Từ điển trường dữ liệu thô

Khái quát: Từ điển trường dữ liệu (thông số kỹ thuật dữ liệu thô) mô tả nội dung của trường. Từ điển này nên được sử dụng để giúp bạn hiểu ý nghĩa của các trường, cách trường được định dạng và khi nào trường khả dụng. Báo cáo dữ liệu thô, công cụ và API.

Từ điển trường dữ liệu thô 

Bảng sau đây là một từ điển liệt kê các trường dữ liệu thô khả dụng trong nhiều báo cáo AppsFlyer khác nhau. Bảng này liên tục được cập nhật khi các trường dữ liệu thô được bổ sung thêm vào AppsFlyer.

Các cột trong bảng từ điển là: 

 • Nhóm trường: Nhóm theo logic dựa trên việc sử dụng trường. Lưu ý! Các trường trong nhóm doanh thu quảng cáo được hiển thị trong báo cáo dữ liệu thô dưới dạng cột riêng hoặc được nhập như một phần của giá trị Sự kiện.  
 • Tên Trường:
  • Tên trường sử dụng trong các báo cáo được cung cấp qua trang Xuất và API Pull.
  • Ký hiệu [n] có nghĩa là có nhiều phiên bản của cùng một trường, sự khác biệt là số phiên bản. Ví dụ: Thông số Phụ [n] có nghĩa là, Thông số Phụ 1, Thông số Phụ 2, ..., Thông số Phụ 5. Phạm vi các giá trị n được ghi là (n=1-5). 
 • Tên API:
  • Tên trường như được hiển thị trong báo cáo Data Locker và API Push.
  • Ký hiệu [n] có nghĩa là có nhiều phiên bản của cùng một trường, sự khác biệt là số phiên bản. Ví dụ: Thông số Phụ [n] có nghĩa là, Thông số Phụ 1, Thông số Phụ 2, ..., Thông số Phụ 5. Phạm vi các giá trị n được ghi là (n=1-5). 
 • Nguồn: Vị trí nguồn ban đầu của nội dung trường, ví dụ:
 • Mô tả
  • Một số trường có ý nghĩa khác tùy thuộc vào ngữ cảnh của sự kiện, chẳng hạn như do kết quả của chiến dịch UA hoặc nhắm mục tiêu lại.
 • Định dạng: Loại và độ dài trường.
  • Chuỗi: Độ dài tối đa của chuỗi. Chúng tôi thường không thực thi các giới hạn độ dài trường khi nhận dữ liệu nhưng về sau dữ liệu có thể bị cắt ngắn. Không được vượt quá thông số kỹ thuật về độ dài trường.
  • Ngày giờ: 
   • Chuỗi có định dạng, yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Ví dụ: 2019-09-17 00:09:25 Múi giờ được sử dụng để hiển thị dữ liệu tùy thuộc vào công cụ phân phối dữ liệu như sau:
    • Trang dữ liệu xuất: múi giờ do ứng dụng chọn.
    • API Push: các trường thời gian có tùy chọn selected_time_zone có nghĩa là múi giờ riếng cho ứng dụng khác UTC.
    • API Chính: Mặc định là múi giờ ứng dụng có thể lựa chọn.
    • Hộp khóa dữ liệu: UTC
   • Các trường ngày trong tệp CSV có định dạng năm-tháng-ngày. Khi bạn mở tệp CSV trong Excel, các trường ngày được định dạng bằng cài đặt ngày và giờ của máy tính. Bạn có thể thay đổi định dạng hiển thị trong Excel. Để xem giá trị chưa được định dạng, hãy mở tệp tin bằng trình chỉnh sửa.
   • API Push:
    • Đối với các trường nhãn thời gian theo UTC: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss. Ví dụ: 2019-09-17 00:09:25.123 
    • Đối với các trường nhãn thời gian trong múi giờ đã chọn: định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss.±th:tm. Ví dụ 2019-01-20 04:51:16.000+0000.
  • Enum n char: Các trường Enum chỉ có thể chứa các giá trị cụ thể. Ví dụ: tiền tệ chi phí có 3 ký tự và chỉ có thể chứa mã tiền tệ như được chỉ định
  • Enum 5 ký tự boolean: Giá trị của trường có thể là TRUE hoặc FALSE

 Lời khuyên

 • Để sắp xếp bảng, hãy nhấp vào tên cột.
 • Bạn cũng có thể tải xuống bảng.
 • Tệp CSV đã tải xuống còn chứa các trường bổ sung ngoài những trường được đề cập ở trên:
  • Một phần của lược đồ báo cáo chính của AppsFlyer:
   • Phần lớn báo cáo AppsFlyer được tạo từ cùng một lược đồ và chứa các trường giống nhau.
   • Một số trường có thể bị nhập giá trị null hoặc trống, tùy thuộc vào báo cáo và liệu dữ liệu có được thu thập từ mạng quảng cáo, nhà quảng cáo, nền tảng thiết bị, v.v., hay không. 
   • Khi cấu hình hệ thống BI của bạn, tốt nhất bạn nên cấu hình tất cả các trường lược đồ chính của AppsFlyer, ngay cả khi một báo cáo nhất định luôn trả về chúng dưới dạng giá trị null hoặc trống. Điều này cho phép bạn dễ dàng nhập dữ liệu nếu và khi dữ liệu có sẵn. 
   • Nếu một trường không phải là một phần của lược đồ báo cáo chính của AppsFlyer, thì trường đó chỉ có trong các báo cáo cụ thể. Ví dụ: SKAN báo cáo.
  • Phương thức xuất báo cáo: Cho biết liệu một trường nhất định có khả dụng thông qua API Push, Xuất dữ liệu/API Pull và Data Locker hay không. Lưu ý: Ngay cả khi một trường là một phần của lược đồ báo cáo chính của AppsFlyer, thì trường đó có thể không phải là một phần của các báo cáo được tạo xuất theo một phương thức cụ thể. Ví dụ: trường vị trí là một phần của lược đồ AppsFlyer chính, nhưng trường này chỉ hiển thị trong các báo cáo được tạo xuất qua Data Locker, API Pull hoặc trang Xuất dữ liệu; không thông qua API Push.
Nhóm trường Tên trường Tên API Nguồn Mô tả Định dạng
Phân bổ Quảng cáo af_ad Liên kết Tên quảng cáo Chuỗi 100
SKAN ID Quảng cáo ad_network
_ad_id
Mạng Quảng cáo ID Quảng cáo chuỗi
Phân bổ ID Quảng cáo af_ad_id Liên kết ID Quảng cáo Chuỗi 24
SKAN Tên quảng cáo ad_network
_ad_name
Mạng Quảng cáo Tên quảng cáo chuỗi
SKAN ID mạng quảng cáo skad_ad
_network_id
iOS ID của mạng quảng cáo đã được gửi bài đăng lại chuỗi
SKAN Tên mạng quảng cáo ad_network
_name
Mạng Quảng cáo
 • Tên mạng quảng cáo được mạng quảng cáo báo cáo cho AppsFlyer.
 • Nếu trường này trống, thì mạng quảng cáo đã không (không thể) nhập vào trường đó.
 • Bạn có thể phân giải tên mạng quảng cáo bằng cách sử dụng skad_ad_network_id. Sử dụng bảng này để phân giải.
chuỗi
SKAN ID ứng dụng nguồn mạng quảng cáo ad_network_source_app_id Mạng Quảng cáo ID ứng dụng của nhà phát hành được mạng quảng cáo báo cáo. Sử dụng để giúp đối chiếu chi phí do mạng quảng cáo báo cáo. Ứng dụng của nhà phát hành cung cấp cơ sở cho dữ liệu này.  chuỗi
SKAN Nhãn thời gian của mạng quảng cáo ad_network
_timestamp
Mạng Quảng cáo
 • Thời gian mạng quảng cáo nhận được bài đăng lại.
 • Trong trường hợp của Google Ads, trường này không được nhập.
Nhãn thời gian
Phân bổ Vị trí đặt quảng cáo ad_placement Liên kết Được nhập vào vị trí đặt quảng cáo CTV Chuỗi 64
Phân bổ Loại quảng cáo af_ad_type Liên kết Ví dụ: biểu ngữ, chân trang Chuỗi 24
Doanh thu Quảng cáo Đơn vị quảng cáo ad_unit API doanh thu quảng cáo Tên phân đoạn quảng cáo và doanh thu quảng cáo khi tiến hành thử nghiệm A/B Chuỗi 1024
Phân bổ Bộ quảng cáo af_adset Liên kết Tên bộ quảng cáo, xác định một nhóm chứa một hoặc nhiều quảng cáo Chuỗi 100
SKAN ID Bộ quảng cáo ad_network
_adset_id
Mạng Quảng cáo ID Bộ quảng cáo chuỗi
Phân bổ ID Bộ quảng cáo af_adset_id Liên kết ID bộ quảng cáo, xác định một nhóm chứa một hoặc nhiều quảng cáo Chuỗi 24
SKAN Tên bộ quảng cáo ad_network
_adset_name
Mạng Quảng cáo Tên bộ quảng cáo chuỗi
Thông tin thiết bị ID quảng cáo cho thiết bị Android advertising_id SDK
 • ID thiết bị người dùng có thể đặt lại, AKA GAID.
 • Đối với CTV, đây là ID CTV, ví dụ như RIDA hoặc VIDA.
Chuỗi 40
SKAN Cờ phân bổ AF af_attribution
_flag
AF Khi cơ chế Nguồn Dữ liệu Tin cậy Duy nhất (SSOT) được bật: Nếu là true, thì lượt cài đặt được phân bổ bởi cả AppsFlyer và SKAN. Nếu là false, lượt cài đặt không được AppsFlyer phân bổ. Nếu skad_conversion_value là null, cờ sẽ là true hoặc false (dựa trên chức năng lập mô hình). Boolean
Thông tin thiết bị Amazon Fire ID amazon_aid SDK ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại trên các thiết bị Amazon. Chuỗi 100
SKAN Sự kiện mơ hồ skad_ambiguous
_event
AF Nếu là true, đăng lại trên iOS đã được nhận trong 72 giờ đầu tiên sau khi nhà quảng cáo thay đổi cài đặt SKAN trong bảng điều khiển.
Do SKAN sử dụng nhiều bộ đếm thời gian khác nhau, AppsFlyer không thể ánh xạ sự kiện một cách chính xác.
Boolean
Thông tin thiết bị ID Android android_id SDK ID thiết bị vĩnh viễn Chuỗi 20
Ứng dụng ID ứng dụng app_id SDK Mã định danh ứng dụng duy nhất trong Appsflyer. Ví dụ:
 • iOS: id123456789
 • Android: com.appsflyer.referrersender
iOS: Chuỗi 12
Android: Chuỗi 100
SKAN ID ứng dụng skad_app_id iOS ID ứng dụng chuỗi
Ứng dụng Tên ứng dụng app_name SDK Do nhà quảng cáo thiết lập Chuỗi 100
Ứng dụng Loại ứng dụng app_type Clip ứng dụng Giá trị: app_clip, full_app chuỗi
Ứng dụng Phiên bản ứng dụng app_version SDK Do nhà quảng cáo thiết lập Tối đa 8 ký tự
Thông tin thiết bị ID AppsFlyer appsflyer_id SDK
 • ID duy nhất do SDK tạo ra khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị. ID được sử dụng để phân bổ các sự kiện trong ứng dụng trong luồng LTV, tìm nạp dữ liệu chuyển đổi và liên kết các sự kiện trong ứng dụng.
 • ID mới sẽ được tạo nếu ứng dụng bị xóa và cài đặt lại. Việc khôi phục ứng dụng từ bản sao lưu iCloud không được coi là một lượt cài đặt.
 • Đối với CTV, trường này được điền với custom_device_id (ID thiết bị do nhà quảng cáo quản lý). 
iOS: Chuỗi 24
Android: Chuỗi 33
Thông tin thiết bị ATT att SDK
 • ATT, hay còn gọi là att_status khả dụng trên iOS 14+, và được hệ thống nhập các giá trị từ một trong số các thông số sau: do ATTrackingManager trả về, do S2S gửi đi, do AppsFlyer xác định.
 • Giá trị ATT là bất kỳ giá trị nào sau đây: not_determined, restricted, denied, authorized, af_unknown, af_authorized, af_unavailable.
Chuỗi 20
Phân bổ Thời gian chạm được phân bổ attributed_touch
_time
AF
 • UA: thời gian tương tác mà chúng tôi đã phân bổ.
 • Nhắm mục tiêu lại: thời gian tương tác mà chúng tôi đã phân bổ.
Ngày Giờ
Phân bổ Kiểu tương tác được phân bổ attributed_touch
_type
AF
 • UA: Các giá trị có thể có: lượt nhấp, lượt hiển thị, lượt cài đặt sẵn
 • Nhắm mục tiêu lại: lượt nhấp, lượt hiển thị
Enum tối đa 10 ký tự
Phân bổ Khung thời gian xem lại phân bổ af_attribution
_lookback
Liên kết
 • Khoảng thời gian tối đa khi lượt cài đặt có thể được phân bổ cho một quảng cáo cụ thể.
 • UA: Đối với phân bổ nhấp chuột, hãy đặt thông số đường dẫn phân bổ af_click_lookback.
 • Nhắm mục tiêu lại: Đặt trong cài đặt của ứng dụng cho Xem lại lượt nhấp nhắm mục tiêu lại.
Tối đa 3 ký tự
SKAN Chữ ký phân bổ skad_attribution
_signature
iOS Chữ ký được mạng quảng cáo thêm vào các bài đăng lại SKAN chuỗi
Protect360 Lý do bị chặn blocked_reason AF Protect360: Lý do chặn lượt cài đặt. Ví dụ: install_hijacking, bot Chuỗi 100
Protect360 Quy tắc lý do cho việc bị chặn (không còn được hỗ trợ) blocked_reason
_rule
AF Ngưng hỗ trợ Chuỗi 100
Protect360 Giá trị Lý do Bị chặn blocked_reason
_value
AF Protect360: Thông tin bổ sung về việc chặn. Ví dụ: ID Trang web, (các) tên quy tắc xác thực Chuỗi 100
Protect360 Lý do phụ bị chặn blocked_sub
_reason
AF Protect360: Lý do phụ cụ thể đối với lượt cài đặt bị chặn. Ví dụ: Lý do: install_hijacking. Lý do phụ: đánh cắp liên kết giới thiệu, CTIT_anomalies, validation_rules Chuỗi 100
Ứng dụng ID gói bundle_id SDK Chuỗi 100
SKAN Chiến dịch ad_network
_campaign
_name
Mạng Quảng cáo Tên chiến dịch được mạng quảng cáo báo cáo cho AppsFlyer chuỗi
Phân bổ Chiến dịch chiến dịch Liên kết Tên chiến dịch Chuỗi 100
SKAN ID Chiến dịch ad_network
_campaign_id
Mạng Quảng cáo ID Chiến dịch được mạng quảng cáo báo cáo cho AppsFlyer chuỗi
Phân bổ ID Chiến dịch af_c_id Liên kết ID Chiến dịch chuỗi
SKAN ID Chiến dịch skad_campaign
_id
iOS ID Chiến dịch được sử dụng để đăng quảng cáo. Phạm vi 0-100 Số nguyên
Phân bổ Loại chiến dịch campaign_type AF Nguồn mang đến người dùng:
 • UA
 • Tự nhiên
 • Nhắm mục tiêu lại
 • Không xác định (1)
(1) Các sự kiện trong ứng dụng/phiên không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào. Hoặc dữ liệu sẽ bị xóa do chính sách quyền riêng tư hoặc yêu cầu GDPR.
chuỗi
Thông tin thiết bị nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ SDK Tên nhà mạng được cung cấp bởi Android bằng cách sử dụng getSimCarrierIdName(). Xem thêm ánh xạ nhà mạng. Chuỗi 50
SKAN Kênh ad_network
_channel
Mạng Quảng cáo Trường được thêm vào báo cáo nhưng không nhất thiết sẽ được điền chuỗi
Phân bổ Kênh af_channel Liên kết Kênh nguồn truyền thông. Ví dụ: YouTube cho Google, Instagram cho quảng cáo Meta Enum động. Chuỗi 20
Vị trí thiết bị thành phố thành phố AF Vị trí chi tiết nhất của người dùng dựa trên IP thiết bị. Thông thường, giá trị mang tên thành phố, nhưng nó cũng có thể là quận, thị xã, v.v., vốn mang tính chính xác cao hơn. Chuỗi 100
SKAN Giá trị chuyển đổi thô skad_coarse
_conversion
_value
iOS
 • Giá trị có thể là thấp, trung bình hoặc cao.
 • Đối với SKAN 3, giá trị là null.
chuỗi
Phân bổ Người đóng góp[n] Chiến dịch contributor[n]
_campaign
(n=1-3)
AF Chiến dịch Người đóng góp Chuỗi 100
Phân bổ Người đóng góp[n] loại so khớp

contributor[n]
_match_type
(n=1-3)

AF Các giá trị có thể có sẽ giống với loại so khớp. Chuỗi 50
Phân bổ Người đóng góp[n] nguồn truyền thông contributor[n]
_media_source
(n=1-3)
AF Nguồn truyền thông Người đóng góp Chuỗi 50
Phân bổ Người đóng góp[n] Đối tác contributor[n]
_af_prt
(n=1-3)
AF Đại lý hoặc PMD - luôn được chuyển thành chữ thường Chuỗi 50
Phân bổ Người đóng góp[n] thời gian tương tác contributor[n]
_touch_time
(n=1-3)
AF Thời gian tương tác Người đóng góp Ngày Giờ
Phân bổ Người đóng góp[n] Kiểu Tương tác contributor[n]
_touch_type
(n=1-3)
AF Các giá trị có thể có: lượt nhấp, lượt hiển thị Enum tối đa 10 ký tự
Phân bổ Loại chuyển đổi conversion_type AF

Loại chuyển đổi:

 • Cài đặt
 • Lượt cài đặt lại (1)
 • Thu hút lại 
 • Không xác định (2)

(1) Nếu conversion_type= reinstall và campaign_type=retargeting tương đương với retargeting_conversion_type=re-attribution

(2) Các sự kiện trong ứng dụng/phiên không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào.

chuỗi
SKAN Giá trị chuyển đổi skad_conversion
_value
iOS
 • Giá trị chuyển đổi do iOS báo cáo. Phạm vi 0-63.
 • Nếu là null thì iOS sẽ không nhập vào trường này
Số nguyên
Phân bổ Đơn vị tiền tệ của chi phí af_cost_currency Liên kết Mã tiền tệ gồm 3 chữ cái (USD, EUR) tuân thủ tiêu chuẩn ISO-4217. Mặc định là USD. Chuỗi 3 ký tự
Phân bổ Mô hình Chi phí af_cost_model Liên kết Mô hình chi phí được báo cáo trên đường dẫn phân bổ. CPC/CPI/CPM/Khác. Hiện tại, tất cả chi phí được tính theo CPI bất kể giá trị này là gì Chuỗi 20
Phân bổ Giá trị Chi phí af_cost_value Liên kết Số tiền của Tiền tệ Chi phí. Cho phép đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: 320,5095 Chuỗi 20
Vị trí thiết bị Mã quốc gia country_code AF
 • Mã Quốc gia sử dụng ISO 3166 (alpha-2). Ví dụ: US, CN.
 • Mã Vương quốc Anh được triển khai là UK, không phải GB.
Chuỗi Enum 2
SKAN Sáng tạo ad_network
_creative
Mạng Quảng cáo
 • Giá trị dựa trên việc làm phong phú dữ liệu nhận được từ mạng quảng cáo.
 • Đối với SKAN 3, giá trị là null.
chuỗi
Đăng ký CUID af_cuids Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • Trong bối cảnh của ARS, thông số này chứa một mảng gồm tất cả các CUID.
 • Mảng CUID hiển thị bất kể ID thiết bị. Do đó, cùng một CUID có thể hiển thị cho nhiều ID thiết bị.
 
Phân bổ Dữ liệu tùy chỉnh custom_data SDK Dữ liệu được đặt bởi S2S hoặc nhà quảng cáo trong SDK và thường được sử dụng nhất để tích hợp với bên thứ ba, Audiences, v.v. Xem AndroidiOS Chuỗi 1024
Phân bổ Phương diện tùy chỉnh custom
_dimension
SDK Dành riêng cho AppsFlyer sử dụng trong tương lai chuỗi
Thông tin thiết bị Customer user ID customer
_user_id
SDK ID người dùng ứng dụng duy nhất, được đặt bởi chủ sở hữu ứng dụng. Chuỗi 100
Thông tin thiết bị URL Liên kết sâu deeplink_url SDK Đường dẫn cho hoạt động nội bộ trong ứng dụng mà người dùng được liên kết sâu. Sử dụng để liên kết sâu và deferred deep linking.
Trường này chứa giá trị af_dp trên đường dẫn phân bổ
Chuỗi 1024
Protect360 Ngày phát hiện detection_date AF Ngày phát hiện gian lận hậu phân bổ. Chuỗi 100
Thông tin thiết bị Danh mục thiết bị device_category SDK Các giá trị có thể bao gồm: điện thoại, máy tính bảng, khác. Chuỗi 20
Thông tin thiết bị Thời gian tải xuống của thiết bị device_download
_time
SDK Thời gian hoàn tất tải xuống ứng dụng sử dụng đồng hồ Android/iOS của thiết bị và được chuyển đổi thành giờ UTC. Giá trị luôn hiển thị dưới dạng giờ UTC.
Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.sss
Ngày Giờ
Thông tin thiết bị Loại ID thiết bị device_id_type SDK Được điền cho CTV với loại ID nền tảng CTV. Ví dụ: RIDA cho Roku. Enum 4
Thông tin thiết bị Model Thiết bị device_model SDK Tên model thương mại của thiết bị. Ví dụ: xiaomi::Redmi hoặc iPhone7 Chuỗi 100
Thông tin thiết bị Loại thiết bị device_type SDK
 • Tên model thương mại của thiết bị.
 • [Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2022, trường này không còn được điền nữa]
 • Thay vì trường này, hãy sử dụng Model thiết bị với cách nhập tương tự.
 • Ví dụ:
  • Model thiết bị: xiaomi::Redmi Note 8
  • Loại thiết bị: xiaomi-Redmi Note 8
  • Model thiết bị: iPhone7
  • Loại thiết bị: iPhone 7
Chuỗi 100
SKAN Đã thắng skad_did_win iOS
 • Được sử dụng để phân biệt giữa các chiến dịch đóng góp cho hoặc được phân bổ bằng lượt cài đặt.
 • Nếu là true, thì chiến dịch được phân bổ vì đã mang lại lượt cài đặt.
 • Nếu là false, chiến dịch được công nhận là góp phần mạng đến lượt cài đặt nhưng chiến dịch này không được đưa vào bất kỳ bảng điều khiển hoặc báo cáo SKAN nào.
 • Nếu là null thì iOS sẽ không nhập vào trường này do dùng phiên bản iOS hoặc SKAdNetwork đã cũ.
Boolean
Đăng ký
IAP
ID Chiết khấu af_discount_id Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer ID ưu đãi được hiển thị cho người dùng trong lần mua đầu tiên. ID chỉ được điền khi có mã giảm giá.  
Đăng ký Loại chiết khấu af_discount_type Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer Loại phiếu giảm giá mà người dùng đã quy đổi. Những giá trị có thể có:
 • IOS:
  • introductory
  • subscription
 • Android:
  • intro price
  • one_time_code
  • vanity_code
 
Vị trí thiết bị DMA dma AF Khu vực Thị trường được Chỉ định hoặc các khu vực địa lý. Được xác định bởi công ty Nielsen. Xác định vị trí của người dùng. Chuỗi 10
Đăng ký
IAP
Môi trường af_environment Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer Môi trường (sản xuất hoặc sandbox) mà người dùng sẽ nhận được dữ liệu.  
Sự kiện Giờ sự kiện event_time Postback Thời gian sự kiện làm tròn xuống đến giờ gần nhất Ngày Giờ
Sự kiện Tên của sự kiện event_name AF/SDK
 • Loại sự kiện phân bổ hoặc tên sự kiện trong ứng dụng do ứng dụng gửi. Các loại sự kiện phân bổ ví dụ: lượt cài đặt, lượt thu hút lại, v.v.
 • Trong Data Locker, đối với trường hợp báo cáo nhắm mục tiêu lại, tên sự kiện được đặt như sau: retargeting có nghĩa là thu hút lại, install có nghĩa là phân bổ lại. Đối với báo cáo SKAN, tên sự kiện trong ứng dụng sẽ như được cấu hình trong AppsFlyer.
 • Đối với báo cáo SKAN SRN, đây là tên sự kiện trong ứng dụng như được cấu hình trong quảng cáo Meta.
Chuỗi 100
Sự kiện Doanh thu sự kiện event_revenue SDK
 • Giá trị doanh thu sử dụng Tiền tệ Doanh thu Sự kiện.
 • Các khoản tiền nằm ngoài khoảng  $-10.000- $+10.000 (hoặc tương đương) xuất hiện trong các báo cáo dữ liệu thô nhưng không phải trong báo cáo hợp nhất.
Chuỗi 20
SKAN Doanh thu sự kiện event_revenue AF Công thức: [tổng giá trị cho sự kiện cụ thể bằng USD]/[Số lượng sự kiện đã diễn ra trong một ngày cụ thể] Số thực kiểu float
Sự kiện Tiền tệ doanh thu sự kiện event_revenue
_currency
SDK Mã tiền tệ doanh thu sự kiện đã báo cáo với SDK. Chuỗi 20
Sự kiện Đơn vị tiền tệ đã chọn của doanh thu sự kiện event_revenue
_xxx
 
 • Số tiền doanh thu. Tiền tệ sẽ phụ thuộc vào công cụ báo cáo được sử dụng.
 • Tiền tệ được ưu tiên hoặc được chọn có nghĩa là loại tiền tệ riêng cho ứng dụng được đặt trong mục cài đặt của ứng dụng.
 • Data Locker: luôn là USD
 • Trang xuất: loại tiền tệ được chọn
 • API Pull có thể lựa chọn: USD hoặc được chọn bằng cách sử dụng &currency=preferred.
 • API Push: luôn chứa cả hai trường, USD và tiền tệ được chọn
Chuỗi 20
Sự kiện Doanh thu sự kiện USD event_revenue
_usd*
AF
 • Số tiền doanh thu. Tiền tệ sẽ phụ thuộc vào công cụ báo cáo được sử dụng.
 • Tiền tệ được ưu tiên hoặc được chọn có nghĩa là loại tiền tệ riêng cho ứng dụng được đặt trong mục cài đặt của ứng dụng.
 • Data Locker: luôn là USD
 • Trang xuất: loại tiền tệ được chọn
 • API Pull có thể lựa chọn: USD hoặc được chọn bằng cách sử dụng &currency=preferred.
 • API Push: luôn chứa cả hai trường, USD và tiền tệ được chọn
Chuỗi 20
Phân bổ Nguồn sự kiện event_source AF SDK hoặc S2S Enum tối đa 3 ký tự
Sự kiện Thời gian sự kiện event_time SDK Thời gian sự kiện xảy ra Ngày Giờ
Sự kiện Loại sự kiện event_type AF/SDK Loại sự kiện phân bổ. Các loại sự kiện phân bổ ví dụ: lượt cài đặt, lượt thu hút lại, v.v. Chuỗi 100
Sự kiện PBA URL Sự kiện event_url SDK Web URL của trang web diễn ra sự kiện (bằng URL Gốc trong lượt truy cập trang web) chuỗi
Sự kiện Giá trị của sự kiện event_value SDK Nội dung chi tiết của sự kiện được gửi từ SDK. Lưu ý: Không gửi hơn 1000 ký tự vì chúng có thể bị cắt ngắn. Chuỗi 1000
SKAN Giá trị của sự kiện event_value S2S
 • Giá trị mặc định: null
 • Chứa một chuỗi đặt bởi các ứng dụng triển khai giải mã tùy chỉnh hoặc sự kiện gửi bởi S2S.
 • Các nhà quảng cáo sử dụng giá trị này trong hệ thống của họ. Còn AppsFlyer thì không sử dụng giá trị đó.
Chuỗi (JSON)
SKAN Loại tin cậy fidelity_type  
 • Phân biệt giữa tùy chọn trình bày quảng cáo ảnh hưởng đến phân bổ. Được biểu thị bằng cách sử dụng các giá trị 0 và 1 như sau:
  • Quảng cáo xem hết (0)
  • Quảng cáo do StoreKit hiển thị (1)
  • Bỏ qua giá trị trường nếu phiên bản SKAN là phiên bản trước 2.2
Số nguyên
SKAN Loại tin cậy skad_fidelity
_type
iOS
 • Phân biệt giữa các tùy chọn trình bày quảng cáo ảnh hưởng đến việc phân bổ. Được biểu thị bằng cách sử dụng các giá trị 0 và 1 như sau:
  • Quảng cáo xem hết (0)
  • Quảng cáo do StoreKit hiển thị (1)
  • Bỏ qua giá trị trường nếu phiên bản SKAN là phiên bản trước 2.2. Trường được thêm vào báo cáo nhưng không nhất thiết sẽ được điền
Số nguyên
Protect360 Lý do gian lận fraud_reason AF Protect360: Xem lý do cho việc bị chặn. Chuỗi 100
Protect360 Lý do gian lận phụ fraud_sub
_reason
AF Protect360: Xem lý do phụ cho việc bị chặn. Chuỗi 100
Phân bổ Liên kết giới thiệu phát Google Play gp_broadcast
_referrer
Cửa hàng Google Play Google Play Broadcast Referrer Chuỗi 1024
Phân bổ Thời gian nhấp Google Play gp_click_time Trường Google Play
 • Thời gian tải trang ứng dụng trong Google Play sau khi nhấp vào quảng cáo.
 • Nguồn thời gian: Google API
 • Khả dụng từ Android SDK v. 4.8.5.
 • Ví dụ: So sánh thời gian install_time với thời gian gp_click_time. Điều này giúp đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thời gian từ lúc tải xuống đến lúc một người dùng mở một ứng dụng.
Nhãn thời gian
Phân bổ Thời gian bắt đầu cài đặt Google Play gp_install_begin Cửa hàng Google Play
 • Thời gian cài đặt bắt đầu
 • Nguồn thời gian: Google API
 • Có sẵn từ Android SDK V4.8.5
Nhãn thời gian
Phân bổ Liên kết giới thiệu Google Play gp_referrer Cửa hàng Google Play
 • URL giới thiệu của gói được cài đặt.
 • Có sẵn từ Android SDK V4.8.5
Chuỗi 1024
Phân bổ Liên kết giới thiệu HTTP http_referrer AF Xác định địa chỉ trang web được liên kết với URL lượt nhấp AppsFlyer. Bằng cách kiểm tra liên kết giới thiệu, bạn có thể xem yêu cầu được bắt nguồn từ đâu Chuỗi tối đa 10.000 ký tự
Thông tin thiết bị idfa idfa SDK ID quảng cáo người dùng có thể đặt lại có thể được tìm thấy trên các thiết bị iOS. Nếu IDFA không có sẵn thì thường được điền bằng Zero. Tối đa 40 ký tự
Thông tin thiết bị IDFV idfv SDK ID nhà cung cấp do iOS cung cấp Tối đa 40 ký tự
Thông tin thiết bị imei imei SDK ID thiết bị vĩnh viễn Tối đa 14 ký tự
Doanh thu Quảng cáo Lượt hiển thị lượt hiển thị API doanh thu quảng cáo Số lần người dùng nhìn thấy quảng cáo Chuỗi 1024
Phân bổ Cài đặt App Store install_app_store SDK Cửa hàng Android nơi ứng dụng được tải xuống (thông tin chi tiết) Chuỗi 50
SKAN Ngày cài đặt install_date iOS Ước tính bởi AppsFlyer dựa trên thời gian đến của bài đăng lại. Chuỗi thời gian
Phân bổ Thời gian cài đặt install_time Postback
 • UA: Khởi chạy lần đầu sau khi cài đặt.
 • Nhắm mục tiêu lại: Khởi chạy lần đầu sau khi thu hút lại/phân bổ lại
Ngày Giờ
SKAN Kiểu cài đặt install_type iOS Lượt cài đặt mới chuỗi
SKAN Khoảng thời gian khoảng thời gian AF Khoảng thời gian của khung thời gian hoạt động. Số nguyên
Vị trí thiết bị IP ip AF Địa chỉ IP là IPV4 hoặc IPV6. AppsFlyer sử dụng địa chỉ để xác định vị trí của người dùng. Nếu cần, các nhà quảng cáo có thể che địa chỉ IP khỏi các báo cáo và đăng lại. chuỗi
Protect360 Là tự nhiên is_organic AF Cho biết liệu sự kiện trong ứng dụng có được liên kết với một lượt cài đặt tự nhiên hay không. Chuỗi 100
Phân bổ Là phân bổ chính is_primary
_attribution
AF UA: True

Nhắm mục tiêu lại: Trong khung thời gian thu hút lại, chúng tôi phân bổ cho cả nguồn truyền thông ban đầu (trước khi thu hút lại) và cho nguồn truyền thông thu hút lại. Trong khi sự kiện nằm trong khung thời gian thu hút lại. Nguồn truyền thông ban đầu sẽ là FALSE (không phải phân bổ chính). Nguồn truyền thông thu hút lại sẽ là TRUE.
Thông tin chi tiết khác
Enum tối đa 5 ký tự
Sự kiện Là đã xác thực nhận is_receipt
_validated
AF true/false/null khi được thực hiện trong SDK, nếu không thì để trống Enum tối đa 5 ký tự
Phân bổ Đang nhắm mục tiêu lại is_retargeting Liên kết Enum 5 ký tự boolean
Phân bổ ID từ khóa keyword_id Liên kết ID từ khóa được mạng quảng cáo trả về. Đây là ID của af_keyword. Chuỗi 100
Phân bổ Loại so khớp từ khóa keyword_match
_type
AF
 • Loại so khớp từ khóa này chỉ được cung cấp bởi Google AdWords.
 • Bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, trường này sẽ không còn được điền nữa liên quan đến Apple Search Ads.
Chuỗi 100
Phân bổ Từ khóa af_keywords Liên kết Từ được sử dụng trong phần tìm kiếm trực tuyến của người dùng. Theo báo cáo của mạng quảng cáo Chuỗi 100
Thông tin thiết bị ngôn ngữ ngôn ngữ SDK Ngôn ngữ (địa phương) được báo cáo bởi thiết bị và được đặt bởi HĐH của thiết bị. Thường có dạng ll-DD. Trong đó ll là ngôn ngữ và DD là phương ngữ. Ví dụ: en-ZA có nghĩa là tiếng Anh được sử dụng ở Nam Phi. Chuỗi 20
Thông tin thiết bị Giới hạn theo dõi quảng cáo is_lat SDK

Giới hạn theo dõi quảng cáo (LAT):

 • iOS: Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được Apple hỗ trợ. Xác định trạng thái quyền riêng tư của người dùng bằng ATT. Trong trường hợp này, bỏ qua is_lat.
  Trước phiên bản iOS 14, nếu được đặt thành true, IDFA sẽ không khả dụng và được đặt về 0.
 • Android: Khi đặt thành true, người dùng đã lựa chọn không tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm. GAID sẽ không thu thập dữ liệu và thay vào đó sẽ hiển thị các số 0.
Enum 5 ký tự boolean
Phân bổ Loại so khớp match_type AF

Loại phương thức phân bổ. Giá trị có thể có bao gồm:

Chuỗi 50
SKAN Bộ đếm sự kiện tối đa max_event
_counter
AF Để xác định số lần người dùng thực hiện một sự kiện trong ứng dụng nhất định, hãy sử dụng công thức: [làm tròn (min_event_counter + max_event_counter) / 2]. Lưu ý! Bạn phải làm tròn đến số nguyên gần nhất.
Ví dụ:
A. Nếu min = 0 và max = 1 thì trung bình là 0,5; làm tròn lên trả về kết quả là 1.
B. Nếu min = 5 và max = 10 thì trung bình là 7,5; làm tròn lên trả về kết quả là 8.
Số nguyên
SKAN Doanh thu tối đa max_revenue AF Doanh thu luôn được cung cấp trong trường skad_revenue. Nếu bạn sử dụng SKAN 4 hoặc chế độ Tùy chỉnh, phạm vi bộ chứa được liên kết với sự kiện và được sử dụng để tính skad_revenue sẽ được mô tả bằng min_revenue và max_revenue. Số thực
SKAN Thời gian tối đa sau khi cài đặt max_time
_post_install
AF
 • Trong Chuyển đổi tùy chỉnh: AppsFlyer tính thời gian cài đặt là thời gian đến của bài đăng lại - 36 giờ - trung bình (min_time_post_install + max_time_post_install). Tuy nhiên, nếu CV=0 thì trung bình (min_time_post_install + max_time_post_install) được coi là 0.
 • Trong Chuyển đổi giải mã: min_time_post_install ít hơn một giờ so với thời gian được đặt trong max_time_post_install, tương đương với hours_from_install do bạn đã đặt trong ánh xạ Chuyển đổi giải mã.
Số nguyên
Phân bổ PBA Kênh truyền thông media_channel SDK Web Kênh truyền thông được phân bổ cho lượt truy cập trang web chuỗi
Phân bổ Nguồn truyền thông media_source Liên kết Nguồn truyền thông được phân bổ cho một sự kiện hoặc bị hạn chế Chuỗi 50
Doanh thu Quảng cáo Mạng Trung gian mediation
_network
API doanh thu quảng cáo Mạng trung gian về doanh thu quảng cáo báo cáo sự kiện cho AppsFlyer Chuỗi 1024
SKAN Số sự kiện tối thiểu min_event
_counter
AF Dùng để tính số lần người dùng thực hiện một sự kiện. Để xác định số lần người dùng thực hiện một sự kiện trong ứng dụng cụ thể, hãy sử dụng công thức: [làm tròn (min_event_counter + max_event_counter) / 2] . Lưu ý! Bạn phải làm tròn đến số nguyên gần nhất.
Ví dụ:
A. Nếu min = 0 và max = 1 thì trung bình là 0,5; làm tròn lên trả về kết quả là 1.
B. Nếu min = 5 và max = 10 thì trung bình là 7,5; làm tròn lên trả về kết quả là 8.
Số nguyên
SKAN Doanh thu tối thiểu min_revenue AF Doanh thu luôn được cung cấp trong trường skad_revenue. Nếu bạn sử dụng SKAN 4 hoặc chế độ Tùy chỉnh, phạm vi bộ chứa được liên kết với sự kiện và được sử dụng để tính skad_revenue sẽ được mô tả bằng min_revenue và max_revenue. Số thực
SKAN Thời gian tối thiểu sau khi cài đặt min_time
_post_install
AF
 • Trong Chuyển đổi tùy chỉnh: AppsFlyer tính thời gian cài đặt là thời gian đến của bài đăng lại - 36 giờ - trung bình (min_time_post_install + max_time_post_install). Tuy nhiên, nếu CV=0 thì trung bình (min_time_post_install + max_time_post_install) được coi là 0.
 • Trong Chuyển đổi giải mã: min_time_post_install ít hơn một giờ so với thời gian được đặt trong max_time_post_install, tương đương với hours_from_install do bạn đã đặt trong ánh xạ Chuyển đổi giải mã.
Số nguyên
Doanh thu Quảng cáo Mạng Kiếm tiền monetization
_network
API doanh thu quảng cáo Mạng doanh thu quảng cáo gửi quảng cáo Chuỗi 1024
Đăng ký
IAP
Doanh thu thuần af_net_revenue API Doanh thu Thực Doanh thu thuần được tính dựa trên tất cả các lý do được cân nhắc. Xem af_net_revenue_factors.  
Đăng ký
IAP
Quốc gia doanh thu thuần af_net_revenue
_country
API Doanh thu Thực
 • Mã quốc gia ISO gồm hai chữ cái áp dụng thuế.
 • Ví dụ: GB
 
Đăng ký
IAP
Hệ số doanh thu thuần af_net_revenue
_factors
API Doanh thu Thực
 • Một mảng trình bày tất cả các lý do được cân nhắc tạo ra số tiền af_net_revenue như được báo cáo.
 • Giá trị mẫu: store_commission
 
Đăng ký
IAP
Mã bưu chính doanh thu thuần af_net_revenue
_postal_code
API Doanh thu Thực
 • Chuỗi gồm chữ cái và/hoặc số
 • Ví dụ: L4J8E3
 
Đăng ký
IAP
Vùng lãnh thổ doanh thu thuần af_net_revenue
_subdivision
API Doanh thu Thực
 • Một số quốc gia có thể có tiểu bang/vùng lãnh thổ bổ sung. Điều này được giải quyết theo mã vùng lãnh thổ ISO 3166-2.
 • Bao gồm mã quốc gia và mã vùng lãnh thổ.
 • Ví dụ: US-CA
 
Đăng ký
IAP
Doanh thu thuần chưa bao gồm thuế af_net_revenue
_tax_exclusive
API Doanh thu Thực
 • Thông số Boolean, true hoặc false.
 • False có nghĩa là thuế đã nằm trong tổng doanh thu.
 • True có nghĩa là thuế được thêm vào tổng doanh thu đã nêu. Ví dụ: ở Hoa Kỳ hoặc Canada, nơi giá ghi nhãn không bao gồm thuế bán hàng.
 
Đăng ký
IAP
Tên thuế doanh thu thuần af_net_revenue
_tax_name
API Doanh thu Thực
 • Tên trong hóa đơn khách hàng mô tả loại thuế cụ thể.
 • Ví dụ: Doanh số, thuế GTGT, GST
 
Đăng ký
IAP
Thuế suất doanh thu thuần af_net_revenue
_tax_rate
API Doanh thu Thực
 • Con số tính đến 4 chữ số thập phân để thể hiện tỷ lệ thuế thu được.
 • Ví dụ: 7,25
 
Phân bổ ID tài khoản mạng network
_account_id
Liên kết ID tài khoản của nhà quảng cáo với mạng quảng cáo Chuỗi 100
Thông tin thiết bị OAID oaid SDK ID người dùng có thể đặt lại trên một số thiết bị Android thường thay thế cho GAID Tối đa 40 ký tự
Thông tin thiết bị người điều hành người điều hành SDK Tên của nhà cung cấp dịch vụ di động bắt nguồn từ SIM MCCMNC. Có sẵn nếu người dùng đã đăng ký mạng bằng Android getNetworkOperatorName() Chuỗi 50
Đăng ký
IAP
ID đặt xe af_order_id Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • ID đơn đặt hàng cho giao dịch
 • Chỉ dành cho Android
 
Đăng ký
IAP
ID giao dịch gốc af_original
_transaction_id
Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • ID giao dịch ban đầu
 • Chỉ dành cho iOS
 
Phân bổ URL gốc original_url Liên kết
 • UA: URL lượt nhấp/hiển thị được sử dụng. Nếu liên kết là Liên kết có gắn Thương hiệu: trường được điền bằng liên kết gắn thương hiệu đó.
 • Nhắm mục tiêu lại: chứa một trong các mục sau: Liên kết nhắm mục tiêu lại, dữ liệu liên kết sâu, giá trị trống cho SRN.
Chuỗi 10.000 (URL)
Thông tin thiết bị Phiên bản hệ điều hành os_version SDK Phiên bản hệ điều hành của thiết bị Chuỗi 8
Phân bổ Đối tác af_prt Liên kết Mã định danh của cơ quan. Đối với SKAN, có thể sẽ không được điền chuỗi
Doanh thu Quảng cáo Vị trí đặt vị trí dặt API doanh thu quảng cáo Vị trí quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng Chuỗi 1024
Thông tin thiết bị nền tảng nền tảng SDK Nền tảng thiết bị: iOS, Android hoặc Windows Mobile Chuỗi Enum 12
Vị trí thiết bị Mã bưu chính postal_code AF Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo. Đối với SKAN, bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2021, luôn là null Chuỗi tối đa 10 ký tự
SKAN Chỉ mục trình tự đăng lại skad_postback
_sequence_index
iOS
 • Giá trị thể hiện khung thời gian SKAN, là 0, 1 hoặc 2.
 • Đối với SKAN 3, giá trị là 0
Số nguyên
Đăng ký
IAP
ID sản phẩm af_product_id Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer ID sản phẩm của gói đăng ký  
Đăng ký
IAP
Ngày mua af_purchase
_date_ms
Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer Ngày mua cho sự kiện trong ứng dụng đối với ID sản phẩm được báo cáo  
IAP Trạng thái giao dịch mua af_purchase_state Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer Những giá trị có thể có:
 • Purchased
 • Canceled
 • Pending (Đang chờ xử lý)
 
Đăng ký
IAP
Token giao dịch mua af_purchase
_token
Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • Token cho giao dịch mua
 • Chỉ dành cho Android
 
PBA Thông số truy vấn query_params Liên kết

Thông số truy vấn trên URL chuyển hướng (sau ?)
Ví dụ: https://www.brandpitt.com/signin?utm_source=Google
&utm_term=shoes
&utm_campaign=cool
&c=summer
&af_siteid=publisher
&af_sub1=helloworld
&af_keyword=shoes

Nếu URL không có thông số truy vấn, giá trị sẽ là null

chuỗi
Đăng ký
IAP
Lý do af_reason Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer

Trong các sự kiện liên quan đến hủy bỏ hoặc rời bỏ, lý do khiến người dùng rời bỏ hoặc hủy bỏ. Những giá trị có thể có:

 • iOS:
  • cancel_intent
  • billing_issue
  • declined_price_increase
  • product_unavailable
 • Android:
  • Dịch vụ này không đủ cho tôi sử dụng
  • Vấn đề kỹ thuật
  • Lý do liên quan đến chi phí
  • Tôi tìm thấy một ứng dụng tốt hơn
  • Khác
 • Trong các sự kiện tiếp tục gói đăng ký, lý do người dùng tiếp tục sử dụng gói đăng ký. Những giá trị có thể có: Android: tạm dừng và tiếp tục
  tắt và bật tự động gia hạn
 • Trong các sự kiện liên quan đến hoàn tiền, lý do mà người dùng nhận được tiền hoàn lại. Những giá trị có thể có: iOS: 1: sự cố với ứng dụng của bạn
  0: lý do khác
 
SKAN Tải lại skad
_redownload
iOS Nếu là true, ứng dụng đã được tải xuống lại Boolean
Phân bổ Cửa sổ Tương tác lại af_reengagement
_window
Liên kết
 • Nhắm mục tiêu lại: Khoảng thời gian trong đó các sự kiện được phân bổ cho một chiến dịch nhắm mục tiêu lại
 • Lưu ý: Trường này không được điền vào trong các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
Chuỗi tối đa 3 ký tự
Đăng ký
IAP
ID giao dịch hoàn tiền af_refunded
_transaction_ids
Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • Một mảng gồm tất cả các ID giao dịch được hoàn tiền
 • Chỉ dành cho iOS
 
Vị trí thiết bị Vùng vùng AF Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo. Đối với SKAN, được xác định theo country_code Chuỗi 100
Protect360 Lý do bị Từ chối rejected_reason AF Protect360: Có kế hoạch ngừng hỗ trợ. Hiện chứa lý do bị chặn. Chuỗi 100
Protect360 Giá trị lý do bị từ chối rejected
_reason_value
Trong Data Locker: validation
_reason_value
AF
 • Protect360: Hiển thị người đóng góp hợp lệ (nguồn truyền thông) đối với lượt cài đặt/sự kiện trong ứng dụng hậu phân bổ bị đánh cắp. Được điền bằng người đóng góp[1-3] hoặc tự nhiên.
 • Trong Data Locker, giá trị điều này hiển thị dưới dạng validation_reason_value.
Chuỗi 100
Phân bổ Loại lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại retargeting
_conversion_type
AF
 • UA : Cài đặt lại
 • Nhắm mục tiêu lại: Thu hút lại, Phân bổ lại
 • Kế hoạch ngừng hỗ trợ: Trong tương lai trường này sẽ bị ngừng hỗ trợ. Sử dụng conversion_type và campaign_type để xác định trường hợp của lượt chuyển đổi.
Enum tối đa 14 ký tự
SKAN Doanh thu skad_revenue iOS Số tiền doanh thu sự kiện tính bằng USD. Số thực kiểu float
Ứng dụng Phiên bản SDK sdk_version SDK Phiên bản AppsFlyer SDK Chuỗi 8
Doanh thu Quảng cáo Phân đoạn phân đoạn API doanh thu quảng cáo Tên phân đoạn quảng cáo của doanh thu quảng cáo Chuỗi 1024
Phân bổ ID trang af_siteid Liên kết ID nhà phát hành Chuỗi 24
SKAN Khung thời gian đo lường SKAN measurement
_window
AF Thời lượng của khung thời gian hoạt động. Mặc định là 24 giờ. Số nguyên
SKAN Chế độ SKAN skad_mode AF Chế độ đo lường chuyển đổi được sử dụng để giải mã đăng lại của iOS. Tùy chọn:
 • custom_decode
 • doanh thu
 • sự kiện
 • skan4
 • custom_encode
 • thu hút
chuỗi
SKAN ID giao dịch SKAN skad
_transaction_id
iOS ID đăng lại do Apple cung cấp chuỗi
SKAN Phiên bản SKAN skad_version iOS Phiên bản SKAN chuỗi
SKAN ID ứng dụng nguồn ad_network
_source_app_id (1)
Mạng Quảng cáo ID ứng dụng của nhà phát hành được báo cáo bởi mạng quảng cáo. Sử dụng để giúp điều hòa chi phí; được báo cáo bởi mạng quảng cáo. Ứng dụng của nhà phát hành cung cấp cơ sở cho dữ liệu này. Trường được thêm vào báo cáo nhưng không nhất thiết sẽ được điền chuỗi
SKAN ID ứng dụng nguồn skad_source
_app_id
iOS
 • ID trang web - ứng dụng đăng quảng cáo.
 • Trường có được điền hay không phụ thuộc vào ngưỡng quyền riêng tư
chuỗi
SKAN Miền nguồn skad_source
_domain
iOS
 • Giá trị thể hiện nguồn quảng cáo trên web có thể phân bổ.
 • Đối với SKAN 3, giá trị là null.
chuỗi
SKAN Mã định danh của nguồn skad_source
_identifier
iOS
 • Giá trị có thể lên đến 4 chữ số.
 • Đối với SKAN 3, giá trị là null.
chuỗi
Vị trí thiết bị Bang Bang AF Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị do SDK báo cáo Chuỗi 100
Đăng ký
IAP
Cửa hàng af_store Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer Cửa hàng ứng dụng bán sản phẩm của gói đăng ký  
Đăng ký
IAP
Hoa hồng cửa hàng store_commission API Doanh thu Thực
 • Phần trăm hoa hồng đã tính mà cửa hàng nhận được từ sản phẩm đã bán.
 • Hiển thị dưới dạng số thập phân.
 • Ví dụ: 30
 
Phân bổ Trang sản phẩm của cửa hàng store_product
_page
AF Trang sản phẩm tùy chỉnh trong Apple App Store, nơi người dùng đã được chuyển hướng đến. Có sẵn: phiên bản iOS 15 trở lên Chuỗi 100
Thông tin thiết bị Lưu trữ lượt cài đặt lại store_reinstall SDK
 • Cửa hàng ứng dụng Apple xác định xem người dùng do Apple Search Ads mang đến có được cài đặt lại bằng ID người dùng Apple hay không:
 • Người dùng mới: false
 • Cài đặt lại bởi người dùng hiện có: true
Enum 5 ký tự boolean
Phân bổ Thông số phụ [n] af_sub[n] (n=1-5) Liên kết Thông số được nhà quảng cáo nhập trong đường dẫn phân bổ Chuỗi 100
Phân bổ ID Trang web phụ af_sub_siteid Liên kết ID nhà phát hành phụ Chuỗi 50
Đăng ký Ngày hết hạn của gói đăng ký af_expires
_date_ms
  Ngày hết hạn của chu kỳ thanh toán gói đăng ký hiện tại  
Đăng ký Loại quyền sở hữu gói đăng ký af_subscription
_ownership_type
Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer FAMILY_SHARED có nghĩa là người dùng có quyền truy cập thông qua chia sẻ trong gia đình. PURCHASED có nghĩa là người dùng trả tiền đã thực hiện giao dịch mua.  
Đăng ký Loại thời gian gói đăng ký af_period_type Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • Loại gói đăng ký hoặc thời gian dùng thử.
 • Những giá trị có thể có: dùng thử, giới thiệu, bình thường
 
SKAN Nhãn thời gian nhãn thời gian Mạng Quảng cáo Thời gian AppsFlyer nhận được đăng lại
Đối với Google Ads và quảng cáo Meta, đây là thời gian AppsFlyer nhận dữ liệu tương ứng từ API Google Ads và quảng cáo Meta.
Nhãn thời gian
Đăng ký
IAP
ID Giao dịch af_transaction_id Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer
 • ID của giao dịch
 • Chỉ dành cho iOS
 
Thông tin thiết bị Tác nhân người dùng user_agent Liên kết Tác nhân người dùng URL/thiết bị Chuỗi 1024
Thông tin thiết bị wifi wifi SDK Đặt thành TRUE hoặc FALSE Enum 5 ký tự boolean
IAP   af_cancelation
_date_ms
Trình kết nối SDK giao dịch mua của AppsFlyer Ngày hủy bỏ  
SKAN   did_win iOS
 • Được sử dụng để phân biệt giữa các chiến dịch đóng góp cho hoặc được phân bổ bằng lượt cài đặt.
 • Nếu là true, thì chiến dịch được phân bổ vì đã mang lại lượt cài đặt.
 • Nếu là false, chiến dịch được công nhận là góp phần mạng đến lượt cài đặt nhưng chiến dịch này không được đưa vào bất kỳ bảng điều khiển hoặc báo cáo SKAN nào.
 • Nếu là null thì iOS sẽ không nhập vào trường này do dùng phiên bản iOS hoặc SKAdNetwork đã cũ.
Boolean
SKAN   event_uuid AF Một mã định danh ngẫu nhiên duy nhất cho phép các đối tác xác định các bài đăng lại trùng lặp chuỗi
SKAN   source_app_id AF ID trang web. Ứng dụng đăng quảng cáo. Trường này giống với skad_source_app_id chuỗi