Bảng điều khiển nhóm người

Khái quát: Bảng điều khiển nhóm người sẽ nhóm người dùng ứng dụng theo ngày thu hút. Thực hiện phân tích hiệu suất trong vòng đời của người dùng. Sử dụng bảng điều khiển để hiểu rõ hơn về việc sự khác biệt của chiến dịch thay đổi các số liệu của chiến dịch như thế nào. 

Tin tức về nhóm người

Ngày 11 tháng 1 năm 2021:

 • Hỗ trợ mức độ chi tiết của nhóm người theo giờ
 • Hỗ trợ tính minh bạch của đại lý

Doanh thu theo ngày sau cài đặt được chia ra theo nguồn truyền thông 

Full_cohort_us-en.png

Bảng điều khiển nhóm người

Để sử dụng Nhóm người, hãy chọn người dùng từ một hoặc nhiều ứng dụng và nhóm họ lại theo ngày chuyển đổi. Có sẵn các số liệu nhóm người như doanh thu, ROI và tỷ lệ chuyển đổi sự kiện. Chia nhỏ nhóm người, cho mục đích so sánh, thành các phương diện như chiến dịch hoặc nguồn truyền thông. Điều này có thể giúp biết rõ được các dạng hoặc thay đổi về hiệu suất của người dùng hoặc chu kỳ hoạt động của chiến dịch. Xem Phân tích theo nhóm người: nguyên tắc cơ bản và các trường hợp sử dụng Nhóm người

Nguyên tắc nhóm người

OV.png
 • Loại nhóm người
  • Thống nhất
   • Hiệu suất kết hợp của các chiến dịch thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại (bao gồm cả chi phí và doanh thu).
   • Nếu một sự kiện được phân bổ cho cả hai loại lượt chuyển đổi, thì chỉ sự kiện nhắm mục tiêu lại được bao gồm. Có nghĩa là, báo cáo được tạo bằng cách sử dụng nguồn truyền thông tương tác cuối cùng thực tế. Nếu bạn đã quen với dữ liệu thô, nó có nghĩa là các sự kiện trong đó is_primary_attribution=true
  • Thu hút người dùng: dữ liệu về hiệu suất từ các lượt cài đặt (loại trừ các lượt cài đặt lại)
  • Nhắm mục tiêu lại: dữ liệu về hiệu suất từ các lượt phân bổ lại hoặc thu hút lại
 •  Loại xu hướng
  • Hiệu suất vòng đời của người dùng: Người dùng được nhóm theo ngày chuyển đổi. Chức năng này cho phép bạn so sánh hiệu suất sau chuyển đổi của người dùng, bắt đầu từ ngày chuyển đổi, được gọi là ngày nhóm người 0. Nhóm người bỏ qua giờ sự kiện và chỉ sử dụng ngày sự kiện. Hiển thị tối đa 180 ngày nhóm người. Xu hướng này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của người dùng so với nguồn truyền thông.
  • KPI theo thời gian phân bổ: Người dùng được nhóm theo thời gian chuyển đổi (ngày). Điều này cho phép bạn đánh giá hiệu suất chiến dịch theo thời gian và xem KPI của chiến dịch liên quan đến thời gian chuyển đổi (ngày).
 • Tùy chọn mức độ chi tiết
  Loại mức độ chi tiết  Thời gian cho phép Nhận xét
  Ngày Chọn 1–32 ngày trong số 180 ngày trước đó  
  Giờ Chọn 1–72 giờ trong số 72 giờ trước đó Các số liệu liên quan đến chi phí không có sẵn

Ví dụ: Xu hướng hiệu suất vòng đời của người dùng so với KPI theo xu hướng thời gian phân bổ

Trong ví dụ này, cùng một dữ liệu thô được sử dụng để tạo ra hai loại xu hướng nhóm người. Bảng dữ liệu thô chứa các sự kiện phân bổ liên quan đến những người dùng khác nhau A, B, C và D. Người dùng tương tác với cùng một quảng cáo, cài đặt ứng dụng và hậu chuyển đổi đã thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua. Ngày nhóm người 0 là ngày cài đặt.

CohortExample_en-us.jpg

Các số liệu có sẵn

    Hàm
Luôn luôn/ Tùy chọn 

Số liệu

Số đếm cvr (tỷ lệ chuyển đổi) Xếp hạng Tổng Người dùng duy nhất
Số Tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần trăm Số Số
Luôn luôn Người dùng - - - -
Luôn luôn Chi phí (3) - - - -
Luôn luôn eCPI trung bình - - - -
Tùy chọn "event_name"   -
Tùy chọn Doanh thu - - -
Tùy chọn ROAS (3) - - - -
Tùy chọn ROI (3) - - - -
Tùy chọn Phiên (2) - - (1)
Tùy chọn Lượt gỡ cài đặt (3) - - -

(1) Các phiên độc nhất trả về khi aggregation_type=on_day
(2) Các phiên nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại) có sẵn cho các phiên diễn ra bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2020. Điều này có nghĩa là các phiên diễn ra cho đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 sẽ không được hiển thị. 
(3) Không có sẵn nếu mức độ chi tiết là theo giờ. Được tính toán hàng ngày bằng cách sử dụng thời gian UTC. 

Sử dụng Nhóm người

Thiết lập phân tích

 1. Đi tới Dashboard (Bảng điều khiển) > Cohort (Nhóm người).
  Bảng điều khiển Nhóm người sẽ mở ra. Mức độ chi tiết và phạm vi ngày chuyển đổi được hiển thị.
  mceclip0__1_.png
 2. Chọn mức độ chi tiết [mặc định] Days (Ngày) hoặc Hours (Giờ). 
 3. Đặt khoảng thời gian phân bổ (thu hút người dùng hoặc thu hút nhắm mục tiêu lại). Dữ liệu liên quan đến các ngày gần đây nhất có thể dẫn đến dữ liệu không hoàn chỉnh được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong biểu đồ và bảng. 
 4. Nhấp vào Edit Cohort (Chỉnh sửa Nhóm người).
  Cửa sổ thiết lập Nhóm người sẽ mở ra.

  CohortSetup.jpg

 5. Hoàn thành các trường sau:
  • Loại nhóm người:
   • Thu hút người dùng
   • Nhắm mục tiêu lại
   • Thống nhất: bao gồm các sự kiện trong ứng dụng của cả phân bổ người dùng và phân bổ nhắm mục tiêu lại. Lưu ý: sự kiện nhắm mục tiêu lại được ưu tiên hơn so với sự kiện thu hút người dùng, nghĩa là báo cáo có chứa các sự kiện trong đó is_primary_attribution=true
  • Chọn loại Xu hướng:
   • Hiệu suất vòng đời của người dùng. 
   • KPI theo thời gian phân bổ.
  • Users of the apps (Người dùng ứng dụng): Chọn một hoặc nhiều ứng dụng. Lưu ý: Đại lý chỉ có thể chọn một ứng dụng.
  • Nhóm theo: Chọn một hoặc nhiều phương diện [Mặc định: Nguồn Truyền thông]. 
  • Quy mô nhóm người tối thiểu: Đặt quy mô nhóm người tối thiểu. Điều này tránh làm lộn xộn báo cáo của bạn với các nhóm người (nhỏ) không đáng kể. [Mặc định=1]
  • Các trường tùy chọn:
   • Filtered by (Lọc theo): Chọn một hoặc nhiều phương diện để lọc. Không có bộ lọc mặc định.
 6. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi).
  Báo cáo sẽ hiển thị.
 7. Để hoàn thành thiết lập nhóm người, hãy hoàn thành một trong các quy trình loại xu hướng sau đây. 
 8. [Tùy chọn] Quản lý báo cáo nhóm người đã lưu.

Kiểu xu hướng—Hiệu suất vòng đời của người dùng

Người dùng được nhóm thành các nhóm người theo ngày sau chuyển đổi. Ngày chuyển đổi được gọi là ngày sau chuyển đổi 0. Tiếp theo là ngày sau chuyển đổi 1, v.v. Số ngày tối đa là 180. 

DaysPost.jpg

 • Chọn số liệu, hàm và mỗi người dùngLưu ý:Không phải tất cả các giá trị kết hợp số liệu, hàm và mỗi người dùng đều có sẵn. 
  • Số liệu: Doanh thu, Phiên, Lượt gỡ cài đặt, ROI, Sự kiện trong ứng dụng, ROAS.
  • Hàm: Số liệu được tính bằng các hàm. Danh sách hàm khác nhau tùy thuộc vào số liệu.
   • Sum (Tổng): tổng doanh thu vào một ngày của nhóm người. 
   • Count (Số lượng): số sự kiện. Ví dụ: số phiên, số sự kiện doanh thu, số lượt gỡ cài đặt, v.v. 
   • Unique users (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng duy nhất đã thực hiện một sự kiện. Điều đó có nghĩa là, ví dụ, nếu người dùng mở ứng dụng 10 lần vào một ngày cụ thể thì kết quả hiển thị sẽ là 1.
   • Chuyển đổi trong ứng dụng: tỷ lệ chuyển đổi từ cài đặt/nhắm mục tiêu lại sang sự kiện trong ứng dụng. Số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng lần đầu được chia cho số lượng người dùng duy nhất trong nhóm người. Ví dụ: số người dùng [duy nhất] trong một nhóm người là 100. Trong số này, 20 người lần đầu tiên thực hiện một sự kiện trong ứng dụng cụ thể. Tỷ lệ chuyển đổi trong ứng dụng là 20/100=20%. 
  • Mỗi người dùng: khi được chọn, tổng hoặc số đếm được chia cho số người dùng ứng dụng.
 • Thời gian hiển thị: Số ngày nhóm người hiển thị sau chuyển đổi. Ngày 0 là ngày chuyển đổi, Ngày 1 là ngày sau chuyển đổi, v.v. Lưu ý: Thời gian hiển thị bị rút ngắn nếu kết quả là một ngày trong tương lai.
 • Bảng hoặc Biểu đồ: 
  • Biểu đồ hiển thị top 5/10 được xếp hạng theo số lượng người dùng ứng dụng trong nhóm người. Bất kể phương diện được hiển thị.
  • Bảng hiển thị lên đến 50 hàng. Người dùng, chi phí và ecpi (chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt) trung bình luôn hiển thị bất kể số liệu được chọn là gì.
 • Theo ngày hoặc Tích lũy:
  • On day (Vào ngày) có nghĩa là giá trị của số liệu chỉ cho ngày đó. 
  • Cumulative (Tích lũy) có nghĩa là tổng tích lũy hoặc tổng lũy kế của số liệu. Lưu ý! Trong trường hợp số liệu người dùng duy nhất, thuật ngữ này có nghĩa là số lượng người dùng duy nhất đã thực hiện một sự kiện nhất định cho đến một ngày nhóm người nhất định. Đây không phải là tổng số người dùng duy nhất của những ngày trước đó. 

Kiểu xu hướng—KPI theo thời gian phân bổ

Người dùng được nhóm thành nhóm người theo thời gian phân bổ(ngày)

KPIdays.jpg

 • Chọn số liệu, hàm, ngày KPI và mỗi người dùng
  Lưu ý:Không phải tất cả các giá trị kết hợp số liệu, hàm và mỗi người dùng đều có sẵn. 
  • Số liệu: Doanh thu, Phiên (không có sẵn trong chế độ xem thống nhất), Lượt gỡ cài đặt, ROI, Sự kiện trong ứng dụng, ROAS.
  • Hàm: Số liệu được tính bằng các hàm. Danh sách hàm khác nhau tùy thuộc vào số liệu.
   • Sum (Tổng): tổng doanh thu vào một ngày của nhóm người. 
   • Số đếm
   • Unique users (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng duy nhất đã thực hiện một sự kiện. Điều đó có nghĩa là, ví dụ, nếu người dùng mở ứng dụng 10 lần vào một ngày cụ thể thì kết quả hiển thị sẽ là 1.
   • Chuyển đổi trong ứng dụng: tỷ lệ chuyển đổi từ cài đặt/nhắm mục tiêu lại sang sự kiện trong ứng dụng. Số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng lần đầu được chia cho số lượng người dùng duy nhất trong nhóm người. Ví dụ: số người dùng [duy nhất] trong một nhóm người là 100. Trong số này, 20 người lần đầu tiên thực hiện một sự kiện trong ứng dụng cụ thể. Tỷ lệ chuyển đổi trong ứng dụng là 20/100=20%. 
  • Ngày KPI: Chọn từ Ngày 0, Ngày 3, Ngày 7, v.v ... Ngày 0 chỉ được là ngày chuyển đổi. Ngày 3 có nghĩa là ngày chuyển đổi và ba ngày tiếp theo, tổng cộng là bốn ngày, tương tự, cho các ngày còn lại. Giá trị KPI được tính tổng cho khoảng thời gian được chọn. 
  • Mỗi người dùng: khi được chọn, tổng hoặc số đếm được chia cho số người dùng ứng dụng.
  • Bảng hoặc Biểu đồ: Biểu đồ hiển thị top 5 hoặc top 10 được xếp hạng theo số lượng người dùng ứng dụng trong nhóm người. Ở đây không tính đến phương diện được hiển thị trong biểu đồ. Bảng hiển thị lên đến 50 hàng.
  • Vào ngày: Giá trị chỉ vào Ngày nhóm người được chỉ định. Ví dụ: Trong trường hợp của Ngày 7, điều này có nghĩa là giá trị vào ngày 7 sau chuyển đổi.
  • Tích lũy trong đó: Giá trị kết hợp của tất cả các ngày được chỉ định trong Ngày. Ví dụ: trong trường hợp của Ngày 7, điều này có nghĩa là tổng số ngày chuyển đổi và 7 ngày tiếp theo.  Lưu ý! Trong bối cảnh của người dùng độc nhất, nó có nghĩa là số lượng người dùng tích lũy độc nhất.

Danh sách các phương diện nhóm và lọc

Phương diện nhóm và lọc
Phương diện Nhận xét Nhóm theo Lọc theo
Quảng cáo  
ID Quảng cáo  
Bộ quảng cáo  
ID Bộ quảng cáo  
Đại lý  
Ứng dụng Có liên quan khi báo cáo chứa nhiều ứng dụng x
Kiểu tương tác được phân bổ Giá trị: Lượt nhấp, hiển thị hoặc NA (tự nhiên)
Chiến dịch  
ID Chiến dịch  
Kênh  
Loại chuyển đổi

Giá trị phụ thuộc theo loại nhóm người:

 • Thu hút người dùng: Cài đặt
 • Nhắm mục tiêu lại: Thu hút lại, phân bổ lại
Quốc gia (Địa lý) Dựa trên địa chỉ IP của người dùng

Thời gian: trong trường hợp mức độ chi tiết theo Ngày, thì là ngày và trong trường hợp mức độ chi tiết theo giờ thì là giờ trong ngày. 

Giá trị phụ thuộc theo loại nhóm người:

 • Thu hút người dùng và thống nhất: Thời gian ứng dụng được khởi chạy lần đầu.
 • Nhắm mục tiêu lại: Thời gian ứng dụng được khởi chạy lần đầu sau khi thu hút lại.

 

x
Cài đặt App Store

Thích hợp với các ứng dụng triển khai phân bổ nhiều cửa hàng Android. Liên hệ với CSM của bạn để kích hoạt phương diện này. 

Từ khóa

Từ khóa tìm kiếm được đối tác tích hợp cung cấp

Nguồn truyền thông  
Loại Doanh thu

 Thường xuyên, kiếm tiền từ quảng cáo

 x
ID trang  
Thông số phụ 1  

Sử dụng Báo cáo của tôi—Lưu và chọn báo cáo

 • Báo cáo của tôi cho phép bạn lưu cài đặt bảng điều khiển hiện tại để sử dụng trong tương lai. 
 • Chọn một báo cáo đã lưu để hiển thị dữ liệu nhóm người mới nhất sẵn có.
 • Bạn có thể lưu một hoặc nhiều báo cáo.
 • Chỉ bạn mới có thể truy cập My reports (Báo cáo của tôi). 
Sử dụng My reports
Tính năng

Mô tả

Báo cáo của tôi

MyReports.png

Chọn một báo cáo để hiển thị dữ liệu mới nhất hiện có.

Lưu thay đổi 

Lưu báo cáo. Lưu ý: Báo cáo hiện đang được chọn sẽ bị ghi đè. 

Tùy chọn hành động (Elipse.png)

 

 • Lưu như mới
  • Lưu báo cáo bằng một tên báo cáo khác
  • [Tùy chọn] Đặt báo cáo này thành báo cáo mặc định
 • Rename (Đặt làm mặc định): Thay đổi tên báo cáo
 • Set as default (Đặt làm mặc định): Đặt báo cáo làm báo cáo mặc định. Khi bạn mở Nhóm người, đây là báo cáo hiển thị ban đầu
 • Delete: Xóa báo cáo

Dữ liệu không hoàn chỉnh

Sử dụng nút điều khiển Nhóm người theo thời gian thực để chọn chế độ hiển thị dữ liệu:

 • [Mặc định] Thời gian thực:
  • Dữ liệu phân bổ được cập nhật liên tục theo thời gian thực bao gồm cả doanh thu.
  • Dữ liệu chi phí cập nhật trung bình 6 lần một ngày sau mỗi bốn giờ.
  • Bao gồm dữ liệu không hoàn chỉnh (được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong báo cáo và biểu đồ)
 • Hàng ngày: Dữ liệu được cập nhật hàng ngày và có sẵn vài phút sau nửa đêm. Dữ liệu của các ngày không hoàn chỉnh sẽ không hiển thị. 

Dữ liệu không hoàn chỉnh là gì?

Đối với một ngày nhất định trong phạm vi dữ liệu chuyển đổi, nếu số ngày đã trôi qua kể từ ngày chuyển đổi nhỏ hơn ngày nhóm người, thì ngày nhóm người đó chứa dữ liệu không hoàn chỉnh. Có nghĩa là dữ liệu không hoàn chỉnh xảy ra vào bất kỳ ngày nào khi ngày nhóm người < ngày hiện tại - ngày chuyển đổi.

Xuất nhóm người sang tệp tin CSV

Để xuất báo cáo nhóm người sang tệp tin CSV:

 • Ở phía trên bên phải của cửa sổ báo cáo Nhóm người, nhấp vào Download.png(export [xuất]).
  Tệp tin CSV báo cáo nhóm người được tải xuống.

Thông tin

Nhóm người cho các đại lý

 • Nhà quảng cáo cần cấp cho đại lý quyền để sử dụng Nhóm người. 
  • Để cấp quyền cho một đại lý, nhà quảng cáo:
   • Đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp).
   • Chọn đại lý.
   • Chuyển đến tab quyền, bật Allow access to your retention and cohort reports (Cho phép truy cập vào báo cáo giữ lại người dùng và nhóm người của bạn).
 • Đại lý bị giới hạn lưu lượng truy cập phát sinh của đại lý.

Các trường hợp sử dụng

Tổng doanh thu theo quốc gia

Biểu đồ: Doanh thu tích lũy trên mỗi người dùng

CohortGraph.png

Bảng: Doanh thu mỗi ngày

CohortTable.png

Chuyển đổi sự kiện trong ứng dụng

Nhà quảng cáo định nghĩa một sự kiện trong ứng dụng af_purchase. Biểu đồ nhóm người hiển thị tỷ lệ phần trăm người dùng ứng dụng trong nhóm người đã mua hàng trên thiết bị di động. Ví dụ: chúng ta có thể thấy vào ngày 10 có gần 30% (11,11%+9.71%+7,47%) trong số những người dùng thuộc nhóm người đã thực hiện mua hàng trên thiết bị di động

.Nhóm người trong ứng dụng

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về Nhóm người
Câu hỏi Câu trả lời
Tôi có thể xem Chi phí và ROI của từ khóa trên Apple Search Ads không? Có, bạn có thể.
Apple Search Ads cung cấp cho chúng tôi chi phí cho mỗi từ khóa mỗi ngày được chia ra theo Chiến dịch/Bộ quảng cáo/Quảng cáo. Lưu ý: Không hỗ trợ phân tích theo Địa lý/quốc gia.
Đối với một nguồn truyền thông nhất định, tại sao cùng một tên chiến dịch lại hiển thị nhiều lần?
 • Nếu bạn sử dụng một tên chiến dịch với các chiến dịch có ID chiến dịch khác nhau thì tên đó sẽ hiển thị nhiều lần. 
 • Bạn nên phân bổ tên duy nhất ID chiến dịch
 • Khi thay đổi tên chiến dịch, dữ liệu được điều chỉnh theo tên được sử dụng lần cuối cùng.
Tôi có thể xem người dùng Tự nhiên không?

Người dùng tự nhiên, theo mặc định, được đưa vào trong báo cáo Nhóm người.

Để giới hạn báo cáo Nhóm người chỉ cho người dùng tự nhiên:

 1. Trong Bảng điều khiển Nhóm người, hãy nhấp vào nút Edit cohort (Chỉnh sửa nhóm người).
 2. Trong cửa sổ thiết lập Nhóm người, hãy đặt Filter by (Lọc theo) > Media source (Nguồn truyền thông) là Organic (Tự nhiên):

  cohort_setup_filtered_by_media_source_is_organic.png

 3. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi)

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm và hạn chế của nhóm người
Đặc điểm Có / Không  Nhận xét 
Mạng quảng cáo truy cập vào Nhóm người Không  
Truy cập đại lý
 • Giới hạn chỉ một ứng dụng 
 • Tài khoản kết hợp không thể truy cập Nhóm người
 • Yêu cầu quyền truy cập đối với từng ứng dụng.
 • Không thể chọn nhiều ứng dụng
 • Không thể truy cập dữ liệu tự nhiên
Tính minh bạch của agency Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2021
Múi giờ riêng cho ứng dụng

Ngoại lệ: Trong tất cả các trường hợp sau, AppsFlyer bỏ qua múi giờ riêng cho ứng dụng và sử dụng múi giờ mặc định là UTC +0:

 • Báo cáo nhóm người chứa dữ liệu từ nhiều ứng dụng và các ứng dụng có nhiều múi giờ khác nhau.
 • Tất cả các ứng dụng có cùng múi giờ và múi giờ cho ít nhất một trong số các ứng dụng đã thay đổi trong khoảng thời gian báo cáo nhóm người. Để xác định thời gian báo cáo:
  • Ngày bắt đầu: Ngày đầu tiên trong phạm vi ngày chuyển đổi
  • Ngày kết thúc: Được tính bằng cách thêm số ngày trong thời gian hiển thị vào ngày cuối cùng trong phạm vi ngày chuyển đổi. Ví dụ: Ngày cuối cùng: ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thời gian báo cáo: 30 ngày. Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 1 năm 2019.
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Ngoại lệ: Tất cả các ứng dụng cần sử dụng cùng loại tiền tệ
Điểm hạn chế  
 • Tệp tin tải xuống CSV:
  • Tối đa 10.000 hàng
  • Không khả dụng cho KPI theo xu hướng thời gian phân bổ.
 • Biểu đồ: hiển thị top 5 hoặc top 10 được sắp xếp theo số lượng người dùng trong nhóm
 • Bảng: Hiển thị 50 hàng đầu tiên được sắp xếp theo số lượng người dùng trong nhóm người.
 • Doanh thu: Không bao gồm doanh thu của các lượt cài đặt lại của chiến dịch UA. 
 • Chi phí: AppsFlyer không báo cáo dữ liệu chi phí cho các từ khóa chứa chữ hoa trong báo cáo nhóm người hoặc API nhóm người.
Dữ liệu tự nhiên Đã bao gồm
Dữ liệu không tự nhiên Đã bao gồm
Độ mới của dữ liệu Thời gian thực

Thời gian thực. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2020. 

Số liệu chi phí và lượt gỡ cài đặt cập nhật Hàng ngày. Số lượt gỡ cài đặt được tính một lần mỗi ngày bằng đồng hồ UTC.   

Dữ liệu lịch sử

Dữ liệu chuyển đổi sớm nhất (cài đặt hoặc nhắm mục tiêu lại) được hỗ trợ: ngày 1 tháng 1 năm 2019

Quyền truy cập của thành viên nhóm  

Cập nhật nhóm người

Cập nhật và thay đổi nhóm người
Cập nhật   

Ngày 01 tháng 01 năm 2021

Mức độ chi tiết: Hỗ trợ mức độ chi tiết theo giờ trong 72 giờ trước đó

Ngày 10 tháng 01 năm 2021

Hỗ trợ tính minh bạch của đại lý. Đối với các đại lý có mối quan hệ minh bạch, nguồn truyền thông ban đầu sẽ hiển thị.

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

Hỗ trợ dữ liệu không hoàn chỉnh được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong biểu đồ và bảng và hậu tố một phần trong các báo cáo có thể tải xuống

Ngày 14 tháng 7 năm 2020

Tính năng bổ sung: Báo cáo của tôi

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Có sẵn các phiên nhắm mục tiêu lại

 • Có sẵn các phiên nhắm mục tiêu lại diễn ra vào hoặc sau ngày 13 tháng 7 năm 2020. Có nghĩa là thay đổi này không có hiệu lực trở về trước. 
 • Các phiên nhắm mục tiêu lại có sẵn trong chế độ xem Nhóm người có liên quan, nghĩa là nhắm mục tiêu lại và thống nhất. 
 • Trong trường hợp của chế độ xem thống nhất, nếu các phiên được phân bổ cho nguồn truyền thông UA và nhắm mục tiêu lại, thì nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại sẽ được ưu tiên và nguồn truyền thông UA sẽ không được hiển thị. 
 • Tần suất cập nhật dữ liệu: 13:00 hàng ngày theo giờ UTC.