Báo cáo dữ liệu thô Protect360

Cao cấp

Khái quát: Báo cáo dữ liệu thô mô tả lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng bị chặn bởi công cụ Protect360, cũng như từ các Quy tắc Xác thực được thêm vào theo cách thủ công.

Giới thiệu về báo cáo dữ liệu thô của Protect360

Báo cáo dữ liệu thô:

 • Hiển thị dữ liệu về:
  • Lượt nhấp, lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng mà công cụ Protect360 xác định là gian lận.
  • Lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được xác định thông qua Quy tắc Xác thực.  
 • Bao gồm lý do chặn cho mỗi lượt nhấp, lượt cài đặt hoặc sự kiện trong ứng dụng.  
 • Được các nhà quảng cáo sử dụng để đối chiếu các tài khoản mạng quảng cáo, để tối ưu hóa và để điều chỉnh bảng điều khiển phân bổ nhằm chống gian lận hậu phân bổ. 
 • Có thể có một số trường bị hạn chế hoặc không khả dụng nếu Quyền riêng tư Nâng cao Hợp nhất (AAP) AppsFlyer.
 • Các loại báo cáo và tính sẵn có theo lượt tải xuống, API và Data Locker (bộ chứa S3) được mô tả trong các phần tiếp theo.
 • Thời gian lưu giữ báo cáo dữ liệu thô lịch sử lên tới 90 ngày, tùy thuộc vào công cụ báo cáo và nguồn gốc dữ liệu thô. 

Loại báo cáo

Các loại báo cáo dữ liệu thô của Protect360

Báo cáo Mô tả
Lượt cài đặt

Các báo cáo bao gồm: 

 • Lượt cài đặt giả mạo: Những lượt cài đặt mà công cụ Protect360 xác định là gian lận. Lượt gỡ cài đặt này sẽ không xuất hiện trong bất kỳ bảng điều khiển hoặc dữ liệu thô nào của AppsFlyer, ngoại trừ bảng điều khiển và dữ liệu thô của Protect360.
 • Lượt cài đặt bị đánh cắp: Người dùng thực cài đặt, trong đó lượt phân bổ bị đánh cắp, nhưng Protect360 điều chỉnh lượt phân bổ.
 • Quy tắc Xác thực: Chặn cài đặt hoặc chặn phân bổ (Protect360 điều chỉnh lượt phân bổ). 
Lượt cài đặt hậu phân bổ

Báo cáo bao gồm lượt cài đặt được phân bổ cho một nguồn truyền thông, nhưng sau đó bị phát hiện là gian lận.Protect360 điều chỉnh lượt phân bổ.

Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn 

Báo cáo bao gồm các sự kiện trong ứng dụng từ:

 • Lượt cài đặt giả mạo: IAE bị chặn.
 • Sự kiện trong ứng dụng: Được xác định là gian lận độc lập với các lượt cài đặt ban đầu.
 • Quy tắc Xác thực:
  • IAE từ một quy tắc đã chặn lượt cài đặt hoặc chặn phân bổ.
  • IAE từ một quy tắc đã chặn sự kiện trong ứng dụng. 
Sự kiện trong ứng dụng hậu phân bổ

Báo cáo bao gồm sự kiện trong ứng dụng:

 • Hậu phân bổ đã xác định.
 • Các lượt cài đặt được phân bổ cho một nguồn truyền thông, nhưng sau đó bị phát hiện là gian lận.
Lượt nhấp Báo cáo bao gồm các lượt nhấp bị chặn với lý do chặn.
Postback lượt cài đặt bị chặn Báo cáo bao gồm bản sao của các yêu cầu đăng lại bị từ chối được gửi đến các nguồn truyền thông mang lại các lượt cài đặt bị chặn.

Các báo cáo hậu phân bổ

 • Báo cáo gian lận dữ liệu thô hậu phân bổ có cấu trúc tương tự như cấu trúc của các báo cáo gian lận bị chặn.
 • Báo cáo hậu phân bổ của tháng hiện tại (theo ngày cài đặt) tiếp tục được cập nhật cho đến ngày thứ bảy của tháng tiếp theo (ngày phát hiện). 
 • Báo cáo dữ liệu thô hậu phân bổ được giới hạn chỉ cho các nhà quảng cáo. Các đại lý cần được cấp quyền để truy cập.
 • Báo cáo chứa các sự kiện gian lận hậu phân bổ được Protect360 xác định và bao gồm tất cả các nguồn truyền thông trong một báo cáo duy nhất. Lưu ý: Nếu không có bất kỳ sự kiện gian lận hậu phân bổ nào được xác định trong phạm vi ngày đã chọn, báo cáo sẽ trả về trống,
 • Báo cáo gian lận dữ liệu thô hậu phân bổ có sẵn như sau:

  • Giao diện người dùng bảng điều khiển: giới hạn ở một nguồn đa phương tiện trong một tháng.
  • Pull API (API kéo): chứa tất cả các nguồn đa phương tiện.  (Hạn chế: Chỉ dành cho chủ sở hữu ứng dụng)

Sử dụng báo cáo hậu phân bổ

 • Chọn bất kỳ cài đặt/IAE kết hợp nào và dò phạm vi ngày nếu cần.
 • Lưu ý rằng Protect360 thực hiện việc phát hiện hậu phân bổ trong tháng theo lịch của lượt cài đặt và cho đến ngày thứ bảy của tháng tiếp theo. Điều này có nghĩa là, ví dụ, đối với các lượt cài đặt trong tháng 11, Protect360 sẽ kiểm tra gian lận đến ngày 7 tháng 12. 
 • Tốt nhất nên sử dụng API Pull này như sau:
  • Giả sử bạn kéo báo cáo hàng ngày. 
  • Đặt phạm vi ngày cài đặt thành 60 ngày trở về trước kể từ ngày hiện tại.
  • Đặt phạm vi ngày bắt đầu/ngày kết thúc thành ngày trước ngày hiện tại.
   Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được danh sách gian lận hậu phân bổ được phát hiện ngày hôm qua. Nếu bạn không kéo báo cáo trong vài ngày, hãy điều chỉnh phạm vi ngày phát hiện và kéo báo cáo. 

Ví dụ:

Ví dụ A: Trong tháng 12 (ngày cài đặt) 15 lượt cài đặt được phân bổ cho example_media. Vào ngày 3 tháng 1 (ngày phát hiện), Protect360 xác định example_media là kẻ lừa đảo. Do đó, 15 lượt cài đặt được phân bổ cho example_media  được liệt kê vào danh sách gian lận trong báo cáo gian lận hậu phân bổ để chủ sở hữu ứng dụng tiếp tục hành động. 

Ví dụ B: Trong tháng 12, có15 lượt cài đặt được phân bổ cho example_media. Vào ngày 9 tháng 1, Protect360 xác định example_media là kẻ lừa đảo. Trong trường hợp này, Protect360 không thực hiện hành động nào vì kẻ lừa đảo đã được xác định sau tháng kết thúc vào ngày 7 tháng 1. 

Tính khả dụng của dữ liệu thô theo loại công cụ

Tính khả dụng của dữ liệu thô Protect 360 theo loại công cụ

Báo cáo Độ mới của dữ liệu API Pull Trang Dữ liệu xuất Hộp khóa dữ liệu
Lượt cài đặt Thời gian thực ✓*
Các sự kiện trong ứng dụng bị chặn  Thời gian thực
Lượt nhấp Thời gian thực
Postback lượt cài đặt bị chặn Thời gian thực - -
Lượt cài đặt hậu phân bổ

10:00 UTC hàng ngày

✓*
Sự kiện trong ứng dụng hậu phân bổ

10:00 UTC hàng ngày

-

* Hạn chế đối với báo cáo qua Hộp khóa Dữ liệu:

 • Tính minh bạch của đại lý không được hỗ trợ. Có nghĩa là lưu lượng truy cập do đại lý thúc đẩy không chứa tên của nguồn truyền thông gửi lượt cài đặt. 
 • Báo cáo có một bộ các trường duy nhất liên quan đến các báo cáo Data Locker khác. Không thể thay đổi danh sách này. 
 • Dữ liệu nhắm mục tiêu lại không có sẵn trong báo cáo Lượt cài đặt; chỉ trong báo cáo Lượt cài đặt hậu phân bổ. 

Nhận báo cáo dữ liệu thô

Báo cáo dữ liệu thô có sẵn bằng cách tải xuống, API Pull và Hộp khóa Dữ liệu (bộ chứa S3). Bạn cũng có thể cấp cho đối tác quyền truy cập vào các báo cáo.

Tải xuống

Để tải xuống:

 1. Trong bảng điều khiển Protect360, đi đến Raw data reports (Báo cáo dữ liệu thô) > Blocked or Post-attribution (Bị chặn hoặc Hậu phân bổ).
  • Đối với các báo cáo hậu phân bổ, hãy chọn nguồn truyền thông và tháng.
 2. Chọn báo cáo Protect360 & Quy tắc Xác thực để tải xuống.

HOẶC

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, hãy chuyển đến mục Export Data (Xuất Dữ liệu). 
 2. Chọn báo cáo Protect360 & Quy tắc Xác thực để tải xuống.

Lưu ý: Các báo cáo được tải xuống từ trang Xuất Dữ liệu chứa tất cả các nguồn truyền thông.

API Pull

Để tải xuống các báo cáo dữ liệu thô có sẵn bằng API Pull:

Trước khi bạn bắt đầu:

Bạn cần mã thông báo API Pull. Nhận token từ admin user

 1. Đi đến Integration > API Access (Tích hợp > Truy cập API).
  Trang Pull API (API Pull) sẽ mở ra.
 2. Trong phần báo cáo gian lận của Protect360, hãy chọn lệnh gọi API Pull cần thiết.
 3. Điền các thông số theo yêu cầu. Bảng sau liệt kê các thông số.
 4. Kéo báo cáo. 

Thông số báo cáo dữ liệu thô API Pull

Tham số Mô tả Định dạng Bắt buộc
app_id  ID ứng dụng như xuất hiện trong AppsFlyer chuỗi
api_token Lấy mã khóa từ Bảng điều khiển. Đi đến Integration > API Access. Chỉ người dùng quản trị mới có thể truy xuất mã thông báo API. chuỗi
từ

Bắt đầu của phạm vi ngày:

 • Đối với lượt cài đặt, đây là ngày cài đặt.
 • Đối với các sự kiện trong ứng dụng, đây là ngày diễn ra sự kiện.
NĂM-THÁNG-NGÀY
tới

Kết thúc của phạm vi ngày:

 • Đối với lượt cài đặt, đây là ngày cài đặt.
 • Đối với các sự kiện trong ứng dụng, đây là ngày diễn ra sự kiện.
NĂM-THÁNG-NGÀY
event_name

[Tùy chọn đối với gian lận sự kiện trong ứng dụng Hậu phân bổ]

Lọc sự kiện theo sự kiện trong ứng dụng. Giới hạn báo cáo chỉ các sự kiện cụ thể.  Có thể bao gồm một hoặc nhiều sự kiện.

Ví dụ sử dụng: &event_name=af_purchase,af_login

chuỗi

Không

 

additional_fields=rejected_reason_value

[Tùy chọn đối với gian lận sự kiện trong ứng dụng Hậu phân bổ]

rejected_reason_value hiển thị người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông) cho các lượt cài đặt/sự kiện trong ứng dụng bị đánh cắp. Được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên.

chuỗi

Không

ngày bắt đầu

[Tùy chọn đối với lượt cài đặt Hậu phân bổ]

Bắt đầu của phạm vi ngày phát hiện gian lận. (Mặc định là from (từ).) (Được sử dụng trong gian lận cài đặt Hậu phân bổ.) (Được sử dụng trong gian lận cài đặt Hậu phân bổ.)

NĂM-THÁNG-NGÀY Không
ngày kết thúc

[Tùy chọn đối với lượt cài đặt Hậu phân bổ]

Kết thúc của phạm vi ngày phát hiện gian lận. (Mặc định là to (đến).)

NĂM-THÁNG-NGÀY Không

Hộp khóa dữ liệu

Hộp khóa Dữ liệu ghi dữ liệu thô vào một bộ chứa S3 AWS.

Xem danh sách các báo cáo Protect360 có sẵn

Xem hướng dẫn cấu hình Hộp khóa Dữ liệu

Cấu trúc báo cáo Protect360

Báo cáo Protect360 có cùng cấu trúc giống như các trường báo cáo thu hút người dùng.

Ngoài các trường báo cáo dữ liệu thô thông thường, báo cáo Protect360 cũng có các trường nhắm mục tiêu lại và lý do bị chặn, như sau:

Lý do bị chặn

Các lý do bị chặn ở cấp độ nhấp chuột

Ở cấp độ lượt nhấp, các lượt nhấp bị chặn và quá trình phân bổ bỏ qua chúng.

Lý do bị chặn Mô tả
ip_blacklist Dựa trên danh sách được tạo linh hoạt (chi tiết)
invalid_fingerprint Chỉ các lượt nhấp S2S: các thông số không hợp lệ do nguồn gửi (đối với Đối sánh xác suất)
click_capping Tỷ lệ gian lận lượt nhấp rất cao được phát hiện từ mạng quảng cáo đó. Tìm hiểu thêm
click_signing Chữ ký trên lượt nhấp không được xác thực. Tìm hiểu thêm
input_validation Tên nguồn truyền thông không hợp lệ

Các lý do bị chặn ở cấp độ cài đặt

Ở cấp cài đặt, chúng tôi xác định đủ thông tin tại thời điểm cài đặt để xác định:

 • Lượt cài đặt giả, có nghĩa là người dùng cài đặt ứng dụng không phải là người thật. Trong trường hợp này, hoạt động phân bổ bị chặn hoàn toàn.
 • Đánh cắp phân bổ, trong đó người dùng là thật nhưng hoạt động tương tác là giả mạo. Trong trường hợp này, hoạt động tương tác gian lận bị chặn và phân bổ được chỉ định lại cho mạng quảng cáo đóng góp hợp lệ đầu tiên.

Các bảng sau đây liệt kê các lý do bị chặn cấp cài đặt có thể xảy ra:

Cấp cài đặt: Lý do chặn lượt cài đặt giả

Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
Bot fake_device_parameters Hành vi không phải của con người được phát hiện trong các thông số liên quan đến thiết bị trong quá trình cài đặt ứng dụng
Bot fake_install_parameters Hành vi không phải của con người được phát hiện trong các thông số liên quan đến cài đặt trong quá trình cài đặt ứng dụng
Bot bayesian_network Nhận dạng mạng Bayes của các dạng gian lận
install_store_validation -

Xác thực nhận lượt cài đặt Apple App Store không thành công

validation_bots invalid_device_parameters Các kỳ vọng trường thiết bị cụ thể không khớp nhau - được xác định bởi khách hàng
validation_bots validation_rules

Các quy tắc trong đó kết quả là các lượt cài đặt bị chặn dựa trên quy tắc xác thực được xác định theo cách thủ công

Cấp cài đặt: Lý do chặn đánh cắp phân bổ

Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả

ctit_anomalies

short_ctit

Lượt cài đặt bị chặn do CTIT ngắn: Do Protect360 xác định

install_hijacking

referrer_hijack

Lần tìm cách đánh cắp bị chặn dựa trên các thông số SDK GooglePlay API và AppsFlyer

install_hijacking

integration_temporarily_blocked

Lượt cài đặt bị chặn vì đối tác (pid) có tỷ lệ gian lận cực cao và điểm bất thường đáng kể trong tất cả lưu lượng truy cập của họ

validation_hijacking

short_ctit

Lượt cài đặt bị chặn do CTIT ngắn: Do khách hàng xác định

validation_hijacking

empty_site_id

Lượt cài đặt bị chặn do ID trang web không được phổ biến. Triển khai quy tắc theo từng giai đoạn 

validation_hijacking

validation_rules

Các quy tắc trong đó kết quả là phân bổ bị chặn dựa trên quy tắc xác thực được xác định theo cách thủ công

Các lý do bị chặn ở cấp cụm

Khi có dạng gian lận bị phát hiện, nguồn gian lận được cho vào danh sách từ chối. Các lượt cài đặt từ nguồn trong danh sách từ chối này bị chặn vì một trong các lý do:

 • Lượt cài đặt giả, có nghĩa là người dùng cài đặt ứng dụng không phải là người thật. Trong trường hợp này, hoạt động phân bổ bị chặn hoàn toàn.
 • Đánh cắp phân bổ, trong đó người dùng là thật nhưng hoạt động tương tác là giả mạo. Trong trường hợp này, hoạt động tương tác gian lận bị chặn và phân bổ được chỉ định lại cho mạng quảng cáo đóng góp hợp lệ đầu tiên.

Các bảng sau đây liệt kê các lý do bị chặn cấp cụm có thể xảy ra:

Cấp cụm: Lý do chặn lượt cài đặt giả

Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
Bot timestamp_anomalies Các bất thường liên quan đến số lần nhấp luồng phân bổ và các nhãn thời gian khác được thu thập từ thiết bị
bot, site_blacklist device_emulators Các lượt cài đặt được tạo trên quy mô lớn bởi các tập lệnh tự động làm việc trong môi trường ảo.
site_blacklist device_farms Tỷ lệ cao của các thiết bị chưa biết (mới)
behavioral_anomalies behavioral_anomalies Hành vi đáng ngờ trong ứng dụng so với dạng hành vi người dùng ứng dụng thông thường

Cấp cụm: Lý do chặn đánh cắp phân bổ

Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
ctit_anomalies, install_hijacking ctit_anomalies Dạng CTIT bất thường theo tiêu chuẩn ứng dụng
click_flood click_flood Khối lượng nhấp chuột cao bất thường trên các phân phối CTIT dài
install_hijacking click_clusters Các lượt nhấp được tạo bởi phần mềm độc hại cấp thiết bị

Các lý do bị chặn ở cấp trong ứng dụng

Các sự kiện trong ứng dụng có thể bị chặn vì những lý do sau:

 • Cài đặt ban đầu được xác định là giả.
 • Vì một quy tắc xác thực xác định.
 • Vì thuật toán của chúng tôi phát hiện gian lận. 

Bảng sau liệt kê các lý do bị chặn cấp trong ứng dụng có thể xảy ra.

Lý do chặn cấp trong ứng dụng

Lý do bị chặn Lý do phụ bị chặn Mô tả
Kế thừa lượt cài đặt Kế thừa lượt cài đặt Lượt cài đặt ban đầu được xác định là giả dựa trên lý do cấp cài đặt hoặc danh sách từ chối
inapps_bots fake_device_parameters Thuật toán AppsFlyer phát hiện gian lận
in_app_store_validation - Không thể Xác thực biên lai để mua hàng trong ứng dụng. 
validation_inapps validation_rules

Dựa trên quy tắc xác thực được xác định theo cách thủ công

Nhắm mục tiêu lại

Dữ liệu thô của Protect360 bao gồm các lượt cài đặt gian lận và các phiên từ các chiến dịch nhắm mục tiêu lại (được gọi tương ứng là phân bổ lại và thu hút lại). Dữ liệu hiển thị bằng cách sử dụng trường tên sự kiện loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại. Chúng sẽ được đánh dấu là:

 • Lượt cài đặt (áp dụng cho tên sự kiện, nhưng không áp dụng cho loại chuyển đổi nhắm mục tiêu lại)
 • Ghi công lại
 • Thu hút lại
 • Lượt cài đặt lại

Dữ liệu thô nhắm mục tiêu lại của Protect360 có sẵn cho các lượt chặn thời gian thực và gian lận được phát hiện hậu phân bổ như sau:

Báo cáo  Xuất dữ liệu API Pull Hộp khóa dữ liệu
Lượt cài đặt ✓* ✓* -
Lượt cài đặt hậu phân bổ
* Dữ liệu thu hút lại không có sẵn

Điều chỉnh phân bổ lượt cài đặt bị đánh cắp

Đối với các lượt cài đặt bị đánh cắp, AppsFlyer chặn phân bổ cho mạng gian lận và thay vào đó phân bổ nguồn người đóng góp hợp pháp sau cùng. 

Đối với các lượt cài đặt bị đánh cắp, hãy sử dụng trường rejected_reason_value để xác định người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông), nghĩa là người đóng góp đáng lẽ đã nhận được phân bổ ban đầu.

 • Thông số rejected_reason_value được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên. Kiểm tra các trường người đóng góp[1-3] nguồn truyền thông/đối tác để xem thông tin chi tiết về người đóng góp và đối chiếu.
 • Nếu các trường người đóng góp không xuất hiện trong báo cáo của bạn, thì bạn có thể thêm các trường này vào từ trang Xuất dữ liệu .

Lưu ý: Khi lượt cài đặt bị đánh cắp bị chặn theo thời gian thực, thì các phân bổ chính xác sẽ hiển thị trong báo cáo và bảng điều khiển AppsFlyer (không chỉ Protect360). Khi lượt cài đặt bị đánh cắp được xác định hậu phân bổ thì các phân bổ chính xác chỉ được hiển thị trong dữ liệu thô của Protect360.