Báo cáo dữ liệu thô Protect360

Khái quát: Báo cáo dữ liệu thô mô tả lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng bị chặn bởi công cụ Protect360, cũng như từ các Quy tắc Xác thực được thêm vào theo cách thủ công.

Bài viết liên quan: Tổng quanBảng điều khiểnQuy tắc xác thực

Giới thiệu về báo cáo dữ liệu thô của Protect360

Raw data reports:

 • Display data about:
  • Clicks, installs, and in-app events identified as fraudulent by the Protect360 engine.
  • Installs and in-app events identified via Validation Rules.  
 • Include the block reason for each click, install, or in-app event.  
 • Are used by advertisers to reconcile ad network accounts, for optimization, and to adjust attribution dashboards for post-attribution fraud. 
 • Report types and their availability by download, API, and Data Locker (S3 bucket) are described in the sections that follow.

Report types

Protect 360 raw-data report types
Report Mô tả
Lượt cài đặt

Reports include: 

 • Fake installs: Installs identified as fraudulent by the Protect360 engine. These are not attributed to a media source (they are marked as organic).
 • Hijacked installs: Real user installs where attribution is stolen, but Protect360 corrects the attribution.
  • In the Protect360 installs reports, the fraudulent media source is displayed.
  • In the regular installs raw data reports (non-organic and organic), the correct media source is displayed. 
 • Validation Rules: That either blocked the install or blocked the attribution. 
Lượt cài đặt hậu phân bổ

Reports include installs attributed to a media source, but later found to be fraudulent.

Blocked in-app events

Reports include in-app events from:

 • Fake installs: IAEs are blocked.
 • Hijacked installs
  • In the Protect360 in-app events reports, the fraudulent media source is displayed.
  • In the regular in-app events raw data reports, the correct media source is displayed. 
 • In-app events: Identified as fraudulent independent of the original installs.
 • Validation Rules:
  • IAEs from a rule that blocked the install or blocked attribution.
  • IAEs from a rule that blocked the in-app event. 
Post-attribution in-app events

Reports include in-app events:

 • Identified post-attribution.
 • Of installs attributed to a media source, but later found to be fraudulent.
Lượt nhấp Reports include blocked clicks with the block reasons.
Postback lượt cài đặt bị chặn Reports include copies of the rejection postbacks sent to media sources bringing blocked installs.

Các báo cáo hậu phân bổ

 • Báo cáo gian lận dữ liệu thô hậu phân bổ có cấu trúc tương tự như cấu trúc của các báo cáo gian lận bị chặn.
 • Báo cáo hậu phân bổ của tháng hiện tại (theo ngày cài đặt) tiếp tục được cập nhật cho đến ngày thứ bảy của tháng tiếp theo (ngày phát hiện). 
 • Báo cáo dữ liệu thô hậu phân bổ được giới hạn chỉ cho các nhà quảng cáo. Các đại lý cần được cấp quyền để truy cập.
 • Báo cáo chứa các sự kiện gian lận hậu phân bổ được Protect360 xác định và bao gồm tất cả các nguồn truyền thông trong một báo cáo duy nhất.
 • Báo cáo gian lận dữ liệu thô hậu phân bổ có sẵn như sau:

  • Giao diện người dùng bảng điều khiển: giới hạn ở một nguồn đa phương tiện trong một tháng.
  • Pull API (API kéo): chứa tất cả các nguồn đa phương tiện.  (Hạn chế: Chỉ dành cho chủ sở hữu ứng dụng)

Sử dụng báo cáo hậu phân bổ

 • Chọn bất kỳ cài đặt/IAE kết hợp nào và dò phạm vi ngày nếu cần.
 • Đối với các lượt cài đặt/IAE bị đánh cắp, hãy sử dụng trường rejected_reason_value để xác định người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông), có nghĩa là người đóng góp mà lẽ ra ban đầu đã nhận được phân bổ.
  rejected_reason_value được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên. Đánh dấu các trường người đóng góp[1-3] để xem thông tin chi tiết của người đóng góp và đối chiếu.
 • Lưu ý rằng Protect360 thực hiện việc phát hiện hậu phân bổ trong tháng theo lịch của lượt cài đặt và cho đến ngày thứ bảy của tháng tiếp theo. Điều này có nghĩa là, ví dụ, đối với các lượt cài đặt trong tháng 11, Protect360 sẽ kiểm tra gian lận đến ngày 7 tháng 12. 
 • Tốt nhất nên sử dụng API Pull này như sau:
  • Giả sử bạn kéo báo cáo hàng ngày. 
  • Đặt phạm vi ngày cài đặt thành 60 ngày trở về trước kể từ ngày hiện tại.
  • Đặt phạm vi ngày bắt đầu/ngày kết thúc thành ngày trước ngày hiện tại.
   Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được danh sách gian lận hậu phân bổ được phát hiện ngày hôm qua. Nếu bạn không kéo báo cáo trong vài ngày, hãy điều chỉnh phạm vi ngày phát hiện và kéo báo cáo. 

 Ví dụ

Ví dụ A: Trong tháng 12 (ngày cài đặt) 15 lượt cài đặt được phân bổ cho example_media. Vào ngày 3 tháng 1 (ngày phát hiện), Protect360 xác định example_media là kẻ lừa đảo. Do đó, 15 lượt cài đặt được phân bổ cho example_media  được liệt kê vào danh sách gian lận trong báo cáo gian lận hậu phân bổ để chủ sở hữu ứng dụng tiếp tục hành động. 

Ví dụ B: Trong tháng 12, có15 lượt cài đặt được phân bổ cho example_media. Vào ngày 9 tháng 1, Protect360 xác định example_media là kẻ lừa đảo. Trong trường hợp này, Protect360 không thực hiện hành động nào vì kẻ lừa đảo đã được xác định sau tháng kết thúc vào ngày 7 tháng 1. 

Raw data availability by tool type

Tính khả dụng của dữ liệu thô Protect 360 theo loại công cụ
Report Độ mới của dữ liệu API Pull Trang Dữ liệu xuất Hộp khóa dữ liệu
Lượt cài đặt Thời gian thực
Blocked in-app events Thời gian thực
Lượt nhấp Thời gian thực
Postback lượt cài đặt bị chặn Thời gian thực - -
Lượt cài đặt hậu phân bổ

10:00 UTC hàng ngày

✓*
Post-attribution in-app events

10:00 UTC hàng ngày

-

* Hạn chế đối với báo cáo qua Hộp khóa Dữ liệu:

 • Tính minh bạch của đại lý không được hỗ trợ. Có nghĩa là lưu lượng truy cập do đại lý thúc đẩy không chứa tên của nguồn truyền thông gửi lượt cài đặt. 
 • Báo cáo có một bộ các trường duy nhất liên quan đến các báo cáo hộp khóa dữ liệu khác. Không thể thay đổi danh sách này. 

Nhận báo cáo dữ liệu thô

Báo cáo dữ liệu thô có sẵn bằng cách tải xuống, API Pull và Hộp khóa Dữ liệu (bộ chứa S3). Bạn cũng có thể cấp cho đối tác quyền truy cập vào các báo cáo.

Tải xuống

Để tải xuống:

 • Trong bảng điều khiển Protect360, đi đến Raw data reports (Báo cáo dữ liệu thô) > Blocked or Post-attribution (Bị chặn hoặc Hậu phân bổ).
  • Đối với các báo cáo hậu phân bổ, hãy chọn nguồn truyền thông và tháng.

HOẶC

 • Đi đến trang Export Data (Xuất Dữ liệu). 
  Lưu ý: Các báo cáo được tải xuống từ trang Xuất Dữ liệu chứa tất cả các nguồn truyền thông.

API Pull

Để tải xuống các báo cáo dữ liệu thô có sẵn bằng API Pull:

Trước khi bạn bắt đầu:

Bạn cần mã thông báo API Pull. Nhận mã thông báo từ quản trị viên

 1. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).
  Trang Pull API (API Pull) sẽ mở ra.
 2. Trong phần báo cáo gian lận của Protect360, hãy chọn lệnh gọi API Pull cần thiết.
 3. Điền các thông số theo yêu cầu. Bảng sau liệt kê các thông số.
 4. Kéo báo cáo. 
Thông số báo cáo dữ liệu thô API Pull
Tham số Mô tả Định dạng Bắt buộc
app_id  ID ứng dụng như xuất hiện trong AppsFlyer chuỗi
api_token Lấy mã khóa từ Bảng điều khiển. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể truy xuất mã thông báo API. chuỗi
từ

Bắt đầu của phạm vi ngày:

 • Đối với lượt cài đặt, đây là ngày cài đặt.
 • Đối với các sự kiện trong ứng dụng, đây là ngày diễn ra sự kiện.
NĂM-THÁNG-NGÀY
tới

Kết thúc của phạm vi ngày:

 • Đối với lượt cài đặt, đây là ngày cài đặt.
 • Đối với các sự kiện trong ứng dụng, đây là ngày diễn ra sự kiện.
NĂM-THÁNG-NGÀY
event_name

[Tùy chọn đối với gian lận sự kiện trong ứng dụng Hậu phân bổ]

Lọc sự kiện theo sự kiện trong ứng dụng. Giới hạn báo cáo chỉ các sự kiện cụ thể.  Có thể bao gồm một hoặc nhiều sự kiện.

Ví dụ sử dụng: &event_name=af_purchase,af_login

chuỗi

Không

 

additional_fields=rejected_reason_value

[Tùy chọn đối với gian lận sự kiện trong ứng dụng Hậu phân bổ]

rejected_reason_value hiển thị người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông) cho các lượt cài đặt/sự kiện trong ứng dụng bị đánh cắp. Được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên.

chuỗi

Không

ngày bắt đầu

[Tùy chọn đối với lượt cài đặt Hậu phân bổ]

Bắt đầu của phạm vi ngày phát hiện gian lận. (Mặc định là from (từ).) (Được sử dụng trong gian lận cài đặt Hậu phân bổ.) (Được sử dụng trong gian lận cài đặt Hậu phân bổ.)

NĂM-THÁNG-NGÀY Không
ngày kết thúc

[Tùy chọn đối với lượt cài đặt Hậu phân bổ]

Kết thúc của phạm vi ngày phát hiện gian lận. (Mặc định là to (đến).)

NĂM-THÁNG-NGÀY Không

Hộp khóa dữ liệu

Hộp khóa Dữ liệu ghi dữ liệu thô vào một bộ chứa S3 AWS.

Xem danh sách các báo cáo Protect360 có sẵn

Xem hướng dẫn cấu hình Hộp khóa Dữ liệu

Cấu trúc báo cáo Protect360

Báo cáo Protect360 có cấu trúc chung giống như các trường báo cáo thu hút người dùng song song của chúng.

Ngoài các trường báo cáo dữ liệu thô thông thường, báo cáo Protect360 có các trường sau:

 • Lý do bị chặn
 • Lý do phụ bị chặn
 • Giá trị Lý do Bị chặn
 • Quy tắc lý do bị chặn

Lý do chặn Protect360

Các lý do bị chặn ở cấp độ nhấp chuột

Ở cấp độ lượt nhấp, các lượt nhấp bị chặn và quá trình phân bổ bỏ qua chúng.

Lý do bị chặn Mô tả
ip_blacklist Dựa trên danh sách được tạo linh hoạt (chi tiết)
install_store_validation Chênh lệch giữa các giá trị Google Referrer của lượt cài đặt
invalid_fingerprint Chỉ các lượt nhấp S2S: các thông số không hợp lệ do nguồn gửi (đối với Đối sánh xác suất)

Các lý do bị chặn ở cấp độ cài đặt

Ở cấp cài đặt, chúng tôi xác định đủ thông tin tại thời điểm cài đặt để xác định:

 • Lượt cài đặt giả, có nghĩa là người dùng cài đặt ứng dụng không phải là người thật. Trong trường hợp này, hoạt động phân bổ bị chặn hoàn toàn.
 • Đánh cắp phân bổ, trong đó người dùng là thật nhưng hoạt động tương tác là giả mạo. Trong trường hợp này, hoạt động tương tác gian lận bị chặn và phân bổ được chỉ định lại cho mạng quảng cáo đóng góp hợp lệ đầu tiên.

Các bảng sau đây liệt kê các lý do bị chặn cấp cài đặt có thể xảy ra:

Cấp cài đặt: Lý do chặn lượt cài đặt giả
Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
Bot fake_device_parameters Hành vi không phải của con người được phát hiện trong các thông số liên quan đến thiết bị trong quá trình cài đặt ứng dụng
Bot fake_install_parameters Hành vi không phải của con người được phát hiện trong các thông số liên quan đến cài đặt trong quá trình cài đặt ứng dụng
Bot bayesian_network Nhận dạng mạng Bayes của các dạng gian lận
validation_bots invalid_sdk Lượt cài đặt với các phiên bản SDK cũ hoặc không sử dụng - được xác định bởi khách hàng
validation_bots invalid_device_parameters Các kỳ vọng trường thiết bị cụ thể không khớp nhau - được xác định bởi khách hàng
validation_bots invalid_app_version Các lượt cài đặt với các phiên bản ứng dụng cũ hoặc không sử dụng - được xác định bởi khách hàng
validation_bots validation_rules

Các quy tắc trong đó kết quả là các lượt cài đặt bị chặn dựa trên quy tắc xác thực được xác định theo cách thủ công

Cấp cài đặt: Lý do chặn đánh cắp phân bổ
Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả

ctit_anomalies

short_ctit

Lượt cài đặt bị chặn do CTIT ngắn: Do Protect360 xác định

install_hijacking

referrer_hijack

Lần tìm cách đánh cắp bị chặn dựa trên các thông số SDK GooglePlay API và AppsFlyer

install_hijacking

integration_temporarily_blocked

Lượt cài đặt bị chặn vì đối tác (pid) có tỷ lệ gian lận cực cao và điểm bất thường đáng kể trong tất cả lưu lượng truy cập của họ

validation_hijacking

short_ctit

Lượt cài đặt bị chặn do CTIT ngắn: Do khách hàng xác định

validation_hijacking

empty_site_id

Lượt cài đặt bị chặn do ID trang web không được phổ biến. Triển khai quy tắc theo từng giai đoạn 

validation_hijacking

validation_rules

Các quy tắc trong đó kết quả là phân bổ bị chặn dựa trên quy tắc xác thực được xác định theo cách thủ công

Các lý do bị chặn ở cấp cụm

Khi có dạng gian lận bị phát hiện, nguồn gian lận được cho vào danh sách từ chối. Các lượt cài đặt từ nguồn trong danh sách từ chối này bị chặn vì một trong các lý do:

 • Lượt cài đặt giả, có nghĩa là người dùng cài đặt ứng dụng không phải là người thật. Trong trường hợp này, hoạt động phân bổ bị chặn hoàn toàn.
 • Đánh cắp phân bổ, trong đó người dùng là thật nhưng hoạt động tương tác là giả mạo. Trong trường hợp này, hoạt động tương tác gian lận bị chặn và phân bổ được chỉ định lại cho mạng quảng cáo đóng góp hợp lệ đầu tiên.

Các bảng sau đây liệt kê các lý do bị chặn cấp cụm có thể xảy ra:

Cấp cụm: Lý do chặn lượt cài đặt giả
Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
Bot timestamp_anomalies Các bất thường liên quan đến số lần nhấp luồng phân bổ và các nhãn thời gian khác được thu thập từ thiết bị
bot, site_blacklist device_emulators Các lượt cài đặt được tạo trên quy mô lớn bởi các tập lệnh tự động làm việc trong môi trường ảo.
site_blacklist device_farms Tỷ lệ cao của các thiết bị chưa biết (mới)
behavioral_anomalies behavioral_anomalies Hành vi đáng ngờ trong ứng dụng so với dạng hành vi người dùng ứng dụng thông thường
Cấp cụm: Lý do chặn đánh cắp phân bổ
Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
ctit_anomalies, install_hijacking ctit_anomalies Dạng CTIT bất thường theo tiêu chuẩn ứng dụng
click_flood click_flood Khối lượng nhấp chuột cao bất thường trên các phân phối CTIT dài
install_hijacking click_clusters Các lượt nhấp được tạo bởi phần mềm độc hại cấp thiết bị

Các lý do bị chặn ở cấp trong ứng dụng

Các sự kiện trong ứng dụng có thể bị chặn vì những lý do sau:

 • Cài đặt ban đầu được xác định là giả.
 • Vì một quy tắc xác thực xác định.
 • Vì thuật toán của chúng tôi phát hiện gian lận. 

Bảng sau liệt kê các lý do bị chặn cấp trong ứng dụng có thể xảy ra.

Lý do chặn cấp trong ứng dụng
Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
Kế thừa lượt cài đặt Kế thừa lượt cài đặt Lượt cài đặt ban đầu được xác định là giả dựa trên lý do cấp cài đặt hoặc danh sách từ chối
inapps_bots fake_device_parameters Thuật toán AppsFlyer phát hiện gian lận
in_app_store_validation - Receipt validation for in-app purchase fails. 
validation_inapps invalid_event_name Dựa trên quy tắc xác thực được yêu cầu hoặc được xác định thủ công
validation_inapps invalid_event_source Dựa trên quy tắc xác thực được yêu cầu hoặc được xác định thủ công
validation_inapps invalid_event_value Dựa trên quy tắc xác thực được yêu cầu hoặc được xác định thủ công
validation_inapps validation_rules

Dựa trên quy tắc xác thực được xác định theo cách thủ công

Bài viết này có hữu ích không?