Từ điển trường dữ liệu thô

Khái quát: Từ điển trường dữ liệu (thông số kỹ thuật dữ liệu thô) mô tả nội dung trường. Báo cáo dữ liệu thô, công cụ và API.

Từ điển trường dữ liệu thô 

Trường ngày trong tệp CSV: Trường ngày trong tệp CSV có định dạng năm-tháng-ngày. Khi bạn mở tệp tin CSV trong Excel, các trường ngày được định dạng bằng cách sử dụng cài đặt ngày và giờ của máy tính của bạn. Đảm bảo chọn hiển thị ngày thích hợp trong Excel.

Giới thiệu về từ điển dữ liệu thô

Các cột từ điển là: 

 • Nhóm trường: Nhóm theo logic dựa trên việc sử dụng trường
 • Tên Hiển thị:
  • Tên trường sử dụng trong các báo cáo được cung cấp qua trang Xuất và API Pull.
  • Ký hiệu [n] có nghĩa là có nhiều phiên bản của cùng một trường, sự khác biệt là số phiên bản. Ví dụ: Thông số Phụ [n] có nghĩa là, Thông số Phụ 1, Thông số Phụ 2, ..., Thông số Phụ 5. Phạm vi các giá trị n được ghi là (n=1-5). 
 • Nguồn: vị trí nguồn ban đầu của nội dung trường như sau:
 • Mô tả
  • Một số trường có ý nghĩa khác tùy thuộc vào ngữ cảnh của sự kiện.
  • Có nghĩa là kết quả của một chiến dịch UA hoặc nhắm mục tiêu lại.
 • Loại và độ dài trường:
  • Chuỗi: Độ dài tối đa của chuỗi. Chúng tôi thường không thực thi các giới hạn độ dài trường khi nhận dữ liệu nhưng về sau dữ liệu có thể bị cắt ngắn. Không được vượt quá thông số kỹ thuật về độ dài trường.
  • Ngày Giờ: 
   • Chuỗi có định dạng, yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Ví dụ: 2019-09-17 00:09:25 Múi giờ được sử dụng để hiển thị dữ liệu tùy thuộc vào công cụ phân phối dữ liệu như sau:
    • Trang dữ liệu xuất: múi giờ do ứng dụng chọn.
    • API Push: các trường thời gian có tùy chọn selected_time_zone có nghĩa là múi giờ riếng cho ứng dụng khác UTC.
    • API Chính: Mặc định là múi giờ ứng dụng có thể lựa chọn.
    • Hộp khóa dữ liệu: UTC
   • Lưu ý: Khi mở tệp tin CSV bằng Excel, trường sẽ hiển thị bằng các tùy chọn cài đặt vùng mặc định. Bạn có thể thay đổi định dạng hiển thị này trong Excel. Để xem giá trị chưa được định dạng, hãy mở tệp tin bằng trình chỉnh sửa.
   • API Push:
    • Đối với các trường nhãn thời gian theo UTC: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sssVí dụ: 2019-09-17 00:09:25.123
    • Đối với các trường nhãn thời gian trong múi giờ đã chọn: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.±th:tm. Ví dụ 2019-01-20 04:51:16.000+0000.
  • Enum n char: Các trường Enum chỉ có thể chứa các giá trị cụ thể. Ví dụ: Tiền tệ chi phí có 3 ký tự và chỉ có thể chứa mã tiền tệ như được chỉ định
  • Enum 5 ký tự boolean: Giá trị của trường có thể là TRUE hoặc FALSE
  • Mô tả và ví dụ về báo cáo dữ liệu thô

Từ điển trường dữ liệu

 Lời khuyên

Nhóm trường

Tên Hiển thị Xuất/API Pull

Lớp của trường

Mô tả

Định dạng trường không liên kết

Phân bổ

Ad

Liên kết

Tên quảng cáo

Chuỗi 100

Phân bổ

Ad ID

Liên kết

ID Quảng cáo

Chuỗi 24

Phân bổ

Ad type

Liên kết

Ví dụ: biểu ngữ, chân trang

Chuỗi 24

Phân bổ

Adset

Liên kết

Bộ quảng cáo, là nhóm chứa một hoặc nhiều quảng cáo

Chuỗi 100

Phân bổ

Adset ID

Liên kết

ID bộ quảng cáo, ID của một bộ quảng cáo. 

Chuỗi 24

Phân bổ

Ad placement

Liên kết

Được điền vào CTV.vị trí đặt quảng cáo 

Chuỗi 64

Phân bổ

Ngưng hỗ trợ

Không áp dụng

Hàng này đã không còn được hỗ trợ -

Phân bổ

Campaign ID

Liên kết

ID Chiến dịch Chuỗi 24

Phân bổ

Channel

Liên kết

Kênh nguồn truyền thông. Ví dụ: YouTube cho Google, Instagram cho quảng cáo Meta Enum động. Chuỗi 20

Phân bổ

Campaign type

AF

Nguồn mang đến người dùng:

 • UA
 • Tự nhiên
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Không xác định (1)

(1) Các sự kiện trong ứng dụng/phiên không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào. Hoặc dữ liệu sẽ bị xóa do chính sách quyền riêng tư hoặc yêu cầu GDPR.

chuỗi

Phân bổ

Conversion type

AF

Loại chuyển đổi:

 • Cài đặt
 • Lượt cài đặt lại (1)
 • Thu hút lại 
 • Không xác định (2)

(1) Nếu conversion_type= reinstall và campaign_type=retargeting tương đương với retargeting_conversion_type=re-attribution

(2) Các sự kiện trong ứng dụng/phiên không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào.

chuỗi

Phân bổ

Cost currency

Liên kết

Mã tiền tệ gồm 3 chữ cái ( USD, EUR) tuân thủ tiêu chuẩn ISO-4217. Mặc định là USD. Enum 3 ký tự

Phân bổ

Cost model

Liên kết

Mô hình chi phí được báo cáo trên đường dẫn phân bổ. CPC/CPI/CPM/Khác. Hiện tại, tất cả chi phí được tính theo CPI bất kể giá trị này là gì

Chuỗi 20

Phân bổ

Cost value

Liên kết

Số tiền của Tiền tệ Chi phí. Cho phép đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: 320,5095 Chuỗi 20

Phân bổ

Keywords

Liên kết

Từ được sử dụng trong phần tìm kiếm trực tuyến của người dùng. Theo báo cáo của mạng quảng cáo

Chuỗi 100

Phân bổ

Attribution lookback window

Liên kết

Khoảng thời gian tối đa khi lượt cài đặt có thể được phân bổ cho một quảng cáo cụ thể.

Tối đa 3 ký tự

Phân bổ

Partner

Liên kết

Đại lý hoặc PMD

Chuỗi 50

Phân bổ

Re-engagement window

Liên kết

Nhắm mục tiêu lại: Khoảng thời gian trong đó các sự kiện được phân bổ cho một chiến dịch nhắm mục tiêu lại

Lưu ýTrường này không được điền vào các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Tối đa 3 ký tự

Phân bổ

Site ID

Liên kết

ID nhà phát hành Chuỗi 24

Phân bổ

Sub site ID

Liên kết

ID nhà phát hành phụ

Chuỗi 50

Phân bổ

Sub param [n]

(n=1-5)

Liên kết

Thông số được nhà quảng cáo nhập trong đường dẫn phân bổ Chuỗi 100

Phân bổ

Campaign

Liên kết

Tên chiến dịch

Chuỗi 100

Phân bổ

Is retargeting

Liên kết

Enum 5 ký tự boolean

Phân bổ

Media source

Liên kết

Nguồn truyền thông được phân bổ cho một sự kiện hoặc bị hạn chế

Chuỗi 50

Phân bổ

Original URL

Liên kết

 • UA: URL lượt nhấp/hiển thị được sử dụng. Nếu liên kết là Liên kết có gắn Thương hiệu: trường được điền bằng liên kết gắn thương hiệu đó.
 • Nhắm mục tiêu lại: chứa một trong các mục sau: Liên kết nhắm mục tiêu lại, dữ liệu liên kết sâu, giá trị trống cho SRN.
Chuỗi 2083 (URL)

Thông tin thiết bị

User agent

Liên kết

Tác nhân người dùng URL Chuỗi 1024

Thông tin thiết bị

Advertising ID

SDK

 • ID thiết bị người dùng có thể đặt lại, AKA GAID.
 • Đối với CTV, đây là ID CTV, ví dụ như RIDA hoặc VIDA.
Chuỗi 40

Thông tin thiết bị

Device ID type

SDK

Được điền cho CTV với loại ID nền tảng CTV. Ví dụ: RIDA cho Roku.

Enum 4

Thông tin thiết bị

Android ID

SDK

ID thiết bị vĩnh viễn  Chuỗi 20

Ứng dụng

App ID

SDK

Mã định danh ứng dụng duy nhất trong Appsflyer. Ví dụ: 
 • iOS: id123456789
 • Android: com.appsflyer.referrersender

iOS: Chuỗi 12

Android: Chuỗi 100

Ứng dụng

App name

SDK

Do nhà quảng cáo thiết lập Chuỗi 100

Ứng dụng

App version

SDK

Do nhà quảng cáo thiết lập Tối đa 8 ký tự

Thông tin thiết bị

AppsFlyer ID

SDK

 • ID duy nhất do SDK tạo ra khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị. ID được sử dụng để phân bổ các sự kiện trong ứng dụng trong luồng LTV, tìm nạp dữ liệu chuyển đổi và liên kết các sự kiện trong ứng dụng. 
 • ID mới sẽ được tạo nếu ứng dụng bị xóa và cài đặt lại. Việc khôi phục ứng dụng từ bản sao lưu iCloud không được coi là một lượt cài đặt.
 • Đối với CTV, trường này được điền với custom_device_id (ID thiết bị do nhà quảng cáo quản lý). 

iOS: Chuỗi 24

Android: Chuỗi 33

Ứng dụng

Bundle ID

SDK

iOS: Nhận dạng để khớp với một ứng dụng hoặc một nhóm ứng dụng trong iOS (Xem ID gói nhà phát triển Apple) 

Android: ID Ứng dụng

Lưu ý: Trường này không liên quan đến PBA AppsFlyer.

Chuỗi 100

Thông tin thiết bị

Carrier

SDK

Tên nhà mạng được cung cấp bởi Android bằng cách sử dụng getSimCarrierIdName(). Xem thêm ánh xạ nhà mạng.

Chuỗi 50

Vị trí thiết bị

Country code

AF

 • Mã Quốc gia sử dụng ISO 3166 (alpha-2) Ví dụ: US, CN.
 • Mã Vương quốc Anh được triển khai là UK, không phải GB. 
Chuỗi Enum 2

Phân bổ

Custom data

SDK

 • Tập dữ liệu do S2S hoặc nhà quảng cáo trong SDK và thường được sử dụng nhất để tích hợp với bên thứ ba, Đối tượng, v.v. 
 • Xem AndroidiOS
Chuỗi 1024

Thông tin thiết bị

Customer
user ID

SDK

ID người dùng ứng dụng duy nhất, được đặt bởi chủ sở hữu ứng dụng.  Chuỗi 100

Thông tin thiết bị

Deeplink URL

SDK

Đường dẫn cho hoạt động nội bộ trong ứng dụng mà người dùng được liên kết sâu. Sử dụng để liên kết sâu và deferred deep linking. Trường này chứa giá trị af_dp trên đường dẫn phân bổ String1024

Thông tin thiết bị

Device category

SDK

 • Các giá trị có thể bao gồm: điện thoại, máy tính bảng, khác
  • Xem phần Coming soon để biết danh sách các giá trị mới sắp được ra mắt
 • Tương thích với SDK Android V4.8.8 trở lên
Chuỗi 20

Thông tin thiết bị

Device type

SDK

Tên model thương mại của thiết bị.

[Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2022, trường này không còn được điền nữa]

Thay vì trường này, hãy sử dụng Model thiết bịvới cách điền tương tự.

Ví dụ:

 • Model thiết bị: xiaomi::Redmi Note 8
  Loại thiết bị: xiaomi-Redmi Note 8
 • Model thiết bị: iPhone7
  Loại thiết bị: iPhone 7

Chuỗi 100

 Thông tin thiết bị

Device model 

SDK 

Tên model thương mại của thiết bị. Ví dụ: xiaomi::Redmi hoặc iPhone7 Chuỗi 100

Thông tin thiết bị

Device download time

SDK

Thời gian hoàn thành tải xuống ứng dụng bằng đồng hồ của thiết bị (Android, iOS) và được chuyển đổi sang UTC. Giá trị luôn hiển thị dưới dạng  thời gian UTC.

Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss

-

Sự kiện

Event name

AF/SDK

Loại sự kiện phân bổ hoặc tên sự kiện trong ứng dụng do ứng dụng gửi.  Các loại sự kiện phân bổ ví dụ:  cài đặt, thu hút lại, v.v. 

Lưu ý! Trong Data Locker, trong trường hợp báo cáo nhắm mục tiêu lại, tên sự kiện được đặt như sau: nhắm mục tiêu lại có nghĩa là thu hút lại, cài đặt có nghĩa là phân bổ lại.

 

Chuỗi 100

Sự kiện

Event revenue

SDK

 • Giá trị doanh thu sử dụng Tiền tệ Doanh thu Sự kiện.
 • Các khoản tiền nằm ngoài khoảng  $-10.000- $+10.000 (hoặc tương đương) xuất hiện trong các báo cáo dữ liệu thô nhưng không phải trong báo cáo hợp nhất.
Chuỗi 20

Sự kiện

Event revenue currency

SDK

Mã tiền tệ doanh thu sự kiện đã báo cáo với SDK. Chuỗi 20

Sự kiện

Event time

SDK

Thời gian sự kiện xảy ra

 

Ngày Giờ

Sự kiện

Event value

SDK

Nội dung chi tiết của sự kiện được gửi từ SDK. Lưu ý: Không gửi hơn 1000 ký tự vì chúng có thể bị cắt ngắn.

Chuỗi 1000

Thông tin thiết bị

IDFA

SDK

ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại có thể được tìm thấy trên các thiết bị iOS. Nếu IDFA không có sẵn thì thường được điền bằng Zero. Tối đa 40 ký tự

Thông tin thiết bị

IDFV

SDK

ID nhà cung cấp do iOS cung cấp Tối đa 40 ký tự

Thông tin thiết bị

IMEI

SDK

ID thiết bị vĩnh viễn  Tối đa 14 ký tự

Phân bổ

Install app store

SDK

Cửa hàng Android nơi ứng dụng được tải xuống (chi tiết) Chuỗi 50

Phân bổ

 

Install time

SDK

 • UA: Khởi chạy lần đầu sau khi cài đặt.
 • Nhắm mục tiêu lại: Khởi chạy ứng dụng lần đầu sau khi thu hút lại/phân bổ lại

Ngày Giờ

Vị trí thiết bị

IP

AF

Địa chỉ IP là IPV4 hoặc IPV6. AppsFlyer sử dụng địa chỉ để xác định vị trí của người dùng. Nếu cần, các nhà quảng cáo có thể che địa chỉ IP khỏi các báo cáo và đăng lại. chuỗi

Thông tin thiết bị

Is LAT

SDK

Giới hạn theo dõi quảng cáo (LAT):

iOS:Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được Apple hỗ trợ. Xác định trạng thái quyền riêng tư của người dùng bằng ATT. Trong trường hợp này, bỏ qua is_lat.

Trước phiên bản iOS 14, nếu được đặt thành true, IDFA sẽ không khả dụng và được đặt về 0. 

Android: Khi đặt thành true, người dùng đã chọn không tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm. GAID sẽ không thu thập dữ liệu và thay vào đó sẽ hiển thị các số 0.

Enum 5 ký tự boolean

Thông tin thiết bị

Language

SDK

Ngôn ngữ (địa phương) được báo cáo bởi thiết bị và được thiết lập bởi HĐH thiết bị. Thường có dạng ll-DD. Trong đó ll là ngôn ngữ và DD là phương ngữ.  Ví dụ: en-ZA có nghĩa là tiếng Anh được sử dụng ở Nam Phi.

Chuỗi 20

Thông tin thiết bị

OAID

SDK

ID người dùng có thể đặt lại trên một số thiết bị Android thường thay thế cho GAID Tối đa 40 ký tự 

Thông tin thiết bị

ATT

SDK

ATT, hay còn gọi là att_status khả dụng trên iOS 14+, và được hệ thống điền các giá trị từ một trong số các thông số sau: Returned by ATTrackingManager (Do ATTrackingManager trả về, sent by S2S (do S2S gửi), determined by AppsFlyer (do AppsFlyer xác định).

Giá trị ATT là bất kỳ giá trị nào sau đây: not_determined, restricted, denied, authorized, af_unknown, af_authorized, af_unavailable.

Chuỗi 20

Thông tin thiết bị

Operator

SDK

Tên của nhà cung cấp dịch vụ di động bắt nguồn từ SIM MCCMNC. Có sẵn nếu người dùng đã đăng ký mạng bằng Android getNetworkOperatorName() Chuỗi 50

Thông tin thiết bị

OS version

SDK

Phiên bản hệ điều hành của thiết bị Chuỗi 8

Thông tin thiết bị

Platform

SDK

Nền tảng thiết bị: iOS, Android hoặc Windows Mobile

Chuỗi Enum 12

Ứng dụng

SDK version

SDK

Phiên bản AppsFlyer SDK Chuỗi 8

Thông tin thiết bị

WIFI

SDK

true hoặc false

Enum 5 ký tự boolean

Thông tin thiết bị

Store reinstall

SDK

Cửa hàng ứng dụng Apple xác định xem người dùng do Apple Search Ads mang đến có được cài đặt lại bằng ID người dùng Apple hay không:

 • Người dùng mới: false
 • Cài đặt lại bởi người dùng hiện có: true
Enum 5 ký tự boolean

Thông tin thiết bị

Amazon Fire ID

SDK

ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại trên các thiết bị Amazon.

Chuỗi 100

Vị trí thiết bị

City

AF

Vị trí chi tiết nhất của người dùng dựa trên IP thiết bị. Thông thường, giá trị mang tên thành phố, nhưng nó cũng có thể là quận, huyện, v.v. vốn mang tính chính xác cao hơn.

Chuỗi 100

Phân bổ

Attributed touch time

AF

UA: thời gian tương tác mà chúng tôi đã phân bổ.

Nhắm mục tiêu lại: thời gian thu hút mà chúng tôi đã phân bổ.

Ngày Giờ

Phân bổ

Attributed touch type

AF

UA: Các giá trị có thể có: lượt nhấp, lượt hiển thị, lượt cài đặt sẵn

Nhắm mục tiêu lại: lượt nhấp, lượt hiển thị

Enum tối đa 10 ký tự

Phân bổ

Contributor [n] partner (n=1-3)

AF

Đại lý hoặc PMD - luôn được chuyển thành chữ thường

Chuỗi 50

Phân bổ

Contributor [n] campaign (n=1-3)

AF

  Chuỗi 100

Phân bổ

Contributor [n] match type (n=1-3)

AF

Các giá trị có thể có sẽ giống với loại so khớp.  Chuỗi 50

Phân bổ

Contributor [n] media source (n=1-3)

AF

  Chuỗi 50

Phân bổ

Contributor [n] touch time (n=1-3)

AF

 

Ngày Giờ

Phân bổ

Contributor [n] touch type (n=1-3)

AF

Các giá trị có thể có: lượt nhấp, lượt hiển thị

Enum tối đa 10 ký tự

Vị trí thiết bị

DMA

AF

Khu vực Thị trường được Chỉ định hoặc các khu vực địa lý. Được xác định bởi công ty Nielsen. Xác định vị trí của người dùng

Chuỗi 10

Sự kiện

Event revenue USD

Event revenue Preferred

Event revenue XXX

AF

Số tiền doanh thu. Tiền tệ sẽ phụ thuộc vào công cụ báo cáo được sử dụng.

Tiền tệ được ưu tiên hoặc được chọn có nghĩa là loại tiền tệ riêng cho ứng dụng được đặt trong mục cài đặt của ứng dụng.

Hộp khóa Dữ liệu: luôn là USD

Trang xuất: loại tiền tệ được chọn 

API Pull có thể lựa chọn: USD hoặc được chọn bằng cách sử dụng &currency=preferred. 

API Push: luôn chứa cả hai trường, USD và tiền tệ được chọn

Chuỗi 20

Sự kiện

Event source

AF

 SDK hoặc S2S Enum tối đa 3 ký tự

Phân bổ

HTTP referrer

AF

Xác định địa chỉ trang web được liên kết với URL lượt nhấp AppsFlyer. Bằng cách kiểm tra liên kết giới thiệu, bạn có thể xem yêu cầu được bắt nguồn từ đâu Chuỗi tối đa 2083 ký tự

Phân bổ

Is primary attribution

AF

UA: True

Nhắm mục tiêu lại: Trong khung thời gian thu hút lại, chúng tôi phân bổ cho cả nguồn truyền thông ban đầu (trước khi thu hút lại) và cho nguồn truyền thông thu hút lại. Trong khi sự kiện nằm trong khung thời gian thu hút lại. Nguồn truyền thông ban đầu sẽ là FALSE (không phải phân bổ chính). Nguồn truyền thông thu hút lại sẽ là TRUE.
Thông tin chi tiết khác

Enum tối đa 5 ký tự

Sự kiện

Is receipt validated

AF

true/false/null khi được thực hiện trong SDK, nếu không thì để trống

Enum tối đa 5 ký tự

Phân bổ

Match type

AF

Loại phương pháp phân bổ. Giá trị có thể bao gồm:

Chuỗi 50

Vị trí thiết bị

Postal code

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo Chuỗi - tối đa 10 ký tự

Vị trí thiết bị

Region

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo

Chuỗi 100

Phân bổ

Retargeting conversion Type

AF

UA : Cài đặt lại

Nhắm mục tiêu lạiThu hút lại, phân bổ lại

Kế hoạch ngừng hỗ trợ: Trong tương lai trường này sẽ bị ngừng hỗ trợ. Sử dụng conversion_type và campaign_type để xác định trường hợp của lượt chuyển đổi.

Enum tối đa 14 ký tự

Vị trí thiết bị

State

AF

Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo

Chuỗi 100

Phân bổ

Keyword ID

Liên kết

ID từ khóa được mạng quảng cáo trả về. Đây là ID của af_keyword. Chuỗi 100

Phân bổ

Keyword match type

AF

Loại so khớp từ khóa này chỉ được cung cấp bởi Google AdWords. 

 

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, trường này sẽ không còn được điền nữa liên quan đến Apple Search Ads.

Chuỗi 100

Phân bổ

Network account ID

Liên kết

ID tài khoản của nhà quảng cáo với đối tác

Chuỗi 100

Protect360

Rejected reason value

AF

Protect360: Hiển thị người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông) đối với số lượt cài đặt/sự kiện trong ứng dụng hậu phân bổ bị đánh cắp. Được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên.

Trong Data Locker, điều này hiển thị dưới dạng validation_reason_value. 

Chuỗi 100

Protect360

Rejected reason

AF Protect360: Kế hoạch ngừng hỗ trợ. Hiện có chứa lý do bị chặn. Chuỗi 100

Protect360

Blocked reason

AF Protect360: Lý do lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: install_hijacking, bot Chuỗi 100

Protect360

Blocked sub reason

AF

Protect360: Lý do phụ cụ thể đối với lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: Lý do: install_hijacking. Lý do phụ: đánh cắp người giới thiệu, CTIT_anomalies, validation_rules

Chuỗi 100

Protect360

Blocked reason value

AF Protect360: Thông tin bổ sung về lượt chặn. Ví dụ: ID Trang web, (các) tên quy tắc xác thực Chuỗi 100

Protect360

Blocked reason rule

AF Ngưng hỗ trợ Chuỗi 100

Phân bổ

Google Play click time

Trường Google Play

Thời gian tải trang ứng dụng trong Google Play sau khi nhấp vào quảng cáo.

Nguồn thời gian: Google API

Khả dụng từ Android SDK v. 4.8.5.

Ví dụ: So sánh thời gian install_time với thời gian gp_click_time. Điều này giúp đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thời gian từ lúc tải xuống đến lúc một người dùng mở một ứng dụng.

Nhãn thời gian

Phân bổ

Google Play install begin time

Cửa hàng Google Play

Thời gian cài đặt bắt đầu
Nguồn thời gian: API Google.

Có sẵn từ Android SDK V4.8.5

Nhãn thời gian

Phân bổ

Google Play referrer

Cửa hàng Google Play

URL giới thiệu của gói được cài đặt.

Có sẵn từ Android SDK V4.8.5

Chuỗi 1024

Phân bổ

Google Play broadcast referrer

Cửa hàng Google Play

Google Play Broadcast Referrer

Chuỗi 1024

Doanh thu Quảng cáo

Ad unit

API doanh thu quảng cáo

Loại doanh thu quảng cáo của quảng cáo

Chuỗi 1024

Doanh thu Quảng cáo

Segment

API doanh thu quảng cáo

Tên phân đoạn quảng cáo của doanh thu quảng cáo Chuỗi 1024

Doanh thu Quảng cáo

Placement

API doanh thu quảng cáo

Vị trí đặt doanh thu quảng cáo

Chuỗi 1024

Doanh thu Quảng cáo

Monetization network

API doanh thu quảng cáo

Mạng doanh thu quảng cáo gửi quảng cáo

Chuỗi 1024

Doanh thu Quảng cáo

Impressions

API doanh thu quảng cáo

Doanh thu quảng cáo: số lần người dùng đã xem quảng cáo

Chuỗi 1024

Doanh thu Quảng cáo

Mediation network

API doanh thu quảng cáo

Mạng trung gian về doanh thu quảng cáo báo cáo sự kiện cho AppsFlyer

Chuỗi 1024

Phân bổ

Custom dimension

SDK

Dành riêng cho AppsFlyer sử dụng trong tương lai

Chuỗi 

Ứng dụng

App type

Clip ứng dụng

Giá trị: app_clip, full_app

chuỗi

Protect360

Fraud reason

AF

Protect360: Xem lý do cho việc bị chặn.

Chuỗi 100

Protect360

Fraud sub reason

AF

Protect360: Xem lý do phụ cho việc bị chặn.

Chuỗi 100

Protect360

Is organic

AF

Cho biết liệu sự kiện trong ứng dụng có được liên kết với một lượt cài đặt tự nhiên hay không. 

Chuỗi 100

Protect360

Detection date

AF

Ngày phát hiện gian lận hậu phân bổ.

Chuỗi 100

Phân bổ

Attribution Touch Hour

Postback

Thời gian tiếp xúc phân bổ được làm tròn xuống đến giờ gần nhất

Chuỗi 100

Phân bổ

Install Hour

Postback

Thời gian cài đặt được làm tròn xuống đến giờ gần nhất

Chuỗi 100

Phân bổ

Event Hour

Đăng lại 

Thời gian sự kiện làm tròn xuống đến giờ gần nhất

Chuỗi 100

Phân bổ

Store product page

AF

Trang sản phẩm tùy chỉnh trong Apple App Store, nơi người dùng đã được chuyển hướng đến. Có sẵn: phiên bản iOS 15 trở lên Chuỗi 100

Sắp ra mắt

Các cập nhật bổ sung hoặc thay đổi sắp có.

Các thay đổi sau đây dành cho Device category trong nhóm trường Thông tin thiết bị.

Tên giá trị Thay đổi / Mô tả

mobile_phone

Sắp ra mắt

Giá trị này sẽ thay thế giá trị "mobile"

máy tính để bàn

Sắp ra mắt

tv Sắp ra mắt

set_top_box

Sắp ra mắt

games_console

Sắp ra mắt

media_player

Sắp ra mắt

not_determined

Sắp ra mắt

Không thể xác định thiết bị

khác

Một thiết bị không được liệt kê

 

Tính khả dụng của trường

Tính khả dụng của trường theo công cụ báo cáo

  • Để xem phần mô tả chi tiết của trường, hãy đánh dấu chọn mục bảng từ điển trong phần trước bằng cách sử dụng tên hiển thị.
Các trường có sẵn cho mỗi công cụ được liệt kê trong bảng.
  • Trong API Pull, hãy sử dụng thông số trường bổ sung để lấy các trường không được đưa vào theo mặc định. 
  • Trong trang xuất dữ liệu, tính khả dụng của trường có thể khác nhau tùy theo báo cáo.

Tính khả dụng của trường theo công cụ báo cáo
(Có=khả dụng, Không áp dụng=không khả dụng thông qua công cụ)

Nhóm trường Tên API Tên hiển thị  API Push

Hộp khóa dữ liệu

 

Xuất dữ liệu/API Pull 

Ứng dụng app_version App version
Ứng dụng sdk_version SDK version
Ứng dụng app_id App ID
Ứng dụng app_name App name
Ứng dụng bundle_id Bundle ID
Phân bổ custom_data Custom data
Phân bổ network_account_id Network account ID
Phân bổ attributed_touch_time Attributed touch time
Phân bổ attributed_touch_type Attributed touch type
Phân bổ install_time Install time
Phân bổ af_cost_model Cost model
Phân bổ af_cost_value Cost value
Phân bổ af_cost_currency Cost currency
Phân bổ event_source Event source
Phân bổ af_prt Partner
Phân bổ media_source Media source
Phân bổ af_channel Channel
Phân bổ af_keywords Keywords
Phân bổ install_app_store Install App Store
Phân bổ campaign Campaign
Phân bổ af_c_id Campaign ID
Phân bổ af_adset Adset name
Phân bổ af_adset_id Adset ID
Phân bổ af_ad Ad
Phân bổ af_ad_id Ad ID
Phân bổ af_ad_type Ad type
Phân bổ af_siteid Site ID
Phân bổ af_sub_siteid Sub site ID
Phân bổ af_sub[n] (n=1-5) Sub param [n]
Phân bổ contributor[n]_touch_type
(n=1-3)
Contributor[n] touch type
Phân bổ contributor[n]_touch_time
(n=1-3)
Contributor[n] touch time
Phân bổ contributor[n]_af_prt
(n=1-3)
Contributor[n] partner
Phân bổ contributor[n]_match_type (n=1-3) Contributor[n] match type
Phân bổ contributor[n]_media_source (n=1-3) Contributor[n] media source
Phân bổ contributor[n]_campaign 
(n=1-3)
Contributor[n] campaign
Phân bổ campaign_type Campaign type
Phân bổ conversion_type Conversion type 
Phân bổ is_retargeting Is retargeting
Phân bổ retargeting_conversion_type Retargeting conversion type
Phân bổ is_primary_attribution Is primary attribution
Phân bổ af_attribution_lookback Attribution lookback window
Phân bổ af_reengagement_window Reengagement window
Phân bổ match_type Match type

Phân bổ

http_referrer HTTP referrer
Phân bổ original_url Original URL
Phân bổ gp_referrer Google Play referrer
Phân bổ gp_click_time Google Play click time
Phân bổ gp_install_begin Google Play install begin time
Phân bổ gp_broadcast_referrer Google Play broadcast referrer
Phân bổ keyword_match_type Keyword match type
Phân bổ keyword_id Keyword ID
Thông tin thiết bị wifi WIFI
Thông tin thiết bị att ATT 
Thông tin thiết bị operator Operator
Thông tin thiết bị carrier Carrier
Thông tin thiết bị language Language
Thông tin thiết bị appsflyer_id AppsFlyer ID
Thông tin thiết bị customer_user_id Customer user ID
Thông tin thiết bị android_id Android ID
Thông tin thiết bị advertising_id Advertising ID for Android devices
Thông tin thiết bị imei IMEI
Thông tin thiết bị idfa IDFA for IOS devices
Thông tin thiết bị idfv IDFV
Thông tin thiết bị amazon_aid Amazon Fire ID Chỉ xuất
Thông tin thiết bị device_type. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2022, trường này không còn được điền hoặc có thể không khả dụng.  Device Type Không Không Không
Thông tin thiết bị device_category Device category
Thông tin thiết bị device_model Device model
Thông tin thiết bị platform Platform
Thông tin thiết bị os_version OS version
Thông tin thiết bị user_agent User agent
Thông tin thiết bị device_download_time Device download Time
Thông tin thiết bị deeplink_url Deeplink URL
Thông tin thiết bị oaid OAID
Thông tin thiết bị is_lat

Limit ad tracking

Thông tin thiết bị store_reinstall Store reinstall Không
Vị trí thiết bị region Region
Vị trí thiết bị country_code Country code
Vị trí thiết bị state State
Vị trí thiết bị city City
Vị trí thiết bị postal_code Postal code
Vị trí thiết bị dma DMA
Vị trí thiết bị ip IP
Sự kiện event_time Event time
Sự kiện event_name Event name
Sự kiện event_value Event value
Sự kiện event_revenue Event revenue 
Sự kiện event_revenue_currency Event revenue currency
Sự kiện event_revenue_usd* Event revenue USD
Sự kiện is_receipt_validated Is receipt validated
Sự kiện event_revenue_selected_currency   N/R
Doanh thu Quảng cáo placement Placement N/R
Doanh thu Quảng cáo mediation_network Mediation network N/R
Doanh thu Quảng cáo segment Segment N/R
Doanh thu Quảng cáo ad_unit Ad unit N/R
Doanh thu Quảng cáo monetization_network Monetization network N/R
Doanh thu Quảng cáo impressions Impressions N/R

Protect360

blocked_reason Blocked reason N/R

Protect360

blocked_reason_value Blocked reason value N/R

Protect360

blocked_reason_rule Quy tắc lý do cho việc bị chặn (không còn được hỗ trợ) N/R

Protect360

blocked_sub_reason Blocked sub reason N/R

Protect360

rejected_reason

Rejected reason N/R

Protect360

rejected_reason_value

Trong Data Locker: validation_reason_value

Rejected reason value N/R

Phân bổ

custom_dimension Custom dimension Không Không

Ứng dụng

app_type App type

Protect360

fraud_reason Fraud reason N/R

Protect360

fraud_sub_reason Fraud sub reason N/R

Protect360

is_organic Is organic N/R

Protect360

detection_date Detection date N/R

Phân bổ

store_product_page Store product page

*Thông qua API Pull và Xuất Dữ liệu, đơn vị tiền tệ có thể là đơn vị tiền tệ dành riêng cho ứng dụng, trong trường hợp đó mã đơn vị tiền tệ thay đổi trong tiêu đề trường. 

N/R: Không liên quan đến công cụ phân phối dữ liệu này

Không: Trường không có sẵn thông qua công cụ. 

Có: Trường khả dụng thông qua công cụ