Phân tích doanh thu

Đo lường doanh thu được tạo ra do mua hàng trong ứng dụng, lượt xem quảng cáo và lượt đăng ký