Phân bổ truyền thông sở hữu

Đo lường hành trình của người dùng trên truyền thông sở hữu: lời mời người dùng, quảng cáo chéo, SMS, v.v.