Hướng dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

Khái quát: Các chiến dịch nhắm mục tiêu lại (tiếp thị lại) thúc đẩy người dùng mở và thu hút lại với ứng dụng hoặc khiến những người dùng đã xóa ứng dụng thì giờ cài đặt lại. 

Các nguyên tắc cơ bản về nhắm mục tiêu lại

Nhắm mục tiêu lại cho phân bổ xảy ra khi một người dùng thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại bằng cách nhấp vào đường dẫn nhắm mục tiêu lại cho phân bổ hoặc liên kết sâu. Điều này dẫn đến một trong các sự kiện phân bổ sau: 

 • Thu hút lại: Nếu ứng dụng có trên thiết bị, nguồn truyền thông thúc đẩy người dùng mở ứng dụng sẽ được ghi nhận lượt thu hút lại. 
 • Phân bổ lại (còn gọi là lượt cài đặt lại nhắm mục tiêu lại): Nếu ứng dụng không có trên thiết bị của người dùng (nghĩa là người dùng đã gỡ cài đặt ứng dụng), thì việc thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại sẽ khiến người dùng cài đặt lại và mở ứng dụng. Nếu điều này xảy ra trong khung thời gian phân bổ lại: nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại được ghi có cho phân bổ lại đó. Bài viết liên quan: Lượt cài đặt lại.

  Retargeting_-_Flow__2_.png

Trước khi chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại, hãy xem lại các quy tắc thu hút lại và các trường hợp ví dụ trong các phần tiếp theo, sau đó thiết lập tính năng nhắm mục tiêu lại như được mô tả trong phần quy trình nhắm mục tiêu lại. Để dễ hiểu, bạn nên làm quen với mô hình phân bổ của AppsFlyer và các khung thời gian phân bổ liên quan. 

Quy tắc và khung thời gian thu hút lại

 • Các quy tắc nhắm mục tiêu lại cho phân bổ xác định xem một sự kiện có phải là sự kiện nhắm mục tiêu lại hay không và được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại. 
 • Tương tự như các chiến dịch phân bổ thu hút người dùng, các lượt thu hút lại nhắm mục tiêu lại SRN được API báo cáo và các lượt của nguồn không phải SRN được đường dẫn phân bổ báo cáo.
 • Các quy tắc, dựa trên hành trình của người dùng, bao gồm:
 • Nếu lượt thu hút lại được phân bổ, thì các sự kiện trong ứng dụng trong thời lượng khung thời gian thu hút lại được phân bổ kép. Điều này có nghĩa là lượt thu hút lại được phân bổ cho cả nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại và nguồn truyền thông UA ban đầu nếu được xác định. 

Sơ đồ sau chứa tập hợp các quy tắc thu hút lại. Sử dụng sơ đồ làm hướng dẫn để xác định xem liệu một lượt tương tác với chiến dịch nhắm mục tiêu lại có được coi là một lượt thu hút lại hay không. 

Quy tắc thu hút lại

Retargeting_-_rules__4_.png

Tham chiếu—khung thời gian đưa vào và loại trừ 

Các bảng sau chứa thông tin tham khảo về các khung thời gian liên quan đến nhắm mục tiêu lại cho phân bổ.

Khung thời gian đưa vào

Loại khung thời gian Mô tả

Lượt xem qua

Thời lượng tối đa từ lúc người dùng xem quảng cáo cho đến khi họ mở một ứng dụng. 

Vị trí cấu hình: Đường dẫn phân bổ

Thời lượng:

 • Mặc định: 1 ngày
 • Phạm vi: 1-23 giờ/1-7 ngày

Lưu ý cụ thể về SRN:

Lượt xem hết nhắm mục tiêu lại được DoubleClick và Twitter hỗ trợ.

Xem lại lượt nhấp

Thời lượng tối đa từ lúc người dùng nhấp vào quảng cáo cho đến khi họ mở một ứng dụng. 

Vị trí cấu hình: Đường dẫn phân bổ

Thời lượng :

 • Mặc định: 7 ngày
 • Phạm vi: 1-23 giờ/1-30 ngày

Lưu ý về SRN: Kiểm tra với SRN xem chính sách khung thời gian xem lại cụ thể của họ là gì.

Thu hút lại (Re-engagement)

Hãy cân nhắc những điều sau liên quan đến khung thời gian thu hút lại:

 • Khung thời gian bắt đầu khi người dùng mở ứng dụng lần đầu sau khi thu hút với nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại.
 • Các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ kép cho các nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại và thu hút người dùng trong suốt thời lượng của khung thời gian
 • Thời lượng của khung thời gian này được xác định bằng cài đặt của ứng dụng hoặc SRN.
 • Nếu người dùng tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại khác trong khung thời gian thu hút lại không bị chặn bởi khung thời gian loại trừ thì khung thời gian thu hút lại sẽ kết thúc ngay lập tức và một khung thời gian thu hút lại mới sẽ bắt đầu. 
 • Trong trường hợp phân bổ lại: thời lượng khung thời gian thu hút lại là không giới hạn. Tuy nhiên, khung thời gian này kết thúc trong trường hợp có lượt cài đặt mới, lượt cài đặt lại hoặc do các hạn chế lưu giữ dữ liệu. 

Vị trí đặt: Cài đặt của ứng dụng

 • Mặc định: 30 ngày
 • Phạm vi: 1-23 giờ/1-90 ngày/trọn đời

Lưu ý về SRN: Có thể cấu hình được đối với các SRN

Nếu bạn thay đổi cài đặt khung thời gian, thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các lượt thu hút lại trong tương lai. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các lượt thu hút lại hiện có.

Khung thời gian loại trừ

Loại khung thời gian Mô tả

Thời gian tối thiểu giữa các chuyển đổi thu hút lại

Không ghi nhận lượt thu hút lại trong khung thời gian loại trừ.

Thời gian tối thiểu giữa các chuyển đổi thu hút lại

 • Trong tùy chọn thu hút lại, hệ thống sẽ mở khung thời gian trong đó các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho cả chiến dịch nhắm mục tiêu lại (chính) và UA (phụ).
 • Điều này cho phép đo lường hiệu suất chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
 • Nếu một mạng khác mang đến lượt thu hút lại trong khung thời gian này:
  • [Mặc định] khung thời gian thu hút lại hiện có sẽ bị đóng, một lượt thu hút lại khác được ghi nhận và các sự kiện trong ứng dụng tiếp theo được phân bổ cho lượt thu hút lại gần đây nhất. 
  • Để ngăn chặn điều này, hãy đặt Thời gian tối thiểu giữa các lượt chuyển đổi thu hút lại. Trong trường hợp này, chỉ có thể ghi nhận một lượt thu hút lại tiếp theo sau khi khoảng thời gian tối thiểu đã trôi qua.
 • Cài đặt này không ảnh hưởng trong trường hợp khung thời gian thu hút lại ngắn hơn thời gian của cài đặt này. Ví dụ: Nếu thời gian thu hút lại là 1 ngày và cài đặt này là 4 ngày thì cài đặt này không có ảnh hưởng gì. 
 • Các cài đặt này không ảnh hưởng đến thời gian giữa cài đặt và thu hút lại. 

Vị trí đặt: Trang cài đặt của ứng dụng

Thời lượng:

 • Mặc định: Không
 • Phạm vi: 1-23 giờ/1-30 ngày

Khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu

Không ghi nhận lượt thu hút lại trong khung thời gian loại trừ.

Vị trí đặt: Trang cài đặt của ứng dụng

Thời lượng:

 • Mặc định: Không
 • 0-30 ngày

Lưu ý về SRN: SRN có các quy tắc cụ thể

Ghi công lại

Khung thời gian phân bổ lại ảnh hưởng đến các lượt phân bổ lại nhưng không ảnh hưởng đến các lượt thu hút lại.

Người dùng cài đặt lại trong khung thời gian phân bổ lại sau khi thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại được phân bổ cho các nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại. Bài viết liên quan: Lượt cài đặt lại

Vị trí đặt: Cài đặt của ứng dụng


Quy trình mẫu thực hiện các quy tắc

Retargeting_-_1__1_.png

Danh sách kiểm tra quy tắc thu hút lại cho phân bổ lượt nhấp qua và xem hết
Quy tắc Quy tắc

A

Người dùng đã tương tác với chiến dịch nhắm mục tiêu lại, nghĩa là người dùng đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo được xác định là quảng cáo nhắm mục tiêu lại.

B

Thu hút xảy ra trong khung thời gian xem lại lượt nhấp hoặc xem hết.

C

Người dùng đã không hoạt động lâu hơn khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu.

D

Trong trường hợp đối với các sự kiện trong ứng dụng, chúng diễn ra trong khoảng thời gian thu hút lại.

E

Khoảng thời gian giữa lần thu hút lại trước đó lớn hơn thời gian tối thiểu giữa các lần thu hút lại. 

Các tình huống ví dụ về nhắm mục tiêu lại

Tình huống 1: Mua hàng trước, trong và sau khung thời gian thu hút lại

Hành trình của người dùng:

 • Thu hút với quảng cáo từ mạng Z, cài đặt ứng dụng và mua hàng (A).
 • Tương tác với quảng cáo nhắm mục tiêu lại từ mạng Y, mở ứng dụng và mua hàng (B).
 • Mua hàng (C).

Retargeting_-_1__1_.png

Cột P/S: Chính hoặc Phụ được mô tả trong phân bổ kép các sự kiện nhắm mục tiêu lạiTình huống 2: Nhiều lượt chuyển đổi trong khung thời gian phân bổ thu hút lại

Hành trình của người dùng:

 • Thu hút với quảng cáo từ mạng Z, cài đặt ứng dụng và mua hàng (A).
 • Tương tác với quảng cáo nhắm mục tiêu lại từ mạng Y, mở ứng dụng và mua hàng (B).
 • Mua hàng (C). 

Retargeting_-_2__1_.png

Cột P/S: Chính hoặc Phụ được mô tả trong phân bổ kép các sự kiện nhắm mục tiêu lại

Hoạt động nhắm mục tiêu lại

Thiết lập Nhắm lại mục tiêu

Yêu cầu các tùy chọn cài đặt sau tùy thuộc vào tình huống.

Loại chuyển đổi  SRN Không phải SRN
Thu hút lại (Re-engagement)
 1. Đi đến Settings (Cài đặt) > App settings (Cài đặt của ứng dụng), bật tùy chọn Enable retargeting attribution (Bật phân bổ nhắm mục tiêu lại).
 2. Đối với SRN: Đi đến Integration (Tích hợp) > Integrated partners (Đối tác tích hợp), chọn SRN. Bật tùy chọn Phân bổ thu hút lại.
 1. Đi đến Settings (Cài đặt) > App settings (Cài đặt của ứng dụng), bật tùy chọn Enable retargeting attribution (Bật phân bổ nhắm mục tiêu lại).
 2. Nối thông số nhắm mục tiêu lại vào các đường dẫn phân bổ.
Ghi công lại

Chỉ dành cho Facebook:

 1. Đi đến Settings (Cài đặt) > App settings (Cài đặt của ứng dụng), bật tùy chọn Enable retargeting attribution (Bật phân bổ nhắm mục tiêu lại).
 2. Đi đến Integration (Tích hợp) > Integrated partners (Đối tác tích hợp), chọn Facebook. Bật tùy chọn Reinstall attribution (Phân bổ lượt cài đặt lại).

Các SRN khác

 1. Đi đến Integration (Tích hợp) > Integrated partners (Đối tác tích hợp), chọn SRN. Bật tùy chọn Reinstall attribution (Phân bổ lượt cài đặt lại).
 1. Không cần các tùy chọn cài đặt cụ thể.
 2. Nối thông số nhắm mục tiêu lại vào các đường dẫn phân bổ.


Cài đặt của ứng dụng

Thực hiện quy trình này, mỗi lần cho mỗi ứng dụng, để đo lường lượt chuyển đổi thu hút lại, phân bổ lại Facebook hoặc cả hai. 

Để bật tính năng nhắm mục tiêu lại ứng dụng nhắm mục tiêu lại:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > App Settings (Cài đặt Ứng dụng). 
 2. Bật tùy chọn Enable Retargeting Attribution (Bật phân bổ nhắm mục tiêu lại).
 3. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Cài đặt đối tác

Để thiết lập đối tác nhắm mục tiêu lại không phải SRN:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp). 
 2. Chọn mạng quảng cáo.
 3. Bật Enable retargeting settings (Bật cài đặt nhắm mục tiêu lại). Đối với mạng không phải SRN, việc này sẽ sửa đổi liên kết phân bổ thành URL nhắm mục tiêu lại, bằng cách thêm is_retargeting=true vào liên kết. 
 4. Hãy chọn một trong các mục sau:
  • Sử dụng đường dẫn phân bổ tiêu chuẩn cho các liên kết đơn nền tảng (dành riêng cho ứng dụng).
  • Sử dụng OneLink
   • Nhập URL liên kết sâu, nếu cần (xem hướng dẫn Liên kết sâu).
 5. Sao chép URL được tạo và cung cấp cho mạng quảng cáo để sử dụng với chiến dịch nhắm mục tiêu lại của bạn.
  Lưu ý: URL không tồn tại và không thể lưu được. 

Retargeting Dashboard

RetargetingDashboard_us-en.png

Bảng điều khiển nhắm mục tiêu lại chứa số liệu TLV của những người dùng thu hút với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại mở ứng dụng (thu hút lại) hoặc cài đặt lại ứng dụng, hay còn gọi là phân bổ lại. 

 • Các bộ lọc dữ liệu ở đầu Bảng điều khiển nhắm mục tiêu lại giống với các bộ lọc trong Bảng điều khiển tổng quan. Nếu bạn di chuyển qua các trang, các bộ lọc vẫn duy trì.
 • Sử dụng bộ lọc để chọn dữ liệu hiển thị. Các bộ lọc khả dụng bao gồm nguồn truyền thông, địa lý, v.v. 
 • Tìm kiếm nâng cao chứa các bộ lọc bổ sung: Tên chiến dịch, kênh và đại lý.
 • Nhóm theo để nhóm dữ liệu theo bất kỳ phương diện nào trong số này.

Khi tính năng phân bổ nhắm lại mục tiêu được bật, hãy xem kết quả chiến dịch nhắm lại mục tiêu trong bảng điều khiển Nhắm lại mục tiêu. 

Số liệu dạng tiêu đề nhắm mục tiêu lại
Số liệu SRN Không phải SRN Mô tả
Lượt hiển thị Không áp dụng Y  
Lượt nhấp Không áp dụng Y  
Lượt chuyển đổi Y Y Công thức: Lượt thu hút lại + phân bổ lại
Phân bổ lại Y Y  
Tương tác lại Y Y  
Doanh thu Y Y  

Lượt nhấp chuột nhắm mục tiêu lại

Phân tích chi tiết lượt click hằng ngày trên liên kết nhắm mục tiêu lại trong phạm vi ngày đã cho cụ thể.


Tương tác lại so với Phân bổ lại

Phân tích chi tiết lượt tương tác lại hằng ngày theo người dùng hiện tại so với lượt phân bổ lại bởi người dùng cũ, trong phạm vi ngày đã cho cụ thể.


Báo cáo tổng hợp chiến dịch nhắm mục tiêu lại

mceclip0.png

Sử dụng bảng để so sánh hiệu suất của các nguồn truyền thông, quốc gia, đại lý và kênh. Bạn có thể nhấp vào từng nguồn truyền thông để truy cập sâu nhằm hiển thị dữ liệu cấp độ chiến dịch, cấp độ cài đặt quảng cáo và cấp độ quảng cáo riêng lẻ.

Đối với mỗi hàng, sẽ hiển thị số lượt hiển thị, lượt nhấp, lượt chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi (Lượt chuyển đổi / Lượt nhấp), doanh thu và ARPU. Hiện tại, dữ liệu chi phí cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại không được đưa vào các báo cáo nhắm mục tiêu lại hợp nhất. Do đó, các cột chi phí, ROI và eCPI là N/A (Không áp dụng). Có thể tìm thấy dữ liệu chi phí và ROI cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại trong chế độ xem Báo cáo nhóm người thống nhất.

Các đường dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

 • Liên kết nhắm lại mục tiêu tương tự như liên kết thu hút người dùng thông thường.
 • Tạo đường dẫn cho:
  • Mạng không phải SRN hỗ trợ nhắm mục tiêu lại.
  • Phương tiện truyền thông sở hữu, sử dụng trang quản lý liên kết.
Tham số Mô tả Bắt buộc
is_retargeting Đặt thành: is_retargeting=true
ID quảng cáo

Nếu có thể, hãy gửi ID quảng cáo như IDFA, OAID, IDFV, v.v. Các hạn chế của Mô hình Xác suất đối với các ứng dụng iOS.

Không

Khung thời gian xem lại lượt nhấp nhắm mục tiêu lại

 • Khung thời gian xem lại lượt nhấp nhắm mục tiêu lại cũng hoạt động tương tự với của chiến dịch thu hút người dùng.
 • Khung thời gian này xác định khoảng thời gian tối đa có thể trôi qua từ lúc một người dùng nhấp vào quảng cáo cho đến khi người dùng đó được phân bổ.
 • Khung thời gian xem lại được đặt bằng thông số &af_click_lookback.
 • Tùy chọn cài đặt mặc định là 7 ngày.

Ví dụ:

Để cài đặt thời gian xem lại lượt nhấp chuột qua 14 ngày, hãy thêm thông số sau vào liên kết phân bổ chiến dịch nhắm mục tiêu lại: &af_click_lookback=14d

Không
Bộ định thời xem lại lượt xem hết nhắm mục tiêu lại
 • Khung thời gian xem lại lượt xem hết nhắm mục tiêu lại cũng hoạt động tương tự như của chiến dịch thu hút người dùng.
 • Khung thời gian này xác định khoảng thời gian tối đa có thể trôi qua sau khi một người dùng xem quảng cáo cho đến khi người dùng đó được phân bổ.
 • Thời gian mặc định là 1 ngày.
 • Khung thời gian xem lại được đặt bằng 

af_viewthrough_lookback={time}

Ví dụ:

Để đặt thời gian xem lại lượt xem hết trong 5 giờ, hãy thêm thông số sau vào đường dẫn phân bổ chiến dịch nhắm mục tiêu lại: &af_viewthrough_lookback=5h

Không
Thời gian tương tác lại
 • Có thể đặt khung thời gian thu hút lại trong giao diện người dùng. Điều này sẽ đặt thông số af_reengagement_window vào đường dẫn phân bổ. Thông số này có thể được thêm theo cách thủ công.
 • Thời gian mặc định là 30 ngày. 
 • Các giá trị thời gian tương tác lại sau có sẵn:
 • Giờ: 1- 23 giờ
 • Ngày: 1-90 ngày
 • Trọn đời: Duy trì cho đến khi người dùng gỡ cài đặt hoặc thực hiện thu hút lại khác, ví dụ: af_reengagement_window=lifetime

Ví dụ: af_reengagement_window=60d có nghĩa là các sự kiện được báo cáo trong vòng 60 ngày kể từ ngày thu hút lại được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại.

Không
Các thông số đường dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

Khoảng thời gian xem lại lượt xem hết nhắm mục tiêu lại

https://app.appsflyer.com/id123456789?pid=remerge_int&af_dp=mydeeplink%3A%2F%2F&
clickid={clickid}&af_siteid={publisher}&idfa={device_id_raw}&sha1_idfa={device_id}
&af_sub1={creative_name}&is_retargeting=true&af_reengagement_window=60d

Báo cáo nhắm mục tiêu lại và dữ liệu thô

 • Có sẵn báo cáo nhắm mục tiêu lại, tương tự như báo cáo hợp nhất dữ liệu thô UA, sử dụng các công cụ báo cáo.
 • Các sự kiện và phiên trong ứng dụng nhắm mục tiêu lại được phân bổ kép. 

Báo cáo lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại

 • Báo cáo Chuyển đổi Nhắm lại mục tiêu chứa dữ liệu thô của các lần tương tác lại và phân bổ lại.
 • Một số trường có ý nghĩa khác về ngữ cảnh nhắm mục tiêu lại so với các trường được sử dụng trong báo cáo thu hút người dùng.
Cột 

Mô tả

Tên của sự kiện

 • Việc điền vào trường phụ thuộc vào loại báo cáo.
 • Báo cáo sự kiện trong ứng dụng: Tên sự kiện trong ứng dụng.
 • Báo cáo chuyển đổi nhắm mục tiêu lại: thu hút lại hoặc phân bổ lại. Lưu ý! Trong trường hợp các giá trị của Data Locker như sau:
  • cài đặt có nghĩa là phân bổ lại
  • nhắm mục tiêu lại có nghĩa là thu hút lại

Kiểu tương tác được phân bổ

Loại tương tác lại:

 • Lượt nhấp
 • Lượt hiển thị

Thời gian chạm được phân bổ

Thời gian tương tác nhắm lại mục tiêu

Thời gian cài đặt

Ứng dụng đầu tiên khởi chạy sau khi tương tác lại hoặc phân bổ lại.

Thời gian sự kiện

Thời gian sự kiện xảy ra

AppsFlyer ID

 • Lượt phân bổ lại: ID AppsFlyer mới
 • Tương tác lại: Vẫn giữ nguyên

Đang nhắm mục tiêu lại

TRUE cho lượt chuyển đổi và sự kiện nhắm mục tiêu lại

Là phân bổ chính

TRUE cho lượt chuyển đổi và sự kiện nhắm mục tiêu lại

Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại

Trong tương lai, trường này sẽ bị ngừng hỗ trợ (ngày sẽ được thông báo sau.) Sử dụng conversion_type và campaign_type để xác định ngữ cảnh của lượt chuyển đổi. 

 • Thu hút lại (Re-engagement)
 • Ghi công lại

Loại chuyển đổi

Loại chuyển đổi:

 • Cài đặt
 • Lượt cài đặt lại (1)
 • Thu hút lại 
 • Không xác định (2)

(1) Nếu conversion_type= reinstall và campaign_type=retargeting tương đương với retargeting_conversion_type=re-attribution

(2) Các sự kiện trong ứng dụng/phiên không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào.

Loại chiến dịch

Nguồn mang đến người dùng:

 • UA
 • Tự nhiên
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Không xác định

Xem lại phân bổ

Thời gian xem lại lượt click qua nhắm mục tiêu lại

URL gốc

Chứa một trong những yếu tố sau đây: 

 • Liên kết nhắm lại mục tiêu
 • Dữ liệu liên kết sâu
 • Trống cho các SRN

Trường người đóng góp

Không có sẵn dành cho thu hút lại

Diễn giải các báo cáo dữ liệu thô trong ngữ cảnh nhắm mục tiêu lại

Thông tin bổ sung

Mô hình xác suất

Từ ngày 17 tháng 2 năm 2021, Mô hình Xác suất được hỗ trợ trong nhắm mục tiêu lại. Trong trường hợp phiên bản iOS từ 14.5 trở lên, sẽ áp dụng các hạn chế. Khung thời gian xem lại sử dụng trong Mô hình Xác suất nhắm mục tiêu lại được AppsFlyer đặt ở trạng thái động và phụ thuộc vào hệ điều hành. 

Xác minh rằng các lượt nhấp do máy chủ gửi đến máy chủ sẽ gửi dữ liệu Mô hình Xác suất cần thiết. 

Yêu cầu của ứng dụng

Để chạy chiến dịch nhắm mục tiêu lại, ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau.

 • iOS
  • Ngoài tích hợp AppsFlyer SDK tiêu chuẩn, bạn phải thêm mã bổ sung vào ủy nhiệm hàm ứng dụng, hãy xem bài viết Tích hợp SDK (phần đường dẫn phân bổ). 
  • Đối với iOS 9, mã Mở Ứng dụng Liên kết Chung phải được triển khai. Liên kết chung với iOS 9.

 • Android:

  • Nếu liên kết sâu mở ra một hoạt động khác với hoạt động chính, hãy xem bài viết Tích hợp SDK (phần đường dẫn phân bổ). 

Hạn chế nhắm mục tiêu lại

 • Bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2021, tính năng nhắm mục tiêu lại hỗ trợ Mô hình Xác suất.
 • Dữ liệu chi phí chiến dịch để nhắm mục tiêu lại có sẵn trong các báo cáo Nhóm người ở chế độ xem thống nhất.

Câu hỏi thường gặp

Lượt nhấp nhắm mục tiêu lại: 

 • Lượt nhấp nhắm mục tiêu lại bao gồm tất cả người dùng nhắm mục tiêu lại thu hút với đường dẫn phân bổ của AppsFlyer.
 • Số lượt nhấp từ SRN hoặc từ thông báo đẩy không được tính vào số lượng.
 • Một số lượt nhấp dẫn đến lượt cài đặt mới được tính là thu hút người dùng. Điều này xảy ra khi những người không phải là người dùng hoặc người dùng trước đây sau khi hết khung thời gian phân bổ lại, thu hút với liên kết nhắm mục tiêu lại và cài đặt.

Khi nào thì thời gian tiếp xúc được phân bổ giống với thời gian cài đặt?

 • Khi người dùng liên kết chung hoặc liên kết ứng dụng Android thực hiện liên kết sâu, họ được chuyển hướng về ứng dụng mà không thông qua AppsFlyer trước đó.
 • Khi ứng dụng khởi chạy và SDK báo cáo một lượt tương tác mới, AppsFlyer tái tạo dữ liệu của lượt nhấp bằng cùng dấu thời gian của lượt khởi chạy. Điều này khiến thời gian của lượt tương tác và khởi chạy giống nhau.
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này