Tích hợp SDK AppsFlyer

Lập kế hoạch tích hợp SDK, các sự kiện trong ứng dụng và các tùy chọn phân phối dữ liệu