Nền tảng của bên thứ 3

Tích hợp các đối tác công nghệ và nền tảng phân tích, chẳng hạn như Segment, mParticle, Amplitude, MixPanel và Braze