Bảng điều khiển nhóm người

Khái quát: Bảng điều khiển nhóm người sẽ nhóm người dùng ứng dụng theo ngày thu hút. Thực hiện phân tích hiệu suất trong vòng đời của người dùng. Sử dụng bảng điều khiển để hiểu rõ hơn về việc sự khác biệt của chiến dịch thay đổi các số liệu của chiến dịch như thế nào. 

Tin tức về nhóm người

September 6, 2020: Real-time Cohort selection: Select between real-time with partial data and daily data freshness rates.

Doanh thu theo ngày sau cài đặt được chia ra theo nguồn truyền thông 

FullCohort_us-en.png

Bảng điều khiển nhóm người

To use Cohort, select users from one or more apps and cohort them by conversion date. Cohort metrics like revenue, ROI, and event conversion rates are available. Break the cohort down, for comparison purposes, into dimensions like campaign or media source. Doing so can uncover patterns or changes in performance over user or campaign life-cycles. See Cohort analysis: back to basics and Cohort use cases

Cohort principles

 • Cohort conversion types
  • Thu hút người dùng: dữ liệu về hiệu suất từ các lượt cài đặt (loại trừ các lượt cài đặt lại)
  • Nhắm mục tiêu lại: dữ liệu về hiệu suất từ các lượt phân bổ lại hoặc thu hút lại
  • Thống nhất
   • Hiệu suất kết hợp của các chiến dịch thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại (bao gồm cả chi phí và doanh thu).
   • If an event is attributed to both conversion types, only the retargeting event is included. Meaning, the report is generated using events where is_primary_attribution=true.
  • Cohort trend types
   • Hiệu suất vòng đời của người dùng: Người dùng được nhóm theo ngày chuyển đổi. Chức năng này cho phép bạn so sánh hiệu suất sau chuyển đổi của người dùng, bắt đầu từ ngày chuyển đổi, được gọi là ngày nhóm người 0. Nhóm người bỏ qua giờ sự kiện và chỉ sử dụng ngày sự kiện.  Hiển thị tối đa 180 ngày nhóm người. Xu hướng này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của người dùng so với nguồn truyền thông.  
   • KPI theo thời gian phân bổ: Người dùng được nhóm theo thời gian chuyển đổi (ngày). Điều này cho phép bạn đánh giá hiệu suất chiến dịch theo thời gian và xem KPI của chiến dịch liên quan đến thời gian chuyển đổi (ngày).

Ví dụ: Xu hướng hiệu suất vòng đời của người dùng so với KPI theo xu hướng thời gian phân bổ

Trong ví dụ này, cùng một dữ liệu thô được sử dụng để tạo ra hai loại xu hướng nhóm người. Bảng dữ liệu thô chứa các sự kiện phân bổ liên quan đến những người dùng khác nhau A, B, C và D. Người dùng tương tác với cùng một quảng cáo, cài đặt ứng dụng và hậu chuyển đổi đã thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua. Ngày nhóm người 0 là ngày cài đặt.

CohortExample_en-us.jpg

Metrics available

    Hàm
Luôn luôn/ Tùy chọn 

Số liệu

Số đếm cvr (tỷ lệ chuyển đổi) Xếp hạng Tổng Người dùng duy nhất
Số Tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần trăm Số Số
Luôn luôn Người dùng - - - -
Luôn luôn Chi phí - - - -
Luôn luôn eCPI trung bình - - - -
Tùy chọn "event_name"   -
Tùy chọn Doanh thu - - -
Tùy chọn ROAS - - - -
Tùy chọn ROI - - - -
Tùy chọn Phiên (2) - - (1)
Tùy chọn Gỡ cài đặt - - -

(1) Các phiên duy nhất trả về khi aggregation_type=on_day
(2) Các phiên nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại) có sẵn cho các phiên diễn ra bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2020. Điều này có nghĩa là các phiên diễn ra cho đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 sẽ không được hiển thị. 

Sử dụng Nhóm người

Setting up an analysis

 1. Go to Dashboard > Cohort.
  The Cohort dashboard opens. The conversion date range displays

  mceclip1.png

 2. Đặt thời gian ngày chuyển đổi (thu hút người dùng hoặc thu hút nhắm mục tiêu lại) 1-32 ngày. Dữ liệu liên quan đến các ngày gần đây nhất có thể dẫn đến dữ liệu không hoàn chỉnh được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong biểu đồ và bảng. 
 3. Click Edit Cohort.
  The Cohort setup window opens.

  CohortSetup.jpg

 4. Hoàn thành các trường sau:
  • Loại nhóm người:
   • Thu hút người dùng
   • Nhắm mục tiêu lại
   • Thống nhất: bao gồm các sự kiện của cả chuyển đổi phân bổ người dùng và nhắm mục tiêu lại. Lưu ý: sự kiện nhắm mục tiêu lại được ưu tiên hơn so với sự kiện thu hút người dùng, nghĩa là báo cáo có chứa các sự kiện trong đó is_primary_attribution=true
  • Chọn loại Xu hướng:
   • Hiệu suất vòng đời của người dùng. 
   • KPI theo thời gian phân bổ.
  • Users of the apps (Người dùng ứng dụng): Chọn một hoặc nhiều ứng dụng. Lưu ý: Đại lý chỉ có thể chọn một ứng dụng.
  • Được nhóm theo: Chọn một hoặc nhiều phương diện [Mặc định: Nguồn Truyền thông]. 
  • Quy mô nhóm người tối thiểu: Đặt quy mô nhóm người tối thiểu. Điều này tránh làm lộn xộn báo cáo của bạn với các nhóm người (nhỏ) không đáng kể. [Mặc định=1]
  • Các trường tùy chọn:
   • Filtered by (Lọc theo): Chọn một hoặc nhiều phương diện để lọc. Không có bộ lọc mặc định.
 5. Click Apply changes.
  The report displays.
 6. Để hoàn thành thiết lập nhóm người, hãy hoàn thành một trong các quy trình loại xu hướng sau đây. 
 7. [Optoinal] Managing saved cohort reports.

Kiểu xu hướng—Hiệu suất vòng đời của người dùng

Người dùng được nhóm thành các nhóm người theo ngày sau chuyển đổi. Ngày chuyển đổi được gọi là ngày sau chuyển đổi 0. Tiếp theo là ngày sau chuyển đổi 1, v.v. Số ngày tối đa là 180. 

DaysPost.jpg

 • Select a metric, function, and per user
  Note! Not all combinations of metric, function, and per-user are available. 
  • Số liệu: Doanh thu, Phiên, Lượt gỡ cài đặt, ROI, Sự kiện trong ứng dụng, ROAS.
  • Hàm: Số liệu được tính bằng các hàm. Danh sách hàm khác nhau tùy thuộc vào số liệu.
   • Sum: the total revenue on a cohort day. 
   • Countcount of events. For example, the number of sessions, number of revenue events, number of uninstalls, etc. 
   • Unique users (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng duy nhất đã thực hiện một sự kiện. Điều đó có nghĩa là, ví dụ, nếu người dùng mở ứng dụng 10 lần vào một ngày cụ thể thì kết quả hiển thị sẽ là 1.
   • Chuyển đổi trong ứng dụng: tỷ lệ chuyển đổi từ cài đặt/nhắm mục tiêu lại sang sự kiện trong ứng dụng. Số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng lần đầu được chia cho số lượng người dùng duy nhất trong nhóm người. Ví dụ: số người dùng [duy nhất] trong một nhóm người là 100. Trong số này, 20 người lần đầu tiên thực hiện một sự kiện trong ứng dụng cụ thể. Tỷ lệ chuyển đổi trong ứng dụng là 20/100=20%. 
  • Mỗi người dùng: khi được chọn, tổng hoặc số đếm được chia cho số người dùng ứng dụng.
 • Thời gian hiển thị: Số ngày nhóm người hiển thị sau chuyển đổi. Ngày 0 là ngày chuyển đổi, Ngày 1 là ngày sau chuyển đổi, v.v. Lưu ý: Thời gian hiển thị bị rút ngắn nếu kết quả là một ngày trong tương lai.
 • Bảng hoặc Biểu đồ
  • Biểu đồ hiển thị top 5/10 được xếp hạng theo số lượng người dùng ứng dụng trong nhóm người. Bất kể phương diện được hiển thị.
  • Bảng hiển thị lên đến 50 hàng. Người dùng, chi phí và ecpi (chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt) trung bình luôn hiển thị bất kể số liệu được chọn là gì.
 • On day (Vào ngày) hoặcCumulative (Tích lũy):
  • On day (Vào ngày) có nghĩa là giá trị của số liệu chỉ cho ngày đó. 
  • Cumulative (Tích lũy) có nghĩa là tổng số tích lũy hoặc liên tục của số liệu.

Kiểu xu hướng—KPI theo thời gian phân bổ

Người dùng được nhóm thành nhóm người theo thời gian phân bổ(ngày)

KPIdays.jpg

 • Select a metric, function, KPI days, and per user
  Note! Not all combinations of metric, function, and per-user are available. 
  • Số liệu: Doanh thu, Phiên(không có sẵn trong chế độ xem thống nhất), Lượt gỡ cài đặt, ROI, Sự kiện trong ứng dụng, ROAS.
  • Hàm: Số liệu được tính bằng các hàm. Danh sách hàm khác nhau tùy thuộc vào số liệu.
   • Sum (Tổng): tổng doanh thu vào một ngày của nhóm người. 
   • Số đếm
   • Unique users (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng duy nhất đã thực hiện một sự kiện. Điều đó có nghĩa là, ví dụ, nếu người dùng mở ứng dụng 10 lần vào một ngày cụ thể thì kết quả hiển thị sẽ là 1.
   • In-app Conversion (Chuyển đổi trong ứng dụng): tỷ lệ chuyển đổi từ cài đặt/nhắm mục tiêu lại sang sự kiện trong ứng dụng. Số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng lần đầu tiên chia cho số lượng người dùng duy nhất trong nhóm người. Ví dụ: số người dùng [duy nhất] trong nhóm người là 100. Trong số này, 20 người thực hiện một sự kiện cụ thể trong ứng dụng lần đầu tiên. Vậy, tỷ lệ Chuyển đổi Trong ứng dụng sẽ là 20/100=20%. 
  • KPI daysSelect from Day 0, Day 3, Day 7, etc. Day 0 is the conversion day only. Day 3 means the conversion day and the next three days, a total of four days, likewise, for the remaining days. The KPI value is totaled for the period selected. 
  • Mỗi người dùng: khi được chọn, tổng hoặc số đếm được chia cho số người dùng ứng dụng.
  • Bảng hoặc Biểu đồBiểu đồ hiển thị top 5 hoặc top 10 được xếp hạng theo số lượng người dùng ứng dụng trong nhóm người. Ở đây không tính đến phương diện được hiển thị trong biểu đồ. Bảng hiển thị lên đến 50 hàng.
  • Vào ngày: Giá trị chỉ vào Ngày nhóm người được chỉ định. Ví dụ: Trong trường hợp của Ngày 7, điều này có nghĩa là giá trị vào ngày 7 sau chuyển đổi.
  • Cumulative (Tích lũy) trong đó: Giá trị kết hợp của tất cả các ngày được chỉ định trong Ngày. Ví dụ: trong trường hợp Ngày 7, điều này có nghĩa là tổng số ngày chuyển đổi và 7 ngày tiếp theo. 

Danh sách các phương diện nhóm và lọc

Phương diện nhóm và lọc
Phương diện Nhận xét Nhóm theo Lọc theo
Quảng cáo  
ID Quảng cáo  
Bộ quảng cáo  
ID Bộ quảng cáo  
Đại lý  
Ứng dụng Có liên quan khi báo cáo chứa nhiều ứng dụng x
Kiểu tương tác được phân bổ Giá trị: Lượt nhấp, hiển thị hoặc NA (tự nhiên)
Chiến dịch  
ID Chiến dịch  
Kênh  
Loại chuyển đổi

Giá trị phụ thuộc theo loại nhóm người:

 • Thu hút người dùng: Cài đặt
 • Nhắm mục tiêu lại: Thu hút lại, phân bổ lại
Quốc gia (Địa lý) Dựa trên địa chỉ IP của người dùng
Ngày

Giá trị phụ thuộc theo loại nhóm người:

 • Thu hút người dùng và thống nhất: Ngày ứng dụng được khởi chạy lần đầu.
 • Nhắm mục tiêu lại: Ngày ứng dụng được khởi chạy lần đầu sau khi thu hút lại.
x
Cài đặt App Store

Có liên quan và có sẵn cho các ứng dụng nhắm vào thị trường nội địa Trung Quốc sử dụng phương pháp phân bổ nhiều cửa hàng.

Từ khóa

Từ khóa tìm kiếm được đối tác tích hợp cung cấp

Nguồn truyền thông  
Loại Doanh thu

 Thường xuyên, kiếm tiền từ quảng cáo

 x
ID trang  
Thông số phụ 1  

Sử dụng Báo cáo của tôi—Lưu và chọn báo cáo

 • Báo cáo của tôi cho phép bạn lưu cài đặt bảng điều khiển hiện tại để sử dụng trong tương lai. 
 • Chọn một báo cáo đã lưu để hiển thị dữ liệu nhóm người mới nhất sẵn có.
 • Bạn có thể lưu một hoặc nhiều báo cáo.
 • Chỉ bạn mới có thể truy cập Báo cáo của tôi. 
Sử dụng Báo cáo của tôi
Tính năng

Mô tả

Báo cáo của tôi

MyReports.png

Chọn một báo cáo để hiển thị dữ liệu mới nhất hiện có.

Lưu thay đổi 

Lưu báo cáo. Lưu ý: Báo cáo hiện đang được chọn sẽ bị ghi đè. 

Tùy chọn hành động (Elipse.png)

 

 • Lưu như mới
  • Lưu báo cáo bằng một tên báo cáo khác
  • [Tùy chọn] Đặt báo cáo này thành báo cáo mặc định
 • Đổi tên: Thay đổi tên báo cáo
 • Đặt làm mặc định: Đặt báo cáo làm báo cáo mặc định. Khi bạn mở Nhóm người, đây là báo cáo hiển thị ban đầu
 • Xóa: Xóa báo cáo

Dữ liệu không hoàn chỉnh

Use the Real-time Cohort control to select the data display mode:

 • [Default] Real-time:
  • Attribution data updated continuously in real-time including revenue.
  • Cost date update 6 times a day on average every four hours.
  • Partial data (indicated by dashes in reports and charts) is included
 • Daily: Data is updated daily and available a few minutes after midnight. Data of partial days does note display. 

Dữ liệu không hoàn chỉnh là gì?

For a given day in the conversion data range, if the number of days that have elapsed since the conversion date is less than the cohort day, that cohort day contains partial data. Meaning partial data occurs on any day where the cohort day < current date-conversion date.

Xuất nhóm người sang tệp tin CSV

Để xuất báo cáo nhóm người sang tệp tin CSV:

 • In the upper-right side of the Cohort reports window, click Download.png(export).
  The cohort report CSV file is downloaded.

Information

Nhóm người cho các đại lý

 • Nhà quảng cáo cần cấp cho đại lý quyền để sử dụng Nhóm người. 
  • Để cấp quyền cho một đại lý, nhà quảng cáo:
   • Đi đến Configuration > Integrated Partners (Cấu hình > Đối tác Tích hợp).
   • Chọn đại lý.
   • Chuyển đến tab quyền, bật Allow access to your retention and cohort reports (Cho phép truy cập vào báo cáo giữ lại người dùng và nhóm người của bạn).
 • Đại lý bị giới hạn lưu lượng truy cập phát sinh của đại lý.

Các trường hợp sử dụng

Tổng doanh thu theo quốc gia

Biểu đồ: Doanh thu tích lũy trên mỗi người dùng

CohortGraph.png

Bảng: Doanh thu mỗi ngày

CohortTable.png

Chuyển đổi sự kiện trong ứng dụng

Nhà quảng cáo định nghĩa một sự kiện trong ứng dụng af_purchase. Biểu đồ nhóm người hiển thị tỷ lệ phần trăm người dùng ứng dụng trong nhóm người đã mua hàng trên thiết bị di động. Ví dụ: chúng ta có thể thấy vào ngày 10 có gần 30% (11,11%+9.71%+7,47%) trong số những người dùng thuộc nhóm người đã thực hiện mua hàng trên thiết bị di động

.Nhóm người trong ứng dụng

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về Nhóm người
Câu hỏi Câu trả lời
Tôi có thể xem Chi phí và ROI của từ khóa trên Apple Search Ads không. Yes, you can.
Apple Search Ads provides us with the cost for each keyword per day broken down by Campaign\Adset\Ad. Note: Breakdown by Geo/country is not available.
Đối với một nguồn truyền thông nhất định, tại sao cùng một tên chiến dịch lại hiển thị nhiều lần
 • Nếu bạn sử dụng một tên chiến dịch với các chiến dịch có ID chiến dịch khác nhau thì tên đó sẽ hiển thị nhiều lần. 
 • Bạn nên phân bổ tên duy nhất ID chiến dịch
 • Khi thay đổi tên chiến dịch, dữ liệu được điều chỉnh theo tên được sử dụng lần cuối cùng.
Tôi có thể xem người dùng tự nhiên không

Người dùng tự nhiên, theo mặc định, được đưa vào trong báo cáo Nhóm người.

Để giới hạn báo cáo Nhóm người chỉ cho người dùng tự nhiên:

 1. Trong Bảng điều khiển Nhóm người, hãy nhấp vào nút Edit cohort (Chỉnh sửa nhóm người).
 2. Trong cửa sổ thiết lập Nhóm người, hãy đặt Filter by (Lọc theo) > Media source (Nguồn truyền thông) là Organic (Tự nhiên):

  cohort_setup_filtered_by_media_source_is_organic.png

 3. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi)

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm và hạn chế của nhóm người
Đặc điểm Yes / No  Nhận xét 
Mạng quảng cáo truy cập vào Nhóm người No  
Truy cập đại lý Yes
 • Giới hạn chỉ một ứng dụng 
 • Tài khoản kết hợp không thể truy cập Nhóm người
 • Yêu cầu quyền truy cập đối với từng ứng dụng.
 • Không thể chọn nhiều ứng dụng
 • Không thể truy cập dữ liệu tự nhiên
Tính minh bạch của agency No  
Múi giờ riêng cho ứng dụng Yes

Ngoại lệ: Trong tất cả các trường hợp sau, AppsFlyer bỏ qua múi giờ riêng cho ứng dụng và sử dụng múi giờ mặc định là UTC +0:

 • Báo cáo nhóm người chứa dữ liệu từ nhiều ứng dụng và các ứng dụng có nhiều múi giờ khác nhau.
 • Tất cả các ứng dụng có cùng múi giờ và múi giờ cho ít nhất một trong số các ứng dụng đã thay đổi trong khoảng thời gian báo cáo nhóm người. Để xác định thời gian báo cáo:
  • Ngày bắt đầu: Ngày đầu tiên trong phạm vi ngày chuyển đổi
  • Ngày kết thúc: Được tính bằng cách thêm số ngày trong thời gian hiển thị vào ngày cuối cùng trong phạm vi ngày chuyển đổi. Ví dụ: Ngày cuối cùng: ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thời gian báo cáo: 30 ngày. Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 1 năm 2019.
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Yes Ngoại lệ: Tất cả các ứng dụng cần sử dụng cùng loại tiền tệ
Điểm hạn chế  
 • Tệp tin tải xuống CSV:
  • Tối đa 10.000 hàng
  • Không khả dụng cho KPI theo xu hướng thời gian phân bổ.
 • Biểu đồ: hiển thị top 5 hoặc top 10 được sắp xếp theo số lượng người dùng trong nhóm
 • Bảng: Hiển thị 50 hàng đầu tiên được sắp xếp theo số lượng người dùng trong nhóm người.
 • Doanh thu: Không bao gồm doanh thu của các lượt cài đặt lại của chiến dịch UA. 
 • Cost: AppsFlyer does not report cost data for keywords that contain uppercase letters in the cohort report or cohort API.
Dữ liệu tự nhiên Yes Đã bao gồm
Dữ liệu không tự nhiên Yes Đã bao gồm
Độ mới của dữ liệu Thời gian thực Thời gian thực có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2020
Dữ liệu lịch sử Yes

Dữ liệu chuyển đổi sớm nhất (cài đặt hoặc nhắm mục tiêu lại) được hỗ trợ: ngày 1 tháng 1 năm 2019

Quyền truy cập của thành viên nhóm Yes  

Cập nhật nhóm người

Cập nhật và thay đổi nhóm người
Cập nhật   

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

Hỗ trợ dữ liệu không hoàn chỉnh được biểu thị bằng dấu gạch ngang trong biểu đồ và bảng và hậu tố một phần trong các báo cáo có thể tải xuống

Ngày 14 tháng 7 năm 2020

Tính năng bổ sung: Báo cáo của tôi

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Có sẵn các phiên nhắm mục tiêu lại

 • Có sẵn các phiên nhắm mục tiêu lại diễn ra vào hoặc sau ngày 13 tháng 7 năm 2020. Có nghĩa là thay đổi này không có hiệu lực trở về trước. 
 • Các phiên nhắm mục tiêu lại có sẵn trong chế độ xem Nhóm người có liên quan, nghĩa là nhắm mục tiêu lại và thống nhất. 
 • Trong trường hợp của chế độ xem thống nhất, nếu các phiên được phân bổ cho nguồn truyền thông UA và nhắm mục tiêu lại, thì nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại sẽ được ưu tiên và nguồn truyền thông UA sẽ không được hiển thị. 
 • Tần suất cập nhật dữ liệu: 13:00 hàng ngày theo giờ UTC.
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này