phụ thuộc vào các trường mà bạn chọn đưa vào.

Some fields are populated with null or are empty. This means that in the context of a given report there is no data to report. In general, null means this field is not populated in the context of a given report and app type. Blank "" means the field is relevant in its context but no data was found to populate it with. 

Múi giờ và tiền tệ

Cài đặt múi giờ và tiền tệ cụ thể theo ứng dụng không ảnh hưởng đến dữ liệu trong Data Locker.

 • Múi giờ: Báo cáo Data Locker sử dụng múi giờ UTC
 • Tiền tệ: Trường event_revenue_usd có đơn vị là USD. 

AppsFlyer AWS bucket vs. Customer AWS Bucket

 Chú ý!

Nếu bạn đang sử dụng giải pháp Bộ chứa AWS Máy khách: 

 • Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của dữ liệu như GDPR và chính sách lưu giữ dữ liệu của mạng quảng cáo/SRN.
 • Don't use the Customer AWS Bucket solution to send data to third parties. 
 • Dữ liệu được ghi vào chủ sở hữu bộ chứa mà bạn chọn như sau:
  • Bộ chứa AWS AppsFlyer
  • Customer AWS bucket
 • Bạn có thể thay đổi lựa chọn chủ sở hữu bộ chứa bất kỳ lúc nào:
  • Move from an AppsFlyer AWS bucket to a Customer AWS bucket in the user interface. The change takes effect within 1 hour. This means we stop writing data to one bucket and start to write data to the newly selected bucket. 
  • If you want to stop using your Customer Bucket, select the AppsFlyer bucket. 
  Bộ chứa AWS AppsFlyer Customer AWS bucket
Tên bộ chứa Do AppsFlyer đặt

Do bạn đặt. Phải có tiền tố af-datalocker-.

Ví dụ: af-datalocker-your-bucket-name

Quyền sở hữu bộ chứa AppsFlyer Customer
Nền tảng lưu trữ được hỗ trợ AWS AWS 
Thông tin đăng nhập để bạn truy cập dữ liệu Có sẵn trong giao diện người dùng Data Locker cho Quản trị viên AppsFlyer không biết đến. Sử dụng thông tin đăng nhập AWS của bạn.
Lưu trữ dữ liệu Data is deleted after 30 days Trách nhiệm của bạn
Yêu cầu xóa dữ liệu Trách nhiệm của AppsFlyer Trách nhiệm của bạn
Bảo mật AppsFlyer controls the bucket. The customer has read access. The customer controls the bucket. AppsFlyer requires GetObject, ListBucket, DeleteObject, PutObject permission to the bucket. The bucket should be dedicated to AppsFlyer use. Don't use it for other purposes.
Dung lượng lưu trữ Do AppsFlyer quản lý Do bạn quản lý

Procedures

Thiết lập Hộp khóa Dữ liệu

Sử dụng quy trình này để thiết lập Data Locker.

Prerequisite for setting up a Customer AWS bucket:

If you are setting up Data Locker using your Customer AWS bucket, meaning a bucket owned by you, you must first complete setting up your AWS S3 bucket.

AppsFlyerAdmin_us-en.png Để thiết lập Data Locker:

 1. Quản trị viên cần thực hiện thiết lập. 
 2. Trong Appsflyer, đi đến Integration (Tích hợp) > Data Locker. 
 3. Chọn phương thức tích hợp Amazon S3. Hãy chọn một trong các phương thức sau
  • Bộ chứa AWS AppsFlyer. Tiếp tục bước 4. 
  • Customer AWS bucket.
   1. Nhập tên bộ chứa AWS của bạn. Không nhập tiền tố af-datalocker-
   2. Nhấp vào Test (Thử nghiệm).
   3. Xác minh rằng không có thông báo lỗi nào hiển thị cho biết rằng đường dẫn bộ chứa không hợp lệ.
 4. Chọn một hoặc nhiều hoặc tất cả các ứng dụng.  Chọn all (tất cả) để tự động đưa vào các ứng dụng bạn thêm vào trong tương lai.
 5. Nhấp vào Apply (Áp dụng). 
 6. [tùy chọn] Nguồn Truyền thông: Chọn một hoặc nhiều Nguồn Truyền thông để đưa vào báo cáo.
  • Default=All (Mặc định=Tất cả). Điều này có nghĩa là các nguồn truyền thông được thêm vào trong tương lai sẽ tự động được thêm vào.
 7. Chọn một hoặc nhiều loại báo cáo.
 8. [tùy chọn] Sự kiện trong ứng dụng: Chọn các sự kiện trong ứng dụng để đưa vào. Nếu bạn có hơn 100 loại sự kiện trong ứng dụng, bạn không thể tìm kiếm chúng. Nhập chính xác tên của sự kiện để chọn. 
  • Default=All (Mặc định=Tất cả). Điều này có nghĩa là các sự kiện trong ứng dụng được thêm vào trong tương lai sẽ tự động được thêm vào.
 9. Nhấp vào Apply (Áp dụng). 
 10. [tùy chọn] Trường (mặc định=Tất cả): Chọn các trường cần đưa vào báo cáo. Lưu ý: Thỉnh thoảng, chúng tôi thêm các trường, hãy cân nhắc điều này trong quá trình nhập dữ liệu.
 11. Nhấp vào Save Configuration (Lưu Cấu hình). Một trong những điều sau đây xảy ra:
  • Nếu bạn đã chọn bộ chứa AWS AppsFLyer:
   • Bộ chứa AWS chuyên dụng được tạo. Thông tin đăng nhập bộ chứa sẽ hiển thị.
   • Có thể truy cập bộ chứa bằng thông tin đăng nhập. Thông tin đăng nhập cung cấp cho bạn quyền truy cập chỉ đọc vào bộ chứa.
  • If you selected Customer AWS bucket:
   • Dữ liệu sẽ bắt đầu được ghi vào bộ chứa AWS của bạn trong vòng 1-2 giờ.

Setup Data Locker—Your AWS S3 bucket

Quy trình trong phần này phải do quản trị viên AWS của bạn thực hiện.

You can delete files from Data Locker 25 or more hours after they were written. Please don't delete them before. 

Thông tin cơ bản cho quản trị viên AWS: 

 • AppsFlyer ghi dữ liệu của bạn vào bộ chứa S3 do bạn sở hữu. Để làm như vậy, cần có những điều sau:
  • Tạo một bộ chứa có tên af-datalocker-mybucket. Tiền tố af-datalocker- là bắt buộc . Hậu tố là văn bản tự do.
 • Chúng tôi đề xuất theo dạng af-datalocker-yyyy-mm-dd-hh-mm-free-text. Trong đó yyyy-mm-dd-hh-mm là ngày và giờ hiện tại, và bạn thêm bất kỳ văn bản nào khác mà bạn muốn như được mô tả trong hình bên dưới.
  Giao diện người dùng trong giao diện điều khiển AWS

  MyBucket.jpg

 • Sau khi tạo bộ chứa, hãy cấp quyền cho AppsFlyer theo quy trình sau đây. 

Để tạo bộ chứa và cấp quyền cho AppsFlyer: 

 1. Đăng nhập vào giao diện điều khiển AWS.
 2. Đi tới dịch vụ S3.
 3. Để tạo bộ chứa:
  1. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
  2. Hoàn thành Bucket name (Tên bộ chứa) như sau: Bắt đầu bằng af-datalocker- và sau đó thêm bất kỳ văn bản nào khác như đã mô tả trước đó.
  3. Nhấp vào Create bucket (Tạo bộ chứa).
 4. Để cấp quyền cho AppsFlyer:
  1. Chọn bộ chứa. 
  2. Đi tới tab Permissions (Quyền). 
  3. Trong phần Bucket policy (Chính sách bộ chứa), hãy nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). 
   Cửa sổ Chính sách bộ chứa mở ra.
  4. Dán đoạn mã sau vào cửa sổ.
   {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
      "Sid": "AF_DataLocker_Direct",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::195229424603:user/product=datalocker__envtype=prod__ns=default"
      },
      "Action": [
       "s3:GetObject",
       "s3:ListBucket",
       "s3:DeleteObject",
       "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket",
       "arn:aws:s3:::af-datalocker-my-bucket/*"
      ]
     }
    ]
   }
   
 5. In the snippet, replace af-data-locker-my-bucket with the bucket name you created.

 6. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

 7. Hoàn thành quy trình Thiết lập Data Locker.

Reset credentials

The admin can reset the AppsFlyer AWS bucket credentials at any time. Note! If you reset the credentials you must update your data import scripts with the updated credentials.

AppsFlyerAdmin_us-en.png To reset the credentials:

 1. Trong Appsflyer, đi đến Integration (Tích hợp) > Data Locker. 
 2. In the Credentials section, click Reset credentials.
  A confirmation window displays.
 3. Click Reset.
 4. Wait (about 20 seconds) until the Credentials successfully reset message displays.
  The updated credentials are available.

Truy xuất dữ liệu

Sử dụng công cụ truy xuất dữ liệu S3 yêu thích của bạn, AWS CLI hoặc một trong những công cụ được mô tả trong các phần tiếp theo.

AWS CLI

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt AWS CLI trên máy tính của bạn.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập vì cần có thông tin này để thực hiện quy trình này. 

Để sử dụng AWS CLI:

 1. Mở thiết bị đầu cuối. Để thực hiện trong Windows, bấm <Windows>+<R>, nhấp vào OK.
  Cửa sổ dòng lệnh mở ra.
 2. Nhập aws configure (cấu hình aws)
 3. Nhập Khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 4. Nhập Mã khóa Bí mật AWS của bạn như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 5. Nhập eu-west-1
 6. Nhấn Enter (Không có)

Sử dụng các lệnh CLI sau đây khi cần thiết.

Trong các lệnh sau, có thể tìm thấy giá trị của {home-folder}

Để liệt kê các thư mục trong bộ chứa của bạn

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/

Liệt kê các tệp tin và thư mục

Có ba loại thư mục trong bộ chứa Data Locker của bạn:

 • Loại Báo cáo t=
 • Ngày dt=
 • Giờ h=

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể cho một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một báo cáo cụ thể, trong một giờ cụ thể của một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17/h=23

Để tải xuống tệp tin cho một ngày cụ thể:

aws s3 cp s3://af-ext-reports/<home-folder>/data-locker-hourly/t=installs/dt=2020-08-01/h=9/part-00000.gz ~/Downloads/

Cyber Duck

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt máy khách Cyber Duck.
 • Trong AppsFlyer, đi tới Data Locker, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập. Bạn sẽ cần thông tin này khi cấu hình cho Cyber Duck. 

Để cấu hình Cyber Duck:

 1. Trong Cyber Duck, nhấp vào Action (Hành động).
 2. Chọn New Bookmark (Dấu trang Mới). Sẽ có cửa sổ mở ra.
 3. Trong trường đầu tiên, (được đánh dấu [1] trong ảnh chụp màn hình tiếp theo), hãy chọn Amazon S3.

  DataDuckSmall2.png

 4. Điền vào các trường như sau:
  • Nickname (Biệt danh): văn bản tự do
  • Server (Máy chủ): s3.amazonaws.com
  • Access Key ID (ID Mã khóa Truy cập): sao chép Mã khóa Truy cập AWS như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppFlyer
  • Secret Access Key (Mã khóa Truy cập Bí mật): sao chép mã khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppsFlyer.
  • Đường dẫn: {Bucket Name}/{Home Folder} Ví dụ: af-ext-reports/1234-abc-ffffffff
 5. Đóng cửa sổ, để đóng, hãy sử dụng dấu X ở góc trên bên phải của cửa sổ.
 6. Chọn kết nối.
  Các thư mục dữ liệu được hiển thị.

Trình duyệt Amazon S3

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt Trình duyệt Amazon S3.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Data Locker, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập vì cần có thông tin này để thực hiện quy trình này. 

Để cấu hình Trình duyệt Amazon S3:

 1. Trong trình duyệt S3, hãy nhấp vào Accounts (Tài khoản) > Add New Account (Thêm Tài khoản Mới).
  Cửa sổ Thêm Tài khoản Mới sẽ mở ra.

  mceclip0.png

 2. Điền vào các trường như sau:
  • Account Name (Tên Tài khoản): văn bản tự do. 
  • Access Key ID (ID Mã khóa Truy cập): sao chép Mã khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập. 
  • Secret Access Key (Mã khóa Truy cập Bí mật): sao chép mã khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
  • Chọn Encrypt Access Keys with a password (Mã hóa Mã khóa Truy cập bằng mật khẩu) và nhập mật khẩu. Ghi lại mật khẩu này.
  • Chọn Use secure transfer (Sử dụng phương thức truyền an toàn). 
 3.  Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 4. Nhấp vào Buckets (Bộ chứa) > Add External Bucket (Thêm Bộ chứa Ngoài).
  Cửa sổ Thêm Bộ chứa Ngoài sẽ mở ra.

  mceclip2.png

 5. Nhập Bucket name (Tên Bộ chứa).Tên Bộ chứa có định dạng sau: {Bucket Name}/{Home Folder}. Các giá trị cần thiết cho tên bộ chứa và thư mục gốc hiện trong cửa sổ thông tin đăng nhập. 
 6. Nhấp vào Add External bucket
  (Thêm Bộ chứa Ngoài).Bộ chứa được tạo và xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của cửa sổ.
  Bây giờ bạn có thể truy cập các tệp tin Data Locker. 

Thông tin bổ sung

Đặc điểm và Hạn chế

Các đặc điểm
Đặc điểm Nhận xét 
Mạng quảng cáo Không dành cho các mạng quảng cáo sử dụng. 
Đại lý Không dành cho các đại lý sử dụng
Múi giờ cụ thể theo ứng dụng Không Áp dụng. Các thư mục Data locker được chia theo giờ bằng giờ UTC. Các sự kiện thực tế chứa thời gian tính theo giờ UTC. Chuyển đổi thời gian sang bất kỳ múi giờ nào khác nếu cần. Bất kể múi giờ của ứng dụng bạn là gì, độ trễ từ khi sự kiện xảy ra cho đến khi sự kiện được ghi nhận trong Data Locker vẫn không đổi; đó là 6 giờ. 
Tiền tệ cụ thể theo ứng dụng  Không được hỗ trợ
Hạn chế về kích thước Không áp dụng
Tính cập nhật của dữ liệu Các tệp tin được cập nhật hàng giờ với độ trễ sáu giờ kể từ thời gian diễn ra sự kiện.
Dữ liệu lịch sử Không được hỗ trợ. Dữ liệu sự kiện được gửi sau khi cấu hình Data Locker. Nếu bạn cần dữ liệu lịch sử, hãy sử dụng API Pull. 
Quyền truy cập của thành viên trong nhóm Các thành viên trong nhóm không thể cấu hình Data Locker. 
Ứng dụng duy nhất/đa ứng dụng Hỗ trợ đa ứng dụng. Data locker ở cấp tài khoản

Cân nhắc của nhà phát triển

Khi chuẩn bị các tập lệnh để tải dữ liệu vào hệ thống của bạn, hãy xem xét những điều sau:

 • Thư mục tạm thời:
  • Trong một số trường hợp sẽ vẫn còn một thư mục tạm thời. Bạn nên bỏ qua thư mục này.  Ví dụ: /data-locker-hourly/t=inapps/dt=2020-11-13/h=2/_temporarary/0/_temporary/.
  • Chỉ sử dụng các thư mục có cờ _SUCCESS trong đó. 
 • Thứ tự các cột trong báo cáo: 
  • Thứ tự của các trường trong báo cáo luôn giống nhau. Khi chúng tôi thêm các trường mới, chúng sẽ được thêm vào bên phải các trường hiện có. Danh sách trường trong giao diện người dùng được sắp xếp theo thứ tự tương ứng.

Xử lý sự cố

 • Dấu hiệu: Không thể truy xuất dữ liệu bằng AWS CLI
 • Thông báo lỗi: Đã xảy ra lỗi (AccessDenied) khi gọi thao tác ListObjectsV2: Truy cập bị Từ chối
 • Nguyên nhân: Thông tin đăng nhập AWS đang được sử dụng không phải là thông tin đăng nhập chính xác cho bộ chứa AppsFlyer. Điều này có thể do trên máy của bạn có nhiều thông tin đăng nhập hoặc thông tin đăng nhập không hợp lệ. 
 • Giải pháp:
  1. Sử dụng một phương thức khác, như Cyber Duck để truy cập bộ chứa, nghĩa là không phải CLI. Thực hiện điều này để xác minh rằng thông tin đăng nhập bạn đang sử dụng vẫn hoạt động bình thường. Nếu bạn có thể kết nối bằng Cyber Duck, điều này cho thấy có vấn đề với bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập. 
  2. Làm mới bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập AWS.
   Ảnh chụp màn hình từ AWS`mceclip0.png 
Bài viết này có hữu ích không?