Phân tích ROI

Tính toán ROI thực của chiến dịch với dữ liệu doanh thu và chi phí phân bổ