Chuyển hướng & phân bổ người dùng

Thiết lập truyền thông sở hữu, người dùng liên kết sâu, phân bổ web và PBA