Bảng điều khiển nhóm người

Khái quát: Bảng điều khiển nhóm người sẽ nhóm người dùng ứng dụng theo ngày thu hút. Thực hiện phân tích hiệu suất trong vòng đời của người dùng. Sử dụng bảng điều khiển để hiểu rõ hơn về việc sự khác biệt của chiến dịch thay đổi các số liệu của chiến dịch như thế nào. 

Tin tức về nhóm người

Ngày 6 tháng 9 năm 2020: Lựa chọn Nhóm người theo thời gian thực: Chọn giữa thời gian thực với dữ liệu không hoàn chỉnh và tốc độ cập nhật dữ liệu hàng ngày.

Doanh thu theo ngày sau cài đặt được chia ra theo nguồn truyền thông 

FullCohort_us-en.png

Bảng điều khiển nhóm người

To use Cohort, select users from one or more apps and cohort them by conversion date. Cohort metrics like revenue, ROI, and event conversion rates are available. Break the cohort down, for comparison purposes, into dimensions like campaign or media source. Doing so can uncover patterns or changes in performance over user or campaign life-cycles. See Cohort analysis: back to basics and Cohort use cases

Nguyên tắc nhóm người

OV.png
 • Loại nhóm người
  • Thống nhất
   • Hiệu suất kết hợp của các chiến dịch thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại (bao gồm cả chi phí và doanh thu).
   • If an event is attributed to both conversion types, only the retargeting event is included. Meaning, the report is generated using the actual last touch media source. If you are familiar with raw data, it means events where is_primary_attribution=true
  • Thu hút người dùng: dữ liệu về hiệu suất từ các lượt cài đặt (loại trừ các lượt cài đặt lại)
  • Nhắm mục tiêu lại: dữ liệu về hiệu suất từ các lượt phân bổ lại hoặc thu hút lại
 •  Loại xu hướng
  • Hiệu suất vòng đời của người dùng: Người dùng được nhóm theo ngày chuyển đổi. Chức năng này cho phép bạn so sánh hiệu suất sau chuyển đổi của người dùng, bắt đầu từ ngày chuyển đổi, được gọi là ngày nhóm người 0. Nhóm người bỏ qua giờ sự kiện và chỉ sử dụng ngày sự kiện.  Hiển thị tối đa 180 ngày nhóm người. Xu hướng này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của người dùng so với nguồn truyền thông.  
  • KPI theo thời gian phân bổ: Người dùng được nhóm theo thời gian chuyển đổi (ngày). Điều này cho phép bạn đánh giá hiệu suất chiến dịch theo thời gian và xem KPI của chiến dịch liên quan đến thời gian chuyển đổi (ngày).

Ví dụ: Xu hướng hiệu suất vòng đời của người dùng so với KPI theo xu hướng thời gian phân bổ

Trong ví dụ này, cùng một dữ liệu thô được sử dụng để tạo ra hai loại xu hướng nhóm người. Bảng dữ liệu thô chứa các sự kiện phân bổ liên quan đến những người dùng khác nhau A, B, C và D. Người dùng tương tác với cùng một quảng cáo, cài đặt ứng dụng và hậu chuyển đổi đã thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua. Ngày nhóm người 0 là ngày cài đặt.

CohortExample_en-us.jpg

Các số liệu có sẵn

    Hàm
Luôn luôn/ Tùy chọn 

Số liệu

Số đếm cvr (tỷ lệ chuyển đổi) Xếp hạng Tổng Người dùng duy nhất
Số Tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần trăm Số Số
Luôn luôn Người dùng - - - -
Luôn luôn Chi phí - - - -
Luôn luôn eCPI trung bình - - - -
Tùy chọn "event_name"   -
Tùy chọn Doanh thu - - -
Tùy chọn ROAS - - - -
Tùy chọn ROI - - - -
Tùy chọn Phiên (2) - - (1)
Tùy chọn Gỡ cài đặt - - -

(1) Unique sessions returns when aggregation_type=on_day
(2) Retargeting (re-engagement and re-attribution) sessions are available for sessions that occur starting from July 13, 2020. This means that sessions occurring until July 12, 2020, do not display. 

Sử dụng Nhóm người

Thiết lập phân tích

 1. Go to Dashboard > Cohort.
  The Cohort dashboard opens. The conversion date range displays

  mceclip1.png

 2. Đặt thời gian ngày chuyển đổi (thu hút người dùng hoặc thu hút nhắm mục tiêu lại) 1-32 ngày. Dữ liệu liên quan đến các ngày gần đây nhất có thể dẫn đến dữ liệu không hoàn chỉnh được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong biểu đồ và bảng. 
 3. Click Edit Cohort.
  The Cohort setup window opens.

  CohortSetup.jpg

 4. Hoàn thành các trường sau:
  • Cohort type:
   • Thu hút người dùng
   • Nhắm mục tiêu lại
   • Unified: includes events of both user attribution and retargeting conversions. Note: retargeting events take precedence over user acquisition events meaning the report contains events where is_primary_attribution=true
  • Select a Trend type:
   • Hiệu suất vòng đời của người dùng. 
   • KPI theo thời gian phân bổ.
  • Users of the apps: Select one or more apps. Note: Agencies can only select one app.
  • Grouped by: Select one or more dimensions [Default: Media Source]. 
  • Minimum cohort size: Set the minimum cohort size. This avoids cluttering your report with insignificant (small) cohorts. [Default=1]
  • Các trường tùy chọn:
   • Filtered by: Select one or more dimensions to filter by. There are no default filters.
 5. Click Apply changes.
  The report displays.
 6. Để hoàn thành thiết lập nhóm người, hãy hoàn thành một trong các quy trình loại xu hướng sau đây. 
 7. [Tùy chọn] Quản lý báo cáo nhóm người đã lưu.

Kiểu xu hướng—Hiệu suất vòng đời của người dùng

Người dùng được nhóm thành các nhóm người theo ngày sau chuyển đổi. Ngày chuyển đổi được gọi là ngày sau chuyển đổi 0. Tiếp theo là ngày sau chuyển đổi 1, v.v. Số ngày tối đa là 180. 

DaysPost.jpg

 • Select a metric, function, and per user
  Note! Not all combinations of metric, function, and per-user are available. 
  • Metrics: Revenue, Sessions, Uninstalls, ROI, In-app event, ROAS.
  • Hàm: Số liệu được tính bằng các hàm. Danh sách hàm khác nhau tùy thuộc vào số liệu.
   • Sum (Tổng): tổng doanh thu vào một ngày của nhóm người. 
   • Count: count of events. For example, the number of sessions, number of revenue events, number of uninstalls, etc. 
   • Unique users: the unique number of users that performed an event. That means, for example, that if a user opened the app 10 times on a specific day that the result shown will be 1.
   • In-app conversion: conversion rate from install/retargeting to an in-app event. The number of unique users who perform a specific in in-app event for the first time ever divided by the number of unique users in the cohort. For example, the number of [unique] users in a cohort is 100. Of these, 20 perform a specific in-app event for the first time. The In-app conversion rate is 20/100=20%. 
  • Per-user: when selected, the sum or count is divided by the number of app users.
 • Display duration: The number of cohort days to display post-conversion. Day 0 is the conversion day, Day 1 the day following conversion, and so on. Note: The display duration is truncated if the result is a future date.
 • Table or Chart: 
  • Biểu đồ hiển thị top 5/10 được xếp hạng theo số lượng người dùng ứng dụng trong nhóm người. Bất kể phương diện được hiển thị.
  • Bảng hiển thị lên đến 50 hàng. Người dùng, chi phí và ecpi (chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt) trung bình luôn hiển thị bất kể số liệu được chọn là gì.
 • On day or Cumulative:
  • On day (Vào ngày) có nghĩa là giá trị của số liệu chỉ cho ngày đó. 
  • Cumulative means the cumulative or running total of the metric.

Kiểu xu hướng—KPI theo thời gian phân bổ

Người dùng được nhóm thành nhóm người theo thời gian phân bổ(ngày)

KPIdays.jpg

 • Select a metric, function, KPI days, and per user
  Note! Not all combinations of metric, function, and per-user are available. 
  • Metrics: Revenue, Sessions (not available in unified view), Uninstalls, ROI, In-app event, ROAS.
  • Hàm: Số liệu được tính bằng các hàm. Danh sách hàm khác nhau tùy thuộc vào số liệu.
   • Sum (Tổng): tổng doanh thu vào một ngày của nhóm người. 
   • Số đếm
   • Unique users: the unique number of users that performed an event. That means, for example, that if a user opened the app 10 times on a specific day that the result shown will be 1.
   • In-app Conversion: conversion rate from install/retargeting to an in-app event. The number of unique users who perform a specific in-app event for the first time ever divided by the number of unique users in the cohort. For example, the number of [unique] users in a cohort is 100. Of these, 20 perform a specific in-app event for the first time. The In-app Conversion rate is 20/100=20%. 
  • KPI days: Select from Day 0, Day 3, Day 7, etc. Day 0 is the conversion day only. Day 3 means the conversion day and the next three days, a total of four days, likewise, for the remaining days. The KPI value is totaled for the period selected. 
  • Per-user: when selected, the sum or count is divided by the number of app users.
  • Table or Chart: Charts display the top 5 or top 10 ranked by the number of app users in the cohort. This is irrespective of the dimension displayed in the chart. Tables display up to 50 rows.
  • On day: The value only on the cohort Day specified. For example, In the case of Day 7 this means the value on post-conversion day 7.
  • Cumulative where: The combined value of all the days specified in Days. For example, in the case of Day 7, this means the total of the conversion day and the following 7 days. 

Danh sách các phương diện nhóm và lọc

Phương diện nhóm và lọc
Phương diện Nhận xét Nhóm theo Lọc theo
Quảng cáo  
ID Quảng cáo  
Bộ quảng cáo  
ID Bộ quảng cáo  
Đại lý  
Ứng dụng Có liên quan khi báo cáo chứa nhiều ứng dụng x
Kiểu tương tác được phân bổ Giá trị: Lượt nhấp, hiển thị hoặc NA (tự nhiên)
Chiến dịch  
ID Chiến dịch  
Kênh  
Loại chuyển đổi

Giá trị phụ thuộc theo loại nhóm người:

 • Thu hút người dùng: Cài đặt
 • Nhắm mục tiêu lại: Thu hút lại, phân bổ lại
Quốc gia (Địa lý) Dựa trên địa chỉ IP của người dùng
Ngày

Giá trị phụ thuộc theo loại nhóm người:

 • Thu hút người dùng và thống nhất: Ngày ứng dụng được khởi chạy lần đầu.
 • Nhắm mục tiêu lại: Ngày ứng dụng được khởi chạy lần đầu sau khi thu hút lại.
x
Cài đặt App Store

Thích hợp với các ứng dụng triển khai phân bổ nhiều cửa hàng Android. Liên hệ với CSM của bạn để kích hoạt phương diện này. 

Từ khóa

Từ khóa tìm kiếm được đối tác tích hợp cung cấp

Nguồn truyền thông  
Loại Doanh thu

 Thường xuyên, kiếm tiền từ quảng cáo

 x
ID trang  
Thông số phụ 1  

Sử dụng Báo cáo của tôi—Lưu và chọn báo cáo

 • Báo cáo của tôi cho phép bạn lưu cài đặt bảng điều khiển hiện tại để sử dụng trong tương lai. 
 • Chọn một báo cáo đã lưu để hiển thị dữ liệu nhóm người mới nhất sẵn có.
 • Bạn có thể lưu một hoặc nhiều báo cáo.
 • Only you can access your My reports. 
Using My reports
Tính năng

Mô tả

Báo cáo của tôi

MyReports.png

Chọn một báo cáo để hiển thị dữ liệu mới nhất hiện có.

Lưu thay đổi 

Lưu báo cáo. Lưu ý: Báo cáo hiện đang được chọn sẽ bị ghi đè. 

Tùy chọn hành động (Elipse.png)

 

 • Lưu như mới
  • Lưu báo cáo bằng một tên báo cáo khác
  • [Tùy chọn] Đặt báo cáo này thành báo cáo mặc định
 • Rename: Change the report name
 • Set as default: Make the report the default report. When you open Cohort this is the report that displays initially
 • Delete: Delete the report

Dữ liệu không hoàn chỉnh

Sử dụng nút điều khiển Nhóm người theo thời gian thực để chọn chế độ hiển thị dữ liệu:

 • [Mặc định] Thời gian thực:
  • Dữ liệu phân bổ được cập nhật liên tục theo thời gian thực bao gồm cả doanh thu.
  • Ngày phát sinh chi phí cập nhật trung bình 6 lần một ngày cứ sau bốn giờ.
  • Bao gồm dữ liệu không hoàn chỉnh (được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong báo cáo và biểu đồ)
 • Hàng ngày: Dữ liệu được cập nhật hàng ngày và có sẵn vài phút sau nửa đêm. Dữ liệu của các ngày không hoàn chỉnh sẽ không hiển thị. 

Dữ liệu không hoàn chỉnh là gì?

Đối với một ngày nhất định trong phạm vi dữ liệu chuyển đổi, nếu số ngày đã trôi qua kể từ ngày chuyển đổi nhỏ hơn ngày nhóm người, thì ngày nhóm người đó chứa dữ liệu không hoàn chỉnh. Có nghĩa là dữ liệu không hoàn chỉnh xảy ra vào bất kỳ ngày nào khi ngày nhóm người < ngày hiện tại - ngày chuyển đổi.

Xuất nhóm người sang tệp tin CSV

Để xuất báo cáo nhóm người sang tệp tin CSV:

 • Ở phía trên bên phải của cửa sổ báo cáo Nhóm người, nhấp vào Download.png(export [xuất]).
  Tệp tin CSV báo cáo nhóm người được tải xuống.

Thông tin

Nhóm người cho các đại lý

 • Nhà quảng cáo cần cấp cho đại lý quyền để sử dụng Nhóm người. 
  • Để cấp quyền cho một đại lý, nhà quảng cáo:
   • Goes to Configuration > Integrated Partners.
   • Chọn đại lý.
   • Go to the permissions tab, enable Allow access to your retention and cohort reports.
 • Đại lý bị giới hạn lưu lượng truy cập phát sinh của đại lý.

Các trường hợp sử dụng

Tổng doanh thu theo quốc gia

Biểu đồ: Doanh thu tích lũy trên mỗi người dùng

CohortGraph.png

Bảng: Doanh thu mỗi ngày

CohortTable.png

Chuyển đổi sự kiện trong ứng dụng

An advertiser defines an in-app event af_purchase. The cohort chart displays the percentage of app users in the cohort who made a mobile purchase. We can see on day 10 for instance that close to 30% (11.11%+9.71%+7.47%) of the cohort users performed a mobile purchase

.Nhóm người trong ứng dụng

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về Nhóm người
Câu hỏi Câu trả lời
Can I view Apple Search Ads keyword Cost and ROI. Có, bạn có thể.
Apple Search Ads cung cấp cho chúng tôi chi phí cho mỗi từ khóa mỗi ngày được chia ra theo Chiến dịch\Bộ quảng cáo\Quảng cáo. Lưu ý: Không hỗ trợ phân tích theo Địa lý/quốc gia.
Đối với một nguồn truyền thông nhất định, tại sao cùng một tên chiến dịch lại hiển thị nhiều lần
 • Nếu bạn sử dụng một tên chiến dịch với các chiến dịch có ID chiến dịch khác nhau thì tên đó sẽ hiển thị nhiều lần. 
 • Bạn nên phân bổ tên duy nhất ID chiến dịch
 • Khi thay đổi tên chiến dịch, dữ liệu được điều chỉnh theo tên được sử dụng lần cuối cùng.
Tôi có thể xem người dùng tự nhiên không

Người dùng tự nhiên, theo mặc định, được đưa vào trong báo cáo Nhóm người.

Để giới hạn báo cáo Nhóm người chỉ cho người dùng tự nhiên:

 1. Trong Bảng điều khiển Nhóm người, hãy nhấp vào nút Edit cohort (Chỉnh sửa nhóm người).
 2. In the Cohort setup window set Filter by > Media source is Organic:

  cohort_setup_filtered_by_media_source_is_organic.png

 3. Click Apply changes

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm và hạn chế của nhóm người
Đặc điểm Có / Không  Nhận xét 
Mạng quảng cáo truy cập vào Nhóm người Không  
Truy cập đại lý
 • Giới hạn chỉ một ứng dụng 
 • Tài khoản kết hợp không thể truy cập Nhóm người
 • Yêu cầu quyền truy cập đối với từng ứng dụng.
 • Không thể chọn nhiều ứng dụng
 • Không thể truy cập dữ liệu tự nhiên
Tính minh bạch của agency Không  
Múi giờ riêng cho ứng dụng

Ngoại lệ: Trong tất cả các trường hợp sau, AppsFlyer bỏ qua múi giờ riêng cho ứng dụng và sử dụng múi giờ mặc định là UTC +0:

 • Báo cáo nhóm người chứa dữ liệu từ nhiều ứng dụng và các ứng dụng có nhiều múi giờ khác nhau.
 • Tất cả các ứng dụng có cùng múi giờ và múi giờ cho ít nhất một trong số các ứng dụng đã thay đổi trong khoảng thời gian báo cáo nhóm người. Để xác định thời gian báo cáo:
  • Ngày bắt đầu: Ngày đầu tiên trong phạm vi ngày chuyển đổi
  • Ngày kết thúc: Được tính bằng cách thêm số ngày trong thời gian hiển thị vào ngày cuối cùng trong phạm vi ngày chuyển đổi. Ví dụ: Ngày cuối cùng: ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thời gian báo cáo: 30 ngày. Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 1 năm 2019.
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Ngoại lệ: Tất cả các ứng dụng cần sử dụng cùng loại tiền tệ
Điểm hạn chế  
 • Tệp tin tải xuống CSV:
  • Tối đa 10.000 hàng
  • Is not available for the KPI by attribution time trend.
 • Biểu đồ: hiển thị top 5 hoặc top 10 được sắp xếp theo số lượng người dùng trong nhóm
 • Bảng: Hiển thị 50 hàng đầu tiên được sắp xếp theo số lượng người dùng trong nhóm người.
 • Doanh thu: Không bao gồm doanh thu của các lượt cài đặt lại của chiến dịch UA. 
 • Cost: AppsFlyer does not report cost data for keywords that contain uppercase letters in the cohort report or cohort API.
Dữ liệu tự nhiên Đã bao gồm
Dữ liệu không tự nhiên Đã bao gồm
Độ mới của dữ liệu Thời gian thực Thời gian thực có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2020
Dữ liệu lịch sử

Dữ liệu chuyển đổi sớm nhất (cài đặt hoặc nhắm mục tiêu lại) được hỗ trợ: ngày 1 tháng 1 năm 2019

Quyền truy cập của thành viên nhóm  

Cập nhật nhóm người

Cập nhật và thay đổi nhóm người
Cập nhật   

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

Support for partial data indicated by dashes in charts and tables and the suffix partial in downloadable reports

Ngày 14 tháng 7 năm 2020

Tính năng bổ sung: Báo cáo của tôi

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Có sẵn các phiên nhắm mục tiêu lại

 • Có sẵn các phiên nhắm mục tiêu lại diễn ra vào hoặc sau ngày 13 tháng 7 năm 2020. Có nghĩa là thay đổi này không có hiệu lực trở về trước. 
 • Các phiên nhắm mục tiêu lại có sẵn trong chế độ xem Nhóm người có liên quan, nghĩa là nhắm mục tiêu lại và thống nhất. 
 • Trong trường hợp của chế độ xem thống nhất, nếu các phiên được phân bổ cho nguồn truyền thông UA và nhắm mục tiêu lại, thì nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại sẽ được ưu tiên và nguồn truyền thông UA sẽ không được hiển thị. 
 • Tần suất cập nhật dữ liệu: 13:00 hàng ngày theo giờ UTC.
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này